Logotyp på utskrifter

FAIS 2 (Friskare arbetsliv i sjuhärad)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftelsen PROTEKO
KontaktpersonLennart Andreasson
E-postanders.karrman@proteko.se
Telefonnummer033-204958
Beviljat ESF-stöd3 943 031 kr
Total projektbudget9 778 031 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2011-12-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Skapa ett nätverk för gemensamt arbete mellan olika arbetsgivare och myndigheter för en ökad arbetshälsa och en ökad möjlighet till en
flexibel arbetsmarknad i Sjuhärad.

Bakgrund

Behov och problem
Efter genomförd förstudie under våren och sensommaren 2008 har vi kommit fram till att en majoritet av de långtidssjukskrivna är kvinnor
vilka till stor del arbetar inom offentliga jobb (huvudsak kommunala sektorn). Inom den privata sektorn är det mer differentierat beroende på vilken bransch de tillhör. Men även här är kvinnorna i majoritet när det gäller långtidssjukskrivningar.

Arbetsgruppens analys har bland annat visat på svårigheten för både privata och offentliga arbetsgivare att rehabilitera personer tillbaka till samma arbetsplats och samma arbetsuppgifter.
Både offentliga och privata arbetsgivare har inom respektive organisation mycket få arbetsuppgifter som vänder sig till de personer som söker en omplacering.
Ännu svårare blir det att försöka rehabilitera personer mellan privata och offentliga arbetsgivare.

Det finns i dagens system ett flertal olika "inlåsningsmekanismer" som gör att både den enskilde arbetstagaren såväl som arbetsgivaren
känner sig låsta och har svårt att hitta individuella lösningar. Dessa mekanismer förstärks av den idag delvis branschindelade arbetsmarknaden, t.ex.
har du arbetat som operatör inom industrin är det svårt att få ett arbete med en helt annan inriktning inom det offentliga och vice versa.

Det nya sjukskrivningsreglerna kommer att inledningsvis att innebära ett avsevärt ökat tryck på arbetsförmedlingar när det gäller att få ut personer som övergår från sjukersättning till aktivitetsersättning i "nya arbeten".
En grupp som kan drabbas särskilt är de som idag uppbär tidsbegränsad sjukersättning, många utav dessa riskerar att ej få en varaktig sjukersättning.
Kartläggningen har visat att det bara i Borås stad finns 200 personer som uppbär tidsbegränsad sjukersättning vilka har en anställning i Borås stad. I slutet kan det innebära att dessa personer hänvisas till det sociala blocket inom respektive kommun om de ej hittar ett nytt arbete.
För att kunna möta dessa förändringar har vi skapat ett nätverk av både offentliga och privata arbetsgivare, myndigheter (försäkringskassor, arbetsförmedlingar), kommuner, fackliga och arbetsgivar organisationer.
Vi har skapat detta nätverk för att starta en verksamhet som erbjuder dessa sjukskrivna och arbetslösa en snabbare återgång till arbetsmarknaden.
Alla de kontakter vi haft med både arbetsgivare, fackliga organisationer, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommuner är rörande överens om att det krävs någon form av samordning och extra handledning och hjälp av en bredare arbetsmarknad för att denna grupp skall lyckas återrehabiliteras till annat arbete, utbildning eller annan verksamhet.
Vi har under förstudien kartlagt den erfarenhet som finns på detta område och har konstaterat att det görs en hel del insatser men det saknas någon form av helhetsgrepp där samtliga aktörer samarbetar. Den samlade erfarenhet som finns stämmer bra överens med hur vi vill driva projektet vidare.
Det finns dessutom ett antal privata och offentliga aktörer som arbetar i enskilda mindre projekt med vissa inom denna utsatta grupp. De använder både coachning, handledning och olika former av motivations/mental träning.
I samtal med aktörer har vi tagit fram både modeller och verktyg.
Dessa verktyg vill vi i genomförandefasen använda för att underlätta för de sjukskrivna och arbetslösa att snabbare komma tillbaka till arbetsmarknaden

Projektet bygger på att ett antal personer succesivt finns inskrivna på hel- eller deltid i projektet. Med hjälp av insatser som stärker individens
motivation, kreativitet och initativkraft stimulera deltagarna att våga tänka och pröva nytt på arbetsmarknaden (se separat bilaga).
Insatserna består av process- och gruppövningar (3-5 veckor), coachning, handledning, studiebesök och praktik (5-10 veckor).

Syfte

Huvudsyfte
Skapa ett nätverk för gemensamt arbete mellan olika (offentliga och privata) arbetsgivare och myndigheter för en ökad arbetshälsa och en ökad möjlighet till en flexibel arbetsmarknad i Sjuhärad.

Delsyften
Kartlägga aktuell situation hos deltagande arbetsgivare
Genomföra utbildning med praktik för deltagande sjukskrivna/arbetslösa som innebär en återgång till arbete, utbildning eller annan verksamhet

Skapa överenskommelser mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som innebär att den enskilde arbetstagaren ges möjlighet till
att prova annat arbete innan sjukdom uppstår.

Målsättning

Projektmål
Efter genomfört projekt skall det finnas ett etablerat nätverk och ett fungerande "verktyg" som ökar möjligheten för en arbetstagare
som står utanför arbetsmarknaden.
Deltagarna skall vara anställningsbar på aktuellt företag och själva gjort ett aktivt val.

Delmål
Ökad företagens kunskaper om rehabilitering, jämställdhet och anställningsbarhet.
Ge deltagarna en självinsikt som ökar den egna motivationen och leder till en anställning.
Ge deltagarna insikt om företagens villkor och önskemål om anställningsbarhet.

Kvantitativa mål
100 st. deltagande arbetsgivare (privata och offentliga), myndigheter och organisationer
150 st. deltagare (personer som är sjukskrivna och/eller arbetslösa)/år
70 % av deltagarna får arbete, påbörjar utbildning, eller går vidare till annan verksamhet (bryter sin sjukskrivning eller arbetslöshet)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet är utformat så att personer med funktionshinder kan deltaga.

Lokaler
Samtliga lokaler är tillgängliga genom att hiss finns tillgänglig.

Kommunikativ tillgänglighet
Teknska hjälpmedel finns även för att underlätta inlärning datorer, TV, OH-projektorer, bandspelare m.m.

Informativ tillgänglighet
Informationsmaterial finns i flera medier.

Jämställdhetsintegrering

Förprojektet har bland annat visat att en majoritet av de personer som står utanför arbetsmarknaden (sjukskrivna eller arbetslösa) är kvinnor (offentliga arbeten).

Projektet kommer att rikta sig särskilt till denna grupp för att försöka få dem att komma tillbaka till arbeten som inte är traditionellt könsinriktade.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Försäkringskassan Sjuhärad, lokalt

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Borås
 • Borås stad admin.kontoret
 • Försäkringskassan Sjuhärad, lokalt
 • Högskolan i Borås
 • Sjuhärads Kommunalförbund

Kommun

 • Alingsås
 • Bollebygd
 • Borås
 • Herrljunga
 • Marks
 • Svenljunga
 • Tranemo
 • Ulricehamn
 • Vårgårda