Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Friska tag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVärldens Centrum AB
KontaktpersonStefan Herre Eriksson
E-poststefan@varldenscentrum.se
Telefonnummer031-199079
Beviljat ESF-stöd1 492 256 kr
Total projektbudget1 492 256 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2010-07-16
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Friska tag stödjer arbetsgivare genom kompetenshöjande insatser inom rehabilitering och förebyggande arbete. Målsättningen är att organisationen utvecklar metoder som gör den till en trygg och långtidsfrisk arbetsplats.

Bakgrund

Projektet Friska tag stödjer arbetsgivare genom kompetenshöjande insatser inom rehabilitering och förebyggande arbete. Målsättningen är att företaget/organisationen utvecklar metoder som gör den till en trygg och långtidsfrisk arbetsplats.

Hur står det till med hälsotillståndet i Sveriges privata och offentliga företag och organisationer? Svenskarnas medellivslängd är en av de högsta i världen och vi är som nation friskare i fysisk mening än de flesta andra nationer i världen. Ändå är ohälsotalen oacceptabelt höga i Sverige. Hälsa och framtid, ett nyligen avslutat forskningsprojekt om långtidsfriska företag (Karolinska institutet), visar att Västra Götalands län har det högsta antalet sjukdagar per anställd inom den privata sektorn av alla län i landet, 18,9 dagar/individ (våren 2007).
ESF-rådets analys över Västsverige i september 2007 pekar på att mer än 110 000 personer (en av tio i arbetsför ålder) försörjer sig genom sjuk- eller aktivitetsersättning i vår region. Samtidigt bedöms nästan hälften av alla personer med sjuk- eller aktivitetsersättning i Sverige ha 50% arbetskapacitet och kan därför sägas vara sjukskrivna i onödan.

Från och med den 1 juli 2008 infördes en rehabiliteringskedja vid långtidssjukskrivningar med fasta tidpunkter för prövning av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Detta innebär ett utökat ansvar för arbetsgivaren utöver det rehabiliteringsansvar man redan har. Inom de 90 första dagarna ska man anpassa den anställdes arbetssituation så att han/hon kan återvända till sitt arbete eller tillfälligt erbjuda ett annat arbete. Mellan dag 91-180 ska man sedan försöka hitta ett annat lämpligt arbete för den sjukskrivne inom företaget. Under den här perioden kan även Arbetsförmedlingen kopplas in i ärendet för att påbörja processen att individen ska hitta ett mer lämpligt arbete hos en annan arbetsgivare. Det är viktigt att åtgärder vidtas så snabbt som möjligt för att få individen att komma tillbaka till arbete så snart som möjligt även på begränsad tid. Ju längre tid insatserna dröjer, desto mindre blir chansen att den sjukskrivne återvänder till arbetsmarknaden. Kommer den heltidssjukskrivne inte tillbaka till arbetslivet inom sex månader efter sin sjukskrivning, har han/hon endast 10 % chans att komma tillbaka igen efter 1 år.

Inför denna projektansökan har vi varit i kontakt med 50-60 arbetsgivare (statliga, kommunala, privata) av varierande storlek. Kontakterna har tagits via besök och telefon med syftet att dels göra en undersökning kring hur arbetsgivare ställer sig till ovanstående frågor, dels att bjuda in dem att medverka i projektet Friska tag. Undersökningen har givit följande:
- Arbetsgivare tycker i allmänhet att man har kommit långt i det förebyggande arbetet vad gäller den fysiska miljön och även ledarskap. Nu vill man fokusera på individens mentala hälsa samt arbeta med individens eget ansvar.
- Arbetstakten har ökat i organisationerna de senaste 10 åren liksom kraven på högre produktivitet och detta har lett till fler stressrelaterade sjukskrivningar. Teknikutveck-lingen bidrar också till ökad stress då personalen inte hinner lära sig det nya inom en rimlig tid.
- Kontakten med involverade myndigheter betecknar arbetsgivare som svåra. I många fall upplevde företagen att Försäkringskassans långa utredningar och handläggningstider är ett problem. Även försäkringsläkarens och företagshälsovårdens olika bedömningar av en person skapar osäkerhet och en utdragen process.
-Intresserade arbetsgivare var som mest positiva till att föreliggande projekt vill involvera alla parter såsom arbetsgivaren, arbetstagaren, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
- Samtliga instämmer i att behovet av förebyggande arbete är stort.
- Organisationer med färre än 10 anställda upplever att man inte har problem med sjukskrivningar och rehabilitering, mycket för att de har en nära dialog med de anställda.

Vi har även gjort en djupintervju med Håkan Serling, som har en lång och gedigen erfarenhet både som försäkringsläkare och inom utveckling av företagshälsovård. Han har bland annat arbetat på ASEA, Samhall, Försäkringskassan, Volvo (ansvarig för deras företagshälsovård), Feelgood, AM Företagshälsovård mm. Han har givit oss siffror, kunskap och perspektiv på föreliggande område, som har varit till stor hjälp för att vi ska kunna göra ett så bra upplägg som möjligt i Friska tag.

Sammanfattning
Fokus för Friska tag ligger på det friska företaget. Projektet inspireras av det nyligen avslutade forskningsprojektet Hälsa och framtid vid Karolinska Institutet och ska arbeta med följande frågeställningar, hämtade från nämnda forskningsprojekt:
- Vilka kriterier kännetecknar det friska företaget?
- Hur samlar man in dessa kriterier i ett förebyggande koncept?
- Hur kan man koppla förebyggande arbete till organisationens lönsamhet?

Friska tag erbjuder utbildning, erfarenhetsutbyte samt nätverksträffar för medverkande organisationer, där även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är representerad. Till de olika träffarna ska intressanta föreläsare, som ligger långt fram inom olika aktuella områden, bjudas in för inspiration och kunskapsförmedling. Tanken är också att de olika medverkande arbetsgivarna tar med sig case från sin organisation att arbeta med i en sammanhållen utbildning.

Syfte

Syfte:
- Att öka arbetsgivarens kunskaper kring förebyggande arbete (det friska företaget)
- Att hitta fram till olika metoder som leder till friska och produktiva arbetsplatser.
- Att skapa ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika organisationer och företag.
- Att skapa ett integrerat lärande i olika situationer, t ex arbetsgivare-arbetstagare, arbetsgivare-försäkringskassa mm.

Målsättning

Mål:
- Att varje medverkande arbetsgivare utvecklar en anpassad metod för att förebygga långtidssjukskrivningar och skapa den friska arbetsplatsen.
- Detta ska i sin tur skapa friskare medarbetare, lägre sjuktal, högre produktivitet, förbättrad kommunikation mm. Varje arbetsgivare ska sätta upp individuella mål inom dessa områden.

Förväntade effekter
Arbetsgivaren ska ha förvärvat sig nya verktyg i arbetet med att skapa en frisk organisation, vilka integreras i organisationen. Arbetsgivaren har en framförhållning, som gör att man får färre sjukskrivningsfall samt lättare hanterar nya. Arbetsgivaren identifierar stress på en tidig nivå för att förebygga en obalans hos arbetstagaren. Arbetsgivaren har också en mer positiv inställning till att anställa fd långtidssjukskrivna eftersom man vet att man kan erbjuda en bra förebyggande arbetsmiljö.

Ett lärande ska ha skett i samarbetet med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, som underlättar vidare kontakter. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ska projektet bidra till att färre människor behöver bli långtidssjukskrivna. Individens egen vinning blir förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler och aktiviteter är anpassade för att funktionshindrade ska kunna delta i projektet fullt ut. Världens Centrum ABs lokaler finns på lättillgänglig plats med parkeringsplatser i närheten samt nära allmänna kommunikationsmedel som buss och spårvagn. Hiss finns i fastigheten och lokalens toalett är handikappanpassad. Entrédörren mot gatan har ingen automatisk dörröppnare eftersom fastighetsägaren vill ha dörren stängd. Projektet löser detta genom att medarbetare går ner och öppnar fysiskt för den som behöver det.

Världens Centrum AB har flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med funktionshinder inom olika aktiviteter. Det har handlat om personer som är rullstolsburna, med gravt nedsatt syn, med social fobi, med schizofreni mm. Dessa personer har ingått i ordinarie verksamhet och grupper, där hänsyn har tagits till deras speciella behov.

Bland Världens Centrum ABs underleverantörer finns kompetenser inom alla delar av företagshälsovården såsom läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, ergonom m fl, som vi kan anlita för konsultationer där det behövs. Vi har också ett nätverk av specialiserade konsulter, bland annat före detta företagsläkare och försäkringsläkare.

Jämställdhetsintegrering

Kunskapen kring hur jämställdheten på arbetsmarknaden ser ut och hur den påverkar arbetslivet är relativt stor i Sverige, vilket är en bra utgångspunkt för projektet. Jämställdhet, liksom mångfald i övrigt, kommer att vara ett av inslagen i aktiviteter riktade mot projektets målgrupp. Projektet kommer att ta upp jämställdhet som en aspekt på det friska företaget och det kommer att verka för och stimulera till nytänkande inom jämställdhet genom att presentera fakta kring kvinnors och mäns olika förutsättningar och hälsa. Genom att belysa fakta och siffror på olika sätt under seminarier, utbildningsinslag och workshops kommer det att framgå att en mer jämställd arbetsmarknad också betyder en friskare arbetsmarknad, och att vi alla måste arbeta för detta.

I det strategiska påverkansarbetet kommer det att ingå att sprida projektresultat vad gäller jämställdhetsintegrering till arbetsgivarnas ledningsgrupper, till arbetsledare i de olika organisationerna m fl grupper som har inflytande på organisationen (och som ofta är män). Märker vi att projektet lockar fler kvinnor än män till deltagande, ska projektet aktivt arbeta för att få in fler män framför allt i utbildningsdelen. Sker det inlåsningar hos någon part, får vi ta en dialog kring det, t ex genom coachande samtal och övningar.

Transnationellt samarbete

Finns ej.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Gamlestaden

Kommun

  • Ale
  • Göteborg
  • Härryda
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille