Logotyp på utskrifter

Expedition Framåt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCross Design AB
KontaktpersonMaria Alpner
E-postmaria.alpner@crossdesign.se
Telefonnummer031-335 0356
Beviljat ESF-stöd604 921 kr
Total projektbudget604 921 kr
Projektperiod2009-03-23 till 2011-02-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Expedition Framåt avser att utveckla kompetenser i CADprogram, projekt och ekonomistyrning för att medarbetare på Cross Design skall stärkas och kunna verka på fler marknader än fordonsindustrin.

Bakgrund

Cross Design AB är ett företag med ingenjörskompetens som verkar inom fordonsbranschen både med konstruktörsinriktning och med inriktning projektledning. Medarbetarna verkar i kundernas projekt som åtagande från Cross Designs sida och på plats hos kunden. Kunderna är Volvo Cars, AB Volvo samt deras underleverantörer. Den pågående finanskrisen samt lågkonjunkturen påverkar Cross Design med uppsagda uppdrag, svårighet med att få nya uppdrag, en osäkerhet på marknadens långsiktiga hållbarhet samt en ändrad prisbild. Det finns en risk att Cross Design kommer att behöva säga upp personal.

Konstruktörer använder idag till sin hjälp ett CAD system. Olika Cad system används på olika marknader. Inom fordonsbranschen används mestadels Catia. På andra marknader exempelvis inom process och mekanik används ProE, Solidworks, Inventor samt AutoCAD. Att ha kompetens om det CAD system som används hos en kund är ofta en förutsättning för att få ett uppdrag hos den kunden. När arbete sker med en CAD modell är det viktigt att modellen är uppbyggt på ett sådant sätt att den lätt går att förändra, att modellen skapas på kortas tid och att det är enkelt för någon annan att sätta sig ini hur modellen är uppbyggd. I olika CAD system byggs modellerna på olika sätt även om det finns likheter.

Projekt har en gemensam grundstuktur oavsett var projektet bedrivs och oavsett storlek. Inom de stora fordonsprojekten drivs mindre delprojekt. De av Cross Designs personal som fram till idag driver en del av dessa delprojekt har flertalet ingen eller ringa formell projektledarutbildning. Tack vare att grundkompetensen om vad som skall göras samt att en definierad projektstruktur har funnits så har detta fungerat utan större störningar. Dock saknas ofta insikten och kompetensen om hur projekt drivs på ett mer övergripande plan. Även kunskapen om hur projekt kan drivas från Cross Design mot en kund behöver stärkas.

På Cross Design finns två personer som arbetar med ekonomi. Dessa personer är och kommer att kunna vara än mer involverade i projekt som drivs av Cross Design . Det är de som redovisar och kontrollerar upparbetade timmar och kostnader i projekt.
Det är även dessa som sköter bokföring och fakturering. De har även till uppgift att sköta stor del av den interna, administrativa verksamheten.

Samtliga medarbetare på Cross Design arbetar i Microsoft Officeprogram i sitt dagliga arbete. Bilder för att redovisa olika konstruktionslösningar, Diagram och kalkyler för att följa upp och planera samt att i textform kunna dokumentera lösningar och förslag. Så gott som samtliga medarbetare har lärt sig använda dessa programvaror på egen hand. Detta medför att programmen inte används med full potential.

Syfte

För att öka Cross Design medarbetares möjligheter att få uppdrag utanför fordonsindustrin behöver kompetenserna byggas på med CAD program som används i övrig industri , med kompetens att driva projekt utanför fordonsindustrin. samt med kompetens inom ekonomistyrning.
Samtidigt behöver öka sin kompetens inom området Microsoft-Office

Målsättning

Målet är att vid projektets avslut skall samtliga medarbetare ha genomgått utbildningar anpassade till individens inriktning för att kunna få uppdrag i andra branscher utanför fordonsbranschen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då medarbetare på Cross Design ofta är placerade hos kunden och arbetar i dennes team är social kompetens och bemötande av människor med olika förutsättningar ofta avgörande för om ett lyckat resultat kommer att uppnås.
I projekt Expedition Framåt avser vi att genomföra en aktivitet med en föreläsare som har ett funktionshinder som kan berätta om hur den ser på frågan om bemötande. Vi skall även i form av workshop arbeta igenom frågor som bemötande och social samverkan.

Jämställdhetsintegrering

På Cross Design finns det i dagsläget 9 kvinnor och 32 män anställda. Kompetensmässigt går det att dela upp på tre grupperingar. Konstruktörer, personer inriktade på projekt och personer inriktade på ekonomi. Konstruktörsgruppen består av 19 personer varav 2 är kvinnor och 17 är män. Gruppen med projektinriktning består av 20 pesoner varav 5 är kvinnor och 15 är män. Gruppen med inriktning på ekonomi består av 2 kvinnor. Projekt Expedition Framåt är avsett att involvera samtliga. Inklusive de båda som arbetar med ekonomi även om de inte direkt genererar intäkter.

Deltagande aktörer

  • Cross Design AB

Kommun

  • Göteborg