Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

FRAM - FR för aktivt mervärde

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer0707-450530
Beviljat ESF-stöd4 547 595 kr
Total projektbudget4 547 595 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

FRAM är ett verktyg som skall användas av Företagarnas i Västra Götaland föreningsstyrelser, för att kunna underlätta generationsskifte samt stödja dem, företrädesvis kvinnor, som visar intresse för att ta över och utveckla företag i små och medelstora kommuner, framförallt där risken för nedläggning är stor.

Bakgrund

Under de närmaste fem till tio åren kommer ett mycket stort antal företag att ställas inför den komplexa frågan om hur verksamheten skall drivas vidare, i samband med att företagsledaren når sin pensionsålder. Organisationen Företagarna har ägnat denna problematik ett stort intresse då det berör ett stort antal av våra medlemmar. I Västra Götaland har Företagarna sedan ett antal år arbetat med denna fråga. Speciellt i de kommuner vilka ligger utanför de stora tillväxtmotorerna har detta varit en allt överskuggande fråga. Företagarna har tillsammans med ALMI Väst tagit initiativ till ett annat program för ägaröverföring med inriktning på kvinnor som nya företagsledare vilket väckt ett berättigat intresse.
I vår förstudie kunde vi sammanfatta resultatet med följande konstaterande
I de mindre kommunerna i Västra Götaland har generationsväxlingsarbetet inte alltid varit tillfyllest. Våra föreningar i dessa mindre kommuner påtalar vikten av att ha ett rikt och förtroendefullt näringsliv för att dessa kommuner skall kunna ha möjlighet att överleva på sikt.
Vårt mål med förprojektet var att utreda förutsättningarna för
Att medverka till att flera generationsskiften kan komma till stånd, helst med kvinnliga förtecken.
Att kunna stötta en ny ägaren genom ett aktivt nätverksarbete.
Att använda existerande hjälpmedel i kompetensutvecklingen av både företagare och företag,
Att utveckla nya lokala metoder för stöd i ägarskiftet
Att skapa möjligheter för eventuellt kapitaltillskott
Kort sagt att utreda förutsättningarna för att utveckla ortens näringsliv genom att skapa förutsättningar för ett smidigt ägarskifte i ett mindre företag i en mindre kommun.
Samarbetet mellan medlemsföretagen i de mindre kommunerna i Västra Götaland är betydligt mer utvecklat än vad som föreligger i de fyra större centra i länet. Man har en annorlunda kultur där mindre kluster är tämligen välutvecklade och där konkurrens i många fall är utbytt mot samarbete för att bygden skall kunna överleva. Det är inte bara i Gnosjö som ett sk. Minikluster finns utan detta är ganska frekvent förekommande i stora delar av vårt län.

Förstudien visade att behovet är mycket stort, att våra föreningar vill arbeta med frågorna samt man uppmanade oss att skyndsamt arbeta vidare med en lösning där både generationskifte och kvinnligt företagande står i focus.
I övrigt se bilaga

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att främja köns- och åldersmedvetet förändringsarbete i svenskt arbetsliv genom att pröva och vidareutveckla metoder som svarar mot verksamheters skilda behov och utmaningar inför framtiden samt att sprida dessa erfarenheter. Mer specifikt är syftet att:
Tillsammans med våra föreningar i Västra Götaland anpassa och utveckla kreativa angreppssätt och metoder genom att initiera och stödja förändringsprocesser som utvecklar och stärker verksamheterna utifrån respektive köns- och åldersproblematik vid generationsväxling.

Att vidareutveckla den metodik som tagits fram i vårt förprojekt och utveckla verktyg som ska stödja arbetsgivare i deras strategiska mångfaldsarbete med fokus på kompetensutveckling

Att öka kunskapen och insikten om hur ett strategiskt mångfaldsarbete med fokus på kön och ålder bidrar till en verksamhets utveckling genom att sprida angreppssätt och metoder, lärdomar och erfarenheter.

Att öka insikten och medvetenheten för hur man med ett tillskott av rätt kompetens kan utveckla sitt företag beroende på vilken fas man står i.

Att optimera tillväxt genom att minimera avveckling av företag där ägarna är i pensionsålder. Detta genom att se till att intern kompetens, företrädesvis kvinnor, stimuleras att driva företaget vidare.

Härigenom ska vi höja kunskapen hos föreningarna om hur arbetsgivare kan utveckla strategier för att skapa en inkluderande arbetsorganisation som aktivt motverkar diskriminering/ohälsa och som främjar livslångt lärande och skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra till organisationens mål. I förlängningen ska det utarbetade arbetssättet bidra till en mer öppen arbetsmarknad.

Målsättning

15 föreningar bedriver ett strategiskt medvetet förändringsarbete med utgångspunkt i tidigare utvecklade förändringsverktyg samt i organisationens behov.
Ett antal kompetensutvecklings- och erfarenhetsutbytesträffar genomförs med de deltagande föreningarna
En spridningskonferens genomförs tillsammans med de deltagande föreningarna kring strategiskt förändringsarbete där övriga föreningar bjuds in.
Verktyg och dokumentation tas fram för implementering hos föreningarna
En exploateringsplan skall tas fram för hur projektets resultat ytterligare ska spridas och komma övriga föreningar i landet, till del

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har som mål att höja kunskapen om möjligheter till generationsväxling. Detta säkerställer att även tillgänglighetsaspekten tas tillvara, d.v.s. att arbetsförhållanden anpassas till individens unika behov och förutsättningar. På samma sätt som ålder kan påverka arbetsförmågan, kan även en funktionsnedsättning (som ibland även kan relateras till ålder) påverka arbetsförmågan.
Förutom detta kommer vi också att se till att tillgänglighetsaspekten beaktas genom att säkerställa representation i arbetsgrupperna samt att tillgänglighetsaspekten förs upp i samtliga föreningsdialoger samt i analys och resultat. Vi kommer även att säkerställa att lokaler är tillgänglighetsanpassade och följa rekommendationer och riktlinjer när det gäller exempelvis information.

Projektledaren från Företagarna har lång erfarenhet av mångfaldsarbete. Även detta kommer att säkerställa att tillgänglighetsaspekten beaktas i projektets samtliga delar och steg.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom jämställdhet är ett horisontellt kriterium som ska genomsyra strukturfonderna kommer vi i projektet att arbeta för att jämställdhet ska få genomslag i själva projektet, men vi kommer också att säkerställa att jämställdhetskriteriet integreras i utvärderingsarbetet.

Vanligtvis är det den kvantitativa aspekten av jämställdhet som beaktas i projekt. Vi kommer naturligtvis att försöka säkerställa en jämn könsfördelning i arbetsgrupper o.s.v. men vi kommer också att fokusera den kvalitativa aspekten dvs. att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter, och värderingar tas tillvara i projektet.

I själva förändringsprocessen kommer förändringsverktyg som integrerar jämställdhet att användas. Till exempel våra egna verktyg EQUL och DIVE, vilka producerats med hjälp av ESF. Konkret handlar det om att jämställdhet kommer att finnas med i analyser och åtgärder inom ramen för förändringsarbetet.

Jämställdhet kommer att beaktas och föras in i arbetsprocessens alla faser som ett horisontellt kriterium som interagerar med åldersdimensionen.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt

Deltagande aktörer

 • Center of Innovation
 • Företagarföreningen i Grästorp
 • Företagarna i Alingsås
 • Företagarna i Bollebygd
 • Företagarna i Borås
 • Företagarna i Essunga
 • Företagarna i Hjo
 • Företagarna i Mark
 • Företagarna i Skara
 • Företagarna i Töreboda
 • Företagarna i Ulricehamn
 • Företagarna i Vara
 • Företagarna oi Götene
 • Herrljunga Företagarförening

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö