Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fordon och Framtid GP

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIDC West Sweden AB
KontaktpersonThomas Nilsson
E-postthomas@idcwestsweden.se
Telefonnummer0500-50 25 01
Beviljat ESF-stöd16 383 064 kr
Total projektbudget16 383 064 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2012-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Fordon och framtid genomför kompetensutvecklingsinsatser som ökar individens potential på den egna arbetsplatsen eller övrig arbetsmarknad. Speciellt fokus ligger på verksamheter med lågutbildad arbetskraft. Projektet är en samverkan mellan 44 företag, med totalt 2777 medarbetare.

Bakgrund

Det krävs omfattande kompetensutvecklingsinsatser för att anställda inom fordons- och tillverkningsindustrin i Skaraborg ska kunna behålla sina arbeten, alternativt kunna konkurrera på arbetsmarknaden om företaget drar ned på personalen.

Detta är slutsatsen av den förprojektering som genomförts under perioden mars - september. Lågkonjunkturen slog hårt mot Skaraborg och det visade sig snabbt att trä- och fordonsindustrin och dess underleverantörer skulle bli särskilt utsatta. I det läget kom starka signaler till Industrial Development Center West Sweden AB (IDC) om behovet av samordnade insatser för att skapa konkurrenskraft. Diskussionen ledde fram till förprojekteringen, då samtliga delägare i IDC inom den tillverkande industrin, samt några potentiella nya delägare, totalt 76 stycken, fick erbjudandet att delta. 44 tackade ja.

De deltagande 44 företagen kommer från branscherna: fordon, metall, metall/plast, pappers, trä, trä/metall, trä/metall, trä/inredning, möbler/inredning, plast, telekom och kem. Företagen hade i september mellan 2 och 363 anställda. Endast tre av de 44 företagen hade ökat antalet anställda sedan 2008, tio hade samma antal, medan resterande minskat antalet anställda med totalt 524 personer. Flera företag hade dessutom lagt ytterligare varsel om uppsägningar.

Med få undantag hade samtliga undersökta företag drabbats ekonomiskt och personalmässigt av den pågående lågkonjunkturen. Trä- och fordonsindustrin och dess underleverantörer har varit speciellt utsatta. I analysmaterialet framträder trender i behoven av kompetensutveckling som säkrar utveckling (i vissa fall överlevnad) enligt tre huvudlinjer:

1. Behov av att stärka positionen på marknaden
2. Behov av att utveckla organisationen
3. Behov av att utveckla produktionen

1. Analysen visar att det finns ett stort behov av att stärka medarbetarnas kompetens att hantera frågor som berör marknadsföring, sälj, export och omvärldsbevakning inom branscherna metall, möbler/inredning, telekom och pappers. Krisen har skapat ny konkurrens och en rad företag står nu inför en verklighet där de måste bli en synligare aktör på marknaden för att få in order som de tidigare ofta i princip kunnat ta emot. Många av de här företagen uttalar ett akut behov av att stärka medarbetarnas kunskaper inom området och framhåller att det finns en direkt koppling mellan ökad synlighet och företagets möjlighet att behålla sin personal.

2. Inom träbranschen (möbler, inredning) ligger den huvudsakliga betoningen på att stärka medarbetarnas kompetens att ta sig an nya arbetsuppgifter (ledarskap, projektstyrning, affärssystem, datoranvändning, ekonomi- och inköpsrutiner, etc) och hantera nya sätt att arbeta på affärsmässiga grunder, för att på så sätt stärka organisationen och i förlängningen företagens möjligheter att överleva.

3. Inom metallindustrin dominerar behoven av kompetensutveckling när det gäller produktionsteknik, underhåll, CNC, CAD/CAM, materialkunskap, ritningsläsning, flöden, produktionsekonomi, etc. I huvudsak handlar det om att medarbetarna ska vara uppdaterade på den nyaste tekniken som används, men också om att de ska kunna utföra fler arbetsuppgifter och/eller utföra arbetsuppgifter som idag läggs ut på andra, utanför företaget.

Det ovan beskrivna handlar om huvudströmningar vi identifierat under analysarbetet. Majoriteten av företagen är dock i behov av kompetensutveckling för medarbetare inom flera olika områden.

Oavsett bransch finns ett brett behov (15 företag) av att öka medarbetarnas kunskaper om de affärsmässiga villkoren för företagens verksamheter. Bland annat för att öka förståelsen för varje individs betydelse i kedjan, men också för att stärka organisationens förmåga att hantera nya arbetsuppgifter. För medarbetaren innebär det en fördjupad organisationskunskap som stärker kompetensen, både på den nuvarande arbetsplatsen och rent generellt på arbetsmarknaden.

Medarbetarna i de analyserade företagen har vitt skilda utbildningsnivåer och erfarenheter. Gemensamt är dock att personalen ofta byggt upp sin kompetens inom företagen och att den är starkt knuten till vissa arbetsuppgifter. Analysarbetet visar att företagen uppfattar det som avgörande för verksamhetens framtid att medarbetarna ska kunna åta sig fler och mer avancerade arbetsuppgifter.

Våra frågor och diskussioner kring jämställdhet och mångfald har visat på behovet av ökade satsningar inom området, speciellt mot bakgrund av att den senaste tidens neddragningar i stor utsträckning drabbat kvinnor, eftersom de ofta haft en kort anställningstid. Förprojekteringen har gett en bild av statusen på jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom de tillverkande företagen i Skaraborg, som inte tidigare funnits och projektets medarbetare har direkt bidragit till att öka förståelsen för kopplingen mellan aktivt jämställdhetsarbete och konkurrenskraft. Ett företag, med ett stort antal anställda med låg utbildningsnivå (varav många kvinnor) har till exempel tydligt uttalat att de ser ett behov av att öka medarbetarnas potential både på arbetsplatsen och övrig arbetsmarknad genom att satsa på kompetenshöjning på alla nivåer och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.


Det arbete som genomförts har inneburit att 44 företag inventerat sina medarbetares kunskaper och ringat in kompetensutvecklingsinsatser, som stärker medarbetarnas möjligheter att behålla sina arbeten. Samtalen har medfört att vi kunnat gå från en generell nivå (företagets behov) till en konkret, där de enskilda individerna, som behöver utbildning för att stärka sin position, identifierats och utbildningarnas innehåll preciserats i förhållande till den enskilda individens utvecklingsbehov.

Analysarbetet visar att det är problematiskt för många företag att satsa på nödvändig kompetensutveckling när så stort fokus ligger på att klara sig genom krisen, som nu är fallet. För dessa företag är ett samverkansprojekt, som underlättar organisering och genomförandefasen av mycket stort värde. Möjligheterna till samverkan är betydande och förprojekteringen visar att en rad olika utbildningar, inom olika områden, kan arrangeras gemensamt. På så sätt uppnås ökad kostnadseffektivitet och synergieffekter som ännu inte kan kvantifieras i form av erfarenhetsutbyte, nya kontakter, etc.

Sammanfattningsvis har förprojekteringen visat att medarbetarna på de deltagande företagen väsentligt kan stärka sina positioner inom företagen och på arbetsmarknaden rent generellt om de får möjlighet att kompetensutveckla sig enligt de handlingsplaner som tagits fram.

Syfte

Projektet syftar till att öka möjligheterna för individer och företag i Skaraborg att behålla/stärka sin konkurrenskraft. Avsikten är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser som ökar individens potential på den egna arbetsplatsen eller övrig arbetsmarknad. Speciellt fokus ligger på verksamheter med lågutbildad arbetskraft.


Med utgångspunkt ur en bred analys har företagen fått prioritera utbildningar som är direkt kopplade till företagets fortsatta existens och utveckling.

Med få undantag hade samtliga undersökta företag drabbats av den pågående lågkonjunkturen, trä- och fordonsindustrin och dess underleverantörer speciellt hårt. I analysmaterialet framträder några speciellt viktiga kompetensutvecklingsspår som kan säkra en positiv utveckling (i vissa fall överlevnad) inom de berörda företagen enligt tre huvudlinjer:

1. Behov av att stärka positionen på marknaden
2. Behov av att utveckla organisationen
3. Behov av att utveckla produktionen

Inom branscherna metall, möbler/inredning, telekom och pappers kommer utbildningsinsatserna att fokuseras på att stärka medarbetarnas kompetens inom områdena marknadsföring, sälj och export.

Inom träbranschen (möbler, inredning) ligger den huvudsakliga betoningen på att stärka medarbetarnas förmåga att ta sig an nya arbetsuppgifter (ledarskap, projektstyrning, affärssystem, datoranvändning, ekonomi- och inköpsrutiner, etc).

Inom metallindustrin dominerar behoven av kompetensutveckling när det gäller produktionsteknik, underhåll, CNC, CAD/CAM, materialkunskap, ritningsläsning, flöden, produktionsekonomi, etc. I huvudsak handlar det om att medarbetarna ska vara uppdaterade på den nyaste tekniken som används, men också om att de ska kunna utföra fler arbetsuppgifter och/eller utföra arbetsuppgifter som idag läggs ut på andra, utanför företaget.

Det ovan beskrivna handlar om huvudströmningar och en majoritet av företagen är i behov av kompetensutveckling för sina medarbetare inom flera olika områden. Kompetensutveckling upplevs genomgående som avgörande för att företagen ska kunna konkurrera. Samtidigt är det dock problematiskt för många företag att satsa på den nödvändiga kompetensutvecklingen när så stort fokus ligger på att klara sig genom krisen, som nu är fallet.

Projektet kommer att bidra till att lösa dessa problem kring kompetensförsörjning genom bred samverkan och en koordinerande part (IDC). Dialogen med företagen visar på vikten av en organisation, som underlättar planering och genomförande, samtidigt som det skapar en ökad kostnadseffektivitet.

Det övergripande syftet med projektet är att stärka medarbetarnas position på två plan:

- öka deras möjligheter att behålla sina arbeten inom företagen genom att organisationen får bättre villkor för att bygga en konkurrenskraftig verksamhet.

- öka deras möjligheter att stärka sina positioner (gångbarhet) inom företagen och på arbetsmarknaden rent generellt.

En viktig aspekt är att öppna nya möjligheter för medarbetare med begränsad kompetens att lära nytt och bredda sitt kunnande. Analysarbetet visar att kraven på bred kompetens är högre än tidigare och många av de berörda medarbetarna, med låg utbildningsnivå, riskerar att slås ut utan kompetenshöjande insatser.

Ett delmål för 15 företag är att höja den generella kunskapsnivån, dvs utveckla medarbetarnas kunskaper om de affärsmässiga villkoren för företagen. Syftet är att öka förståelsen för varje individs betydelse i kedjan, men också att stärka organisationens förmåga att hantera nya arbetsuppgifter. För medarbetaren innebär det en fördjupad organisationskunskap som stärker kompetensen, både på den nuvarande arbetsplatsen och rent generellt på arbetsmarknaden. Förprojekteringen visar att satsningar på breda, grundläggande utbildningar, speciellt stärker de kvinnliga medarbetarnas förutsättningar för att bli kvar inom den tillverkande industrin.

Målsättning

Målen för projektet är:
- att alla företag som deltagit i analysarbetet genomför kompetensutveckling, totalt 44 organisationer med 2777 anställda.
- att genomföra utbildning för 4555 kursdeltagare
- att genomföra utbildningar inom områdena underhåll, sälj, språk, projektledning, programmeriing, produkt/produktion, miljö, medarbetarutveckling, marknad, ledarskap, kommunikation, juridik, förbättringsarbete, el, ekonomi, data, CNC, CAD/CAM, arbetsmiljö och affärssystem. Totalt 20 områden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har under förprojekteringen diskuterat formerna för genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna med de berörda företagen. Olika modeller för lärande har belysts och diskussionen kommer att fördjupas i samband med att utbildningarna fastställs. Vi kommer då att beakta deltagarnas förutsättningar genom att, t ex genomföra nivåtester och se till att materialet finns tillgängligt i olika former när det behövs. (ljudband, hörslingor, etc)

Vi har under förprojekteringen klargjort för de deltagande företagen att vi under genomförandefasen förväntar oss en dialog som säkerställer att utbildningarna kan genomföras med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Det innebär att.
- de lokaler som används för projektaktiviteter är tillfredsställande för alla deltagare
- den kommunikativa tillgängligheten är tillfredsställande för alla deltagare
- den psykosociala tillgängligheten (bemötande, etc) är tillfredsställande för alla deltagare
- information är tillgänglig (anpassas så att alla kan ta till sig den, t ex lättlästa versioner, talböcker, etc) för alla deltagare

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar att det finns ett stort behov av aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete inom de 44 företag som deltar, speciellt mot bakgrund av att många företagsföreträdare framhållit att den senaste tidens neddragningar i stor utsträckning drabbat kvinnor, som ofta haft en kort anställningstid.
Vi har fört statistik över andelen kvinnor och män inom olika befattningar inom de analyserade företagen och fått en bild av statusen på jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom de tillverkande företagen i Skaraborg, som inte tidigare funnits. Intressant att notera är hur de ifyllda svaren i formuläret inte alltid speglar den vilja till arbete med frågorna som framkom i samtalen. Där gavs det ofta betydligt högre prioritet än på papperet och det är uppenbart att en ökad diskussion om kopplingen mellan mångfaldsarbetet och företagens förmåga att konkurrera behövs. Samtalen har direkt bidragit till att öka förståelsen och flera av företagen har tagit kontakt med projektet EDCS för att få stöd i det fortsatta jämställdhetsarbetet. EDCS, Equality Development Center Skaraborg, är ett projekt som syftar till att stötta arbetet med jämställdhet i pågående tillväxtsatsningar och företag i Skaraborg, www.edcs.se.

Vi kommer under projektet att ha ett fortsatt samarbete med EDCS och koppla utbildningsinsatserna till jämställdhetsutveckling ute i företagen i så stor utsträckning som det är möjligt. Vi kommer till exempel att kontinuerligt informera de deltagande företagen om möjligheterna till stöd i jämställdhetsarbetet och poängtera vikten av att använda kompetensutvecklingen som ett led i att bygga en jämställdare organisation. Här handlar det alltså i första hand att fortsätta den dialog som inleddes under förprojekteringen och som bland annat lett till att ett företag har för avsikt att genomföra en speciell jämställdhets- och mångfaldsutbildning bland sina 363 medarbetare.

De deltagande företagen verkar inom en sektor som av tradition är starkt mansdominerad och av de 2 777 anställda utgör kvinnorna endast 21,8 procent. Detta får självfallet effekter på andelen kvinnor och män som deltar i utbildningarna, speciellt med tanke på att de personerna som är i behov av kompetensutveckling redan identifierades under förprojekteringen.

Jämställdhetsarbetet under projektet kommer i första hand att inriktas på att säkra att omständigheterna (miljö, jargong, informationsspridning, etc) kring insatserna lämpar sig för både kvinnor och män, att insatserna genomförs på tider som är förenliga med föräldraskap, etc. Vi kommer även att anstränga oss för att få en könsmässigt balanserad referensgrupp.

Vi kommer också att bygga på den redan insamlade statistiken genom att registrera andelen kvinnor och inom de olika insatserna för att kunna analysera hur insatserna påverkat kvinnornas positioner på företagen. Har de blivit mer flexibla, fått fler arbetsuppgifter, etc. Kartläggningen kommer att genomföras i samarbete med EDCS.

Deltagande aktörer

 • 10544476
 • ABSOLENT AKTIEBOLAG
 • Anton Wards Möblefabrik AB
 • C&D Snickeri
 • Carpmans AB
 • Daloc AB
 • Daloc Futura AB
 • Daloc Trädörrar AB
 • Elicom AB
 • Elicom Produktion
 • Erik Svenson Stolfabrik AB
 • Euromaint Industry AB
 • FONUS
 • Formidabel Specialinredningar
 • Fredahl AB
 • Grönlunds Plåt AB
 • Gyllensvaans Möbler
 • Hermanders AB
 • Herrljunga Träindustri AB
 • Industriell Plåtproduktion
 • Kramers Mekaniska Verkstad AB
 • Kvänum Kök AB
 • Laminato AB
 • LIDKÖPINGS MEKANISKA VERKSTADS
 • Metsä Tissue AB
 • Mölltorps gjuteri och mekanisk
 • Nimo-Verken AB
 • NOA:s Snickeri AB
 • NOREMECH AB
 • OFFECCT AB
 • Parker Hannifin Pneumatics
 • ROL TREEFURN AB
 • Rör & Metallkomponenter AB
 • Skara Modell & Prototyp
 • Tengberts Sovrumsmöbler AB
 • Tibrobädden AB
 • UW-Elast AB
 • VICI Industri AB
 • Witte Industrier AB

Kommun

 • Falköping
 • Gullspång
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Töreboda
 • Vara