Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie: Startskottet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunalkontor, Tranemo
KontaktpersonCharlie Larsson
E-postcharlie.larsson@tranemo.se
Telefonnummer0325-576026
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien Startskottet syftar till att häva en negativ trend i Tranemo kommun. Fler elever i skolan misslyckas, fler unga hamnar i utanförskap på grund av arbetslöshet och de strukturer som finns för målgruppen fungerar inte som det ser ut idag.

Tranemo kommun vill kartlägga målgruppen: Arbetslösa ungdomar/unga vuxna kvinnor och män i åldern16-24 år som riskerar att/redan hamnat i utanförskap. Man vill genomföra en djupgående och välanalyserad LFA-process som presenteras i form av en projektansökan vid slutet av förstudien. Man vill också genomföra en SWOT-analys med inriktning på målgruppen utifrån jämställdhetsperspektiv och funktionsnedsättningar. Detta görs med det långsiktiga målet att: Tranemo kommun har kunskap, erfarenhet, anpassade åtgärder och en väl etablerad samverkan, struktur och verksamhet för att främja sysselsättning och social inkludering för ungdomar/unga vuxna kvinnor och män i åldern 16-24 år genom att förebygga risken att hamna i utanförskap.

Bakgrund

Målgruppen för denna förstudie är den av ESF prioriterade målgruppen unga kvinnor och män i åldern 16 - 24 år som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet, där målgruppen redan är eller riskerar att hamna i utanförskap.

Förstudien syftar till att kartlägga och analysera Tranemo kommuns kompetensbehov, metoder för en väl fungerande samverkan, både internt och externt samt hur man kostnadseffektivt etablerar en väl fungerande verksamhet för att förebygga och/eller fånga upp ungdomar/unga vuxna kvinnor och män i åldern 16-24 år som riskerar att hamna, eller som redan har hamnat i en utanförskapsproblematik. Vi vill hitta metoder och strukturer för att öka möjligheterna att uppnå dessa tematiska målområden inom EU 2020:
- att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
- att främja social inkludering och bekämpa fattigdom

Bakgrund: Tranemo kommun är en liten kommun med ca 11 600 invånare som ligger utanför en storstadsregion. Tranemo har en historia inom tillverkningsindustri och har där av en låg utbildningsnivå om man ser till rikets medelsnitt.

Tranemo har en längre tid legat i rikets topp när det gäller låg arbetslöshet, både bland ungdomar och vuxna. Men dessa siffror har vänt och visar nu på en snabbt neråtgående trend där Tranemo bland specifikt ungdomar har ökat gällande arbetslöshet (se statistik bilaga 1). Fler och fler ungdomar/unga vuxna kvinnor och män lider av psykisk ohälsa och resultat från grundskolan visar att fler elever misslyckas att uppnå gymnasiebehörighet eller avslutar studier vid grundskolan eller gymnasiet utan fullständiga betyg. (Se lokala och nationella jämförelser i bilaga 1). Kopplingen mellan den psykiska ohälsan bland unga och diagnostiserade och icke diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är tydlig men behöver förtydligas.

Mellan åren 2009 och 2011 genomförde Tranemo kommun ett av ESF medfinansierat PO 2 projekt med Dnr. 2009-3050024 med projektnamn Vita Villan. Projektets resultat och lärdomar bidrog till ett politiskt och strukturellt beslut om att skapa en arbetsmarknadsenhet vilken idag finns i organisationen. Trots detta har kommunen ännu inte identifierat de rätta formerna för en kostnadseffektiv och strukturell förändring vad gäller samverkan mellan kommunens verksamheter och personella resurser när det gäller målgruppen. (se slutrapport för Vita Villan bilaga 2 och extern utvärdering bilaga 3).

- Hur ska ni göra en problem- och behovsanalys med tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp?

För att göra en tydlig och väl förankrad problem- och behovsanalys kommer vi att arbeta utifrån LFA-metoden. Vi kommer att säkerställa att rätt personer och kompetenser i kommunens egna och externa samverkansaktörers personalstyrkor finns med som representanter under LFA-processen. Detta kommer vi att göra genom de redan idag etablerade nätverk som finns och vid behov kommer vi även att bjuda in andra aktörer. Självklara aktörer för att delta vid LFA-processen är tjänstemän/chefer från kommunens individ och familjefunktion, folkhälsosamordnaren, arbetsmarknadsfunktionen som också kommer att agera ägare av projektet, lärandesektionen med högstadieskolans och gymnasieskolans elevhälsa samt programansvarig för IM-programmet. Som externa aktörer är arbetsförmedlingen, representanter från närhälsan såsom hälsocoach, LIMAC som är en ekonomisk förening som arbetar med habilitering och arbetsmarknadsåtgärder såsom coachning, utbildning och arbetsträning mm. För att skapa en så bred bild som möjligt samt för att förankra ett eventuellt framtida projekt vill vi även bjuda in representanter från näringslivet att delta vid LFA-processen.

Vi måste även använda oss av ovanstående nätverk och personella resurser för att verkligen kunna kartlägga hur stor målgruppen faktiskt är. Idag finns ingen kunskap om hur många ur målgruppen som kan finnas boende i kommunen men som inte är upptagna i något register i from av aktörer som arbetsförmedlingen, Individ och familjefunktionen, försäkringskassan mm. Viss uppsökande verksamhet bör alltså bedrivas och här bör även goda metoder och erfarenheter tas om hand från andra aktörer nationellt eller internationellt.

För att försäkra oss om att få ta del av målgruppens erfarenheter, tankar och behov kommer vi även att genomföra workshops med representanter från målgruppen. Vi kommer därför att bjuda in ungdomar/unga vuxna kvinnor och män i åldern 16-24.

Vi kommer vi även att bjuda in ungdomar/unga vuxna kvinnor och män som tidigare representerat målgruppen och som själva deltagit i ett tidigare, avslutat av ESF medfinansierat PO 2 projekt som genomfördes i Tranemo kommun. Detta för att få en slags utvärdering av vad de, med några års perspektiv, tyckte var bra och mindre bra med det projekt som de själva deltagit i. Allt under förutsättning att de är nåbara.

- Hur ska ni ta fram en omvärldsanalys kopplad till förstudiens tema och målgrupp?

Vi kommer att arbeta utifrån LFA-metoden. Denna kommer att ge verksamheterna/projektledaren möjlighet att undersöka, kartlägga och analysera vårt eget men även andras arbete och erfarenheter, befintliga rapporter och effektiva och framgångsrika åtgärder och lösningar med den aktuella målgruppen i fokus. Vi vill undersöka detta ur flera perspektiv, Europeiskt, nationellt, regionalt och lokalt. Vi vill även nyttja möjligheten att vrida och vända på perspektivet storstad vs. landsbygd samt jämställdhet och tillgänglighet.

Olika instanser vars erfarenheter, kontakter, rapporter och arbeten kan vara intressanta att ta del av är t ex.
Europeiskt perspektiv:
- ESF (Andras projektrapporter, både nationella och internationella, utvärderingar samt kontakt med dessa, Socialfondens nationella temagrupper, samt eventuella mässor och konferenser som anordnas av ESF). Vi kommer att ta del av t ex SPeL Ungas rapport om de 10 främsta orsakerna till avhopp från skolan, höstens rapporter som En fördjupningsstudie av unga som varken arbetar eller studerar 2000–2010 och En översikt av kunskaper och erfarenheter från 60-talet utvärderingar av ungdomsprojekt. Erfarenheter kan komma att tas fram utifrån ESF-projektet Plug in.
- Europeiska kommissionen: Sysselsättning, socialpolitik och inkludering
- Press och media
- Europeiska näringslivsorganisationer
- Andra länders erfarenheter
Nationellt perspektiv:
- Socialstyrelsen
- Publikationer från regeringskansliet
- Ungdomsstyrelsen
- Folkhälsoinstitutet
- Skolverket
- SKL
- Nationella näringslivsorganisationer/föreningar
- Ev specialister och experter på området
Regionala perspektivet:
- Västra Götalandsregionen
- Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
- Ung företagsamhet
- Länsstyrelsen Västra Götaland
- Universitet/Högskolor
-Samordningsförbundet Sjuhärad
Lokala perspektivet:
- Arbetsförmedlingen
- Kommunens olika sektioner och funktioner
- Näringslivsrepresentanter och deras lokala organisationer
- Försäkringskassan
- Frivilligorganisationer
- Målgruppen

Tillvägagångssättet kommer att vara olika beroende på vad det är för instanser och kontakter som görs och vilka fysiska och kommunikativa möjligheter och behov som finns. Men för att nämna några möjliga tillvägagångssätt:
- Intervjuer
- Inläsning
- Workshops
- Möten
- Mässor och konferenser (om sådana genomförs under förstudiens tid)
- Enkäter
- Jämförelser
mm.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att:

”Tranemo kommun har kunskap, erfarenhet, anpassade åtgärder och en väl etablerad samverkan, struktur och verksamhet för att främja sysselsättning och social inkludering för ungdomar/unga vuxna kvinnor och män i åldern 16-24 år genom att förebygga risken att hamna i utanförskap”.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Hur kopplas era slutsatser till behov, mål, tillgänglighetsarbete och verksamhet?

Tranemo kommun har precis avslutat sitt deltagande i ett projekt delfinansierat av ESF vid namn DNA Den Nya Administratören där man arbetat med mycket fokus på tillgänglighetsfrågor. Detta har bidragit till att kommunen tagit fram en tillgänglighetspolicy och medvetenheten om vad begreppet tillgänglighet betyder har ökat markant i kommunens verksamheter i och med deltagandet och arbetet i detta projekt. (Se tillgänglighetspolicy i bilaga 6).

Kopplingarna till behovet och det övergripande målet för förstudien är tydliga. För att veta hur vi bäst ska försörja kommunen med kompetens, en god samverkan, kostnadseffektivitet och en bra och individfokuserad verksamhet för målgruppen bör vi:

- Ta reda på hur många elever/ungdomar/unga vuxna kvinnor och män som riskerar eller redan idag lever i ett utanförskap i åldern 16-24 som har någon form av funktionsnedsättning. Detta gäller alla funktionsnedsättningar men störst fokus blir det på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bilden idag är att många i målgruppen har någon form av nämnd funktionsnedsättning, men vi behöver få till en kartläggning och statistisk bild av den lokala situationen.
- Utifrån kontakt med olika både interna och externa samverkansaktörer ta reda på om man kan förvänta sig ett stort mörkertal gällande funktionsnedsättningar och målgruppen.
- Hitta goda former och metoder för hur man utarbetar individuella utvecklings/åtgärdsplaner för personer med olika funktionsnedsättningar med betoning på neuropsykiatriska nedsättningar.
- Undersöka och identifiera goda och kostnadseffektiva metoder och verktyg för hur man kan samverka inom de kommunala verksamheterna för att identifiera och sätta in aktiva och snabba åtgärder för personer med neuropsykiatriska funktionshinder innan individen riskerar att hamna i ett utanförskap. Detta gäller både ungdomar/unga vuxna kvinnor och män som fortfarande gäller under skolplikten, gymnasieskolan samt IFO och i viss mån även arbetsförmedlingen.
- Undersöka och identifiera behov och eventuella möjligheter till kompetensutveckling för personal inom de olika verksamheterna. Var har man idag en lyckad metod för detta? Finns det lokalt/regionalt/nationellt/internationellt metoder som skulle kunna vara intressanta att ta del av för att utveckla den egna verksamheten?
- Vi vill också utreda och titta bakåt på målgruppen ur ett jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv då forskning visar på att pojkar/män får mer insatser/stöd än tjejer och att man bedömer flickor och pojkar olika vid samma problematik beroende på kön.

Transnationellt samarbete

Vi ser möjligheten att arbeta med ett annat lands verksamheter som ett sätt att berika vårt eget sätt att arbeta. Vi skulle troligtvis få nya infallsvinklar och se vilka skillnader och likheter vi har. Hur ser skolan ut i andra länder? Hur har man anpassat skolsystemen för att få goda resultat på olika nivåer? Kan t ex Tysklands lärlingssystem vara något att titta närmare på? Hur ställer sig det lokala näringslivet till att se hur man arbetar i andra länder? Det finns massor att lära av att arbeta med andra länder.

Förstudiens första faser, alltså omvärldsanalysen och problem och behovsanalysen kommer att vägleda oss i vad vi kan ha nytta av i form av andras erfarenheter och arbete med målgruppen. Först efter att det är klartlagt kan vi söka reda på en kontakt att besöka för att se hur vi kan arbeta tillsammans. Kanske är det bara deras kompetens vi behöver ta del av. Kanske är det en hel modell eller ett helt nytt sätt att angripa det övergripande problemet. Att arbeta med en partner från annat land där man har andra strukturer och samverkansmodeller ger oss möjlighet att se på vår egen verksamhet ur ett annat perspektiv och berikar även genom att ge mod att tänka utanför ramarna. Kanske skulle ungdomarna ta lärdom av att göra praktik eller studiebesök i andra länder, möta ungdomar som är i samma situation som de själva och se hur de löser sin vardag. Möjligheterna är många.

Vi har redan idag kontakter i andra länder genom andra både av ESF och andra EU-program finansierade projekt. Våra verksamheter och deras personal har en god uppfattning om vart i Europa olika verksamheter har kommit långt och nyfikenhet och chanser till utveckling genom nya kontakter driver dem och deras omvärldsbevakning gällande projektets målgrupp och tematiska målområden.

Samarbetspartners

  • Kommunalkontor, Tranemo
  • Ulricehamn

Kommun

  • Tranemo