Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Exportfrämjande invandring

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonHåkan Gunnarsson Hindström
E-posthakan.gunnarsson-hindstrom@uddevalla.se
Telefonnummer0522-696061
Beviljat ESF-stöd740 200 kr
Total projektbudget740 200 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Exportfrämjande invandring handlar om att långsiktigt stärka integrationen och reducera arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund. Genomförda utbildningsinsatser ska också bidra till värdefull kompetensförsörjning och tillväxt hos privata företag genom att tillgodose deras behov av exportkunnande.

Genom att arbetslösa invandrare under ca ett år utbildas inom exportområdet kan privata företag få tillgång till kvalificerade personer som även kan bidra med kunskaper från sitt gamla hemland vilket torde öka förutsättningarna för företagen att lyckas i sina satsningar mot nya marknader.

Exportutbildningen ska innefatta såväl teoretisk utbildning som en längre praktikperiod för arbetslösa från minst tre kommuner i Västsverige. Om utfall och resultat blir i enlighet med förväntningarna är tanken att erfarenheterna ska ligga till grund för en ansökan om Yrkeshögskoleutbildning under 2016-2017.

Bakgrund

I Sverige är arbetslösheten bland invandrare ett mycket stort samhällsproblem. Det tar i genomsnitt ca 7 år för en invandrare att erhålla ett arbete efter ankomsten till Sverige. Ofta har invandrarna omfattande erfarenheter från arbetslivet med sig i bagaget. Inte sällan har de även en mer eller mindre kvalificerad yrkesutbildning på meritlistan. Det är allmänt känt att Sverige tar dåligt vara på invandrarnas kompetens och tidigare erfarenheter. De allra flesta erhåller arbete inom en helt annan sektor än de tidigare arbetat inom. Här bör det finnas det stora möjligheter till förändring och effektivare integration genom att bättre uppmärksamma, validera och ta vara på invandrarnas kompetens redan i ett tidigt skede efter beviljat uppehållstillståd i Sverige.

Även om ny statistik visar att antalet utrikesfödda som får jobb under 2013 växer relativt snabbt ökar inte andelen utlandsfödda med sysselsättning då gruppen utlandsfödda hela tiden växer och fylls på genom nya invandrare. I juli 2013 är totalt 64 644 personer öppet arbetslösa eller sysselsatta i program med aktivitetsstöd i Västra Götalandsregionen. Av dessa är 26 023 utrikes födda. Behovet av sysselsättning för denna viktiga målgrupp är således fortsatt mycket stort.

Sverige är samtidigt ett land som är starkt beroende av en omfattande export för att kunna bibehålla sin välfärd. Det är uppenbart så att många, särskilt de mindre företagen, inte tar vara på de möjligheter som finns i en exportsatsning. Antingen exporterar man inte alls sina produkter/tjänster eller så nöjer man sig med export till ett litet antal länder i Norden/Europa.

Dessa båda, ovan kortfattat beskrivna, grundproblem, utgör utgångspunkterna i den satsning vi nu vill genomföra i ett antal kommuner i Västsverige, preliminärt Uddevalla, Trollhättan och Strömstad. Fler kan tillkomma under förstudien.

Genom att bättre uppmärksamma, värdera och ta vara på invandrarnas kunnande och tidigare erfarenheter och genom utbildning ytterligare utveckla deras språk-, kultur- och affärskunskaper, ges svenska företag möjligheter att öka sin export till både gamla och nya marknader. Samtidigt som företagen får värdefulla kompetenstillskott kan arbetslösa invandrare ges meningsfull sysselsättning i sitt nya hemland vilket innebär bättre integration. Den samhällsekonomiska nyttan är förstås självklar och betydande om ett större antal invandrare än idag går från arbetslöshet till avlönat arbete i ett tidigare skede än idag efter ankomsten till Sverige.

Erfarenhetsmässigt så skapar denna typ av långsiktiga insatser i ett projekt värde på flera olika sätt. Individen som får en egen försörjning genom ett kvalificerat arbete ökar sin självkänsla och sitt självförtroende. Företaget får möjlighet att öka sin omsättning och på sikt, vid en hållbar volymtillväxt på nya exportmarknader, ökar rekryteringsbehovet av nya medarbetare till produktionen. Det finns också andra viktiga argument ur ett integrationsperspektiv: individer som tidigt kommer in på arbetsmarknaden blir förebilder för andra som ser att det finns möjligheter att få ett arbete (delvis med hjälp av tidigare erfarenheter), samhällets skattebas ökar, den anställdes familj upplever vinster när det gäller privatekonomi, social ställning, hälsa m.m.

En exportfrämjare arbetar med följande arbetsuppgifter:

• Marknadsundersökningar
• Marknadsplanering
• Nykundsbearbetning
• Säljsupport
• Partnersökning
• Mässplanering
• Produktion av marknadsföringsmaterial, broschyrer, hemsidor m.m.


Preliminärt genomförande

I förstudien kommer utbildningen att detaljplaneras men här följer en kort sammanfattning av våra tankar om hur ett genomförandeprojekt skulle kunna se ut. Totalt beräknas utbildningen för den enskilde omfatta 12 månader varav 4-6 månader teori och 5-7 månader arbetsplatsförlagd praktik med strukturerade utbildningsinslag och en kontinuerlig coachning och uppföljning.

En nyckelfaktor är kontinuerlig handledning/coachning av deltagarna både under den skolförlagda delen och under praktikperioderna. Nedan angivna utbildningsblock är en preliminär bruttolista:

Marknadsföring & kommunikation
• Intern och extern kommunikation, val av olika kommunikationskanaler
• Grundläggande marknadsföringsteori
• Kunders behovstrappa och beslutsprocess
• Marknadsundersökningar
• Relationsmarknadsföring
• Tjänstemarknadsföring ur ett B2B-perspektiv
• Marknadsplanering
• Marknadskommunikation

Försäljning
• Prospektering i syfte att finna nya kunder
• Säljprocessen – uppbyggnad, genomförande och anpassning till olika köpbeteenden och köpsituation
Försäljningsmetodik inklusive sociala medier och Internet
• Rollspel, feedback-reflektion
• Internationellt mässdeltagande
• Uppbyggnad av nätverk och skapandet av långsiktiga och ömsesidiga relationer med kunder
• Research och kundanalys
• Exportofferering
• Presentationsteknik
• Förhandlingsprocessen och förhandlingsstrategier
• Kulturella skillnader och affärsseder
• Internationella förhandlingar

Affärsengelska
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Försäljningsdokument och offertskrivning
• Mötesdokumentation
• Försäljningsterminologi
• Förhandlingskonversationer

Exportkunskap
• Exportdokument
• Export till länder både inom och utanför EU
• Frihandelsavtal
• Ursprungsregler
• Förtullning och införselregler i importlandet
• Finansiering och betalningslösningar
• Leveransvillkor – Incoterms 2010

Personlig utveckling och det egna ledarskapet

Detta område är inte en traditionell kurs utan en kontinuerlig process genom programmets skolförlagda del. Den syftar till att stärka individens självkänsla och självförtroende, skapa ett gott samarbetsklimat i gruppen och utveckla individens kreativitet och nyfikenhet att ta nya självständiga steg i sin utveckling mot exportfrämjare. Här kan delar med projektledning och projektmetodik finnas med som viktiga områden som tillämpas i de andra skolförlagda kurserna och under den företagsförlagda praktiken.
Målsättning

Det övergripande och långsiktiga målet med denna satsning är att stärka integrationen och reducera arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund. Genomförda utbildningsinsatser ska också bidra till värdefull kompetensförsörjning och tillväxt inom näringslivet genom att bättre tillgodose behovet av exportkunnande hos de privata företagen.

Om utfall och resultat blir i enlighet med förväntningarna är tanken att erfarenheterna ska ligga till grund för en ansökan om Yrkeshögskoleutbildning under 2016-2017.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Processtöd Tillgänglighet, ett samarbete mellan Handisam och Handikappförbunden, har erbjudit stöd, rådgivning och utbildning i tillgänglighetsfrågor till Socialfondsprojekt. Den 30 juni 2013 avslutades det regionalt baserade stödet från detta processtöd. Vi kommer istället att under förstudien gå igenom den dokumentation som processtödet efterlämnat för att få stöd och inspiration till ett bra arbete med tillgänglighet under genomförandet, via hemsidan tillgängligtprojekt.nu.

Vi kommer också att utgå från de dokument som myndigheten Handisam tillhandahåller på sin hemsida (www.handisam.se).

Utifrån dessa anvisningar och dokument kommer ett kontinuerligt tillgänglighetsarbete vad gäller lokaler, information och kommunikation att bedrivas och rutiner tas fram för att säkra en god tillgänglighet. Förstudien ska planera för att tillgänglighetsperspektivet beaktas under hela genomförandeprocessen och följa en plan som utarbetas under förprojekteringen i enlighet med ESF-rådets vägledning och Handisams riktlinjer för tillgänglighet.

Målsättningen är att alla ska kunna delta i projektets samtliga aktiviteter på lika villkor oavsett eventuellt funktionshinder. Samtliga fyra delar i tillgänglighetsperspektivet, dvs. Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig verksamhet, Kommunikativ tillgänglighet och Informativ tillgänglighet, ska beaktas.

Tillgänglighetsperspektivet ska diskuteras och följas upp på alla nivåer, i styrgrupp, projektgrupp samt tillsammans med deltagarna själva, för att öka kunskapen om och förståelsen för tillgänglighetsarbetet.

Transnationellt samarbete

När det gäller Interreg förväntas nya program för 2014-2020 liksom för strukturfonderna. Innan de nya programmen är klara är det svårt att säga vilka möjligheterna är till synergier och samverkan liksom till transnationell samverkan. Eftersom detta projekt utgår från övergripande syften som inte bara har aktualitet för ESF utan även för ERUF torde det vara relativt hög sannolikhet att det är intressant även ur de perspektiv som gäller för Interreg. Under förstudien, när innehållet i de nya programmen bör vara klara ska möjligheterna till transnationell samverkan bedömas och ev tas med som en aktivitet under genomförandet.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Uddevalla
  • Strömstad Gymnasium

Kommun

  • Strömstad
  • Trollhättan
  • Uddevalla