Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Framsteg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd8 415 567 kr
Total projektbudget17 499 183 kr
Projektperiod2008-04-21 till 2012-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Framsteg är ett projekt som riktar sig till individer som är på väg från sjukskrivning till att söka arbete och är i behov av yrkesinriktad vägledning. Projektet ser till den enskildes behov och intresse, vilket ökar motivationen på vägen mot arbetslivet.

Framsteg syftar i första hand till att höja deltagarnas livskvalitet och stärka de som står utanför arbetsmarknaden på deras väg mot arbete. Vägen från sjukskrivning till återinträde på arbetsmarknaden ser olika ut för olika deltagare. Stor vikt läggs vid att individen själv är med och skapar sin väg med hjälp av lösningsfokuserade vägledningssamtal. Individen blir på så sätt motiverad att ta egna arbetsmarknadskontakter inom ramen för projektet.

Projektet skall hjälpa individen till stärkt självförtroende och självbild, ge förslag till nya möjliga yrkesinriktningar, öka individens motivation och lust, påbörja skapandet av en meritportfölj, ge verktyg att bygga sin personliga nätverksportfölj samt ge en god metod för att skaffa arbete eller praktik på egen hand.

Deltagaren upprättar en kompetensanalys och en individuell handlingsplan med hjälp och stöd av projektorganisationen. Handlingsplanen är ett levande dokument genom hela projekttiden.

Projektet har möjlighet att kontinuerlig ta in nya deltagare. När deltagare försvinner ur verksamheten till arbete, praktik eller utbildning ersätts dessa av nya deltagare.

Projektets omfattning styrs av deltagarens behov. Det är därför angeläget att deltagaren är aktiv under hela sin projektperiod. En strävan är att deltagaren har en projekttid på ungefär sex veckor, där de arbetar med individuell utveckling och kompetensanalys.

Bakgrund

För att minska människors utanförskap till följd av ohälsa har Försäkringskassan och AMS sedan 2003 i uppdrag att upprätta en nationell handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering för arbetslösa sjukskrivna på uppdrag av regeringen.

Det är av yttersta vikt att åtgärder vidtas så att fler sjukskrivna och fler personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan komma tillbaka till arbete. Arbetsförmedlingen har här en viktig uppgift tillsammans med Försäkringskassan. Det finns anledning att pröva nya åtgärder i syfte att ge fler personer förutsättningar att återfå arbetsförmåga och med det även en återgång till arbete.

Detta sammantaget gör att Medborgarskolan vill och kan erbjuda sina tjänster som en kompletterande aktör för att underlätta för individen samt öka mångfald i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tillsammans med Medborgarskolan varit involverade i att analysera underlättandet av svårigheterna för den långtidssjukskrivne.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att förbättra deltagarnas livskvalitet och att via folkbildningspedagogiken och vägledning kunna stötta deltagarna tillbaka till ett meningsfullt arbetsliv och fritid.
Det andra syftet är att ge deltagarna en ökad förståelse för arbetsmarknaden. Föreläsningar hålls av representanter från näringslivet. Kontakter och nätverk skapas och en bro byggs mellan individen och arbetsgivaren.

Målsättning

Medborgarskolan har som intention i kvantitativa mål att minst:
• 50 procent av deltagarna skall ha arbete/praktik/utbildning klar efter avslutad projekttid. Övriga 50 procent skall ha förslag på tänkbart arbete/praktik, utbildning eller annan lämplig insats för individen.
• 100 procent av deltagarna skall ha varit i kontakt med minst två arbetsgivare och genomfört intervjuer med dem.
• 100 procent av deltagarna skall ha CV och personligt brev klart.

Medborgarskolan har som intention i kvalitativa mål att:
• 100 procent av deltagarna skall vara nöjda med projekttiden.
• Vägledningen skall leda till hopp, uppmuntran, motivation och stärkt självförtroende hos deltagaren för att ta steget ut i arbetslivet.
• Öka förtroendet, samverkan och samarbetet mellan deltagaren, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, andra tänkbara myndigheter och Medborgarskolan.
• Deltagaren skall ha påbörjat sin meritportfölj samt sin nätverksportfölj.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samtliga lokaler på alla fyra orter som kommer att ingå i projektet är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Medborgarskolan har även genom sitt samarbete med Arbetsförmedlingen, tillgång till arbetsterapeut som vid behov kan bistå med både kunnande och eventuella hjälpmedel. Projektledaren kommer vid varje enskilt introduktionssamtal informera presumtiva deltagare om att en arbetsterapeut finns att tillgå vid behov.

Åtgärder kommer att vidtas för att personer med funktionshinder skall kunna ta till sig information och kunna kommunicera med projektet.

Samtliga personer som är involverade i projektet är väl medvetna om att anpassning måste ske gentemot deltagarnas funktionshinder. Det vill säga att Framsteg kommer att göra många anpassningar gällande det pedagogiska upplägget för att möta individen utifrån handikappet. I detta avseende är det viktigt att bemöta psykiska funktionshinder med stor varsamhet och ödmjukhet.

I frågor rörande tillgänglighet och funktionshinder avser projektet Framsteg att erbjuda berörd personal kompetenshöjning inom området.

Jämställdhetsintegrering

Projektet är format så att jämställdhetsfrågan genomsyrar hela projektet. Projektledare/ledare kommer att arbeta jämställt med alla deltagare oavsett genus. Våra förväntningar av resultatet är att det inte förekommer några skillnader ur genusperspektiv. Projektet kommer att verka för att könsuppdelade mönster bryts genom gruppdiskussioner, föreläsningar och studiebesök. Detta syftar i förlängningen till att öppna upp för individen att se på yrken man inte tidigare kunnat tänka sig på grund av att de varit mans- eller kvinnodominerande.

Framsteg har bland annat som uppgift att lyfta fram och informera om arbetsmarknaden och olika yrken relaterat till manligt och kvinnligt för att synliggöra attityder, värderingar och olika förutfattade meningar. Projektet strävar även efter att belysa vikten av en jämn fördelning av bägge könen inom alla yrken.

Den ökande kvinnoohälsan måste sättas i samband med samhällsutvecklingen, inte minst för att den huvudsakligen är stressrelaterad.

Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemarbetet än sina partners, fast de yrkesarbetar i allt högre utsträckning. Eftersom kvinnor är överrepresenterade inom ramen av projektet Framstegs målgrupp är det av största vikt att våga ta diskussionen om balansen mellan vardags/arbetsliv.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Försäkringskassa Halland

Samarbetspartners

 • Försäkringskassa Halland

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö