Logotyp på utskrifter

Dolda funktionshinder

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSotenäs Kompetenscentrum
KontaktpersonMikael Nelin
E-postmikael.nelin@sotenas.se
Telefonnummer0523-664674
Beviljat ESF-stöd2 624 924 kr
Total projektbudget2 624 924 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2010-12-13
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Munkedals och Sotenäs kommun söker ett samverkansprojekt. All berörd personal skall få en utbildning inom "dolda funktionshinder".En gemensam strategi kring "dolda funktionshinder" skall utarbetas och dokumenteras. Specialutbildade "mentorer" skall internutbilda all pedagogisk personal.

Bakgrund

En förprojektering i "Dolda funktionshinder" har genomförts i Munkedal och Sotenäs kommun. Förprojekteringen skall slutredovisas 30 januari-09. Vi har utarbetat en enkät som nu besvarats av lärare, stödteam och skolledare i båda kommunerna. Vi har även arbetat med "djupintervjuer" i de två kommunerna och ser tydliga behov av kompetenshöjning.
Det som tydligt framkommer i utvärderingen av enkäterna är att det ej finns någon uttalad strategi avseende arbetet med "dolda funktionshinder". Det föreligger alltså ett stort behov i båda kommunerna av att ta fram och dokumentera en tydlig strategi för detta arbete.
På frågan om pedagogerna anser att de har adekvata kunskaper i att identifiera "dolda funktionshinder" har de svarat att ett mycket stort behov av kompetenshöjning föreligger.
Sotenäs Kompetenscentrum och Kunskapens hus i Munkedal har deltagit i ett Artikel 6-projekt tillsammans med Spanien, Italien, England och Skottland. Projektet har arbetat med arbetslösa 45+ och det som varit slående i vår del av projektet har varit att ett betydande antal av de arbetslösa haft någon form av "dolt handikapp". Vi tror att ju tidigare man finner denna riskgrupp ju större är möjligheten att påverka och stärka den enskilde individens möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Kan vi identifiera och starta arbetet med "dolda funktionshinder" redan i tidiga år så kommer både individen och samhället att gagnas.

Syfte

Syftet med projektet är att så tidigt som möjligt identifiera de individer som har någon form av "dolda funktionshinder". För att detta skall möjligöras krävs det att alla lärare, stödteamen och skolledarna i de två kommunerna samverkar och vidareutbildas i hur man identifierar denna riskgrupp.
Parallellt måste ett arbete i hur man praktiskt arbetar med denna riskgrupp startas upp. Även här kommer stora kompetensåtgärder att behövas. Vidare behöver de två kommunerna starta ett strategiarbete där man tydligt dokumenterar och upparbetar en arbetsgång som stöd för pedagogerna.
Genom detta arbete tror vi att gruppen med "dolda funktionshinder" kommer att enklare identifieras och genom tidiga åtgärder kommer den enskilde individen att stärkas och risken för att individen hamnar utanför arbetsmarknaden kommer att minska.

Målsättning

Projektet avser att skapa ett "Strategidokument" som stöd för deltagarna. Samtliga deltagarna i de två kommunerna kommer att genomgå utbildning i hur man upptäcker "dolda funktionshinder". Ett nätverk runt ämnet "dolda funktionshinder" kommer att skapas mellan Munkedal och Sotenäs. Ett antal utvalda pedagoger i de två kommunerna kommer att i ett strategiskt nätverk få ytterligare kompetenshöjning i arbete med de barn och elever som identifieras med "Dolt funktionshinder". På detta sätt skapas "mentorer" i Munkedal och Sotenäs. Dessa skall sedan arbeta som extra resurs för de individer som identifieras. Målsättningen är givetvis att inga barn eller elever med "dolda funktionshinder" ska genomgå sin skolgång utan att identifieras och ges det stöd som den enskilde behöver.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både Munkedals och Sotenäs skolor är enligt lag anpassade för personer med handikapp. Tillgängligheten för personer med funktionshinder är därmed bra. Vi har lokaler med hörselslingor, ramper för rullstolar, handikappanpassade toaletter mm.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att arbeta utifrån 3R-metoden som är ett verktyg som har utvecklats av Svenska Kommunförbundet och Gertrud Åström för att underlätta arbetet med att analysera en kommunal verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 3R syftar till att genomlysa "huvudfåran", för att synliggöra de normer och värderingar som styr. De 3R:en står för Representation, Resurser och Realia. 3R kan beskrivas som ett systematiskt besvarande av frågan "Vem får vad och på vilka villkor?". Sotenäs och Munkedals kommuner har tidigare deltagit i ett Genusprojekt, "Genväg", vi avser även att använda oss av detta upparbetade koncept. Se bilaga.
"Dolda funktionshinder" är ingen genusfråga utan slår lika på båda könen. Skolornas roll är att arbeta jämställt och därmed ingår detta arbete i den dagliga verksamheten.

Transnationellt samarbete

Sotenäs och Munkedals kommuner har arbetat i ett Artikel 6 -projekt rörande arbetslösa 45+ i Spanien, Italien och Sverige. Projektet heter FAST. Se www.kompetenscentrum.nu
Då resultatet av detta projekt visat en tydlig koppling mellan "dolda funktionshinder" och arbetslöshet kommer även andra länder att vara intresserade av konceptet. Vi ämnar bedriva projektet i Munkedal och Sotenäs och samtidigt försöker vi få till stånd ett nytt EU-projekt med liknande inriktning.
Vi söker ett innovationsprojekt inom Interreg 4C där Junta de Castilla y Leon i Spanien är Lead Partner och deltagande länder är Tyskland, Polen, Bulgarien, Rumänien, Frankrike och Sverige. Se bilaga 5.

Samarbetspartners

  • Kunskapens hus

Deltagande aktörer

  • Kunskapens hus

Kommun

  • Munkedal
  • Sotenäs