Logotyp på utskrifter

En Kulturskola för alla. Hur möter vi elever med funktionsnedsättning?

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVästra Hisingens Kulturskola
KontaktpersonJohanna Blomqvist
E-postjohanna.blomqvist@lundby.goteborg.se
Telefonnummer031- 366 70 89
Beviljat ESF-stöd246 665 kr
Total projektbudget246 665 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Få elever med funktionsnedsättning deltar i Kulturskolan idag. Vi inventerar metoder, informationsmaterial och undervisning ur ett tillgänglighetsperspektiv. Målet är att kompetensutveckla personalen för att ge ökad kompetens och bättre förutsättningar att ta emot elever med funktionsnedsättningar.

Bakgrund

Kulturskolorna i Göteborg har ett uppdrag att ta emot alla barn. Det är ett av de prioriterade målen i Göteborgs Stads budget för 2008: "Barn har behov av kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter. "
Målet är inkludering, men verkligheten ser annorlunda ut, framförallt för barn med funktionsnedsättningar, och de lärare som arbetar inom kulturskolan har oftast inte tillräcklig utbildning kring funktionsnedsättningar eller hur undervisningen kan utformas för att möta dessa barns behov och förutsättningar. Kulturskolornas statistik visar att det är få barn med funktionsnedsättning som verkligen deltar i deras utbildningar och aktiviteter. Enligt en undersökning gjord av SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, deltar endast 10 eller färre elever per kulturskola. I Göteborg ser det likadant ut, 10 elever eller färre per kulturskola. Vi vet att det ute i stadsdelarna i Göteborg finns ett stort antal skolelever med någon form av funktionsnedsättning, samtidigt som vi vet att få av dessa deltar i Kulturskolan.
Detta väcker dels frågor om varför eleverna inte söker till kulturskolan, men även om vad förvaltningarna och kulturskolelärarna kan göra för att öka sina kunskaper kring funktionsnedsättningar för att kunna utforma en verksamhet som verkligen är öppen för alla elever.

SDF Lundby har påbörjat ett arbete med Synvändan, ett projekt för att vända på perspektiven gällande funktionsnedsättning som drivs inom Göteborgs Stad. Därför blir detta projekt ett naturligt sätt att fördjupa det arbetet.

Målet är inte att särskilja de elever som har någon form av funktionsnedsättning, utan att verksamheten ska vara tillgänglig för alla, och att kulturskolelärarna - precis som grundskolans lärare - ska anpassa utbildningen efter de enskilda individernas behov och förutsättningar så att alla elever kan delta.

Detta är bakgrunden till att Västra Hisingens Kulturskola och KULMUS, som tillsammans omfattar kulturskolorna i nio av Göteborgs stadsdelar, vill kompetensutveckla sin personal för att bättre kunna möta elever med funktionsnedsättningar och deras behov inom kulturskolans verksamhetsområden bild, dans, drama och musik.

Under förprojektet kommer vi att undersöka olika metoder att arbeta med kompetensutveckling för att öka lärarnas kunskaper om elever med funktionsnedsättningar. Vi vill senare arbeta med attityder och värderingar för att utveckla nya möjligheter för lärarna att bättre kunna möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Då flera lärare inom KULMUS verksamhet deltar i PASCAL- utbildning, en utbildning om attityder och värderingar kring barn med olika funktionsnedsättningar, ser vi stora möjligheter att dessa personer i ett senare genomförande projekt kan vara kunskapsöverförare till övrig personal. Om vi ska få ett ordentligt genomslag i verksamheten, och ett kostnadseffektivt genomförandeprojekt, är det viktigt att säkerställa ett brett engagemang redan under förstudien. Därför planeras en "aptitretare" till samtliga personal och en pilotutbildning för cirka 15 lärare - de personer vi i genomförandestadiet ser som kunskapsöverförare - under förstudien.

Vi kommer att under genomförandeprojektets gång arbeta med kompetensutveckling i tre steg: 1. teori, 2. attityder och 3. värderingar samt praktik. Målet är att alla lärare efter projektet skall ha fått ta del av alla tre delar av utbildningen och på det sättet vara bättre rustade för att möta elever med funktionsnedsättningar i vår verksamhet.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att utreda förutsättningarna för ett framtida genomförandeprojekt, i vilket samtliga lärare inom de två kulturskolorna ökar sin kompetens kring inkludering av barn med funktionsnedsättningar.
Förprojekteringen syftar till att ta reda på hur kulturskolorna i de nio deltagande stadsdelarna (kulturskolorna Västra Hisingen och KULMUS) arbetar för att inkludera barn med funktionsnedsättningar i dag. Vi kommer att pröva metoder för kompetensutveckling som syftar till att öka lärarnas kunskaper i dessa frågor. Ett led i detta är att ta reda på varför så få elever med någon form av funktionshinder deltar i kulturskolans aktiviteter i dag, och hur verksamheterna i framtiden kan anpassa sitt utbud, metodik, information för att få fler elever med funktionsnedsättning. Ett annat led är att undersöka hur vi i framtiden kan samverka kring och bygga bättre nätverk med andra verksamheter i samhället kring dessa barn.
Under förprojektet kommer vi att inleda ett arbete kring värderingar och attityder för att inspirera alla lärare i de två kulturskolorna till att vilja kompetensutveckla sig inom området, för att i framtiden på ett bättre sätt kunna möta elever med funktionsnedsättningar. Förprojekteringen syftar också till att ett antal lärare som ingår i en pilotgrupp får djupare kunskaper inom området som de under genomförandeprojektet kan utveckla vidare genom praktiskt arbete tillsammans med en eller flera grupper av elever med funktionsnedsättning.
Syftet med genomförandeprojektet är att vi i framtiden ska ha en ökad kompetens och bättre förutsättningar att ta emot elever med funktionsnedsättningar. Vi ska också på ett bättre sätt informera om vår verksamhet och erbjuda ett brett utbud som är tillgängligt för alla och kunna erbjuda en anpassad och meningsfull utbildning för de elever som söker till oss.

Målsättning

Målet med förprojektet är att det ska utmynna i en väl underbyggd ansökan om genomförande inom programområde 1, som gäller all personal inom kulturskolan i de nio stadsdelar som ingår i Västra Hisingens kulturskola (Biskopsgården, Torslanda, Lundby) och KULMUS (Askim, Högsbo, Majorna, Södra skärgården, Västra Frölunda och Älvsborg.) Under förprojektet vill vi ta reda på hur tillgänglig vår verksamhet är i dag och hur vi arbetar med inkludering i dag, för att i ett framtida genomförandeprojekt kunna kompetensutveckla all vår personal så att vi blir bättre på att inkludera barn med funktionsnedsättningar och att fler barn med funktionsnedsättningar vill delta i vår verksamhet.

FÖRPROJKET - mätbara delmål:
- Inventering av lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv
- Inventering av metoder för att arbeta med inkludering av elever med funktionsnedsättningar i kulturskolorna
- Inventering av vilka lärare i de två kulturskolorna som har kunskap, utbildning och eller erfarenhet av arbete med elever med funktionsnedsättning
- Elever med funktionsnedsättning har deltagit i referensgruppsarbetet
- Femton personer har deltagit i en pilotutbildning som består av tre delar: teoretisk utbildning, attityd- och värderingsdiskussioner samt praktisk utbildning i form av auskultation och handledning. Förväntade effekter är att dessa lärare blir mer rustade att möta elever med funktionsnedsättningar samt att de i själva projektet kan bli överförare av kunskaper till övriga lärare genom att de kan fungera som workshopledare eller handledare i en s k peer-to-peer utbildning av övriga lärare i de två kulturskolorna.
- All personal, ca 80 lärare i Västra Hisingens Kulturskola och KULMUS, har tagit del av "Aptitretaren", så att de blivit inspirerade att arbeta med dessa frågor och ser betydelsen av fördjupad kompetensutveckling inom kommande genomförandeprojekt.

GENOMFÖRANDEPROJEKT - mål och effekter

- Kulturskolorna är bättre på att dels informera om och dels beskriva verksamheten så att barn med funktionsnedsättning verkligen söker. Förväntade effekter är att i framtiden ha fler elever med funktionsnedsättning inskrivna i kulturskolan.
- All personal, ca 80 lärare i Västra Hisingens kulturskola och KULMUS har deltagit i fortbildning, både teori, attityder och värderingar samt praktik kring elever med funktionsnedsättning. Förväntade effekter är att all personal har fått en inblick i arbetet med dessa elever och har en större beredskap och förmåga att möta elever med en funktionsnedsättning på ett bra sätt. De lärare som under förprojektet deltog i pilotutbildningen har under genomförandedelen fungerat som handledare och inspiratörer för sina kollegor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela projektet syftar till att kulturskolan, genom att personalen får kompetensutveckling om hur barn med funktionshinder ska inkluderas i verksamheten, ska bli mer tillgänglig och anpassad för personer med funktionsnedsättning. Det handlar dels om att vår personal ska bli bättre på att praktiskt och genom sin attityd och sitt förhållningssätt möta elever med funktionsnedsättningar, och dels om att vi - genom att vi inkluderar eleverna i förprojektet - ska få input i hur vi kan utforma verksamheten så att fler elever med funktionsnedsättning söker. Det handlar också om att inventera våra lokaler och se över hur vi informerar om verksamheten. Vi undersöker hur den ser ut ur ett tillgänglighetsperspektiv och hur vi kan samverka bättre så att dessa elever får allt stöd som behövs för att i verkligheten göra vår verksamhet tillgänglig.

Samarbetspartners

  • Barn- och ungdomshabiliteringe
  • Funktionshinderverksamheten
  • Västra Frölunda bibliotek

Kommun

  • Göteborg