Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Filmarbetare på väg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBergsjöns Kultur- & Mediaverks
KontaktpersonShaker K Tahrer
E-postinfo@kulturmediaverkstan.se
Telefonnummer031-481270
Beviljat ESF-stöd2 658 257 kr
Total projektbudget7 838 257 kr
Projektperiod2009-05-11 till 2011-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Filmarbetare på väg är ett lärande projekt för unga filmarbetare utanför arbetsmarknaden. Tyngdvikten ligger på att de unga filmarbetarna kommer att utbildas utifrån ett konkret professionellt filmprojekt, som de därefter kommer att arbeta i, för sedan bli konkurrenkraftiga i filmbranschen.

Bakgrund

Då förprojekteringen av Studiorum pågår parallellt med handläggningen av ansökan för Filmarbetare på väg (genomförandefasen) är det svårt att presentera konkreta slutsatser från förprojekteringen. Anledningen till denna situation är att de slutsatser och resultat som Studiorum skall komma fram till kommer att utmynna i ett omedelbart genomförande. Detta vore inte möjligt om en ny ansökan skulle ske i mitten av augusti 2009. Därför ansöker Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad (KMV) redan nu genomförandefasen och önskar komplettera med de slutsatser som förprojekteringen i sinom tid kommer utmynna i. De slutsatser som Studiorum kommer fram till kommer givetvis analyseras och användas i genomförandet av Filmarbetare på väg.

Dock är det viktigt att påpeka att inför uppstartandet av förprojekteringen har ett flertal intressenter redan signalerat ett engagemang och en välvilja för projektet i sin helhet. Tyvärr är behovet fortfarande stort och ökat sedan september för unga utan arbete att ta sig in på arbetsmarknaden. Filmindustrin i Sverige har gjort alltfler åtstramningar och införandet av nya marknadsinriktningar från Svenska Filminstitutet och SVT har inte bidragit till en positiv arbetsutveckling. I stället har det blivit bekräftat av rapporten Future Policy and Strategy for Sweden's Film Sector, beställd av Producentföreningen och Film i Väst, vad KMV skrev redan i september. Endast etablerade filmarbetare och produktionsbolag får stöd av de största finansiärerna på filmmarknaden, vilket bidrar till att ungdomarna slås ut från marknaden. Ungdomarna är inte etablerade eller erfarna och får därmed avslag oavsett idé, vilket bidrar till att det blir nästintill omöjligt för dem att komma in på arbetsmarknaden. Inget tyder på att förutsättningarna kommer att ändras under de närmaste åren. Filmarbetare på väg önskar råda bot på denna Gordiska knut.

Med Filmarbetare på väg kommer ungdomar i åldern 16-29 år och professionella etablerade filmarbetare mötas i en långfilmsproduktions alla faser. Detta kommer bli en unik företeelse i svensk filmindustri. I nuläget kan ungdomar endast få stöd i form av kamera- och redigeringsteknik från regionala resurscentrum. Dock har de ingen möjlighet att vidareutvecklas i en professionell och stabil organisation. Oftast har därmed de unga filmarna endast erfarenhet av småskaliga projekt i skolans regi, där kompromisser och endast få nyckelfunktioner är representerade. Genom att ge ungdomarna erfarenhet och tillfälle att på nära håll få arbeta och skapa ett professionellt filmprojekt, skapas det bättre förutsättningar för de unga filmarbetarna att senare få fortsatt arbete. Därför ligger tyngdpunkten även på att de unga filmarbetarna får meningsfulla och ansvarsfyllda arbetsuppgifter där deltagarna växer med ökat ansvar och får en självklar plats i en professionell produktion. Filmarbetare på väg kommer ge utrymme för ungdomarna att ta ansvar för sina respektive områden samtidigt som de har en övergripande handledare, en professionell filmarbetare, som hjälper till i arbetet. På det sättet kan ungdomarna i tveksamma situationer få omedelbart stöd och rådgivning av en professionell kollega.

En aspekt som nuvarande arbetsmodeller inom svensk filmindustri ännu inte har uppmärksammat är att de gamla kunskaperna från erfarna filmarbetare så småningom kommer att försvinna. Om inte den nya kompetensen får en chans att möta de äldres arbetssätt kommer de äldres kunskaper att gå förlorade inom svensk filmproduktion. Filmarbetare på väg vill kombinera de äldres erfarenheter med de ungdomliga och nya idéerna. Tillsammans kan unika synergieffekter uppstå och effektivare produktionssätt skapas för att lättare göra bättre och mer lönsamma filmer i framtiden. I en tid med nedladdningar och ett teknikskifte som ännu inte har stabiliserats är det viktigt att ligga i framkant för att kunna hävda sig på den internationella marknaden med både arbetskraft och produkter. Då kultur- och filmarbetare inte är en homogen yrkesgrupp krävs det ständigt ett aktuellt och nödvändigt kontaktnät. För unga filmarbetare, utan det nödvändiga kontaktnätet, är det ännu svårare att etablera sig eller ens få en referens. Därför är mötet mellan unga, utan ett brett kontaktnät, och etablerade nödvändigt för att de unga i framtiden skall kunna få erbjudanden och arbete. Även meriten att ha deltagit i skapandet av en professionell produktion kommer i framtiden bli en fördel för dem.

I genomförandefasen ingår preproduktion, produktion och postproduktion, marknadsföring/strategisk påverkan där produktionsfasen är den kapitalintensivaste och mest arbetskrafts krävande. I preproduktion kommer funktionsgrupper inom de olika avdelningar som efterfrågas i produktionen, t.ex. manus, foto, ljud, ljus, scenografi, kostym, rekvisita, attribut, smink m.fl. att skapas för att omsätta det teoretiska arbetet (som gjorts i förprojekteringen) till praktik i genomförandet. En viktig aspekt då de flesta av ungdomarna endast har en teoretisk utbildning och ännu inte fått tillfället att omsätta den till praktik i branschen.

Vad Filmarbetare på väg vill uppnå med genomförandefasen är följande:

Intensivt utbilda ungdomarna i ett konkret låmgfilmsprojekt, som de skall delta och utforma

Skapa arbetstillfällen för ungdomar inom filmvärlden

Bidra till att öka den nya inhemska arbetskraftens kompetens genom en ny arbetsmodell

Ge intresserade och talangfulla ungdomar ett tillfälle att praktisera sina kunskaper samtidigt som de får uppleva en professionell långfilmsproduktion

Blanda professionella filmarbetare med ungdomar som aldrig skulle ha fått en chans att arbeta med professionella däribland några av Sverige mest erkända och talangfulla skådespelare

Mixa ungdomar med olika bakgrunder, ålder, erfarenheter som sammanbinds av sitt gemensamma intresse för filmskapandet

Låta äldre och erfarna filmarbetare träffa och vägleda nya talanger och därmed skapa ett socialt nätverk för ungdomar inom kulturvärlden

Stärka ungdomarnas självförtroende, självkänsla och få dem att växa genom att ge dem ansvar

Våga uppmuntra och bryta med den traditionella könsbild som finns inom filmproduktion

Upptäcka nya filmtalanger och på så sätt berika den svenska filmvärldens framtid

Ge ungdomarna en förståelse i långsiktig planering och tålamodet som krävs för att kunna genomföra ett projekt inom kultur- och mediavärlden

Syfte

Filmarbetare på väg är genomförandet av förprojekteringen på Studiorum. Projektet byter namn i genomförandefasen för att lättare kunna kommunicera projektets ambition och mål. De unga filmare som i övergången mellan studier och arbetsliv eller som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden skall med Filmarbetare på väg få chansen att utbilda sig intensivt med hjälp av ett konkret långfilmsprojekt, samt därefter arbeta i produktionen. Unga filmare på väg är ett unikt projekt med en modell som skall göra det lättare för ungdomar utanför arbetsmarknaden att snabbt få relevant yrkeslivserfarenhet, ett referensverk, samt ett nödvändigt kontaktnät för att kunna påbörja sitt yrkesamma liv.

Målsättning

Ge projektdeltagarna ett referensverk, ett nödvändigt kontaktnät, meriter och erfarenhet av en fullskalig professionell filmproduktion.

Tillhandahålla 30 praktikplatser och arbetstillfällen för unga filmare i åldern 16- 29 år.

Ge varje deltagare ca 40 timmars erfarenhet i veckan under sin arbetsperiod.

Uppnå en jämn fördelning mellan könen i projektet. Under genomförandefasen kommer siffran 50/50 vara riktlinjen.

Skapa minst 12 olika yrkesavdelningar.

Ge deltagarna 6-10 professionella filmarbetare, som i framtiden kommer att bli referenser och mentorer.

60 % av deltagarna skall efter Filmarbetare på väg kunna fortsätta i arbete eller praktik.

Ge varje deltagare en funktion med en relevant titel (både en nationell och internationell titel) och ett referensverk till framtida arbeten.

Skapa åtskilliga kontaktnät och kontakter mellan de inblandade i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då drygt en miljon svenskar i åldern 16- 64 år beräknas ha någon form av funktionsnedsättning, enligt SCB, är det viktigt för projektet att arbeta inom detta område och beakta vad som kan göras för att öka tillgängligheten. Ett av projektets målsättning är att vara tillgänglig och öppen för alla deltagare oavsett funktionsnedsättning och bidra till att funktionshinder elimineras. Det är först när en funktionsnedsättning blir ett hinder som ett funktionshinder uppstår. Därför är det viktigt att projektledningen strävar efter och framförallt sätta sig in i de funktionsnedsättningar som kan bli till funktionshinder.

De vanligaste och svårast är att upptäcka de funktionsnedsättningar som inte syns fysiskt. Allergier, astma, hörselskador i form av tinnitus eller hörselnedsättning är vanliga funktionsnedsättningar, som utomstående kan ha svårt att upptäcka. De kognitiva funktionsnedsättningarna kan även dem vara svåra att upptäcka för utomstående. Dessutom är arbetsmarknaden synnerhet inom rekrytering oftast skoningslös när det gäller funktionsnedsättningar. Det finns få CV där dyslexi, tinnitus, hörselskada eller någon annan funktionsnedsättning nämns, vilket gör att projektledningen måste säkerställa att alla deltagare har förtroende för den. På det sättet kan deltagare med någon form av funktionsnedsättning känna sig trygga att fråga efter de hjälpmedel som kan bidra till ett bättre arbetsklimat och mötas av förståelse. Tillgängligheten kommer att utformas allt eftersom deltagarnas behov fastställs. Projektledningen kommer att arbeta aktivt och genomgripande under hela projektets gång med att införliva tillgängligheten på arbetsmarknaden. För att få bättre förståelse och ett bredare perspektiv angående tillgängligheten kommer berörda personer inom projektet få kompetensutveckling inom detta område.

Dock har projektet redan vidtagit åtgärder för de funktionsnedsättningar som är mer påtagliga och svårast att i efterhand justera. Huvudlokalen för projektet är redan nu anpassad för att personer med fysiska funktionshinder skall kunna vistas och arbeta obehindrat i lokalerna. Lokalen är utrustad med alla de faciliteter som krävs och ligger på bottenplan så det är enkelt att komma in och ut i lokalen från parkeringen. Under genomförandefasen kommer vissa deltagare vara i andra lokaler än i projektets ordinarie huvudlokal. Det är först i början på maj och under sommaren KMV kommer kunna ange de övriga lokalerna. De lokaler som tillkommer under genomförandefasen kommer självklart att anpassas så att de deltagarna med speciella behov skall kunna fortsätta att arbeta och förflytta sig utan hinder.

Jämställdhetsintegrering

Under förprojekteringen kommer medvetna val att göras för att arbeta mot en mer diversifierad blandning mellan män och kvinnor i de olika yrkeskategorierna. Dock existerar det redan i filmskolorna en skev könsfördelning mellan de olika yrkeskategorierna. Kvinnor väljer att inrikta sig mot ateljéavdelningen medan männen väljer den tekniska aspekten inom filmarbetet. Detta kan bidra till att projektet måste arbeta aktivt för att kunna genomföra önskad målsättning: 50/50 inom alla yrkeskategorier.

Det är först efter förprojekteringen som projektets genomförandefas kan utarbeta en plan utifrån den problems- och behovsanalys/swoten av jämställdhet som görs i förprojekteringen. Men genom att arbeta aktivt för att bryta detta mönster redan i förprojekteringen (i skapandet av studiegrupperna) kan eventuellt nya jämställdhetsaspekter infogas och utvecklas i projektet. De inblandade i projektet kommer att bli informerade om att projektet arbetar mot en integrering av jämställdhet. Detta kommer även belysas inte bara i projektets allmänna genomförande utan även i det efterkommande strategiska påverkansarbetet. Denna aspekt, jämställdhetsintegrering i projektet, kommer att bli en unik företeelse då det inte är en aktiv fråga inom filmvärlden, utan mer betraktas som en riktlinje. Genom att vara i framkanten även i denna fråga kan projektet stärkas ytterligare och vara ett föredöme i hur svensk filmindustri i framtiden kan nyttja och bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

Medfinansiärer

  • Allmänna arvsfonden
  • Familjebostäder i Göteborg AB
  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Samarbetspartners

  • Familjebostäder i Göteborg AB
  • Folkhögskoleventrum i Bergsjön
  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Kommun

  • Göteborg