Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från Stenhuggare till certifierad Stentekniker 2.

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBohusläns Kooperativa sten
KontaktpersonKent Hed
E-postKent.Hed@benders.se
Telefonnummer0523 45 99 21
Beviljat ESF-stöd2 388 102 kr
Total projektbudget2 388 102 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

De idag anställda i projektets deltagande företag skall i flera fall komplettera och förnya sitt kunnande och sin kompetens för att kunna svara mot de utvecklade krav som idag ställs för fortsatt anställning i en modern stenindustri och därmed kunna behålla sin anställning.

Bakgrund

Vi vill lösa Stenindustribranschens konkurrensproblem och behålla och utöka arbetstillfällena i Sverige! Vi har genomfört en genomlysning och analyserat Stenföretagens problem och behov under år 2010 samt genom att under augusti månad 2010 genomgå en målstyrd projektplanering enligt LFA-metoden i deltagande företag. Vi har även under åren 2007-2009 varje år genomfört en behovsanalys som uppföljning till ett lyckat och positivt genomfört Mål 3 projekt. Vi har även i behovsanalysen involverat Stenakademin där företrädare för branschen, för forskningen (Chalmers) samt näringslivets nyckelpersoner finns med. Ett teknikutvecklingsprojekt pågår där Swerea/IVF deltar och detta forskningsinstitut har bidragit till behovsanalyserna via enkäter. Slutsatserna är följande:
Stenindustrin i Sverige står inför stora utmaningar och utvecklingsbehov de närmaste åren för att kunna behålla arbetstillfällena. Det handlar om att vinna eller försvinna! Positionerna på marknaden måste stärkas och säkras genom ett omfattande marknads- och omvärldsanalysarbete samt produktions- och produktförnyelsearbete. Konkurrensen från utländska låg-pristillverkare ökar ständigt och tar marknadsandelar i Sverige och detta måste mötas med ett offensivt förhållningssätt Stenindustrin står inför ett vägskäl för att överleva: välja att satsa offensivt på effektivisering, ny teknik, kompetenshöjning och arbetsmiljö, eller enbart bli import och sälj-företag. Vi har identifierat några utvecklingsområden som är helt avgörande för branschens framtid:

1. Attityder och traditionellt tänkande.
2. Företags, marknads- och affärsutveckling.
3. Arbetsmiljöinvesteringar och ny effektiv produktionteknik.
4. Nya kunskaper och höjd kompetens.
5. Samverkan och samarbete, samt strategisk påverkan på Stenindustribranschen.

I Sverige finns det drygt 1000 personer anställda inom stenindustrin. I norra Bohuslän ca 150 "stenhuggare". Vi vill på sikt nå samtliga stenföretag i Sverige genom detta projekt. Stenindustrin i Bohuslän har haft en stor historisk betydelse och varit en profilnäring som kan börja växa igen. Marknaden ser idag en ökande efterfrågan på stenprodukter men lågprisimporten tar till stor del hand om denna efterfrågan. Svensktillverkad sten hänger inte med i konkurrensen p.g.a föråldrad teknik och effektivitet samt för låg kompetens hos ledning och anställda. Problemen är dessutom att man står inför en generationsväxling där många äldre anställda snart går i pension, man har relativt sätt många utslitna sjukskrivna anställda samt rekryteringssvårigheter p.g.a yrkets låga status. Många anställda har ett föråldrat synsätt, en föråldrad och dålig kunskap om nya arbetssätt och ny teknik. De flesta anställda är lågutbildade och därför svaga på arbetsmarknaden. Behovet är även stort kring förändrade attityder till kvinnliga anställda i produktionen. Behoven är: Ny kunskap och kompetens som gör att man i företagen klarar av att hantera ny teknik, logistik samt effektiviseringskrav enligt LEAN-modellen. Behovet är att skapa en mer kompetent mångkunnig och flexibel ledning och personal som har kunskaper att möta kraven på att modernisera företagen. Behoven är stora kring att koppla ihop "lärande" företag med individuellt ökad kompetens och en bättre arbetsmiljö och individuell hälsa. Våra stenföretag måste även de nu lämna "stenåldern",(citat från analysen). Detta projekt skall arbeta enligt LFA-modellen för att framgångsrikt lösa de fem ovan nämnda utvecklingsbehoven.
Modellen för att åstadkomma detta är att arbeta med ovan identifierade "Problemträd" mot ett nedan beskrivna "Målträd". Detta kommer att ge ge en helt avgörande stärkt konkurrenskraft.

Syfte

Syftet och avsikten med projektet är att "rädda stenindustrin" och behålla stenhuggarjobben i Sverige. Därför skall företagen utveckla sin effektivitet och stärka sin konkurrenskraft genom en gedigen kompetensutveckling av hela företaget och dess medarbetare. Lönsamheten måste säkras, beläggningen och försäljningen skall ökas och på sikt skapas nya arbetstillfällen för både manliga som kvinnliga medarbetare. Projektet skall till deltagande företag leverera den kompetensförsörjning som efterfrågas. De idag anställda skall i flera fall komplettera och förnya sitt kunnande och kompetens för att kunna svara mot de utvecklade krav som ställs för fortsatt anställning i en modern stenindustri och därmed kunna behålla sin anställning. Detta projekt har som avsikt att lösa problemen med kompetensbrist och långsiktigt bli bärande genom ett strategiskt systemtänkande. Projektet skall bidra till att skapa: "Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud genom attraktivare arbetsplatser" för att kunna behålla och öka arbetstillfällena samt klara av att möta en allt mer ökande konkurrens från andra länder. Projketet skall främja lärande miljöer, främja innovation, främja samverkan samt främja strategiskt påverkansarbete i samarbete med nedan nämnda aktörer. Arbetsmiljön skall utvecklas och begreppet "hållbar utveckling" införlivas i alla aspekter som företagen kan påverka. Ledningen i företagen skall utvecklas genom genomlysning och utbildning i modern företagsdrift, sälj- och marknadsorganisationen skall arbeta med "nya grepp". Detta innebär att nya produkter, marknadssegment även utomlands tas fram. Säljorganisationen skall genom projektet bli effektivare både i sitt utåtriktade säljarbete som i det inåtriktade samarbetet med beredning och produktion. Teknik- och maskininvesteringar skall ske, handarbetet skall mer och mer övergå till robot- och automatstyrda tillverkningsprocesser. Medarbetarna skall genom sin nya kompetens vara "navet" i denna utveckling.
Visionen är: "En ny Stenhuggarepok" med början i Bohuslän!

Målsättning

Huvudmål:
Den övergripande målsättningen är att skapa växande företag genom att skapa konkurrenskraftiga företag. Företagen skall behålla och utöka arbetstillfällena.
Detta sker genom att nya teoretiska kunskaper omsätts till praktiskt utövande på den egna arbetsplatsen under intern handledning. Lärande miljöer skapas som en integrerad insats, d.v.s. kompetensutveckling av medarbetarna i kombination med en utvecklad arbetsorganisation.
Delmål:
En delmålsättning är att skapa "hälsofrämjande arbetsplatser", dels för medarbetarnas välbefinnande, dels för att kunna möta nya regelverk och myndighetskrav kring arbetsmiljöfaktorer som: damm, buller, vibrationer, ergonomi, sjukskrivning och rehabilitering Detta åstadkommes genom arbetsmiljöinvesteringar samt ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och förhållningssätt Alla anställda skall få utbildning kring dessa faktorer. En annan delmålsättning är att införa kompetens kring "Lean production" modellen för att lära medarbetarna att identifiera vad som är värdeskapande i företagens verksamhet och vad som är slöserier. Företagen skall jobba "smartare". Vi skall utbilda företagens ledning, marknads- och produktionsorganisationer. Vi skall i företagen förändras från att i våra funktioner ha arbetat som "isolerade öar" nu arbeta som ett homogent arbetslag.
Deltagande företag skall under projekttiden ta fram en kommunicerad jämställdhets- och tillgänglighetsplan.
Ytterligare delmål är att sprida projekterfarenheterna och dessa nya metoder till branschen som strategisk påverkan.
Indikatorer:
Ingen idag anställd skall behöva varslas om uppsägning. 20 nyrekryteringar planeras de närmaste två åren i samarbete med AF och FK, varav 4 skall vara kvinnor. Deltagande företag skall inte behöva tacka nej till någon order beroende på kapacitets eller kompetensbrist. Fler order skall tas hem så att omsättningen ökar med 20% per år i deltagande företag. Gränsdragningar skall lösas upp mellan sälj- och marknadssidan och produktionsenheterna för ett effektivare samarbete. Marknadsföringen skall utökas i Sverige och utomlands kring Svensk kvalitetssten. De medarbetare som genomgår kompetensutveckling stärker sin ställning på en bredare arbetsmarknad. Ny kunskap och ny teknik som levereras under projekttidens gång gör att arbetsmiljöfaktorer kan hanteras bättre och både kort- som långtidssjukskrivningar förebyggs och minskar med 10%. Nytänkande kring produktförnyelse och att införa nya verksamhetsområden i deltagande företag som stenmontering, rullsten/natursten, design, arkitekturfrågor etc. skall implementeras genom projektet. Stenhuggaryrket skall göras mer attraktivt genom utbildning och examen som "Certifierad Stentekniker". Samtliga anställda eller minst 80% skall efter projekttiden erhållit detta certifikat.
Programmet och metodiken skall skall permanentas och spridas till hela stenindustrin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ökad tillgänglighet handlar till stor del om kunskap, attityder och förhållningssätt hos medarbetare och chefer i projektet, på arbetsplatserna. Vi vill i projektet öka kunskaperna och vidga synen på personer med funktionsnedsättning, från att vara en kund/brukare till att också vara medarbetare, kollega, blivande anställd. Tillgänglighets Begreppet kommer att vara en viktig aspekt av projektets verksamhet, vilket på basal nivå innebär att samtliga lokaliteter är fysiskt tillgängliga för personer med funktionshinder. Att idag okända nedsättningar hos idag anställda beaktas. Det krävs beredskap kring tillgänglighet kring information, till syn- eller hörselskadades behov, kring arbetsplats tillgänglighet, maskiner, manöverdon, särskilda redskap, personal- och omklädningsrum etc. Vi vill implementera ett nytt synsätt kring vilka hinder som finns på våra arbetsplatser för att ha anställda med funktionsnedsättning bla. kring den interna tillgängligheten för information. Vår externa informations tillgänglighet för kunder, brukare, potentiella kunder i grupper som projektet vill nå med eller utan funktionsnedsättning planeras på helt nytt sätt. Informations- och kommunikationsaspekter ingår på ett helt nytt sätt i vårt tillgänglighetsarbete som bygger på "Handisams" checklistor och material. Vi kommer att använda ESF:s processtöd kring tillgänglighet i de kommande utbildningarna samt i implementeringsarbetet.

Jämställdhetsintegrering

Ökad kunskap, förståelse och förhållningssätt till jämställdhet är ingående delar i projektet. I den kommande rekryteringen av nyanställda kommer vi särskilt att eftersträva kvinnliga sökande. Vi kommer att ha en information och dialog med AF och FK kring dessa ambitioner. Attityder till kvinnligt deltagande och anställning i stenindustrin kommer att påverkas positivt i projektet. Arbetsplatserna måste anpassas för detta med ex.vis personalutrymmen för kvinnor. Samtliga diskrimineringsgrunder kommer att belysas i utbildningen för en positiv utveckling i synsätt kring dessa frågor. SWOT-analysens resultat kring jämställdhet kommer att beaktas såväl i verksamheten med deltagarna som på organisationsnivå. Detta sker bla konkret genom att vi i platsannonserna inbjuder kvinnliga sökande samt att vi på företagens hemsidor beskriver vår positiva inställning till kvinnligt deltagande och anställning som ökar affärsnyttan och mångfalden i företagen. De idag kontorsanställda kvinnorna skall delta i delar av utbildningarna dit vi även inbjuder kvinnliga föreläsare så långt det är möjligt. Vi kommer att i en uppstartsfas engagera ESF:s processtöd som handledare i planeringen av utbildningar för att lotsas rätt kring jämställdhetsintegrering. Kravlista kring utbildning skall tas fram. Vi kommer att involvera goda exempel kring jämställdhetsintegrering från företag som Indexator AB, Fresch AB samt Vägverkets e-learningssystem. Stenindustrin har stor nytta av att skapa mångfald på arbetsplatserna, vilket inte minst historiskt sätt bevisas av ett stort inslag av Portugiser som tillförde ny kunskap och nya metoder och verktyg.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att utbyta erfarenheter med idag pågående och kända kontakter i Finland och Portugal där liknande program genomförs. Utbyte skall ske kring organisatoriska och tekniska lösningar som prövas i de olika verksamheterna Detta sker digitalt samt via möten och studiebesök. Vi vill ömsesidigt titta på starka och svaga sidor, skillnader, likheter och olikheter som ger oss underlag till nya möjligheter under projektets gång. Affärsutbyte och samarbetsmöjligheter skall penetreras.
Företagen är i Finland: Tamperen Kovakivi OY, Poikeluksentie 192, 34300 Kuru, Finland.
I Portugal: Stoneset Granitos Ida, Rua Joao de Deus,6-Sala 101, 4100-456 Porto, Portugal.
Vi kommer år 1 att med styrgruppen göra studiebesök i både Finland som Portugal för erfarenhetsutbyte. Vi kommer år 2 att bjuda hit representanter för dessa företag för studiebesök och seminarier här.
Resultaten av dessa utbyten kommer att redovisas i slutrapporten och utgöra en viktig del i lärandet.

Deltagande aktörer

  • Hallinden /Tossene
  • Koop sten

Kommun

  • Lysekil
  • Munkedal
  • Strömstad
  • Tanum