Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förprojektering VÄXTHUS STENUNGSUND

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonRick Mulder
E-postrudolf.mulder@stenungsund.se
Telefonnummer0732 304940
Beviljat ESF-stöd392 011 kr
Total projektbudget523 795 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill skapa nya möjligheter till arbete för människor med olika typer av fysiska och psykiska funktionshinder genom ett koncept med hållbar ekologisk odling i växthus där målgruppen kan garanteras arbete efter projekttidens slut.

Bakgrund

I en kartläggning om daglig verksamhet (SoS 2008-131-22) konstaterar Socialstyrelsen att det övergripande målet med daglig verksamhet för funktionshindrade, att den enskilde på sikt skall få möjlighet till lönearbete, inte uppfylls. Man konstaterar vidare att övergångar till lönearbete är näst intill obefintliga. Den dagliga verksamheten (vars verksamhet ofta definieras som god) riskerar istället att bidra till en inlåsningseffekt, då kartläggningen visar att samverkan mellan arbetsmarknadspolitiska aktörer och daglig verksamhet brister. Socialstyrelsen menar att denna samverkan måste utvecklas för att målet skall nås.

Med vårt projektförslag vill vi utveckla nya möjligheter för personer med olika typer av funktionshinder att komma ut i arbete. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart koncept där målgruppen ska kunna garanteras stadigvarande sysselsättning även efter projekttiden. Vi vill utforma projektidén med hänsyn till miljömässighet och demokratiska värderingar där brukarmedverkan står i fokus.

Vår idé är att skapa ett växthus som efter projekttidens slut ska drivas som ett socialt företag. Växthuset ska producera grönsaker enligt ekologiska odlingsprinciper. Det som produceras skall framförallt säljas till kommunens olika kök men också gärna till lokala handlare och matställen. För att värma upp växthuset vill vi använda biogas från djurhållning i lantbruket.

Ett bärande tema i vår idé är att ha ett demokratiskt förhållningssätt. Den som väljer att vara med i växthuset ska också beredas möjligheter till utbildning i kooperativt företagande och ekologisk odling samt erbjudas möjligheten att bli medlem i den kooperativa föreningen som ska driva växthuset vidare efter projekttiden. Representanter för målgruppen ska vara med hela vägen, från planering till genomförande.

Idag är ansvaret för sysselsättning för människor med funktionshinder uppdelat på olika enheter inom kommunens individ och familjeomsorg - social psykiatri, daglig verksamhet samt arbetsmarknadsenheten. Vi vill arbeta gränsöverskridande för att nå bättre resultat och har fullt stöd för detta hos samtliga enheter inom förvaltningen.

I en förprojekteringsfas vill vi undersöka möjligheterna att realisera vårt projekt. Vi vill formera ett partnerskap kring idén, utbyta erfarenheter med befintliga verksamheter inom den sociala ekonomin samt undersöka intresset hos den tänkta målgruppen att vara med i ett kommande genomförande av projektidén.

Andra viktiga delar i ett förprojekt blir att ta kontakt med nätverk av ekologiska odlare samt undersöka intresset hos, och helst få till en formaliserad överenskommelse med, dem som är ansvariga för kommunens inköp av livsmedel så att vi kan säkra att de inhandlar det som produceras. Även intresset hos lokala livsmedelshandlare, restauranger och matställen ska undersökas.

Vi vill också planera för utbildningar för kommande deltagande kooperatörer och odlare både vad gäller socialt företagande och ekologiskt odlande. När det gäller de kommunala handledare som ska arbeta som handledare i sociala företag har Stenungsunds kommun har redan nu planerat in anpassade utbildningar under hösten, i samarbete med Coompanion.

Vi vill också utforska möjligheterna till samarbete med lokala lantbrukare och högskolan när det gäller energiförsörjningen till odlingarna samt börja titta på den fysiska placeringen av växthuset.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett projekt som ska resultera i ett socialt företag kring ett växthus inriktat på ekologisk odling som ska ge sysselsättning och arbetsträning för funktionshindrade som idag är beroende av kommunalt stöd.

Under förprojekteringen vill vi:

- formera ett partnerskap och förankra projektidén
- bilda en styrgrupp med representanter från partnerskap och framtida brukare
- informera om projektet och undersöka intresset hos deltagare i målgruppen att delta i ett socialt
företag
- undersöka utbildningsmöjligheter och behov bland deltagarna avseende ekologisk odling och socialt företagande
- ta inledande kontakter med ekologiska odlare för att lära mer om vad som krävs för denna typ av verksamhet
- kontakta verksamheter som bedrivs inom social ekonomi och lära mer om dessa
- undersöka möjligheterna att sälja producerade varor
- bygga upp ett nätverk för det sociala företaget
- undersöka möjligheten till en hållbar energilösning för uppvärmning av växthuset med förnyelsebar energi
- undersöka och dra lärdom av tidigare samarbetsprojekt mellan berörda enheter och deras respektive målgrupper

Målsättning

Förprojekteringen ska resultera i:

- ett partnerskap som förstår och stöder idén om socialt företagande

- en styrgrupp med representanter för samarbetspartners och framtida kooperatörer

- 20 deltagare som vill ingå i den första gruppen för uppbyggnaden av ett socialt företag

- en genomarbetad handlingsplan för genomförandet av projektet

- en formaliserad överenskommelse med kommunens inköpare av livsmedel om köp av producerade varor från det sociala företaget

- en utbildningsplan avseende ekologisk odling och demokratiskt företagande för deltagarna i kooperativet

- ett förslag till hållbar energilösning för uppvärmning av växthuset med förnyelsebar energi

- en ansökan till ESF om genomförande av projektet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågor om tillgänglighet för funktionshindrade kommer att integreras i alla aktiviteter som sker under förprojekteringsfasen. Bl a kommer en SWOT-analys att genomföras bland representanter för samverkansparter och presumtiva deltagare i det tänkta projektet för att belysa eventuella svagheter och hot mot projektets genomförande. Analysen ska ligga till grund för rutiner för att säkra alla aspekter på tillgängligheten i projektet.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Coompanion Göteborgsregionen

Kommun

  • Stenungsund