Logotyp på utskrifter

Diplomering av Ansvarsfullt Företagande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonLars Ekberg
E-postlars.ekberg@molndal.se
Telefonnummer031 315 13 11
Beviljat ESF-stöd419 853 kr
Total projektbudget419 853 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-18
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi ska införa en diplomering för ansvarsfullt företagande som är användbar för i första hand små och medelstora företag. Diplomering är ett sätt att påverka företagares attityder, därmed gynnas anställda samt människor som pga olika diskrimineringsgrunder står utanför det traditionella arbetslivet.

Bakgrund

Vi ska ta fram, utvärdera och införa en diplomeringsmetod som är användbar för i första hand små och medelstora företag. Diplomering ska påverka företagsledares och rekryteringsansvarigas attityder, därmed gynnas både företaget och dess anställda genom att människor som p g a olika diskrimineringsgrunder står utanför det traditionella arbetslivet får ökade möjligheter till arbete. Denna diplomeringsmetod skapar förutsättningar för ökad integration genom utveckling av socialt ansvarstagande företag.

Målet är att få en långsiktigt hållbar diplomeringsmodell som ska genomföras inom ramen för en planerad genomförandeansökan.

Bakgrund: Människors utanförskap, oavsett om det handlar om sjukdom, kulturell identitet eller fysiskt handikapp är inte ett isolerat problem utan något som berör och involverar hela samhället på många olika plan. Vi ser tydligt tendensen att fler aktörer idag är villiga att ta ett samhällsansvar, men det är i de flesta fall de stora och etablerade företagen som har sett ett värde och haft de ekonomiska resurserna i att profilera sig som ansvarstagande företag. Det kan handla om att visa att man inte accepterar barnarbete eller att arbetsplatsen är välkomnande och inbjudande oavsett vilken bakgrund arbetstagarna har och att man till och med ser ett mervärde i att ha en bred rekrytering av arbetskraft. Det internationella intresset är stort för den globala standard för etik och socialt ansvarstagande som håller på att växa fram, ISO 26000. Den beräknas vara klar 2010 och ska fungera mer som vägledning än en tvingande kravlista.

Aktuella behov: För att konkretisera och möta denna globala attitydförändring vill vi utifrån ett lokalt anpassat synsätt utveckla och införa en metod för företagens samhällsansvar som är anpassat till de deltagande kommunernas små och medelstora företag.

I kommunerna finns olika behov av att skapa förutsättningar för bland annat långtidsarbetslösa och ungdomar som inte kommit in på den traditionella arbetsmarknaden, för att få praktikplats, erfarenheter och referenser. Vi ser att arbete med företagens värderingar och attityder, och i förlängningen diplomering, kan bidra till att skapa dessa förutsättningar. Idag är det svårare för arbetslösa och andra utanför den traditionella arbetsmarknaden att få kontakt med näringslivet, det finns också ett mindre utrymme för olikheter både inom arbetslivet och företagen. Genom att arbeta för ändrade attityder på företagen och samtidigt ha ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsfunktioner och näringslivsfunktioner har vi möjlighet att tydliggöra tillgångarna hos dessa grupper vilket ger långsiktiga vinster istället.

Nya möjligheter: Inom Tema FSA (tidigare en Nationell Temagrupp inom Equal-programmet, idag ett svenskt nätverk av projekt med FSA, Företagens Samhällsansvar, som tema) har ett verktyg för Ansvarsfullt företagande för små och medelstora företag tagits fram. Det kan användas som ögonöppnare till området FSA (eller CSR, Corporate Social Responsibility). Det har direkt koppling till den kommande standarden ISO 26000. En genomgång av verktyget hos ett företag kan hjälpa till med en första prioritering av olika FSA-områden som man vill satsa på. Därefter görs de insatser som det beslutas om, t ex förbereda för mottagning av praktikanter i behov av extra stöd, jobba med mångfaldsfrågor etc, varefter en diplomering kan bli möjlig.

Miljödiplomering (utvecklad i Göteborg 1995 och används idag i stora delar av landet) som modell för att införa ett relativt enkelt styrsystem i främst små och medelstora företags strukturella verksamhetsplanering, har varit inspirationskälla vid utformning av denna ansökan. Miljödiplomeringen har också visat sig vara ett effektivt verktyg för attitydpåverkan genom att införa och utveckla ett ökat miljömedvetande i de diplomerade företagen.

För att en företagsdiplomering i ett genomförande skall bli möjlig avser vi i förprojekteringen att testa det redan framtagna verktyget för Ansvarsfullt företagande. Detta görs med hjälp av högst 15 företag från de tre samverkande kommunerna. Detta arbete möjliggör förståelse för hur materialet bäst kan användas och vad som behöver förbättras för att det skall fylla sitt syfte i genomförandefasen.

I detta förprojekt analyserar vi också nuläget utifrån företagens sammanställningar och projektets innehåll struktureras. Här kartlägger vi också vilka övriga partners och intressenter som skall vara med i genomförandefasen. Vi definierar också vilka och hur diplomeringsgrunderna skall se ut. Utifrån detta material utarbetas genomförandefasen av projektet där också jämställdhets-SWOT och tillgänglighetsaspekterna beaktas.

Vi avser alltså att genom ett samarbete mellan kommuner och näringsliv inom ramen för Ansvarsfullt Företagande, skapa nya möjligheter i arbetslivet för de som står utanför arbetsmarknaden p g a de olika diskrimineringsgrunderna. Därmed skapar vi bättre möjligheter för företagen att finna bra arbetskraft.

Syfte

Vår utgångspunkt är att införa en möjlighet för i första hand små och medelstora företag med mer begränsade administrativa resurser att profilera sig som ansvarstagande företag. Med hjälp av FSA-verktyget får företaget stöd att strukturera upp den befintliga verksamheten så att man kan möte nya omständigheter och krav. Det utgör sedan grund för en företagsdiplomering, vilket blir en metod för attitydpåverkan av företagsledarna och andra ansvariga i verksamheten, men också i samhället rörande olika diskrimineringsgrunder, genom att arbeta med värderingar och attityder i arbetslivet.

Målsättning

Att fem företag vardera i kommunerna Kungsbacka, Partille och Mölndal arbetar med och testar verktyget för Ansvarsfullt företagande för definition av en kommande företagsdiplomering.

Att genom förprojektet utveckla en diplomeringsmodell av Ansvarsfullt företagande som ska leda vidare till en ansökan om stöd till ett genomförandeprojekt på regional nivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska under förprojektet ta fram en checklista som hjälper oss att beakta att ingen utestängs från information eller aktiviteter oavsett vilken karaktär funktionshindren har. Målsättningen är att med hjälp av denna checklista se till att att alla ska kunna komma med och stanna i kvar i projektet oavsett om det handlar om fysiska eller psykiska funktionshinder. Vi gör också under förprojektet en SWOT-analys av tillgängligheten för personer med funktionshinder som ligger tillgrund för genomförandeprojektet. Då FSA-verktyget också är ett verktyg som ger möjlighet att utvärdera arbetsplatsen utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, påverkas företagsledarna att skapa förutsättningar för anställning av personer med funktionshinder. Vår avsikt med detta projekt är att verktyget i dialog med företagen vid behov ska kompletteras för att få större djup och bredd, framförallt inom området att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.

Deltagande aktörer

  • Arbets- & familjestödsförvaltn
  • Företagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
  • GR Kompetens
  • Partille kommun Barn och ungdomsförvaltn.
  • Swerea IVF
  • Unionen Göteborg

Kommun

  • Kungsbacka
  • Mölndal
  • Partille