Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förprojektering av "Alliera"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFunktionshinderverksamheten
KontaktpersonIrene Göransson
E-postirene.goransson@lundy.goteborg.se
Telefonnummer031-366 74 98
Beviljat ESF-stöd176 200 kr
Total projektbudget283 696 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen av Alliera syftar till att komma fram till design och förankring av ett större projekt inom EU:s socialfond. Alliera syftar till att utforma relevanta metoder för att medborgare med funktionsnedsättningar skall kunna närma sig arbetsmarknaden och en adekvat kompetenssatsning för berörd personal.

Bakgrund

I stadsdelen Lundby i Göteborg pågår en kraftig boendeexpansion, och vi kommer inom de närmsta åren stå för en stor andel av de särskilda boenden som planeras för personer med funktionshinder i staden. Bara under 2008 hamnar siffran på 23 procent av årets expansion i Göteborg.
Detta innebär en stor utmaning, då vi vet att denna grupp ofta har en svag anknytning till arbetsmarknaden och därmed löper större risk att hamna i ett utanförskap. Samtidigt har vi här en unik möjlighet. Om vi redan nu kan initiera en utvecklingsprocess som inbegriper de aktörer vi tror måste samverka för att personer med funktionshinder ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden, har vi goda förutsättningar för strategisk påverkan inom området.

Att personer med funktionshinder ofta har svårt att komma in - och etablera sig - på arbetsmarknaden gäller även i tider av god tillväxt och låg arbetslöshet. Den regionala planen för Västsverige visar att arbetslösheten under det senaste året minskat i alla grupper, utom för dem med funktionshinder. Allra sämst är situationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som idag har en nästan obefintlig anknytning till arbetsmarknaden.
De nya boenden som byggs är - i enlighet med psykiatrireformen- mer inriktade på individ än kollektiv, och ger större möjlighet till ett individuellt utformat stöd. Men brukaren riskerar samtidigt att bli än mer isolerad, då insatserna/stödet ges mer i den enskildes hem och mindre i ett gemensamhetsutrymme än tidigare. Därför är frågan om sysselsättning och anknytning till arbetsmarknaden avgörande för dessa personer, så att de får en möjlighet att växla arena och får en vardagsstruktur med skiftning mellan till arbete/daglig verksamhet och fritid.
Till skillnad från personer med psykiska funktionshinder kan de med intellektuella, neuropsykiatriska funktionshinder beviljas "daglig verksamhet" enligt en rättighetslagstiftning. Men denna är av tradition uppbyggd via gruppverksamhet. Då dessa personer har olika kompetenser, intresseområden och möjligheter, riskerar en gruppverksamhet att bli begränsande för en del av individerna, inte minst för de ungdomar som är på väg att sluta sin gymnasieutbildning. Graden av anpassning till den enskildes önskemål och behov behöver öka, så att vi kan ta tillvara outnyttjade resurser och skapa ett arbetsklimat som erbjuder en tillfredsställelse och ökad livskvalitet för de enskilda personerna.
I dag saknas kunskap om vad arbetsgivarna i närområdet har för kapacitet för att till exempel kunna erbjuda en företagsförlagd daglig verksamhet, och vilken sorts stöd de i så fall skulle efterfråga från kommunen och andra offentliga aktörer. Men det är inte bara inom det privata företagandet som vi ser en potential. Även ideella organisationer/föreningar och sociala kooperativ skulle kunna fungera som en arbetsarena för personer med olika former av funktionshinder. Men även här saknar vi kunskap om vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att detta ska kunna förverkligas.
Göteborgs stad har antagit en handikapplan, Synvändan, sedan 2004 som syftar till att medborgare med funktionsnedsättningar skall ha samma möjligheter som övriga att delta i samhällslivet. Lundby stadsdelsförvaltning har arbetat aktivt med värderingsfrågor- bl a tagit fram och förankrat en vision och förhållningssätt via en metod som omfattat samtliga medarbetare. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få en anställning är begränsade vilket vi tror delvis beror på kompetensbrist om de möjligheter till anpassning som finns.
En central fråga är vilken attityd de aktörer som är centrala för att möjliggöra det hela har till funktionshindrades arbetskapacitet. När det gäller den offentliganställda personal som möter individerna i bland annat boendena är det – misstänker vi – fortfarande en omvårdande approach som råder. Därför är det önskvärt med en metodutveckling mot ett mer salutogent förhållningssätt, i vilket vi fokuserar på friskfaktorer och funktions- och arbetsförmåga istället för riskfaktorer och funktionshinder. När det gäller potentiella arbetsgivare/föreningar misstänker vi att det finns en stor kunskapslucka att fylla om vad personer med funktionshinder skulle kunna tillföra deras verksamheter. Vi behöver veta mer om dessa privata och ideella aktörers kunskap och inställning till personer med funktionshinder, för att tillsammans kunna skapa en vision om hur gruppen personer med funktionshinder ska få en starkare anknytning till arbetsmarknaden. Sist men inte minst behöver ta reda på mer om vad de personer som ska komma i sysselsättning efterfrågar för slags arbetsplatser/arbetsarenor.

Syfte

Syftet med förprojekteringen av Alliera är att utreda förutsättningarna för ett framtida projekt i vilket vi matchar funktionshindrade lundbybors individuella behov och kompetenser med potentiella arbetsgivare/arbetsarenor. Vi vill under förprojekteringen kartlägga behov, attityder och kompetenser hos de lokala aktörer vi tror måste samverka om personer med funktionshinder i Lundby ska kunna stärka sina möjligheter till sysselsättning. ( se målgrupper ovan)
Vi vill även prova nya arbetsformer inom våra egna verksamheter, med en metodutveckling mot ett mer salutogent och arbetsinriktat förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Då vi står inför en kraftig boendeexpansion och, med största sannolikhet, kommer att vara den stadsdel i Göteborg som under de närmsta åren får flest nya invånare med någon form av funktionshinder, har vi en unik möjlighet att starta en samverkansprocess, där vi – om vi redan nu för samman ovan nämnda aktörer - skapar goda förutsättningar för strategisk påverkan på lång sikt.
Vi vill med förprojekteringen inleda ett arbete som på lång sikt syftar till att alla de blivande lundbybor som har någon form av funktionshinder ska få en bättre möjlighet att komma i arbete eller att komma närmre arbetsmarknaden. Vårt långsiktiga mål är att denna process ska initieras redan då en person blir aktuell för att flytta in till stadsdelen, oavsett det handlar om ett särskilt boende eller om personer flyttar in i en egen lägenhet eller annan bostad.

Målsättning

Målet är att förprojekteringen av Alliera ska utmynna i en ansökan, med ett brett partnerskap, om genomförande inom området ökat arbetskraftsutbud. Under förprojekteringen har vi som målsättning att ta reda på svaren på följande frågor:
o Vilken sorts stöd efterfrågar potentiella arbetsgivare (privata företag och ideella organisationer) för att känna sig mer mogna att ta emot en anställd med/erbjuda en arbetsarena för en person med någon form av funktionshinder?
o Vilka attityder har de aktörer, som vi definierat som våra målgrupper, gentemot personer med funktionshinder och deras arbetsförmåga? Vilken kompetens finns om möjligheter till anpassning av arbetsplatser?
o I vilken mån går det att förlägga daglig verksamhet på ett privat företag/ hos en ideell organisation?
o Vilken kompetens saknas hos våra respektive målgrupper för att kunna öka funktionshindrades anknytning till och etablering på arbetsmarknaden?
Kvantitativa mått
o Antal genomförda fokusgrupper/dialogmöten med de olika målgrupperna
o framtagande av lämplig metod för kompetensanalys
o Genomförd Framtidsverkstad
o Ansökan till EU:s socialfond med brett partnerskap och genomförd förankringsprocess för Alliera.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer prioritera att involvera medarbetare och aktörer med eget funktionshinder, (i steg 1,2, 4 6,7) för att säkerställa en tillgänglighet i beslutsprocessen inför ansökan.

Vi kommer att vistas i lokaler som inte utgör hinder för rullstolsburna personer

Skapa förutsättningar för alla deltagare oavsett funktionsnedsättning och bistå med ledsagning vid behov och anpassa gruppstorlek .

Vi gör informationen tillgänglig för dem som av olika skäl inte kan närvara i grupper genom informationsblad.

Samarbetspartners

 • DELTA

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö