Logotyp på utskrifter

Effektiv Rehabilitering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVård- och omsorgsförvaltningen
KontaktpersonJoachim Wever
E-postjoachim.wever@ale.se
Telefonnummer0303-330 764
Beviljat ESF-stöd211 261 kr
Total projektbudget282 800 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I Sverige finns idag fler långtidssjuka arbetstagare än i andra länder i Europa. Kvinnor drabbas oftare än män och rehabiliteringen fungerar dåligt. Vi vill genom formaliserat nätverksarbete och ett aktiveringsprogram effektivisera rehabiliteringen av långtidssjuka avsevärt.

Bakgrund

Idag har vi i Sverige en sjukförsäkring som inträder när det uppstår arbetsoförmåga på grund av sjukdom längre än 15 dagar. Staten genom Försäkringskassan ansvarar för denna försäkring och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen.
Arbetsgivaren har ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. För att kunna upprätta och genomföra en handlingsplan i syfte att utreda arbetstagarens arbetsförmåga med eller utan anpassning behöver arbetsgivaren samverka med olika specialister inom företagshälsovården, fackliga organisationer, behandlande läkare och försäkringskassa. Handlingsplanen bör vara avslutad inom tre till sex månader. Om arbetsgivaren därefter inte kan erbjuda anpassat eller omplacerat arbete som arbetstagaren kan klara efter avslutad rehabilitering kan arbetstagaren sägas upp av personliga skäl. Då övergår ansvaret till arbetsförmedlingen.
En person som drabbats av sjukdom kan således möta ett stort antal olika aktörer i sin kamp att komma tillbaka till arbetslivet.
I Ale kommun (som arbetsgivare) finns i dag en resursgrupp, Rehabstödsgrupp, med uppdrag att stödja chefer och att möta dessa aktörer för att tillsammans med den drabbade medarbetaren rehabilitera tillbaka denne till arbetet på ett tryggt och bra sätt.

Försäkringskassans, primärvårdens, arbetsgivarens och arbetsförmedlingens olika ansvar måste fungera optimalt och i samverkan för att rehabiliteringsprocessen ska kunna bli tydlig och effektiv utan onödig fördröjning.
Långa väntetider till exempelvis specialister, sjukgymnaster och psykologer inom primärvården fördröjer den medicinska rehabiliteringen.
Det finns ingen naturlig arena där man kan mötas runt den enskilde medarbetaren, vilket får till följd onödigt kostsamma och långa handläggningstider.

Syfte

Rehabiliteringsprocessen skall bli betydligt kortare och effektivare genom att alla viktiga aktörer finns i ett etablerat nätverk. Passiv rehabilitering skall ersättas med ett aktiveringsprogram.
Handläggare från försäkringskassan, handläggare från arbetsförmedlingen, läkare, sjukgymnast, psykolog bildar tillsammans med kommunens Rehabstödsgrupp ett nätverk.
I varje enskilt fall där rehabiliteringsbehov föreligger kan berörd medarbetare, chef och facklig företrädare få stöd av de personer från nätverket som är aktuella i det enskilda fallet.

Målsättning

Rehabiliteringsnätverket skall byggas och etableras.
Ett aktiveringsprogram för effektiv rehabilitering skall utvecklas.
En fokusgrupp av långtidssjukskrivna skall bildas och medverka i metodutvecklingen.
En fokusgrupp av enhetschefer skall bildas och medverka i utvecklingen av aktiveringsprogrammet.
En SWOT-analys avseende jämställdhetsintegrering skall genomföras.
Metoderna skall testas i liten skala på en pilotgrupp.
Ett genomförandeprojekt skall planeras och en projektansökan arbetas fram och förankras bland aktörerna.

Målet i ett senare genomförandeprojekt är att få tillbaka 50 % av de långtidssjuka tillbaka till ordinarie eller annat arbete. En effektiv, tydlig och rättssäker rehabiliteringsprocess med samsyn och samverkan för att möjliggöra för den drabbade att återgå till ett yrkesliv utefter sina förutsättningar så snabbt som möjligt. En smidigare hantering där den långtidssjuke medarbetaren inte märker av gränserna mellan aktörerna lika mycket som idag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns skäl att anta att det finns kvinnor och män med nedsättning att fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga i målgruppen för ett genomförandeprojekt och i förprojekteringen. Alla lokaler som används i projektet skall garantera en fysisk tillgänglighet. Alla personer som deltar, oavsett om de har eller inte har funktionshinder skall kunna ta sig in i lokalerna, skall kunna delta på möten, seminarier, konferenser och utbildningar, skall kunna använda toaletten eller andra bekvämlighetsanordningar.

I förprojekteringen skall vi ta fram rutiner för hur vi skall säkra tillgänglighetsperspektivet.
De aktörer i nätverksgruppen som inte har tillräckliga kunskaper om frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder skall ges möjlighet till kompetensutveckling genom funktionshinderenheten i Ale kommun.

I förprojekteringen skall också beaktas att alla deltagare oavsett om de har eller inte har funktionshinder skall kunna ta till sig projektets information, till exempel genom lättläst och tydlig eller muntlig information. Den kommunikativa tillgängligheten skall vara god och ge alla deltagare möjlighet till att höra och delta i diskussioner. Förhållningssättet i projektet skall präglas av förståelse, medvetenhet och kunskap så att ingen behöver känna sig diskriminerad.

Transnationellt samarbete

Från europeiska jämförelsedata vet vi att långtidssjukskrivningar i Sverige är högre än i motsvarande EU-länder. Vi vet också att till exempel Tyskland har väldigt låga siffror jämfört med andra EU-länder.

Vi har en upparbetad relation med vår vänort Kaufungen och Kassel-regionen (Landkreis Kassel) i Tyskland. Vi vill utbyta information och erfarenhet för att eventuellt kunna överföra eller anpassa lyckade modeller. I Tyskland vill vi särskilt studera rehabiliteringsprocessen. Hur ser rehabiliteringsprocessen ut? Vilka samarbetar och hur gör de det? Vilka påverkansmöjligheter har den enskilde? Hur mäter man resultat och på vilket sätt följer man upp? Vilka resultat uppnås? Etc.
I studieresan (3 dagar inklusive restid) deltar Ale kommuns personalchef och projektsamordnaren, handläggaren och chefen från försäkringskassan och handläggaren och chefen från arbetsförmedlingen. Handläggarna deltar för att på plats och i det direkta mötet få kunskap om rehabiliteringsprocessen (case study) i Tyskland. Kunskaper som kan vara viktiga i nätverkssamarbetet i Ale. Cheferna har en viktig roll när det gäller strategisk påverkan och förankring.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Ale
  • HISINGEN
  • Vård- och omsorgsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Ale
  • Arbetsmarknadsenheten (AME)
  • HISINGEN

Kommun

  • Ale