Logotyp på utskrifter

Friska Företagare

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMarknad Varberg
KontaktpersonBengt Rydstedt
E-postbengt.rydstedt@hotmail.com
Telefonnummer0340-86821
Beviljat ESF-stöd2 303 977 kr
Total projektbudget2 303 977 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2010-07-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Friska Företagare har som syfte att utveckla och behålla friska småföretagsledare.
Genom mentorskap, seminarier, workshops, utbildning och erfarenhetsutbyte utvecklas kompetens i Livsstil med hälsa, ekonomi och ledarskap. Projektet genomförs i nära samverkan med lokala aktörer.

Bakgrund

Projektet vänder sig till småföretagare med mindre än 50 anställda. I första hand är det inom Socialfondens programområde 1 Kompetensförsörjning med programmål 1 (kompetensutveckling för utveckling av arbetslivets krav) och 3 (kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas) som fokus. Den Regionala planen för Socialfonden i Västsverige har sedan varit vägledande för ansökan.
Flera i målgruppen arbetar på gränsen till vad man orkar med och utsätter sig för stress med sjukdomssymtom som senare kan orsaka långtidssjukskrivningar. Många företagare har svårt att prioritera sin egen hälsa och flera mår inte bra. Med friska småföretagschefer är förutsättningarna stora att hela företaget mår bättre och utvecklas i en positiv riktning med ökad lönsamhet. Hälsan är en strategisk resurs och avgörande för goda arbetsinsatser och tillfredställelse i arbetet. Projektet fokuserar på att behålla och utveckla det friska hos företagaren. Effekter bland de anställda i företagen bör kunna bli större motivation, arbetstillfredsställelse och välbefinnande.

Region Halland har under den kommande treårsperioden prioriterat fem utvecklings områden, upplevelseindustrin, livsmedelstillverkningen, miljö, energi och hälsa. Speciella resurser och projekt skall nu stödja denna utveckling för att skapa ett Halland som är attraktivt inte bara för turismen utan också för att företagen skall utvecklas med hög produktivitet och låg sjukfrånvaro. Utveckling av hälsofrämjande åtgärder bör därför prioriteras. Mår företagen bra och utvecklas till konkuranskraftiga företag med hög produktivitet, kvalité i produktionen, god arbetsmiljö och höga hälsotal, kommer Halland att än bättre möta de nya utmaningar som står för dörren. En tidigare förstudie för denna ansökan har finansierats av Region Halland.

Detta projekt skall stödja denna utveckling och ge oss möjlighet att tillsammans med Företagen, Marknad Varberg, Campus Varberg, Kusthotellet, Företagshälsovården m.fl. ge underlag för att främja det friska i företagen. För detta erfordras mer kunskaper om hur vi utvecklar vår livsstil med samspelet mellan företaget, familjen, privatlivet etc. Förstudien, med intervjuer, har visat att det finns ett stort intresse för projektet. Vid frukostmöte i augusti med ett 30-tal företagare presenterades projektet med positiv respons.

Målet är att mer än 30 företagare skall få ökad kunskap om hälsa och livsstil genom att delta i olika individuella och gemensamma aktiviteter i projektet. Tanken är att projektkoordinatorn fungerar som mentor och mäklare (samordnare) till olika stödfunktioner/resursföretag som finns i kommunen. Projektägare är Marknad Varberg.

Syfte

Behålla och utveckla friskare småföretagschefer. Genom mentorskap,individuell uppföljning, seminarier, gruppaktiviteter och utbildning öka kunskapen om livsstil, friskfaktorer och undvikande av ohälsa. Vidare är projektets syfte att en organisation eller företag driver iden med projektet vidare efter projektslut 2010 08 01.

Målsättning

Målet är att mer än 30 småföretagschefer har fått ökad kunskap om friskt ledarskap och friskfaktorer och att mer än 25 påbörjat ett individuellt eget program för förebyggande av ohälsa. Projektets avsikt är också att synliggöra mer än 10 lokala organisationer och företag som kan ge stöd i denna utveckling under och efter projekttiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är öppet för personer med funktionshinder och deltagande kommer att uppmuntras och stödjas av projektledningen och deltagande samverkansföretag.

Jämställdhetsintegrering

Det finns en strävan att lika antal män och kvinnor deltar i projektet. I styrgruppen för projektet skall också en lika fördelning efterstävas. Under förprojekteringen har dessa aspekter funnits med vid bearbetning av presumtiva deltagare. I de kontakter som tagits med stödföretag/organisationer finns en tendens till att det är mest kvinnor som visat intresse, en lika fördelning skall naturligtvis eftersträvas även här. I varje aktivitet som genomförs gemensamt, kommer jämnställdhets perspektivet att uppmärksammas i såväl planering och genomförande av seminarierna som i utbildningsmomenten. Intresse finns om ett seminarium om "Hälsa och friskfaktorer från ett genusperspektiv" finns det olikheter som bör observeras och diskuteras?

Transnationellt samarbete

En undersökning av liknande projekt i EU kommer att göras för ett eventuellt samarbete, hjälp med detta hoppas vi få från ESF kontoret. I budgeten finns en mindre summa pengar budgeterat för information och erfarenhetsbyte, gemensamma analyser och fördjupat utbyte med nyckelpersoner med andra projekt då vårt projekt får betraktas som nytänkande för målgruppen. Spridning av projektets genomförande och resultat kommer att övervägas av styrgruppen utifrån resultat och avnämargrupperingar. Flera länder i EU borde uppmärksamma vårt projekt och besöka oss eller vi dom för erfarenhetsutbyte. Kanske kan ett separat transnationellt projekt kommma till stånd efter detta projekts avslut.

Samarbetspartners

 • Campus Varberg
 • Dagsås Yoga Mangalam
 • Hela mig
 • HK Kompetensutveckling Varberg
 • IOLing3R
 • Kompetensfakta AB
 • Mahults Herrgård
 • Musica con cente
 • Nära Coaching
 • Plushälsa
 • Previa AB
 • Svensk Handel
 • Varbergs Kurort Hotell & Spa
 • Vin & Skafferi

Deltagande aktörer

 • Anderbergs Skor
 • Bolest i Varberg
 • Bröderna Johansson
 • Davids Radio
 • Em möbler
 • Focus CCTV
 • Folkets hus
 • Haars Optik
 • Hälsobrunnen
 • Industriunderhåll AB
 • Janette Åkesson
 • Johns Place
 • Jysk
 • Korneo
 • Manpwer
 • Marianne of Sweden
 • Marknad Varberg
 • Mediateknik AB
 • MIR International
 • Monica Dohse
 • Nylanders rostfria
 • PC-data
 • PeBe AB
 • Rent hus
 • Stegerud Steel AB
 • Stormen Kommunikation AB
 • Södra Näs camping
 • Taiga AB
 • Varbergs Event

Kommun

 • Varberg