Logotyp på utskrifter

Framstegen del 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAktivitetshuset Krokslätt
KontaktpersonLotta Juhlin
E-postann-charlotte.juhlin@molndal.se
Telefonnummer0733-815 393
Beviljat ESF-stöd2 913 335 kr
Total projektbudget7 283 335 kr
Projektperiod2011-07-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Framstegen kommer att arbeta med det glapp som finns mellan människor med psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknaden. Samverkan mellan olika aktörer och återhämtning för individen är en förutsättning för att så många som möjligt ska få tillgänglighet till arbetsmarknaden.

Bakgrund

Projekt Framstegen har pågått i två år 2011-06-30. Mölndals stad, Vård och omsorg avser att ansöka om ytterligare 3 år.

Idag finns det ett glapp mellan arbetsmarknaden och människor med psykisk funktionsnedsättning som
måste överbryggas. Slutsatser från pågående projekt är att samverkan med lokala, regionala och internationella aktörer, samt återhämtning för den enskilde är en förutsättning för att så många som möjligt ska nå den öppna arbetsmarknaden. Detta ligger i linje med Lissabonfördraget om att nå målet av full sysselsättning.

Människor med psykisk funktionsnedsättning har idag svårt att erhålla ett lönearbete på den öppna arbetsmarknaden. För att kunna närma sig arbetslivet krävs att dessa får en möjlighet att bryta sin isolering, höja sin fysiska förmåga genom att etablera rutiner för fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar, tillgodogöra sig ökad kunskap om kost och motion samt ges möjlighet att få kontroll (empowerment) och struktur över sin vardag.

Vi har tagit del av ESF:s urvalskriterier och relaterat dem till de behov som människor med psykiska funktionsnedsättningar har. Vår analys är att det blir påtagligt att anpassade projekt som är riktade mot målgruppens problematik är nödvändiga för att möta kraven från samhället på ökad sysselsättning.

Vi har fått gott gehör från våra samarbetspartner Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Arbets och Familjestödsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Friskis&Svettis, Balansen i Mölndals Stad och Friskvårdsklubben i Göteborg. Några av dessa samarbetspartners har uttryckt att de idag saknar resurser, tid och redskap att nå målgruppen på ett tillfredställande sätt. I samverkan med flera aktörer inom olika samhällssektorer kommer Framstegen att aktivt påverka samhället för att minska stigmatisering och utanförskapsproblematik för människor med psykisk funktionsnedsättning. En del av projektledarens arbete under genomförandefasen har bestått av att bibehålla kontakter, vilket är viktigt för ett gott resultat i projektet samt för att implementera effekterna av projekt Framstegens första del i en förlängning av Framstegen med ytterligare 3 år.

Verksamheter som redan arbetar med liknande projekt för målgruppen, är exempelvis Idraetshuset i Köpenhamn. EU- projekt Unga vuxna ab i Göteborg och Friskvårdsklubben kommer att bli samarbetsparners för Framstegen i genomförandeprojektet. Idraetshusets effekter att deltagare närmat sig arbetsmarknaden genom friskvårdskurser, vill Framstegen implementera i befintlig verksamhet. Unga vuxna ab kan vi stötta med erfarenheter från vårt projektarbete eftersom de kommer att ha samma målgrupp och metod och deras projekt är i mobiliseringsfas. Friskvårdsklubben har personer med egen erfarenhet av psyksik ohälsa som kan tillföra synpunkter och erfarenheter samt att de får del av Framstegens resultat och metoder.

Under projekt del 1 har vi sett att samverkan inom Mölndals stad är bristfällig kring arbetsrehabiliterande insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning. Vi behöver utveckla den långsiktiga kontakten, att det är värdefullt med ett livslångt stöd för målgruppen. Ett slags lågintensivt stöd.

I genomförandeprojektet kommer en aktiv samverkan ske mellan AFF, AF och VOO för att främja sysselsättning, arbetsrehabilitering och arbete för målgruppen.

Nationell psykiatrisamordning skriver i SOU 2006:100 "Ambition och ansvar" att "det krävs en kraftfull satsning på olika typer av arbetsmarknadsåtgärder till personer med psykiskt funktionshinder, för att på allvar återinföra arbetslinjen som princip för gruppen."

I dagsläget är arbetsträning ett första steg mot arbete för målgruppen i projekt Framstegen med en jobbcoach eller arbetsmarknadshandläggare som stöd. Det är angeläget att utvärdera personer som går ut i praktik/arbete där arbetsträningen avbryts. Kan något förändras eller utveckals i samverkan? Detta vill projekt Framstegen utveckla då de första två åren gett erfarenheter att när arbetsträning avbrutits har det funnits olika uppfattningar inom olika förvaltningar om varför arbetsträningen avbrutits. Bilden av hur behovet av stöd behöver vara för målgruppen psyksikt funktionshindrade ser olika ut. Är det ett samhällsproblem, att funktionshinder finns men inte kan anpassas till den befintliga arbetsmarknaden?


En kvalitativ extern utvärdering ska följa hela genomförandeprojektet. Efter varje kurs återkopplas resultatet till projektorganisationen och projektdeltagarna.

Projektet ska genomsyras av ett hälsofrämjande arbete, som bygger på samverkan, återhämtning och ökad tillgänglighet. Kvinnor såväl som män med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att genom empowerment, arbetsanpassning och samverkan närma sig arbetsmarknaden. Detta kommer att ske genom en 16-veckorskurs med olika delar, såsom studiecirklar, föreläsningar, gruppaktiviteter och individuella aktiviteter. Aktiviteterna kommer att bestå av fysisk motion, kostrådgivning, NSPH:s studiecirkel Din egen makt, lära sig skriva CV, föra aktivitetsdagbok samt individuella samtal med målformulering. Dessutom kommer jobbcoacher att följa varje projektdeltagare under kursens gång.

Projektdeltagarna ska uppnå ökad adaptivitet genom kunskap om den egna förmågan, och beredskap att möta krav från samhället. Ökad kunskap om den egna förmågan erhålls genom de hälsofrämjande aktiviteter som kursen erbjuder. Samordningsförbundet och arbetsmarknadshandläggare både inom kommunen och på Arbetsförmedlingen, finns som en naturlig länk efter varje kurs slut, för de projektdeltagare som står till arbetsmarknadens förfogande.

Samordningsförbundet kommer att gå in med ett informationstillfälle per kurs till projektdeltagarna. Under förprojekteringen har Arbetsförmedlingen bekräftat att Samhalls anpassade arbeten för funktionshindrade är en möjlig väg till arbete för somliga projektdeltagare efter kursavslut.

Under kurserna kommer arbetsmarknadshandläggare att på ett tidigt stadium ta kontakt med Arbetsförmedlingen tillsammans med projektdeltagarna. Under genomförandeprojektet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen kommit fram till att detta är viktigt eftersom Arbetsförmedlingen vill vara delaktig i projektdeltagarnas process för att kunna matcha rätt sorts anställning till rätt person framöver. Dessa anställningsformer kommer att vara anställningar inom Samhall samt utvecklingsanställning, trygghetsanställning och lönebidragsanställning.

Syfte

Syftet med projektet är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska närma sig arbetslivet och lämna bidragsberoendet helt eller delvis.

Att ge projektdeltagarna möjlighet att öka sin inre styrka, ökad självkänsla, samt ökad motivation att möta samhällets krav, för att de ska ges möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

Att hitta fler vägar till nya praktikplatser och lönearbete såväl inom kommunens egen organisation, som inom privat och frivillig sektor.

Att projektet i samverkan ska minska stigmatisering och minska utanförskapet för målgruppen. Projektet ska påverka attityder och ge en mer nyanserad bild av vilka förutsättningar personer med psykiska funktionsnedsättningar har att nå arbetsmarknaden. Detta gäller såväl den privata sektorn, som den kommunala.

Att implementera friskvård och arbetsmetoder i befintlig verksamhet, utvärdera och använda metoder utifrån projektets reslultat och effekter.

Att projektdeltagarens egna upplevelse av utanförskap ska minska eller försvinna helt.

Att genom erfarenhetsutbyte och samverkan, lära sig om hur personer med psykisk funktionsnedsättning på ett bättre sätt än idag, kan få tillgång till arbetsmarknaden.

Målsättning

Hälften av projektdeltagarna ska uppnå, enligt egen upplevelse och faktiskt, en styrka att kunna möta samhällets krav, och stå till arbetsmarknadens förfogande.

En fjärdedel av projektdeltagarna ska erhålla en praktikplats eller lönearbete efter den avslutade projektkursen.

Uppföljning och utvärdering av deltagarnas praktik och se behov av stöd samt uthållighet hos deltagarna.

Utifrån arbetsmarknadens krav och projektdeltagarnas egna upplevelser, mäta hur projektdeltagaren närmat sig arbetsmarknaden.

Att skapa fler arbeten för människor med psykiska funktionsnedsättningar inom kommunen.

Att skapa fler arbeten för människor med psykiska funktionsnedsättningar hos externa arbetsgivare och inom föreningsliv.

Att skapa ett större kontaktnät med externa arbetsgivare som ska ge arbete, praktikplatser och arbetsträning.

Att skapa ett hållbart transnationellt samarbete för ett lärande om vilka metoder som är lyckade för att få fler människor med psykisk funktionsnedsättning i arbete.

Tre fjärdedelar av projektdeltagarna ska efter kursens slut ha uppnått en högre känsla av inre styrka, ökad självkänsla, samt ökad motivation, vilket ökar deras möjlighet att få arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler som ska användas under större delen av projektkurserna, är Aktivitetshuset Krokslätts befintliga lokaler. Dessa lokaler har två plan, med hiss till andra våning. Ingång för rullstolsburna är anpassad till huvudentrén med en ramp för att öka tillgänligheten för rörelsehindrade. Handikappanpassad toalett finns på första våning.
Inför varje kursstart ska projektarbetarna inventera projektgruppens behov, genom att tillfråga varje projektdeltagare om individuella behov. Det är särskilt viktigt att projektarbetarna uppmärksammar att projektdeltagarna med psykiska funktionsnedsättningar även kan ha en fysisk funktionsnedsättning, exempelvis hörselskada.

Det som saknas idag i Aktivitetshuset Krokslätts lokaler är färgsättningar i korridoren för att underlätta för synskadade att hitta rätt. Golven är inte heller färgsatta till förmån för synskadade. Beträffande kommunikativ tillgänglighet saknas idag teleslinga i Aktivitetshusets lokaler. Vid behov finns andra sammanträdesrum att boka i staden, som har hörselslinga. Dessa lokaler är även tillgängliga för rörelsehindrade. Vid större föreläsningar kommer lokal hyras som har hörselslinga.

Informativ tillgänglighet ska uppmärksammas genom att se till att informationsmaterial kan distribueras genom flera medier, exempelvis genom e-post, skriftliga informationsblad och muntligen. Flexibilitet i kommunikationen är viktig för att möta behoven hos personer med kognitiva funktionshinder. Vård- och omsorgsförvaltningens informationsansvarige har god kunskap om tillgänglighetsfrågor, och kommer att vara behjälplig för projektet vid behov.

Förståelse, medvetenhet och kunskap om psykiska funktionshinder har befintlig personal, som är projektarbetaren och projektledare. Med övriga kursledare skall projektledaren har en aktiv dialog kring psykiska funktionshinder, och hur kursernas olika delmoment ska anpassas för dessa personer.

Lokalföreningen Riksförbundet för social och mental hälsa i Mölndal, är viktig inom det socialpsykiatriska arbetet i Mölndal. RSMH har en stor kunskap om tillgänglighetsfrågor för gruppen psykiskt funktionsnedsatta, och den kunskapen är av stort värde för projektgrupp, referensgrupp och styrgrupp. I kurserna ingår NSPH:s studiecirkel "Din egen makt", vilken tar upp ovanstående teman, liksom bemötande. Detta gör att även kursdeltagarna får tillfälle att reflektera över sitt eget bemötande gentemot varandra och andra.

Jämställdhetsintegrering

Vid varje kursutvärdering skall jämställdhetsfrågor uppmärksammas hos projektdeltagarna. I den övergripande utvärderingen skall ett synligt jämställdhetsperspektiv finnas med kontinuerligt genom hela projekttiden.

Statistik ska föras vid varje kurs, hur många män, resp kvinnor som genomgår varje kurs. Utvärderingen ska visa fördelningen mellan könen när det gäller resultatet av vilket arbete eller sysselsättning som projektdeltagarna erhållit vid kursernas slut. Det är också viktigt att göra en kvalitativ analys av jämställdhetsintegrering, vilket den externa utvärderingen ska hjälpa till med, exempelvis den enskildes upplevelse av att ha kommit till tals under kurstillfällena, samt fördelning mellan kvinnor och män av att ha fått ordet i gruppdiskussionerna. Här kommer projektledaren och projektarbetaren få en viktig roll i att uppmärksamma det kvalitativa jämställdhetsarbetet hos såväl projektdeltagare som kursledare.

Projektdeltagarnas reflektioner när det gäller jämställdhetsintegrering, kommer att tas upp i kurserna genom de enskilda samtalen, samt i gruppdiskussioner.

Det är viktigt att kursen uppmärksammar och ger tillfälle att synligggöra för projektdeltagarna att deras utanförskap styrs inte bara av den funktionsnedsättning de bär, utan även av utomliggande samhällsfaktorer, såsom okunskap som bidrar till att funktionsnedsättningen blir ett funktionshinder i mötet med omgivningen, eller av orättvisor i form av olika villkor för könen.

Det är viktigt att beakta jämställdhetsperspektiv vid rekrytering av projektarbetare, sammansättning av referensgrupp och styrgrupp. Medvetenheten finns om vikten av att båda könen är representerade. Samtidigt är det viktigt, särskilt i referensgruppen, att deltagarna är intresserade av hälso- och friskvårdsfrågor.

Transnationellt samarbete

Det transnationella arbetet kommer främst inrikta sig på samverkan för att finna lösningar på problemet att få människor med psykiska funktionsnedsättningar ut på den öppna arbetsmarknaden. En viktig del i detta arbete är att göra projektdeltagarna engagerade och delaktiga i denna utvecklingsprocess, med hjälp av exempelvis empowermentbegreppet.

Tanken är också att utveckla och pröva andra länders metoder och idéer för att skapa något nytt i Mölndal för att vi ska bli effektivare och erhålla ett bättre resultat, att öka sysselsättningen och minska bidragsberoende för gruppen psykiskt funktionsnedsatta. I samarbete med Kompetenscentrum vill vi samverka med Norge där ett stort arbete pågår kring "bemästrande". Att hantera sin sjukdom och kunna leva och se det friska - Hälsopedagogik. Det innebär strategier som brukare behöver utveckla för att få en bra livskvalitet och även personalen måste utveckla sin kunskap för att arbeta på detta sätt.

Planering pågår gemensamt med ESF för kontakt med Finland och då får projekt Framstegen en bred front för hur arbetet i Norden bedrivs! Danmark har varit en samverkans part i två år och nu kontaktas andra länder.
Det finns även med planerade gemensamma aktiviteter mellan Framstegen och dessa länder i budgeten. I framtiden finns också planer på ett fördjupat utbyten mellan projekten, till exempel utbyte av nyckelpersoner, personal och deltagare samt planer på gemensamma utbildningar, analyser och kartläggning av våra metoder.

Medfinansiärer

 • Aktivitetshuset Krokslätt
 • Arbets- & familjestödsförvaltn
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Aktivitetshuset Krokslätt
 • Arbets- & familjestödsförvaltn
 • Arbetsförmedlingen hk
 • Folkuniversitetet, Göteborg
 • IF Friskis & Svettis
 • Sahlgrenska Universitetssjukh.
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Göteborg
 • Härryda
 • Mölndal
 • Partille