Logotyp på utskrifter

"Folkbildningsmodellen-en väg till arbete"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStadsdelsenheten
KontaktpersonAmela Samuyiwa
E-postamela.samuyiwa@abf.se
Telefonnummer0313334287
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-07-02
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Eftersom det råder hög arbetslöshet bland unga människor med invandrarbakgrund, vill vi koppla ett större grepp om hur man ska komma underfund med att lösgöra människor från utanförskapet och få in dem på arbetsmarknaden. Detta ämnar vi göra genom att involvera och engagera ett antal olika aktörer från företag, fack och utbildningsanordnare för att skräddarsy utbildningar som i största möjliga mån möjliggör tillgången till ett arbete . Genom våra effektiva och viktiga folkbildningsverktyg stärker vi de arbetslösa unga för att komma in på arbetsmarknaden. Fackförbunden, folkbildningen och arbetsgivarna i samarbete ser vi som den ultimata lösningen ur vårt perspektiv.
För att detta samarbete ska kunna bli verklighet i ett kommande projekt, vill vi i förstudien kartlägga, analysera och samordna strukturer, bygga upp ett nätverk, undersöka och utveckla nya arbetssätt och metoder som är innovativa och progressiva. Folkbildningen och IF metall blir två viktigaste aktörer.

Bakgrund

Ur ett internationellt perspektiv har utvecklingen i Västsverige varit relativt stark de senaste åren. Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden så finns det grupper av människor som har svårt att både komma ut och etablera sig på den.
Den regionala planen för Socialfonden pekar på att strukturen på den västsvenska arbetsmarknaden medför även problem för kvinnors ställning. Den ekonomiska och etniska segregationen är för stor. Ohälsotalen är för höga. En del av arbetskraften har av olika orsaker hamnat i utanförskap. Det handlar bla om om personer med utländsk bakgrund i allmänhet och unga arbetslösa invandrare i synnerhet. Att de kan ha hamnat i utanförskap kan delvis ha berott på språksvaghet. ABF Göteborg har en lång tradition av språkkurser på alla nivåer, även språkkurser där språket är yrkesinfärgat eller där man, parallellt med språkutvecklingen, har adekvat praktikplats där man både skaffar sig kunskaper om yrket men även stärker individens språk. Även om den regionala planen skrevs för perioden 2007 – 2013, kvarstår problematiken.
Det finns också strukturer, normer och attityder i samhället som utgör hinder för dessa grupper att komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden.
För att komma till rätta med dessa strukturella problem och individuella svårigheter krävs insatser på många plan. Alltför ofta pågår projekt utan vetskap om vad andra gör.
Syftet med den här förstudien är att koppla ett större grepp om och sammanföra olika parter inomGöteborgsregionen. Det unika är att målgruppen härigenom tilldelas resurser utifrån individens behov och att individualisering som arbets- och undervisningsmetod är det centrala. Målgruppen får möjligheten att, över organisationsgränserna, delta i blandade aktiviteter oavsett om det handlar om utbildning eller praktik hos olika företag.
ABF önskar göra en förstudie där vi ska undersöka möjligheterna att koppla samman arbetsmarknadens parter. Arbetsgivare och fackliga organisationer (IF Metall) har kunskaper om vilka behov som finns på arbetsmarknaden/arbetsplatser. Vi vill ta fram en modell och metod för en motivations- utbildnings- och arbetstrappa och undersöka förutsättningar för nya former för praktik och/eller arbetsplatsförlagd utbildning.
För att en individ ska kunna lämna ett utanförskap krävs ekonomiska förutsättningar – försörjning. I förstudien ingår att kartlägga nuvarande system med syftet att undanröja incitament som minskar motivationen hos individen. Om studien visar att grupper missgynnas ekonomiskt genom att gå med i projektet, ska vi föra fram ärendet till den myndighet det gäller. Även om en del kompetens- och utbildningsinsatser identifierats tidigare, så finns det en problematik för den mest utsatta målgruppen dvs arbetslösa unga invandrare. Dels är vissa av dem inte redo som människor att delta i direkta utbildningsinsatser då de behöver bygga upp självförtroende, motivation och inte minst studiemetodik. Dels finns det en bristande koppling mellan innehållet i studierna och en praktisk användning av det.
ABF har lång erfarenhet av att genomföra verksamhet/folkbildning/vuxenutbildning för och med människor som saknar utbildning, arbetslösa, invandrare och personer med funktionshinder. Genom folkbildningens värdegrund där människors möts som en resurs och med metoder som fungerar även om personen inte tror sig kunna förändra sitt liv ska vi ”lyfta” och motivera individen till att det går ta sig ur arbetslöshet och/eller annat upplevt utanförskap. Det räcker dock inte med enbart motivation för att få ett arbete, individen måste ha yrkeskunskaper också. Av den anledningen ska vi tillsammans med arbetsgivare och IF Metall undersöka möjligheten till kvalificerade praktikplatser och/eller arbetsplatsförlagd utbildning eller motsvarande.
Den regionala planen lyfter särskilt fram kvinnornas situation. Vi ska också särskilt studera möjligheten att kompetensutveckla kvinnor. Även det i samarbete med arbetsgivare och fack. Genom vår speciella organisation för vuxenutbildning, ABF Vux, har vi skaffat oss erfarenheter av hur det är att arbeta med och undervisa en särskild grupp av kvinnor som står längst ut från arbetsmarknaden. Den strukturen, arbetssättet och metoderna, som byggts upp under utbildningen kommer vi att dra lärdom av och använda i vårt eventuella framtida projekt.
Denna förstudie är inriktad på att hitta en modell för grupper och individer ur arbetslöshet till ett arbete inom ett industriföretag. Lägger vi grunden till en sådan plattform ser vi stora möjligheter att koppla till fler branscher, framför allt inom LO-kollektivet.
Förstudiens konkretisering:
1.) Omvärldsanalysen i förstudien kommer att bygga på att undersöka hur arbetslivets behov ser ut i Göteborgsregionen. Vilka målgrupper av arbetssökande finns på arbetsförmedlingen och hur vår målgrupp ligger till i jämförelse med de övriga, samt hur förhållandet mellan män och kvinnor ter sig i målgruppen för förstudier. Vi kommer överens med arbetsförmedlingen om hjälp med att göra en analys över arbetskraftsbehovet. Vi etablerar ett samarbete med arbetsförmedlingen inför ett eventuellt genomförandeprojekt. I förekommande fall även Socialtjänsten. För att analysen ska vara så komplett som möjligt, även ta kontakt med facket och analysera hur förhållandet är mellan unga arbetslösa invandrarmän och kvinnor i relation till ålder. Om möjligt, koppla ihop det med den nationella arbetslöshetsstatistiken för samma målgrupp.
2.) Genom förstudien kommer vi även att tillsammans med IF metall kartlägga och identifiera rekryteringsbehov på företagen, samt använda oss av erfarenheterna från andra insatser som gjorts tidigare, vilka vi också behöver identifiera. Vi kartlägger företag/arbetsplatser som kan tänkas medverka i projektet och ta emot praktikanter på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Det är en självklarhet att vi även kommer att beakta rekryteringsbehovet under de kommande åren.
3.) En kartläggning av utbildningsanordnare som bedriver adekvat utbildning för vårt framtida projekt kommer att göras. Det viktiga är att träffa representanter från målgruppen och diskutera motivationen/utbildningsmodeller. ABF Göteborg har en lång tradition av samarbete med ca 130 invandrarföreningar och arrangerar studicirklar och kulturarrangemang ihop med dem. Dessa kontakter kommer självfallet att användas och utvecklas om behovet finns. Här finns vår målgrupp och kanalerna för diskussion blir naturliga.
4.) Ta kontakt med de lokala fackliga organisationerna för ett samarbete.
Genom ett eventuellt genomförandeprojekt deltar målgruppen i det livslånga lärandet, både inom den formella och icke-formella utbildningen. I syfte att möjliggöra detta för individer ur den aktuella målgruppen ska folkbildningsverksamheten fokusera på att återuppbygga självförtroendet, motivationen och självinsikten hos individerna. Genom en adekvat process ska även de individer som behöver det, kunna få undervisning i svenska kopplad till olika yrken kombinerat med arbete eller praktik dvs lära sig den terminologi och den vokabulär som är kopplade till yrket. Eftersom alla potentiella resurser mobiliseras, kommer undervisningen att vara anpassad efter individens behov, förmåga och intresse. Med en ökad utgångspunkt i individens utbildningsbakgrund kombinerad med individanpassad introduktion och matchad gentemot näringslivets behov, kommer fler individer från vår målgrupp att snabbare hitta en långsiktig och varaktig plattform i yrkeslivet.

Målsättning

Det långsiktiga och primära målet är att framför allt få in vår målgrupp ut på arbetsmarknaden i högre utsträckning än det görs idag. Vi kommer att lyckas med det genom att mobilisera alla resurser från företag, parter och myndigheter i kombination med det livslånga lärandet som länge präglat folkbildningen. Det övergripande målet är att underlätta målgruppens möjligheter att komma ut till arbete.
Vår målgrupp är primärt unga människor med invandrarbakgrund som står långt från arbetsmarknaden bla på grund av språksvagheten och kanske även ensamkommande flyktingbarn som gått över till vuxenvärlden och tappat bort sig själva i systemet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

ABF Göteborg har funktionshinderrörelsen som medlemsorganisation. ABF Göteborg arbetar redan aktivt med tillgänglighetssatsningar. Detta perspektiv kommer därför att beaktas i projektet. Det är dock viktigt att man i förstudien koncentrerar sig på individen och dess möjligheter att få arbete. Vi vill ta reda på hur det förhåller sig med både arbetsgivarnas men även de blivande arbetskollegornas attityder, kunskap och i vissa fall förutfattade meningar om personer med funktionshinder.
I förstudien vill vi allstå undersöka hur attityderna gentemot jämställdhet, tillgänglighet och funktionshinder förhåller sig ute på arbetsplatserna och därefter ta fram förslag på hur man kan integrera dessa , oerhört viktiga delar i ett kommande ESF-projekt.

Transnationellt samarbete

ABF Göteborg har redan en lång tradition av internationella samarbeten. Via Olof Palme centrat har vi engagerat oss och arbetat med folkbildningsmodellen internationellt både i Bosnien, Namibia och nu senast i Syrien men även i andra delar av världen.
Genom denna förstudie vill vi utveckla detta engagemang genom att undersöka och knyta kontakter med ABF närstående organisationer, samt fackliga organisationer runt om Europa som arbetar eller har arbetat med arbetslösa unga med invandrarbakgrund och i så fall vilka erfarenheter de har skaffat sig. Därefter vill vi kartlägga möjligheterna för samarbete i ett framtida projekt.

Kommun

  • Göteborg