Logotyp på utskrifter

ESF/Sandarna Transport

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSandarna Transport AB
KontaktpersonUlf Edvardsson
E-postulf.sandarna@telia.com
Telefonnummer031-12 11 30
Beviljat ESF-stöd108 220 kr
Total projektbudget108 220 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Sandarna Transport är ett företag som arbetar med transporter av rörelsehindrade. Uppdrag kommer genom upphandlingsförfarande. Målgruppen på köparsidan är starkt begränsad och konkurrensen är mycket hård. För långsiktig överlevnad krävs därför att alla i företaget agerar med kundens - och därmed företagets - bästa för ögonen, alltså omsorg om resenärer, ansvarsfullt framförande av fordon etc.

Syftet med här aktuellt projekt är att utveckla både fast anställdas och timanställdas engagemang, kompetens, innovativa tänkande och förmåga att vara delaktiga i strategiskt utvecklingsarbete. Likaså ska organisationen utvecklas och strukturella hinder arbetas bort. Outnyttjade potentialer till följd av brister i jämlikhet ska aktiveras. Etnisk mångfald ska tillvaratas.

Medarbetarna ska uppnå större arbetstillfredsställelse, ökad delaktighet och få nya kunskaper etc. Attityder ska förändras, både på lednings- och medarbetarnivå. Lärande miljöer ska skapas.

Förstudien ska kartlägga och ge underlag för ett kvalificerat arbete i Genomförandefasen. Den ska även förbereda och motivera organisationen för kommande förändringsarbete.

Bakgrund

Sandarna Transport är ett företag som arbetar med transporter inom området färdtjänst och korta busstransporter. Uppdragsgivare är kommun och landsting och all verksamhet föregås av ett upphandlingsförfarande.
Konkurrensen är stor och målgruppen begränsad, varför det är av yttersta vikt att erhållna uppdrag genomförs med största säkerhet, tidspassning och ett kundanpassat bemötande - resenärerna är i huvudsak äldre personer.
Att rekrytera rätt personal, ge dem adekvat utbildning och instruktion är därför avgörande för företagets överlevnad på sikt. Idag har vi ca 80 fast anställda och ungefär lika många deltidsanställda. Generellt sett fungerar de heltidsanställda bättre, färre trafikolyckor, färre klagomål på bemötande etc. I grunden tror vi denna skillnad har sin förklaring i olika grad av engagemang i arbetet, i identifikation med företaget och andra faktorer av likartad karaktär.
I syfte att minska vår utsatthet med ett begränsat antal beställare planerar vi att expandera verksamheten till omkringliggande kommuner. För att inte på sikt riskera vårt företags goda namn bland våra beställare, vill vi skapa en annan grad av delaktighet, vi-känsla, bland alla kategorier anställda.

Den starka konkurrens branschen är utsatt för tillsammans med våra expansionsplaner kräver förbättrade metoder, ökat engagemang, lärande miljöer och ny kunskap. De anställda ska utvecklas efter sina förutsättningar och i takt med arbetslivets krav och företagets mål. De ska också förberedas på nya arbetsuppgifter.
Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarnas möjlighet till påverkan, strategiskt, men för att så ska kunna ske måste anställda tillföras kunskaper om hur förändrings- och utvecklingsarbete bedrivs. Innovationer, goda idéer ska uppmuntras och tillvaratas. Ev. hinder i organisationen för en sådan utveckling måste arbetas bort. En positivare attityd till allas inflytande och delaktighet, känsla av samhörighet, lärande miljöer skapas. Vi ska föra ut ansvar i organisationen.

Jämställdhet och mångfald är andra processer vi idag fokuserar på men vill intensifiera. Det finns sannolikt en stor potential i att bättre tillvarata människors vilja och förmåga, där hänsyn ej tas till kön eller etnisk bakgrund.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla alla medarbetares engagemang, kompetens - yrkesmässig och social, innovativa tänkande och förmåga att medverka i strategiskt utvecklingsarbete. Innovativa processer ska initieras, goda idéer saka uppmuntras. Medarbetare ska förberedas på nya arbetsuppgifter.

Organisationen ska utvecklas, strukturella hinder arbetas bort, attityder förändras, affärsmässighet och effektivitet uppmuntras och utvecklas och lärande miljöer ska skapas.

Outnyttjade potentialer till följd av brist i jämlikhet liksom mångfaldens möjligheter ska göras tydliga och nyttjas. Genom att förnya och utveckla kompetensen med utgångspunkt från den enskildes behov ska utanförskap förhindras.

Förstudien ska kartlägga och ge underlag för ett kvalificerat och rationellt arbete i Genomförandefasen. Den ska även förbereda och motivera organisationen för det kommande förändrings- och utvecklingsarbetet.

Målsättning

Minskad personalomsättning
Färre trafikincidenter
Färre klagomål på chaufförers uppträdande.

Medarbetarna ska ha uppnått en större arbetstillfredsställelse, ökad delaktighet och fått nya kunskaper. De ska ha fått fördjupade insikter och engagerats i strategiskt utvecklings- liksom i innovativt arbete. Effektiviteten ska ha höjts.
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet intensifierats.

Attityder, både på lednings- och medarbetarnivå, ska ha förändrats. En lärande miljö ska ha uppstått.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Sandarna Transport jobbar med tillgänglighet eftersom de kör funktionshindrade i färdtjänsten via kommunala upphandligar. Allt i projektet kommer att genomsyras av tillgänglighetsperspektivet på grund av verksamhetens uppdrag.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö