Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie hel- deltid Borås

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJohn Bauergymnasiet
Kontaktpersonralf lilja
E-postralf.lilja@ultra.se
Telefonnummer036-173165
Beviljat ESF-stöd124 695 kr
Total projektbudget166 771 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-04-06
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

En förstudie för Borås arbetsmarknadsområde för att analysera och hitta en konceptlösning för hel och deltidsarbetslösa personer som står utanför arbetsmarknaden. Projekten syftar till att ta fram insatser och åtgärder som kompletterar Arbetsförmedlingens ordinarie insatser för sökande.

Bakgrund

Arbetsförmedlingens reella behovsbild ser idag ut enligt följande:
Inom Arbetsförmedlingens verksamhet finns idag ett antal fokusområden. Arbetsförmedlingen i Borås har kartlagt sökandes behov av matchning och coachning på vägen till arbete. Arbetsförmedlingen har då identifierat områden som vi tillsammans avser utveckla metoder för och som vi ej ser kan genomföras inom den ordinarie verksamheten.

Målgrupper är hel- och deltids arbetslösa (långtidsarbetslösa) personer där ett extra fokus kan läggas på dem som har någon form av funktionshinder, personer med utländsk bakgrund, ungdomar 16-24 år och långtidssjukskrivna personer.
Arbetsförmedlingen i Borås har inventerat behoven för dessa grupper och kommit fram till och formulerat en beskrivning av dessa behov såsom bl.a.

- Specifik introduktion och fördjupad kartläggning.
För att kunna identifiera de behov långtidsarbetslösa sökande har behövs ett utrymme för en djupare kartläggning. Detta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna identifiera behov och göra en strategi för den sökandes väg till arbete.

- Deltidsarbetslösa
Coachning och matchning av målgruppen enligt ovan även då man arbetar timmar och deltid.
Jobbsökaraktiviteter på den tid då deltagaren inte arbetar och i enlighet med sökandes arbetsutbud.
Specifikt målgruppsanpassade jobbsökaraktiviteter med motivationshöjande insatser
Gruppaktiviteter anpassade för de som har behov av vissa anpassningar av arbetsuppgifter. Personer som har arbetat inom ett visst yrkesområde men som av olika anledningar ej kan fortsätta inom detta. Motivationshöjande så att sökandes egen initiativkraft stimuleras. Stort fokus måste läggas på att bistå sökande att hitta lämpliga arbetsplatser alternativt arbetsträningsplatser.

Flexibla kompletterande kompetensutvecklingsmöjligheter
För att eliminera flaskhalsar då individen saknar specifik kompetens för en anställning.
Hälsa och enklare friskvårdsaktiviteter
För att stärka individers fysiska och psykiska välbefinnande samt motverka ohälsa. Syftet är att detta skall gynna sökandes möjligheter till en hållbar anställning.

Metod/modell för förprojektering:
Genom en specifikt enkät/arbetsmaterial, intervjuer och diskussioner med ansvariga chefer och arbetsförmedlare inom arbetsförmedlingen, utvalda sökande inom olika målgrupper, samt ytterligare parter inom kommun, försäkringskassa och näringsliv, skall vi kartlägga behov och skapa förutsättningar för ett presumtivt genomförandeprojekt. Exempel på analysområden ses nedan:

- Göra en fördjupad analys av det reella behovet av insatser för aktuella målgrupper samt även hur sökande själva ser på detta.
- Göra fördjupade analyser avseende personer med funktionshinder och jämstäldhetsintegrering
- Göra fördjupade analyser-statestik avseende tot. antal sökande som är aktuella för specifika insatser och ett genomförandeprojekt, samt specifikt antal, män, kvinnor, utomnordiska, funktionshindrade, hel resp. deltidsarbetslösa, samt ungdomar.
Göra en analys av de anpassningar som kan aktualiseras för prioriterade målgrupper som är aktuella för ett presumtivt genomförandeprojekt.
- Göra en fördjupas analys av olika samarbetsmöjligheter med kommun och försäkringskassan.
- Göra en fördjupad analys av olika samarbetsmöjligheter tillsammans med bl.a: olika företags- och branschorganisationer.
- Göra en fördjupad analys av aktuell arbetsmarknad i regionen, med fokus på den sk. dolda arbetsmarknaden.
- Göra en fördjupad analys av olika möjligheter till medfinansiering för att säkerställa projektekonomin i ett presumtivt genomförandeprojekt.
- Göra en fördjupad analys av huruvida man bör integrera hälsa och friskvård för sökande i ett presumtivt genomförandeprojekt.
- Skapa och designa ett nytt innovativt specifikt arbetsmarknadskoncept för Arbetsförmedlingens, (ev. även kommun och f-kassan) sökandes och arbetsmarknadens reella behov som ligger till grund för en ansökan om genomförande.

Mer utförligt underlag anseende kartläggning och analys kan bifogas på er begäran.

Syfte

Avsikten är att hitta effektiva metoder och åtgärder utifrån den problemformulering och analyser som genomförs avseende aktuella målgrupper.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett nytt innovativt och flexibelt individ- och målgruppsanpassat koncept för såväl hel- som deltidsarbetslösa. Detta för att lösa den flaskhals som för närvarande finns inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Syftet är att tillsammans med parter inom näringslivet hitta bra och innovativa samarbetsformer, som skall ge företagen bra rekryteringsmöjligheter och sökande rätt förutsättningar till arbete.

Syftet är även att inventera möjligheterna och vinningen med ett samarbete även med Kommun och Försäkringskassan.

Syftet är även att hitta rätt former och säkerställa relevant medfinansiering för det reella genomförandet.

Syftet är således att genom en förstudie på organisation- och individnivå hitta riktade och effektiva insatser mot personer som står utanför arbetsmarknaden både på hel- och deltid. Projekten syftar till att få personer som är arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna och med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund att återgå i arbete eller att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden.

Syftet är att inom ett och samma projekt kunna erbjuda olika målgrupper och både hel- och deltidsarbetslösa individbaserade, flexibla och effektiva insatser som skall leda till arbete, alternativt till att de står betydligt närmare arbetsmarknaden. Detta med syfte att deltagarna skall kunna fullfölja sin process och målbild i relation till aktuell arbetsmarknad i en sammanhängande process utan glapp och förödande fallgroppar.

Syftet är även att i det reella genomförandet skapa förutsättningar till ett för individen såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande och motverka ohälsa även på längre sikt, och genom detta främja möjligheten till arbete och en hållbar anställning. Syftet avseende strategisk påverkan är också att vi genom detta projekt på sikt vinna nya erfarenheter och insikter som gagnar samverkande parters ordinarie verksamhet och som kan spridas samt implementeras efter projekttidens slut.

Målsättning

Målsättning
Den övergripande målsättningen är att denna förstudie skall utmynna i ett bra underlag för att specialdesigna ett nytt individbaserat, flexibelt och innovativt, koncept för aktuella målgrupper och som eliminerar den flaskhals som idag finns inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Målsättningen är även att skapa ett bra nätverk avseende samarbetspartners för det reella genomförandet.

Mätbara projektmål bl.a:
Hur stor del av sökande inom aktuella målgrupper som är i behov av särskilda insatser och som ej kan genomföras inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Antal män, respektive kvinnor, samt specifikt ungdomar, funktionshindrade och sökande med utländsk härkomst som är i behov av särskilda insatser och som ej kan genomföras inom Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Vilka specifika insatser och anpassningar som anses som mest väsentliga för att öka sökandes möjligheter till arbete.

Vi hoppas även att genom intervjuer med företagar- och branschorganisationer få en bättre bild av arbetsmarknaden inom ett 2 års perspektiv, samt specifikt för den sk. dolda arbetsmarknaden.
Att vi även inventerar och analyserar möjligheten att samverka även med kommunen och försäkringskassan. Detta för att konstatera om vi med fördel även bör samarbeta med dessa parter i det reella genomförandet.

Omfattningen och möjligheten till att erhålla en medfinansiering som säkerställer insatser även för te.x. ungdomar som har en låg ersättningsnivå i form av aktivitetsstöd.

Förväntade effekter är bl.a:
Att vi genom denna förstudie skall vinna nya insikter och värdefull kunskap som skall ge oss bästa förutsättningar till att specialdesigna nödvändiga insatser som ej kan genomföras inom Arbetsförmedlingens och eventuellt övriga samarbetspartners ordinarie verksamhet.
Att vi vidareutvecklar vårt samarbete med näringslivet för att hitta rätt förutsättningar till effektiva samarbetsmetoder, praktikplatser, samt ett större antal presumtiva arbetsgivare.
Att skapa bra förutsättningar och säkerställa en relevant medfinansiering för genomförande fasen.
Att vi genom förstudien skall erhålla ett relevant och bra underlag för att skapa nya flexibla, effektiva individbaserade metoder som leder sökande inom aktuella målgrupper till en snabbare väg ut i arbete.
Förväntad effekt är även att projektresultatet skall få en mycket god strategisk påverkan genom nyvunna erfarenheter, insikter och genom väl utvecklade innovativa metoder som gagnar samverkande parters ordinarie verksamhet, och som på sikt kan spridas, samt implementeras efter projekttidens slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet och verksamheten har full tillgänglighet för personer med lättare funktionshinder.

Inom projektet beaktas fyra integrerade delar dvs:
Tillgängliga lokaler
Tillgänglig verksamhet
Kommunikativ tillgänglighet
Informativ tillgänglighet


Fysisk tillgänglighet (lokaler):
I aktuell förstudie kommer vi även att inventera andelen sökande med olika former av funktionshinder samt dess reella behov av särskilda anpassningar och insatser.

Vi kommer även att inventera och säkerställa att vi har lokalerna för genomförandet av bra standard, centralt belägna och som är anpassade för funktionshindrade och enkelt nås med allmänna kommunikationer.

Deltagare medolika funktionshinder förekommer även frekvent i Ultras ordinarie såväl gymnasieutbildningar som vuxenutbildningar. Både våra coacher och lärare från gymnasiet har god kunskap och kännedom även gällande bl.a dyslexi, dyskalkyli och olika former av fysiska funktionshinder. Ultra har genom ett avtal med Kinnarps stora möjlighet att anpassa våra utbildningslokaler med bl.a. handikappsanpassade kontorsmöbler. Det allra viktigaste när det gäller att utbilda personer med lättare funktionshinder är personalens inställning. Vår personal fokuserar på möjligheterna, inte svårigheter och hinder. Vi har för avsikt att vid behov diskutera i våra referensgrupper hur vi kan få företagen att tag upp möjligheten med arbetsträning, prova på eller möjlighet att kunna anställa personer med olika former av funktionshinder.

Tillgänglig verksamhet
Deltagarna i projektet kommer att vara män och kvinnor i olika åldrar och med olika etnisk härkomst. Förstudien skall säkerställa erforderligt behov av kunskap och kompetens finns för personer med funktionshinder. Vi avser även diskutera samarbetsmöjligheter med bl.a Arbetslivsresurs som har tillgång till specialistkompetens inom området.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet:
Rutiner för att säkerställa kommunikation och information inom och mellan samverkande parter kommer huvudsakligen att ske via projektgruppen i aktuell förstudie. Arbetsförmedlingen ansvarar även för att förankra projektet med övriga involverade parter och handläggare inom arbetsförmedlingen.

För intervjuer och information till eventuella sökande med nedsatt funktion avseende syn och hörsel ansvarar Ultra för att i samarbete med samverkande parter/medfinansiärer lösa detta med erfoderliga hjälpmedel.

Informationen inom projektet kommer att vara utformad så att alla kan tillgodogöra sig den.

Övergripande information och kommunikation sker under förstudien primärt via aktuell projektgrupp, samt med respektive kontaktperson/samordnare från varje enhet.

Under projektets genomförandedel avser även upprätta en specifik hemsida för projektet som är tillgänglig för såväl samverkande parter, deltagare och även näringslivet och presumtiva arbetsgivare.

I det reella genomförandet kan vi med stöd och konsultation från vår samarbetspartners bl.a. Arbetslivsresurs hitta rätt lösningar för respektive individ som är behov av särskilda hjälpmedel.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Borås

Kommun

  • Bollebygd
  • Borås
  • Herrljunga
  • Marks
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn