Logotyp på utskrifter

För framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInnerstaden Göteborg AB
KontaktpersonMarianne Sörling
E-postmarianne.s@innerstadengbg.se
Telefonnummer031-13 73 00
Beviljat ESF-stöd6 609 548 kr
Total projektbudget6 609 548 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Innerstaden Göteborgs 560 medlemmar med totalt 12 000 anställda utgörs av många handelsföretag, de flesta med butiker, ett stort antal serviceföretag blandat med andra typer av tjänsteföretag och offentliga organisationer.
I vår vardag ställs vi inför en mängd olika situationer beroende på faktorer som manligt, kvinnligt, språk, etnisk eller kulturell bakgrund, rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade, olika trosuppfattning och sexuell läggning. Vi vill fortsätta att utveckla kunskap, attityder och förmåga hos alla medarbetare så att de kan hantera dessa situationer bättre i mötet med besökarna. Ett bra bemötande leder till nöjda kunder, ökad tillväxt och i förlängningen fler arbetstillfällen. Vi vill se olikheterna i Innerstan som en resurs.
Det övergripande syftet(effektmålet) med projektet är att göra Innerstaden Göteborg till Sveriges bästa centrum i fråga om jämställdhet, etnisk-, sexuell- och religös mångfald, samt tillgänglighet.

Bakgrund

Innerstaden Göteborgs 560 medlemmar med totalt 12 000 anställda utgörs av många handelsföretag, de flesta med butiker, ett stort antal serviceföretag blandat med andra typer av tjänsteföretag och offentliga organisationer. Där är många kvinnodominerade arbetsplatser, ett stort antal timanställda ungdomar och många anställda av utländsk härkomst, ofta har dessa grupper låg utbildningsnivå, deltidstjänster och arbeten med låg status och lön.
Företagen i innerstaden dagligen på en mångfald av kulturer, attityder, språk, etnisk- eller kulturell bakgrund, rörelsehindrade, syn- eller hörselskadade, män och kvinnor, olika trosuppfattning och sexuell läggning. Samtliga faktorer ställer stora krav på att förstå och kunna hantera varje situation så att alla känner sig välkomna och respekterade.
Vi vill fortsätta att utveckla attityder, kunskap, beteende hos våra medarbetare och ledare för att bättre kunna hantera dessa olika situationer. Ett bättre bemötande och en bättre service leder till nöjda kunder, ökad tillväxt och i förlängningen fler arbetstillfällen. Vi vill se olikheterna i Innerstan som en resurs.

Under perioden 2008 - 2010 gjorde kartläggningar av tillgänglighet i centrum och hur medarbetarna uppfattade jämställdheten på sina arbetsplatser. Dessa har gett oss en bra utgångspunkt för vidare förbättringsarbete. Vi inser att det är ett arbete som kräver både energi och uthållighet.

Den övergripande ambitionen i projektet de närmaste åren är att påbörja en grundlig förändring av attityderna i Innerstaden till:
1) Jämställdhet - vi skulle vilja uppnå en bättre mix av könen i verksamheterna och en allmänt ökad
jämställdhet. En organisation som består av en mix av manligt och kvinnligt tenderar att fungera bättre
både utåt och inåt i verksamheten

2) Etnicitet - projektet ska sträva efter ett bättre utnyttjande av våra olika invandrargrupper. En mix av
kompetenser och bakgrunder leder oftast till synergieffekter i olika former vare sig det är på arbetet eller
privat. Både vi och samhället har mycket att vinna på en mer inkluderande inställning och agerande.

3) Tillgänglighet - handlar om flera funktioner där de fysiska möjligheter att ta sig fram är en viktig
förutsättning för tillgänglighet såväl som tillgänglighet på arbetsplatsen i fråga om att vara med i teamet,
att kunna förstå och ta till sig information etc.
Tillgänglighet handlar även om att service- och detaljhandelsbranschen finns där kunder är, när
de har behov.

4) Olika trosuppfattning - Det är inte ovanligt att framför allt de som har utomeuropeisk bakgrund upplever
sig både diskriminerade av skäl som har samband med sin religion men även etnisk tillhörighet. Under 2009
tog DO emot 64 anmälningar om religiös diskriminering, varav hälften även uppgav etnisk tillhörighet som
grund. Denna siffra är sannolikt bara toppen av ett isberg. Att öka möjligheten och acceptansen för olika
trosupfattningar skulle medföra fördelar både för arbetsglädjen bland de anställda i innerstaden och
besökarna som kommer dit.

5) Sexuell läggning - en enkät till 1200 homo- och bisexuella på internetcommunityn Qruiser, Sveriges
största community för homo- och bisexuella, samt 60 företag som har genomförts av samarbetsprojektet
Fritt Fram. Bland det som framkom säger sig 50 procent av de personer som deltagit i enkäten vara osäkra
på om man kommer bli bra bemött som kund på grund av att man homo- eller bisexuell.
Var femte homosexuellt par kan spontant berätta om situationer där de blivit dåligt bemött enbart på
grund av den sexuella läggningen.

FAKTORER I OMVÄRLDEN SOM PÅVERKAR PROJEKTET

Politiska faktorer
- Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Att få dessa kulturer att fungera bra tillsammans blir en viktig fråga
för politikerna som bl a genom olika former av lagstiftning och regler försöker påskynda integrationen. Det
är en stark politisk ambition att jämställdhet, tillgänglighet och etnicitet ska förbättras.
Detta sätter också en positiv "press" på näringslivet, samhälle och organisationer att agera och ändra
sina förhållingssätt, attityder och beteenden.
Det finns även politiskt skapade incitament för företag som vill anställa svaga och arbetslösa grupper i
samhället, vilket kan tröskeln för att våga anställa.

- För lokaler och andra offentliga platser ställs ökade krav på ökad tillgänglighet och anpassning till
personer med funktionshinder. Det samma gäller för byggnader, gator mm. Vi måste få våra företag att
anamma dessa synsätt tidigt och se det som en möjlighet.

Sociokulturella faktorer
- Bland allmänheten sker en gradvis ökad förståelse mångfald och diskrimineringsfrågor, vilket kan underlätta
i förändringsarbetet.

- Bland företagare ser man ofta fortfarande anpassningar som ett besvär och som en kostnad snarare än en
investering. Behovet av mer information och insikt är stor.

- Det finns flera frivilliga organisationer som arbetar för ett tillgängligare och mer jämställt samhälle och
som kan stödja i projektet med råd och idéer.

- Det finns en växande attityd gentemot etik och moral som ställer högr krav på företag och samhälle att
agera mer korrekt och att vara "goda samhällsmedborgare." Detta ökar också pressen på företagen att
agera.

Tekniska faktorer
- För att sprida information och påverka attityder finns det idag flera relativt nya tekniska möjligheter -
t ex Hemsidor, Twitter, Facebook.

Konkurrensfaktorer
- Det gäller att tjäna kunderna bättre är konkurrenterna. Att göra innerstaden mer tillgänglig och multikulturell innebär att vi kommer leveverera en bättre totalupplevelse för alla besökare. För att lyckas måste attityder och bemötande mellan kollegor och mot kunder förbättras.

VILKA MOMENT SKA PROJEKTET INNEHÅLLA?
Huvudsakliga arbetsmoment beskrivs nedan.

1) Analys för att bestämma mer i detalj vad som ska göras i projektet.

2) Attityder - förändra attityder genom i första hand kunskap genom utbildning och seminarier.

3) Träna, reflektera, diskutera och utveckla idéer för att försäkra oss om ett långsiktigt
förhållningssätt genom olika workshops och nätverk. Olika värderingsövningar kan användas för att slå
fast olika former av värderingar bland deltagarna på ett lättsamt sätt.

4) förankra och utveckla ytterligare genom olika nätverk.

5) samverkan beträffande erfarenheter och idéer med andra stadskärnor inom och utanför Sverige.

En metod som ska övervägas är DIVE som skulle kunna bidra med struktur i arbetet och hur de olika fokusområdena kan integreras i projektet för att uppnå en långsiktig påverkan.

SAMVERKAN MED ANDRA PROJEKT
- Parallellt med vårt projekt som främst riktar sig till innerstadens olika verksamheter och dess medarbetare kommer vi att samverka med Trygg, vacker stad Göteborg och Bo-verket. Där kommer vi att arbeta med att förbättra den yttre miljön för ökad säkerhet för alla besökare i Göteborg.
Statistik visar att fler kvinnor än män känner sig otrygga i vår innerstadsmiljö, särskilt kvälls- och nattetid. Vi vet också att stadsbyggnaden traditionellt sett utgått från manliga erfarenheter och därför inte tillmötesgår kvinnor i deras verklighet. Därför behöver man kartlägga och analysera stadsmiljön så att den sedan kan anpassas till båda könens livsvillkor.
Syftet är att förbättra Göteborgs stadskärna med avseende på jämställdhet.

- Samverkan kommer också att ske med CIP sosm Trygg och vacker stad ocksåd driver i Selma Lagerlöf, Backaplan, Bergsjön och Kortedala. I detta projekt skall dessa stadskärnor arbeta på samma sätt som oss här i Innerstaden Göteborg och vi skall överföra vår kunskap och erfarenhet till dem.

- Miljöanpassade varor som vi driver med projektstöd från Västra Götaland för att öka kunskapen och efterfrågan av miljöanpassade varor i Uddevalla, Ulricehamn och Lidköping.

Syfte

Det övergripande syftet(effektmålet) med projektet är att göra Innerstaden Göteborg till Sveriges bästa centrum i fråga om jämställdhet, etnisk-, sexuell- och religös mångfald, samt tillgänglighet.

Syftet med Mobiliseringsfasen är att

- Säkerställa att alla företag förstår och identifierar sig med projektets syfte och att de vill vara med och
delta aktivt i projektet

- förtydliga och konkretisera handlingplanen med de deltagande företagen. Gå igenom i detalj hur
arbetet ska ske i de olika företag som deltar. Vilka möten de ska ha med sina medarbetare. Vilka
frågeställningar ska diskuteras på mötena och vilka resultat är deltagarna överens om att de vill nå i
mötena.

- definiera roller och ansvar i projektet och referensgrupper. Vi ämnar samverka nära olika
intresseorganisationer för att nå bästa resultat. Exempel på dessa grupper är handikappförbundet i
Göteborg, Fastighetskontorets tillgänglighetsenhet, olika etniskt kopplade föreningar, Sekreteriatet för
Genusforskning, Trygg vacker stad, ESF-rådets processtöd. Tanken är att dessa grupper ska ingå i en eller
flera referensgrupper som ska följa projektet och bidra med stöd och idéer. De ska även medverka till
spridning av projektet till sina respektive nätverk.

- att upprepa vår jämställdhets- och tillgänglighetsenkät från 2008 och 2010 kompletterad med frågor och
som även inkluderar bemötande och attityder kring etnicitet. Analysen kommer att sammanställas i en
swotanalys för att få en samlad bild av förutsättningarna.

- Ta beslut om vilken kunskap som ska förmedlas i projektet.

- Hur vi ska läggga upp workshops

- Hur skapar/bygger vi nätverken och vilken roll ska de ha

- Vi vill värdera möjligheten att använda någon etablerad metod t ex DIVE.
- Se över budgeten som gjordes i ansökan om den behöver ändras tll genomförande fasen.

- Föra dialog med utvalda stadskärnor inom EU för utbyte av idéer och erfarenhet och eventuella framtida
samarbetsprojekt.

Syftet med projektfasen är att

- alla företag ska arbeta internt med att utveckla attityder och insikt inom fokusområdena i nära samarbete
med sina medarbetare.

- Skapa kunskap och förståelse för våra fokusområden genom olika former av seminarier, möten,
utbildningar, informationsblad etc.

- projektet ska väcka till nya tankar och insikt, diskussioner och ökad medvetenhet på en bred front.

- alla som arbetar i Innerstaden i Göteborg ska uppleva att de blir respekterade för den de är, känner sig
inkluderad i gemensakapen

- alla besökare ska känna sig sedda, välkomna och uppskattade.

- påbörja ett erfarenhetsutbyte och idéeutbyte med några utvalda stadskärnor inom EU.

Målsättning

För att nå innerstadens långsiktiga mål behöver detta projektet förändra attityder i bemötande mot kunder och medarbetare och skapa en insikt hos deltagarna om de möjligheter som finns i dessa förändringar både för de enskilda företagen och för samhället.

Mål
- 90 % av deltagarna ska anse att de har fått en ökad kunskap och förmåga att hantera olika personer och
situationer.

- 80 % av deltagarna ska uppleva att de har fått en ökad insikt om och en förbättrad attityd till frågor som
rör projektets fkusområden

- 70 % ska uppleva attityder har förändrats på den egna arbetsplatsen och att den är mer inkluderande
förändrat

- 90 % av de deltagande företagen ska ha formulerat en egen etisk policy och ha identifierat eventuella
förbättringsområden.

- Minst 50% av de deltagande företagarna ska säga sig vara ha fått ett ökat intresse för att anställa någon
inom fokusområdenas målgrupper.

- Tillgänglighetsdatabasen med 240 företag idag har ökat med 140 st till totalt 380.

Förväntade effekter

- en ökad trivsel allmänt på arbetsplatsen leder till ett bättre bemötande av kunder och besökare samt kan
även leda till minskad korttidssjukskriving.

- Ökad trivsel på arbetsplatsen leder också till ett ökat engagemang och kreativitet i sitt arbete vilket höjer
den allmänna kvaliteten.

- fler personer från utsatta grupper har möjlighet att bli anställda. När företagen får en ökad förståelse och
acceptans för olika människor, kulturer och etnicitet etc. ökar deras benägenhet att anställa dessa
personer.

- Bättre bemötande i innerstaden leder till nöjdare kunder som konsumerar mer, vilket ökar tillväxten och
därmed möjligheten för företagen att anställa fler personer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Innerstaden Göteborg har gjort en nulägesanalys hos alla medlemmar, beträffande tillgänglighet samt kartlagt hur handikapperspektivet hanteras med inriktning på verksamhet, information, kommunikation och lokaler. Vidare har analyser och jämförelser mellan de olika aktörerna gjorts. Planer, policydokument och kompetensbehov har analyserats. Vi har upprättat åtgärdsplaner för att påbörja ett förändringsarbete.
Som stöd i arbetet kommer Fastighetskontoret inom Göteborgs stad att utnyttjas och Västra Götalands och Väst Svenska turistrådet databas inom tillgänglighet att användas. De har en specifik kompetens och olika modeller och arbetsmaterial som kan vi kan få nytta av.

I nuläget finns det 240 butiker/ medlemmar med lokaler avsedda för allmänheten i Väst Svenska turistrådets databas för tillgänglighet.
Trots att mycket arbete redan är nerlagt, finns det mycket kvar att göra för att i grunden ändra attityder som leder till åtgärder i rätt riktning. Vi behöver lära mer och hur olika åtgärder påverkar i verkligheten. Därför kommer ytterligare studier att göras under mobileringsfasen.
Det gäller inte enbart att vi rent fysiskt ändrar och underlättar framkomlighet utan minst lika mycket hur dessa och förändrade beteenden och atttityder uppfattas av mottagarna.
Framgång i längden bygger också på att få ut mer personer i arbetslivet för att skapa ett naturligt inkluderande förhållningssätt. Personer med funktionshinder ska utgöra en naturlig del av personalsammansättningen på arbetsplatsen.
Vi har i dagsläget lyckats lyfta upp tillgänglighetsfrågan hos våra medlemmar och i allt dagligt arbete är tillgänglighet en viktig fråga. Det kan handla om tillgänglighetsanpassning vid ombyggnad av gator eller tillgänglighetsanpassning till alla offentliga lokaler både när det är Göteborgs stad och butiker, restauranger och caféer.
Stora ombyggnader (ca 60 mkr)kommer att genomföras i innerstaden Göteborg under projektperioden. Inför dessa ombyggnader kommer utformning av entréer, trottoarer, mm. att beaktas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Ambitionen är att de flesta företag som finns med i projektet ska klara kraven för att finnas med på Västsvenska Turistrådets tillgänglighetsbas. Målet är att öka antalet företag i tillgänglighetsbasen med 140 st.
Andra faktorer som påverkar tillgänglighet på arbetsplatser såsom sexuell läggning, trosuppfattning, kön och etnisk tillhörighet kommer att behandlas tillsammans såsom beksrivs i ansökan.

Kommunikativ och informativ tillgänglighet har berörts i tidigare projekt och analyser där vi har analyserat hur ljussättning, ljudnivåer, blindskrift förekommer på arbetsplatserna. Detta material kommer att ligga till grund får de fortsatta arbetet i detta projekt.
Vidare kommer frågan om utformning av information och former för kommunikation att ingå i det samlade arbetet med att sprida projektets resultat och framdrift längs projektet och efter projektet är slut.
Det är viktigt att alla kan ta del av de frågor som diskuteras och de resultat som uppnås om det ska få en långsiktig påverkan.

HUR SKA PROJEKTET INKLUDERA TILLGÄNGLIGHET
1) För personer med funktionshinder som deltar i projektet kommer naturligtvis lokaler och arrangemang att anpassas så att de även fungerar för dessa.

2) I genomförandefasen kommer tillgänglighet och framkomlighet att behandlas i diskussioner och utbildningar som berör yttre och inre miljöer t ex. kampanjplanering, skyltning och inredning i butiker och andra lokaler. - Resultat från intervjuer och enkäter kommer att förmedlas till samtliga berörda såväl företagare som fastighetsägare.

3) Diskussioner kommer att föras med Handikapporganisationen för att få hjälp med informationsmaterial och råd & tips kring den slutliga utformningen. Samverkan sker också med Göteborg Stads tillgänglighetsprojekt, som bland annat innebär en inventering av samtliga offentliga lokalers förmåga att ta emot funktionshindrade. Inom projektet kommer vi att uppmuntra samtliga deltagare att göra liknande översyn på sina lokaler. Samverkanspartners kommer också att vara ett stort stöd i spridandet av information till alla berörda målgrupper.

4) seminarium som tar upp frågorna ur olika aspekter. T ex David Lega som på ett underhållande men seriöst sätt kan påverka både beträffande funktionshinder och personlig utveckling. Vi har tidigare anlitat honom med mycket god respons från besökarna.

5) Utbildningar
Vi kommer att genomföra utbildningar i tillgänglighet och arbetsmiljöfrågor.I utbildningen ämnar vi bland annat att använda Gert Månsson, process stöd i tillgänglighet.

Vi kommer att följa Handisams checklista för att säkerställa all tillgänglighet under utbildningar, seminarium, information och spridning av projektet.

Jämställdhetsintegrering

PROJEKTINNEHÅLL


Utifrån de analyser vi gjort tidigare kan vi ta vissa beslut kring vad som behöver göras men räknar också med att mobiliseringsfasen ske ge ytterligare input.
Initialt kommer vi att eftersträva jämn fördelning av kön och representation av andra berörda grupper i styrgrupp, projektgrupper och referensgrupper.

Aktiviter som skall ge resultat är
Seminarier
Seminarier är en bra form för att samla många människor med bra kostnadseffektivitet. Härmed kan vi också lägga lite mer resurser på dessa för att det ska bli bra kvalitet och attraktivt för delatagarna att komma.
Här kan vi ta upp våra olika fokusområden och även koppla på med interaktivitet i form av workshops eller andra former av upplevelsebaserad inlärning. Dramaturgiska inslag som lyfter fram jämställdhetsproblem på ett underhållande sätt kan underlätta för deltagarna att ta till sig.

Utbildning
Utbildning kommer att behövas inom en rad områden för att hjälpa företagen framåt med sina egna arbeten. Det behövs till exempel kunskap om ledarskap, förändringsprocesser, jämställhetsarbete, främmande kulturer mm. Målgruppen för utbildning är alla medarbetare i innerstaden.

Förändringsledare
För att arbeta med så många företag på ett kostnadseffektivt sätt måste verksamheterna lära sig och motiveras till att arbeta mycket självständigt. (Detta ger också en bättre långsiktg påverkan). Förändringsledarna kommer i första hand att bestå av de deltagande företagens ledare vilket bedöms kunna bli maxiamlt 500 personer.
Förändringsledarna behöver lära sig hur de driver ett förändringsarbete samt stimuleras till att vilja och orka. Deras tid går primärt åt till dagliga sysslor och de har därför ofta svårt att prioritera mer långsiktiga frågor. Utöver företagsledarna kommer ett antal ca 50 personer att utses från de större företagaen som kan behöva mer än en förändringsledare på företagaet. Här är det viktigt att projektet lyckas lyfta fram behovet av förändring och nyttan som kan komma långsiktigt av ett lyckat förändringsarbete.

Förändringsledarna behöver coachning längs hela projektet samt hjälp med metodik när de kör fast i olika frågor. Kunniga personer ska finnas tillgängliga via möten, telefon eller Internet för att stödja vid behov. Coacherna ska också kunna agera proaktivt för att bidra till tidplanerna håller. Projektets personal kommer varje vecka besöka våra arbetsplatser för att coacha dem i det vardagliga arbetet.

Information
Parallellt med utbildningar, förändringsprojekt mm behöver information spridas till alla deltagare. Det är viktigt att projektet hålls "top of mind" under hela perioden för att inte tappa fart. Några viktiga kanaler som ska användas är regelbundna nyhetsbrev, informationsfoldrar, ständigt uppdaterad hemsida. För att nå framför allt de yngre, kommer projektet att testa på olika former av sociala medier såsom facebook och twitter. Här ska deltagarna kunna lägga in erfarenheter, synpunkter och idéer för projektet.
Även en blogg som håller alla uppdaterade på projektets framdrift är aktuellt.

Nätverk
Nätverksträffar är en bra form för att skapa engagemang och delaktighet. De skas ge stöttning och ska samhörighet. Erfarenheter och idéer som kommer upp i nätverken ska kunna införlivas i projektet. Projektet ska förmedla hjälp och stöd i nätverken för att de ska hållas levande och för att relvevanta frågor ska komma upp till diskussion och på sikt ge bättre förståelse, bättre attityder och en bra teamkänsla.

Referensgrupp
Vi kan få stor hjälp av frivilligorganisationer och nätverk kring kvinnor och jämställdhet samt de andra fokusområdena. Representanter från dessa grupper ska sitta i en referensgrupp och ska bistå med råd och idéer längs projektet.

Samarbete med Trygg,vacker stad - Göteborg
Vi kommer att samverka med projektet Trygg, vacker stad - Göteborg för att utbyta erfarenheter och idéer kring analyser, lösningar och åtgärder. Vi bedömer att vi därmed också kan uppnå flera bra synergier.
Projektinnehållet måste därför innehålla metoder för att skapa uppmärksamhet kring mer alldagaliga beteenden och attityder. Det kan vara enkla saker som hur vi väljer bilder på människor på hemsidor och andra trycksaker, hur vi tilltalar och vem vi tilltalar och ger uppmärksamhet, hur vi hälsar mm.

Även frågor som rör hemmets jämställdhet och hur vi fördelar ansvar för hemsysslor bör beaktas i projektet.
Vidare så visar våra analyser på att det finns skillnader i anställningsförhållanden såsom lön och andel heltidsanställda, vilket också bör beaktas i projektet.

I möten med Sekreteriatet för Genusforskning har vi också diskuterat erfarenheter från liknande insatser samt åtgärder som kan anses relevanta för att uppnå effekt Vi kommer att fortsätta samarbetet för att ta del av råd och informationsmaterial etc.
Vi kommer även att söka samarbete med fler organisationer som rör våra frågeställningar. Till exempel genuskompetens från Tryggare, mänskligare Göteborg.Transnationellt samarbete

Innerstaden har påbörjat samverkan med Oslo med ambitionen att lära av varandra. Några besök har genomförts där representanter från Oslo besökt Göteborg och Innerstadens ledare har besökt Oslo. Det finns en pågående kommunikation mellan stadskärnorna i syfte att ta tillvara nyttiga erfarenheter och dela på bra idéer beträffande centrumutveckling.
Ambitionen i projektet är att knyta ytterligare stadskärnor från andra länder till nätverket.

Tänkbara stadskärnor inom EU
QM är en organisation som certifierar som kvalitetssäkrar stadskärnor enligt ett antal standarder.
Det handlar i stort om att ha struktur och styrning: vision - strategi - åtgärdsprogram och prioritering.
De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare för QM-märkning som används i flera andra europeiska länder.
Det handlar om att nå resultat, visa på vilken framgång som utvecklingsarbetet haft, både när det gäller kvalitativa delar och kvantitativa delar. I Sverige finns det i dag totalt 9 stadskärnor som är anslutna till samma system som övriga. Det finns idag ett upparbetat kontaktnät med de städer i Eurupoa som är anslutna till QM.
Vi kommer i första hand att söka samarbete med stadskärnor som arbetar enligt QM.

Arbeten som kommer att invovlera andra EU-länders stadskärnor
Representater från innerstaden besöker de andra stadskärnorna för att i möten informera om varandras verksamheter, ambitioner och pågående arbeten. Diskussionerna kommer i första hand att beröra projektets fokusområden. Desssa möten förväntas ge uppslag till bra åtgärder inom projektets fokusområden beträffande metoder, fallgropar och angreppssätt som visat sig lyckade på andra platser.
Även hur spridning av budskap och samverkan med olika intressentgrupper sker i andra länder, kan ge värdefulla tips och idéer för Innerstadens projektambitioner.
Dessa initiala möten kommer förhoppningsvis att utgöra starten på en mer långtgående samverkan mellan stadkärnorna.
Tempot och innehållet i det fortsatta samarbetet beror mycket på hur väl de första mötena fungerar och hur väl de respektive stadskärnornas ambitioner sammanstrålar.

Visionära tankar kring ett samarbete med andra stadskärnor är att det bildas en EU-gemensam portal på Internet som kan fungera som informationsspridare, kommnikationsverktyg och inspirationskälla för alla stadskärnor. Här ska bra erfarenheter kunna dokumenteras, idéer för utveckling spridas och möjlighet för enskilda centrumutvecklare att söka kontakt med andra i olika frågor mm.

Genomförandet av EU-konferenser för alla som arbetar med stadskärneutveckling för att träffas och informera om aktuella projekt samt vidareutveckla samarbeten inom olika fokusområden. Konferenserna skulle kunna ta upp olika teman med inbjudna föredragshållare med stor erfarenhet eller expertis inom aktuellt område. Även workshops och seminarier skulle kunna inrymmas i sådana möten.

Deltagande aktörer

 • ADVOKATFIRMAN DELPHI I GÖTEBO
 • 14 m2
 • 39clipp
 • A. HINRICSSON
 • AB Måleri AB
 • ADA SERVICE PARTNER
 • Adilimo (Safesite)
 • ADV IDÉ & DESIGN AB
 • Adverb
 • AG BELL COMMUNICATIONS AB
 • Ahlströms Konditori
 • AKADEMIBOKHANDELN
 • ALARMTEC KAMERAÖVERVAKNING I V
 • ALBERT ANDERSSON CHARKUTERI AK
 • ALECTA
 • Alexandras Grekiska soppkök
 • ALEXANDRAS LIVS
 • ALMA CHARK & LIVS.
 • ALMEDALSMAGASINET AB
 • ALMEDALSMAGASINET FASTIGHETS A
 • AMAZING GRACE
 • ANDREASSONS I GÖTEBORG AB
 • Aniaragymnasiet
 • Anna Jolfors Bildarkiv
 • ANTICIMEX GÖTEBORG
 • ARBETSMILJÖVERKET Göteborg
 • ASK
 • ASPECTRA
 • ATELJÉ BO OLSSON
 • AVENY PRODUCTION
 • Babyproffsen
 • Baker Boys
 • BANDEROLLEN
 • Bang & Olufsen
 • BANK & BUTIK MATERIEL I GÖTEBO
 • BARISTA COFFEE BAR GÖTEBORG AB
 • BChic
 • BE International
 • BEDOUIN TRAVEL AB
 • Bee Bar
 • BEIERSDORF AKTIEBOLAG
 • BENETTON ARKADEN
 • Berst of basic
 • BERVER
 • BERZELIGODIS
 • BIK BOK ARKADEN
 • BIK BOK KOMPASSEN
 • BILLES TRYCKERI
 • Bina Delikatesser
 • Bio-Naturligt UR AB
 • BJÖRN BORG
 • Bodega Partybutiken
 • Bokdax
 • Bokia Butiks AB/Wettergrens
 • Boktryckeri AB LH-tryck
 • Boomerang
 • BOOMERANG RETAIL AB
 • Boutique Tinna
 • BRF LARMTRUMMAN
 • BRIS Region väst
 • BR-LEKSAKER KUNGSGATAN
 • BROBERGS TOBAKSHANDEL AKTIEBOL
 • Broderi & Garn
 • BROTHERS & SISTERS (Kompassen)
 • BUSINESS PERFORMANCE
 • Business Region Göteborg AB
 • BYGG-GÖTA
 • BÄX KRUKMAKERI
 • CAFÉ FYRKLÖVER
 • CAFÉ GRINDSTUGAN
 • Cafe Kronhuset ME N' U AB
 • Café Vanilj
 • Capris
 • Casino Cosmopol
 • Centrumutveckling
 • CERVERA
 • Change
 • CHANGE Grandpassagen
 • Chia underkläder&bad
 • Christer Svenssons Torghandel
 • CHRISTERS HAIR-TEAM
 • Cityfastigheter
 • CITY-KLINIKEN I GBG
 • COLOSSEUMKLINIKEN Göteborg
 • CONDECO FREDSGATAN
 • COPY CENTER PRINT SOLUTIONS I
 • COPYSOLUTIONS SVERIGE
 • Cordovan Haga Affärsutv.
 • CROSS SPORTSWEAR
 • d.n.a
 • da Matteo Torrefazione
 • da Matteo Torrefazione
 • DAZZLING
 • DELIKATESSHÖRNAN AB
 • Design Forum
 • Designtorget
 • DILIGENTIA AB
 • DIN BOK & CO
 • Distrikt Majorna
 • DIVA
 • DK CONSULTING (HårIkon)
 • Dressman
 • DUNDERDON
 • Ebbe & Haldis
 • EffekTeam Casuda
 • EffekTeam/Chocron
 • Efva Attling
 • EKLANDIA FASTIGHETS AKTIEBOLAG
 • ELBODEN
 • ELI SUND FRISÖR
 • ELITE PLAZA HOTELL
 • EMALJSKYLTEN WARBERG
 • EMIGRANTERNAS HUS
 • EMMA OCH MALENA AB
 • ENVY
 • ENZYM KOMMUNIKATION
 • ESPRESSO HOUSE (S.Larm)
 • Espresso House (Arkaden)
 • ESPRESSO HOUSE LANDVETTER FLYG
 • ESSIQ AB
 • Essoell Reklambyrå KB
 • EVACUARE AB
 • Evka Fastigheter
 • EXPILO AB
 • FACE Arkaden
 • FACE Stockholm
 • FACE Stockholm make up studio
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Fancy Fanny
 • Fastighets AB Balder
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Filipiniana
 • Finns Städ & Fönsterputs AB
 • Fiorucci
 • Firma Karin Öhman
 • FLICKORNA CHOKLAD & KONFEKT
 • FLOWER BAR AB
 • FOJI AB
 • FORECAST - HAIRFORCE
 • FOREX (Kungsportspl.)
 • FOTOGRAF KATJA
 • FRAMTIDSFRÖN I VÄSTRA GÖTALAND
 • FRANK & EARNEST
 • Fresh Aromatics
 • FRISÖR LINDA HEINTZE
 • FRISÖR MAJSAN BÖHM
 • FRUKT-LARSSON I GÖTEBORG
 • FRÖKEN OLSSON KAFÉ
 • FUNGÉRA GÖTEBORG AB
 • Furitti
 • FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND
 • FÖRVALTNINGSBOLAGET GÖTAPLATSE
 • Galleri Lerverk
 • GAMESTOP
 • Gappio
 • Gbgs Choklad & karamellfabrik
 • Ge Real Estate
 • Gillblads
 • GILLGRENS DEKOR & REKLAM
 • GINA TRICOT
 • GINA TRICOT Kompassen
 • GLITTER ARKADEN
 • GODISHUSET/DARREKIOSK
 • GOT EVENT AB SCANDINAVIUM
 • Gottepojkarna
 • GRAND MA'S AB
 • Grand Parfymeri
 • GRANDPA
 • Gudagott
 • GULDSMEDSMÄSTAR'N I GÖTEBORG A
 • Gunillas träleksaker
 • GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR A
 • GÖRAN SJÖDÉN REHAB SHOP
 • GÖTEBORG & CO
 • GÖTEBORG INTERNATIONAL FILM FE
 • Göteborg Wind Orchestra
 • GÖTEBORGS GLASSTUDIO
 • GÖTEBORGS GRÖNSVARTA OLIVER
 • Göteborgs HLR-utbildning
 • GÖTEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHE
 • Göteborgs Stadsmuseum
 • GÖTHEBORGS HANDELSHUS
 • HAGABADET AB
 • HANSSONS SKRÄDDERI
 • HARLING FASTIGHETSFÖRVALTNING
 • Hasselbackens Chark
 • Help Desk Travel
 • Hemtex
 • HI-FI KLUBBEN
 • Higab
 • Hilda Nilssons Ost
 • Hollywood
 • Holländare Gården
 • HOPP OCH TRO
 • HOTEL AVALON
 • HOTEL VANILLA AB
 • HOTELL ROYAL I GÖTEBORG AKTIEB
 • HUFVUDSTADEN AB
 • Hugo Ericson Ost
 • Huvudkontoret
 • Hvitfeldtska gymnasiet Affärs.
 • HYRTOALETTEN SVERIGE
 • IBIS HOTEL
 • IBS Int. Business School
 • Idrottens Bingo
 • IEMS AB
 • IFK Göteborgs fotbollskademi
 • Ikon hår
 • IKON HÅR
 • Ikon Hår & Hud i GBG
 • Indiska Magasinet
 • Indiska The & Kaffe
 • Ingelsta Kalkon
 • INLÄR I VÄST AB
 • Innerstadens Arkitekter
 • Insideout
 • INTRUM JUSTITIA SVERIGE
 • ISLUNCH
 • Isolde
 • IWEB AB
 • J2Media AB
 • JARL SANDIN GULD
 • JC KOMPASSEN
 • JENS K GÖTEBORG AB
 • JERKSTRANDS
 • JKL AB
 • Johanssons Fisk&Delikatesser
 • Johanssons skor (Fredsgatan)
 • Johanssons Skor (Södra la.)
 • Josefins The&Kaffe
 • Josephssons glas och porslin.
 • JOY KG 45
 • K.I.M. MARKETING
 • KAHLS KAFFE AKTIEBOLAG
 • KAJSKJUL 8
 • Kajutan
 • Kappahl
 • Karltex
 • KATARINA ELFNER
 • KATZ INKÖPS AKTIEBOLAG
 • Kenneth Dohse
 • Kerstins Delikatesser AB
 • KIKI SKINNDESIGN
 • KLOCKBODEN
 • Klotterjägarna AB
 • KOCKSKA HUSET
 • Korsetten
 • Krabat&Co
 • Kriss
 • KRISTINA GOW, VISDOM UTBILDNIN
 • KUHLIN GULD OCH SILVER DESIGN
 • KULTUR OCH NÄRINGSLIV, K & N S
 • KUNGSTORGET'S BLOMMOR
 • Kungstorgets Café
 • Kungstorgets Fisk & Delikatess
 • KY Akademien Studium
 • Kåges Hörna
 • KÖK etc
 • L Lund Group Int AB, Göteborg
 • La Bella Pausa
 • Lagerhaus Butik & Kontor
 • Lagerhouse
 • Laila & Björn Hairart
 • LEVIS STORE
 • Lexicon
 • Lilla Hälsobutiken
 • LILLA NAGELPALATSET
 • LINHULTSKA STIFTELSEN
 • Lisebergs Restaurang AB
 • LJUNGHOLM, PETTER
 • Lokala HGF. Johannes Dux
 • Lush Kungstorget
 • LÄRA FÖR LIVET
 • Ma Cuisine
 • Mad Hair Anna Gullick
 • Magasin 11
 • Magnus & Magnus
 • Magnussons Ur
 • MAIN GÖTEBORG AB
 • Make Up Store
 • MALMÖ AVIATION AB
 • Mandel
 • Mango Outlet
 • Manpwer
 • Marco Plolo
 • Maritiman
 • MARKNADSKONTAKT VÄST AB
 • MARTIN MATTSSON & CO
 • MASAI CLOTHING COMPANY SVERIGE
 • MATS BRILLMAN AB
 • Mauritz Kaffe
 • MC DONALD'S K 55
 • Mc Donalds Kungsgatan
 • MEDERO
 • Mercuri International Sverige
 • MiG
 • MILLA LIN
 • Milorad&Zagorka
 • Minishop
 • MiROi learning AB
 • Miss Ragtime
 • MONKI KOMPASSEN
 • Mouche
 • MQ -BUTIK FREDSGATAN
 • MQ RETAIL AB
 • MR MOK
 • MUMS MAMMAKLÄDER
 • Nallen
 • Naturkompaniet
 • Newhouse
 • NEWSEC
 • NILSON GROUP
 • NISCAYAH AB
 • NISSES MAGASIN
 • Noa Noa
 • Nobelius Vilt
 • Noll3
 • NORRGAVEL
 • NOVASELL AB
 • NTI Gymnasiet Media
 • Nygårds Anna
 • Nätta Fötter
 • OKTAN 11
 • Open Kitchen
 • OPTIK SMART EYES
 • Orientaliska Delikatesser
 • Ost Anders HB
 • Palace
 • PALTAPÅ AKTIEBOLAG
 • PANDORABUTIKEN
 • Pantbanken Drottninggatan
 • PEAK PERFORMANCE
 • Photo Agency
 • PLAN B BEVAKNING AB
 • POCKET OCH BOK
 • POLARN O. PYRET VALLGATAN
 • POP Boutique
 • POSTEN MEDDELANDE AB
 • Pour Bon
 • Prickig Katt
 • Qvirist
 • Rabalder
 • Rabalder
 • Radisson SAS Scandinavia Hotel
 • RAGLADY BY T AB
 • RBL/Ap AB
 • RedGreen
 • REITAN SERVICEHANDEL SVERIGE A
 • RELATIONSBYGGARNA
 • Ren Fasad
 • Resekonsulterna
 • Restaurang Barsidan
 • RESTAURANG ETT
 • RESTAURANG GABRIEL
 • Rifatto
 • Rosengrens Advokatbyrå
 • Rubus Media
 • Rum för papper AB
 • RUNAN ANNONSBYRÅ
 • Rut och jag kommunikation
 • Räddningstjänsten i Storgötebo
 • SALLY JONES RETAIL
 • Salon Victor
 • SALONG NOBLESSE
 • SALONG VALLGATAN
 • Salukött
 • SAMHALL
 • Saras Delikatesser
 • SATS OLYMPIC (Kungsgatan)
 • Scandic Opalen
 • SCANDINAVIAN SERVICE PARTNER A
 • SCANDJET AVIATION GROUP AB
 • Scanpartner Göteborg AB
 • Science Fiction bokhandeln
 • SCORETT KOMPASSEN
 • SDR SVENSK DIREKTREKLAM
 • SEB CENTRALKONTORET GBG
 • Securitas
 • Sensus Region Västra Sverige
 • SG Zetterqvist Tryckeri
 • Shelta AB
 • SHOCK STORE AB
 • SIGILLET FASTIGHETS AKTIEBOLAG
 • Signal & Andersson /SO Larsson
 • SIK - INSTITUTET FÖR LIVSMEDEL
 • SKANDIA BEVAKNINGS AB
 • Skinn & Läder Laura Didion
 • SKYLTKOMMUNIKATION
 • SNABB SPORT O BYTESHANDEL
 • S-O Larsson
 • SOLBERG KOMMUNIKATION
 • SOLO KLÄDER CO AKTIEBOLAG
 • SPIRA PÅ DROTTNINGGATAN
 • Sportlife
 • STAPLES
 • Stefanel
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • STENA FASTIGHETER GÖTEBORG AB
 • STENA LINE SCANDINAVIA AB
 • Stena Recycling
 • STENA RECYCLING AB
 • Stenson&Co
 • Strikk Garn
 • STRÅLA AB
 • STRÄVA
 • STRÖMMA TURISM & SJÖFART AB
 • STRÖMMINGSLUCKAN
 • Ströms
 • STUK MANUFAKTUR
 • Sushi Lounge
 • SVANSTRÖM FASTIGHETER AB
 • SWAY REPUBLIC AB
 • SVEA
 • SWEDAVIA
 • SVENSKA HANDELSBANKEN AB
 • Svenska Hus
 • Svenska Resebolaget
 • Synoptik
 • SÄLJ & MARKNADSHÖGSKOLAN
 • SÄTILA HOLDING AB
 • T-12
 • TALARKOMPANIET
 • TANKEOCHTEXT
 • TEAM HÅRIKON
 • TEKNIKMAGASINET Arkaden
 • TELIASONERA
 • TEMPLAR EVENTS
 • TESSIE
 • The body shop
 • The DUBLINER (Landvetter)
 • Thomas Rosen Torghandel
 • Till Salu
 • Timberland
 • TOM JOULE
 • TOPSHOP ARKADEN
 • TRADING GUS
 • TRAFIKKONTORET
 • Tranquilo
 • Trädgårdskiosken
 • T-Tempel (Tiger)
 • TUMMELISA BABYDESIGN
 • Twist & Tango
 • TYRÉNS AB
 • ULLEVI KONFERENS & KIOSKER AB
 • Ung Företagsamhet Göteborgsreg
 • Ur & Penn
 • Utvecklande affärer i Göteborg
 • W Kungskliniken
 • V. STÅHL REKLAMATELJE AB
 • Vagabond Store
 • VALENTIN&BYHR REKLAMBYRÅ AB
 • WALKNET
 • Wallenstam AB
 • VALT AV ANNIKA AB
 • WALTER LUNDBORG BYGGNADS AB
 • VASAKRONAN AB
 • VASQUE KEMTVÄTT
 • WASSÉNS & CO AB
 • Way With Words
 • WBL
 • Westport
 • Whyred
 • Victoria
 • Vilda Änglar
 • Village
 • VILLAGE
 • Vincent Shoe Store
 • Visningar och evenemang
 • VITT AFFÄRSBYRÅ I GÖTEBORG AB
 • World wide research
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningsförvaltningen
 • Världens Centrum AB
 • VÄVRA KERAMIK OCH HANDELSBOD
 • X-CHANGE
 • YTA
 • ZARA SVERIGE AKTIEBOLAG
 • ÅHLÉNS Kungsgatan
 • Årstidens frukt & Grönt
 • ÄVA ART DESIGN
 • Öckerö fisk
 • Öst Delikatesser

Kommun

 • Göteborg