Logotyp på utskrifter

Förprojekt generationsväxling/entreprenörskap

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgs Folkhögskola
Kontaktpersonsaknas saknas
E-postmats.havstrom@gbg.fhsk.se
Telefonnummer031-7697627
Beviljat ESF-stöd778 890 kr
Total projektbudget778 890 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vid rekryteringen skall vi prioritera verksamheter som är i omställning och har generationsväxlingsproblematiken samt verksamheter där intresse för nyföretagande kan finnas.

Bakgrund

Ansökan omfattar ett förprojekt som skall genomföras av de sex folkhögskolor som har Västra Götalandsregionen som huvudman. Projektet sker till följd av uppdrag till folkhögskolorna från huvudmannen samt från regeringen
I projektet kommer Göteborgs folkhögskola som projektägare att samarbeta med de andra fem folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen som har regionen som huvudman. Vidare sker samverkan med bland annat Göteborgs kommun med flera kommuner vad gäller de sociala föreningarna Samarbete kommer även att ske med Företagarna, både centralt,regionalt och i vissa fall lokalt, vad gäller småföretagen. Skriftligt samarbetsavtal finnes.
Samverkan kommer att ske med ett flertal kommuner inom Västra Götalandsregionen, med folkhögskolornas enskilda nätverk, Västra Götaland regional utveckling m.fl.

Bakgrund till projektet
Folkhögskolorna har vissa styrande dokument att rätta sig efter :
Våren 2006 antog riksdagen en proposition om folkbildningen och där anges sju prioriterade verksamhetsområden för folkbildningen. Dessa är
Det livslånga lärandet
Den demografiska utmaningen ( unga utanför och äldre)
Den demokratiska värdegrunden
Det mångkulturella samhällets utmaningar
Kulturverksamhet
Personer med funktionshinder
Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

I Västra Götalands kulturnämnds uppdrag till Västra Götalands folkhögskolor anges följande uppdrag och mål:
Lärandets infrastruktur
Minskad social och geografisk snedrekrytering till högre utbildning
Alternativa pedagogiska metoder och nya distributionsformer
En god hälsa
Kunskapslyft för småföretagare

Behovet av kompetensutveckling för små-och medelstora företag har belagts i ett stort antal undersökningar. Förmågan att överleva för dessa företag är i stor utsträckning avhängigt av att dessa företag kontinuerligt ser till att både företagsledning och anställda blir föremål för en omfattande kompetenshöjning.
Vi hänvisar i detta fall det stora antal undersökningar som gjorts, inte minst i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex folkhögskolorna ovan. Folkhögskolorna har i uppdraget från huvudmannen ( kulturnämnd-respektive regional utvecklingsnämnd) i uppgift att som utbildningsanordnare arbeta med att analysera utvecklingsbehov hos de mindre företagen och hos ideella föreningar och med utgångsläge från analysen på egen hand genomföra eller genom upphandling ta fram kompetensutvecklingsinsatser, som både säkrar de anställdas anställningar genom kompetenshöjande åtgärder som ökar deras anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

I detta projekt vänder vi oss till två målgrupper:
Målgrupp 1 uppstår genom att många människor står inför att lämna arbetsmarknaden för att gå i pension. Bland dessa finns många egna företagare med väl fungerande småföretag. Ingen naturlig efterträdare finns för att driva företaget vidare. Vid diskussion med Företagarna i VG-regionen räknar de med att minst 16.000 företag berörs av detta inom det närmaste året.
Vi kommer i Förprojektet att utreda vilka vägar vi skall använda för att få kontakt med en stor del av dessa företagare.
Vi kommer att ta upp diskussioner med arbetsgivarringen som är ett tidigare projekt för att se hur vi kan använda oss av deras slutsatser.
Företagarna i VG-regionen kommer att medverka för att erbjuda sina medlemmar denna möjlighet som projektet kommer att ge.
Vi kommer att undersöka konstruktionen av en portal där folk kan anmäla sitt intresse
Vi kommer genom Västra Götalandsregionen få till stånd en konferens/möte där regionens kommuner kommer att inbjudas för att väcka frågan ( bland andra frågor) och få till stånd en diskussion om hur samarbetet skall gå till.
Vi kommer att undersöka alternativa kanaler för att nå ut till målgruppen
ex. se om det är möjligt att samarbeta med frisörförbundet och dess medlemmar som skulle kunna sprida budskapet,
se om vi kan få samarbete med ex.Amelia Adarno eller liknande personer som påverkar framförallt den kvinnliga målgruppen,
De sex folkhögskolornas interna nätverk kommer också att användas.
Målgrupp 2 är de personer som har visat intresse av att vilja starta ett företag, anställda i berörda företag som kan vilja fortsätta driften i företaget men som behöver stöd för detta eller andra personer som vi i våra andra projekt upptäcker att det finns en koppling till vår målgrupp 1 beskriven ovan. Vi kommer i vårt projekt speciellt att prioritera ungdomar och kvinnor i denna målgrupp. Vi har två tänkbara hjälpmedel till förfogande dels en entreprenörskurs för de helt oerfarna dels företagarskolan för de lite mer erfarna. I förprojektet utreder vi vilka kunskaper som ger mest för varje individ.
I några andra projekt som bedrivs av folkhögskolorna eller samarbetspartners kompetensutvecklar folkhögskolorna i gång varande företag. Vi vill använda vissa deltagare där för att ge sin erfarenhet till de som kan tänka sig starta eget.
Vi skall även formulera en gemensam plan för hur arbetet i genomförandefasen skall utformas och vilka utbildningar/hjälp som våra målgrupper behöver för att generationsskiften skall kunna ske så smärtfritt som möjligt
och även se över vilken fortsatt hjälp vi kan ge de som vill starta eget genom utbildningar, coaching eller hänvisa dem vidare till andra.Syfte

I projektet skall folkhögskolorna nå ut till företag i storleksordningen 0-50 anställda.
I ett annat förprojektet avser att rigga en gemensam företags/föreningsutvecklingsorganisation för de sex folkhögskolorna i samverkan med bland annat Västra Götalandsregionen regional utveckling samt med vissa kommuner och organisationen Företagarna. Detta är viktigt för projektets genomförande och organisations-utbildningsbehoven kommer att utvecklas 2008-01-01-2008-12-31. För att kunna uppnå optimal effekt i det regionala utvecklingsarbetet så kommer olika arbetsuppgifter att läggas på denna organisation.

Vid varje folkhögskola skall en ansvarig utses och minst en handledare utbildas via en handledarutbildning vid Göteborgs folkhögskola.
I detta förprojekt ser vi att denna organisation som täcker hela VG-regionen kan användas till att som i detta fall arbeta med generationsväxling liksom med att väck behovet/lusten till att starta eget.
Syftet är att kunna sammanföra de företag som har kommit till ett generationsväxlingsläge med intresserade
ungdomar, kvinnor och övriga som känner att de kan tänka sig att starta eget så att förhoppningsvis de kan finna varandra.
För att nå full effekt har vi skapat en organisation som når ut till hela VG-regionen och vi kan även få hjälp av våra samarbetsparters utanför regionen.

Vi samarbetar med VG-regionen regional utveckling samt ett antal kommuner i VG-regionen. Vid möten ,träffar uppnår vi strategiskt påverkansarbete och detta sker även genom de politiker som sitter i de olika skolornas styrelser.
Samverkan uppnås genom den nya organisationen och genom vårt samarbete i våra stora nätverk.
Den innovativa verksamheten sker genom att resultat från ex. utbildningsverksamheten överförs till krass verklighet i företagen. Vi kommer att behöva utveckla nya infallsvinklar som vi får fram genom mötena mellan de olika samarbetspartnerna.

I projektet skall folkhögskolorna i nå ut till företag i storleksordningen 0-50 anställda. Prioritering 0-20 anställda i företagen och i de sociala föreningarna 0-5 anställda i snitt.

Förprojektet avser att rigga en gemensam företags/föreningsutvecklingsorganisation för de sex folkhögskolorna i samverkan med bland annat Västra Götalandsregionen samt vissa kommuner och organisationen Företagarna. Detta är viktigt för projektets genomförande och för att kunna uppnå optimal effekt i det regionala utvecklingsarbetet.
Genom skolornas geografiska spridning i regionen når vi ut till alla delar av denna.

Vid varje folkhögskola skall en ansvarig utses och en handledare utbildas via en handledarutbildning vid Göteborgs folkhögskola.

Hur går det till ?
Rekrytering sker i alla de medverkande skolornas områden. När vi arbetar med rekryteringen kan den gå till på lite olika sätt vid skolorna. Detta beror på att vi i en del fall kan rekrytera via färdiga företagskluster och i andra fall måste ha mer av direkt uppsökande verksamhet. Rekryteringen kommer också att ske med mer okonventionella metoder. När rekryteringen är klar kallas alla företag gruppvis till en första gemensam fysisk träff på någon av folkhögskolorna.

Vincent försöker att i ansökningarna inom programområde 1 samverka med folkhögskolornas ansökningar inom programområde 2 för att få företagen att bli mer positiva till att ta emot praktikanter, ordna studibesök etc.

Eftersom vi arbetar med flera utbildningsanordnare i samverkan inom hela Västra Götalandsregionen kan vi få till utbildningar där annars för få skulle söka efter denna utbildning på enbart en folkhögskola. Detta leder till att vi kan specialanpassa utbildningar efter behov i större utsträckning än med ett annat arbetssätt.

Samverkan
Gemensamt tas också fram material för rekrytering, adresser till företag, metoder för samarbetet med Företagarna och andra samarbetspartners inte minst Västra Götalandsregionen som gett alla egenägda folkhögskolor i uppdrag att arbeta med målgruppen småföretag.
Varje folkhögskola tar in samma material från företagen som underlag för ansökan om genomförandet av kompetensutvecklingsfasen.
Företagsutvecklingsplaner ( swot-analys, gap-analys , nedtecknade tankar om hur man kan arbeta, vilka behov som framkommit med mera bildar uderlag till ägaröverförandet.
Sammanfattning av behoven och då speciellt tankar om vilka behov som kan påverkas genom utbildning upprättas


Målsättning

Under analysfasen skall vi genom information och spridning rekrytera så många företag att vi efter behovsanalyserna har underskriftter om deltagande till ansökan om genomförande o enligt målsättningen vad gäller medverkan vid genomförandefasen:
Grebbestad folkhögskola 20 företag
Billströmska folkhögskolan 20 företag
Dalslands folkhögskola 20 företag
Fristads folkhögskola 20 företag
Vara folkhögskola 20 företag
Göteborgs folkhögskola 60 företag
Göteborgs folkhögskola och de andra skolorna 10 föreningar

Vi beräknar att analysen skall ske under första halvan av 2009 och att genomförandet, kompetensutvecklingen, skall ske under andra halvan av 2009 samt under 2010. Vi räknar med att med att1500 sysselsatta berörs av projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla de aktiviteter som planeras skall huvudsakligen genomföras på de sex skolorna som alla är anpassade för att kunna ta emot elever med funktionshinder av olika slag. Vi använder mycket webbaserat material som ökar tillgängligheten både i tid som rum.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Samarbetspartners

 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Grebbestads folkhögskola
 • Vara folkhögskola

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö