Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie LEDET - Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonMalin Larsson
E-postMalin.Larsson@grkom.se
Telefonnummer0709 707612
Beviljat ESF-stöd1 070 980 kr
Total projektbudget1 070 980 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-11-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansöker om medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra en förstudie i nära samverkan med Lilla Edet, februari - november 2014.

Förstudien handlar ytterst om Lilla Edets möjligheter till utveckling på följande områden:
• Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom

Syftet och det övergripande målet med förstudien är att GR Utbildning tillsammans med Lilla Edet ska kartlägga de strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap, för att därigenom skapa en gemensam förståelse som kan ligga till grund för samverkan inom området utanförskap.

Effekten av förstudien ska leda till kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska projekt för de som står eller riskerar att stå utanför arbetsmarknaden under nästa programperiod 2014-2020.

Bakgrund

Det krävs strategisk samverkan för att långsiktigt kunna öka sysselsättningsgraden, minska ohälsotalet och förbättra utbildningsnivån i Lilla Edet, vilket ligger i linje med de infrastruktursatsningarna som görs för att skapa en attraktiv kommun.

En process för att förbättra utbildningsresultaten är påbörjad med anledning av att Lilla Edet är en av landets sämst presterande kommuner när man jämför resultatet av grundskolan meritvärde med övriga landets kommuner, (enligt SKL öppna jämförelser). Förstudien tar därför sin utgångspunkt i det utvecklingsarbetet som har initierats mellan Bildningsförvaltningen i Lilla Edet och GR Utbildning. Att utgå från skolans roll och funktion i förstudien stärks av forskningsresultat som visar att en lyckad skolgång är en grundläggande faktor för att motverka utanförskap. Ju tidigare man kan göra insatser desto bättre kan man förhindra utanförskap senare i livet.

För att skapa bättre förutsättning för de som riskerar- eller befinner sig i utanförskap i Lilla Edet behöver en grundläggande kartläggning på organisationsnivå genomföras. Planen är att arbeta strategiskt och långsiktigt. Samverkan och tidiga insatser är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med utsatta grupper, vilket kommer att vara utgångspunkten under förstudiearbetet.

Förstudien kommer att analysera de strukturella hinder som finns i Lilla Edet med utgångspunkt från att ta sig från en negativ utveckling till en positiv utveckling med fokus på ”hela människan”. Förstudien ska leda till att nya och rätt projektidéer identifieras tidigt inför EUs kommande programperiod, gärna genom fondsamverkan. Förstudien ska ligga i linje med det de utvecklingsbehov och planer som finns på lokal, regional nivå och nationell nivå och harmonisera med målen i EU2020.

Den breda definitionen av målgruppen i förstudien är de som arbetar/ansvarar för ungdomar som står, eller riskerar att stå, långt ifrån arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamna i utanförskap. Här ingår även grupper av ungdomar som har funktionsnedsättningar och utländska bakgrund.

För att göra rätt insatser i rätt tid behöver nuvarande strukturer, arbetsprocesser och samverkansformer kartläggas och analyseras. Förstudien kommer att fokusera på hur organisationen är byggd och vilka strukturorienterade aktiviteter som genomförs eller behöver genomföras med utgångspunkt att förbättra förutsättningar för individen.

Förstudien i Lilla Edet har tre perspektiv. En kartläggning som genomförs systematiskt och dokumenteras, en enklare undersökning av möjligheterna att hitta rätt partner för framtida samarbeten, och en översyn av möjligheter och förutsättningar för fondsamverkan i nästa programperiod. Kortfattat kan förstudien beskrivas:

1. Kartläggning – identifiera strukturella hinder
2. Transnationalitet – skapa förutsättningar för samarbeten inom EU
3. Fondsamverkan – översyn kring förutsättning, möjligheter och hinder


1. Kartläggningen
Genomförandet av kartläggningen bygger på en struktur av tre pelare med koppling till individen:
o Skola/fritid
o Arbetsmarknad
o Socialtjänst

En viktig del är att bygga analysen och slutsatserna på samspelet (befintliga och önskvärda) mellan dessa pelare.

För att inkludera nämnda faktorer i kartläggningen är ett förslag att de grupperas enligt följande:

o Organisation och struktur
o Samverkan och ansvar
o Orsak och åtgärder
o Individens möjligheter
o Engagemang och bemötande
o Entreprenörskap och framtidstro


Kartläggning ska både stimulera dialog som skapar grunden för nya möjligheter och samtidigt samla in relevant information detta skapar tillsammans underlag för framtida satsningar. Kartläggningens insamling av data består av dels individuella intervjuer, gruppintervjuer (workshops och fokusgrupper)och kvantitativa insamlingar i form av enkäter. I samtliga pelare kommer det att sker både kvantitativ och kvalitativ insamling och särskilt fokus ges på att lyfta fram de ungas röster och tankar. Vidare ska såväl medborgare, tjänstemän på alla nivåer och samt politiken ingå i kartläggningen.

Kartläggningen ska mynna ut i ett antal slutsatser och förslag på åtgärder. Dessa slutsatser och åtgärdsförslag ska tas fram tillsammans med Lilla Edet så att det redan initialt finns en vilja till utveckling, förändring och implementering i Lilla Edet.


2. Transnationalitet
Förstudien kommer också att innehålla en transnationell dimension vilket innebär att man ska se över förutsättningar för att arbeta transnationellt samt att knyta kontakter med verksamheter i andra EU länder. Planen är att hitta minst en partner där man skapar förutsättningar för samverkan på ett sådant sätt att det på sikt skapar ömsesidig nytta och mervärde för respektive verksamhet och ytterst når målgruppen. För att hitta partner kommer GR och Lilla Edet att arbeta genom sina kontakter och nätverk.

3. Fondsamverkan
Förstudien kommer ha med ett perspektiv kring fondsamverkan mellan flera olika program/fonder. Inför nästa programperiod finns det ambitioner från programnivå att skapa förutsättningar för mer fondsamverkan.

Att göra en översyn kring fondsamverkan blir en del av ett strategiskt förberedelsearbete för att skapa förutsättningar för att göra insatser inom flera olika programområden för att få ett bättre helhetsgrepp för en kommun inom GR som står inför stor utveckling. GR kommer att undersöka vad fondsamverkan skulle kunna innebära för en mindre kommun. Förhoppningen är att ta fram faktorer som är generaliserbara och möjliga att skala upp för att kunna jobba med fondsamverkan i ett större regionalt perspektiv på sikt. Syftet är att flera investerade satsningar som strävar mot samma mål ska leda till ett mer aktivt ägarskap och att nyttan av projektresultaten synliggörs på ett mer strategiskt sätt.

Resultatet av hela förstudien
Ett viktigt resultat av förstudien är att identifiera vilka kunskapsbrister eller kompetensutvecklingsbehov som finns i eller mellan de strukturer som möter ungdomarna. Andra viktiga lärdomar är kopplade till framtida Europeiska partnerskap och möjligheter till fondsamverkan. Alla dessa resultat ska leda fram till nya projekt i nästa programperiod. Nyttan kommer framförallt komma Lilla Edet till gagn men många delar kommer också att kunna skalas upp i ett större regionalt perspektiv.

Ytterligare en effekt av förstudien är att vi vidareutvecklar projektmetodiken utifrån ESF förutsättningar. Det innebär partnerskapet mellan projektägare och partner har samma struktur som man har i projekt för inom många av EU transnationella sektorsprogram. Projektägare ansvarar för en budget men flera partners kan delta och får ersättning för sina kostnader. Till detta kopplar man tydliga samarbetsavtal. Erfarenheten från den gångna programperioden visar att många av våra kommuner anser att ESF administrationen är för tung, på gränsen till outhärdlig, då kan detta vara ett sätt att genomföra projekt på i framtiden. Inom ramen för förstudien avsätts en ”resurspott” under externa tjänster för att bekosta Lilla Edets lönekostnader. Vi prövar och vidareutvecklar metoden för vi tror det kan bli framgångsrikt på sikt för både kommun, region och myndighet. Några av fördelarna nämns nedan:
o God samverkan mellan GR och kommuner, dvs lokal och regional nivå stärks
o Aktivt ägarskap bland partnerkommuner ger bättre förutsättningar för implementering
o GR kan underlätta den administrativa bördan och bidra med kvalitetssäkring och spridning och kommunen fokusera på
innehållet kring det som ska utvecklas

Långsiktigt resultat
Genom att förbättra och stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter är ambitionen att använda kommunens stödfunktioner och resurser mer effektivt samt skapa tydligare koppling mellan utbildning, socialtjänst och arbetsliv. Genom mer samverkan och större förståelse mellan kommunens olika verksamheter ska man bättre kunna motverka utanförskap.

Målsättning

Syfte och övergripande mål med förstudien är att kartlägga de strukturer i Lilla Edet som omgärdar ungdomar som befinner sig i eller riskerar utanförskap, för att därigenom skapa en gemensam förståelse som kan ligga till grund för samverkan inom området för att motverka utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet behöver beaktas utifrån flera aspekter redan under förstudien för att skapa de bästa förutsättningarna i ett genomförande projekt där alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.
Under kartläggningen som är en större del av förstudien blir det centralt att fokusera på tillgänglighetsperspektivet, då bristande tillgänglighet, ur alla perspektiv, är en bidragande orsak till ett utanförskap.
Det blir viktigt att lägga en grund inom förstudien genom att tillsammans med deltagarna ta fram en projektdefinition som ska kunna användas i ett genomförandeprojekt med utgångspunkt i ESF fyra perspektiv på att det ska finnas tillgängliga: 1) lokaler 2) verksamhet 3) information 4) kommunikation. Ambitionen är att alla ska kunna delta i alla aktiviteter inom ramen för GRs ESF finansierade projekt oavsett vilka förutsättningar man har.
Under de möten, workshops och intervjuer som anordnas under förstudien ska tillgänglighetsperspektivet beaktas. Alla ska känna sig välkomna och ha möjligheter att ta del av det som presenteras i både tal och skrift samt ha möjligheter bidra med sina åsikter i olika diskussioner. Samt rent praktiskt kunna ta sig fram i lokaler oavsett om man har någon form av funktionshinder.

Transnationellt samarbete

o Inom förstudiens finns det en del som handlar om transnationalitet. Förstudien kommer också att innehålla en transnationell dimension vilket innebär att man ska se över förutsättningar för att arbeta transnationellt samt att knyta kontakter med verksamheter i andra EU länder. Läs mer under projektbeskrivning, transnationalitet.

Kommun

  • Lilla-Edet