Logotyp på utskrifter

Det goda livet -Socialt Resurscenter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Syd Halland
KontaktpersonKristina Norrman
E-postkristina.norrman@abf.se
Telefonnummer035-17 77 63
Beviljat ESF-stöd5 101 857 kr
Total projektbudget12 307 362 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ” Det goda livet” kommer tillsammans med målgruppen att utveckla ett helt nytt koncept som genererar helt nya och otraditionella arbetstillfällen och tillvaratagande av outnyttjad kompetens inom nya arbetsområden i form av ett Socialt Resurscentrum Detta kommer att matchas med samhällets behov av den kulturkunskap och erfarenhet som deltagarna besitter. Främsta syfte och målsättning med projektet är: Att skapa helt nya förutsättningar för invandrarkvinnor som har outnyttjad kompetens och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Medverka till etablering av en ny form av mötesplats och marknadsplats som förenar social och pedagogisk verksamhet med arbete och entreprenörskap, i kooperativ form eller på annat sätt. Projektet sker i samverkan mellan ABF Sydhalland, Utbildnings och Arbetsmarknadsenheten i Halmstad, AF och Halmstads kommunala bostadsbolag

Bakgrund

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Den sociala ekonomin har en viktig funktion som bärare av samhällets sociala kapital, samt präglas av möjlighet till ett rikt entreprenörskap där stora effekter uppnås med begränsade ekonomiska möjligheter.

Detta är bakgrunden till vår projektidé och vi vill utifrån dessa kriterier testa en helt Ny form av såväl tillvaratagande av outnyttjad kompetens som att utveckla entreprenörskap inom nya arbetsområden. Vi ser det som möjligt att i projektform, på ett nytt innovativt sätt kunna utveckla en verksamhet i form av socialt resurscentrum och pedagogisk mötesplats. Vi vill starta en verksamhet inom den sociala ekonomin som kommer till en allmännytta, utan vinstintresse, som främsta drivkraft.

Vi har under drygt 10 års tid arbetat med målgruppen och gjort erfarenheter och dragit slutsatser som lett till att vi kontinuerligt utvecklat denna verksamhet. Utifrån dessa erfarnheter och med förankring i den kunskap vi skaffat oss, ser vi nu möjlighetet att utveckla ett helt Nytt koncept. I vårt tidigare arbete har innehållet varit livskvalitetshöjande verksamhet med fokus på det svenska språket, samhällskunskap, hälsa, kulturkunskap, samt utbildning i entreprenörskap för invandrarkvinnor på mycket lätt svenska. Vi ser nu hur vi skulle ytterliggare kunna integrera dessa delar i varandra och tillsammans med kvinnorna utveckla något helt nyskapande som kan generera helt nya otraditionella arbetstillfällen.
Vår vision är att Halland och Halmstad ska vara en attraktiv region att bo och verka i. En plats i samhället där ”Det goda Livet råder”. En plats där de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna är sinsemellan beroende och förstärker varandra.

Vår erfarenhet är att det inte är riktigt så idag. Detta vill vi ändra på! Det finns en oerhörd outnyttjad informell kompetens och stora resurser hos människor som av en eller annan anledning idag står utanför samhället. Det finns också ett behov bland samhällets institutioner, myndigheter och organisationer av den kulturkunskap och erfarenhet som deltagarna/målgruppen besitter.
Vi vill skapa ett Resurscenter som bygger på visionen ” Det goda livet. Ett resurscenter som skall bidra till denna vision, genom att öka förutsättningarna till utveckling genom att tillvara, uppmuntra och utveckla invandrarkvinnors dolda sociala och kulturella kompetens, för att de sen ska kunna förmedla den vidare i samhället. Här pratar vi om målgruppen, invandrarkvinnor som är långtidssjukskrivna/ långtidsarbetslösa och idag långt ifrån arbetsmarknaden.
Idén med ett socialt resurscenter och pedagogisk mötesplats står för att bidra till att skapa god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten kommer också att verka för en god miljö där de förnybara systemen värnas och även behoven hos barn och ungdomar ska mötas. Verksamheten bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Förutom detta delas synen på etiska värden som ärlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. I verksamheten i ” Det Goda Livet! står deltagarna i centrum. Målet med projektet är att det ska ska utmynna i ett Socialt Resurscenter. Ett resurscenter skapat, utvecklat av deltagarna själva, som också efter projekters slut är de som driver det tillsammans i form av ett kooperativt socialt företagande. Detta kommer att ske i nära samarbete med ABF som borgar för den pedagogiska utvecklingen. Vi vill med detta projekt hitta alternativa vägar till arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Individerna kommer i projektet att få utbildning och praktisk tillämpning för att efter projektets slut kunna arbeta inom lämplig gren av det sociala resurscentrat, alternativt starta egen kooperativ rörelse, i en anställning någon annanstans eller fortsatta studier. Oavsett vad det utmynnar i, så har kvinnornas anställbarhet ökat avsevärt.

Målsättning

Övergripande mål med projektet ”Det goda livet” är att skapa möjligheter för invandrarkvinnor att närma sig arbetsmarknaden.
Huvudmålet är att skapa ett socialt och kulturellt resurscenter, som efter projektets slut drivs av deltagarna själva i samverkan med ABF och Halmstad kommun. Detta resurscenter kommer att vara en mötesplats för spontana samtal men också ett utbildningscenter där organiserad och kontinuerlig utbildning ges.

I detta resurscenter kommer också att bedrivas stödgivande verksamhet. Det kan vara i form av stöd från kvinna till kvinna men också professionellt stöd från exempelvis kurator eller annan specialkompetens.

Resurscentrat kommer att drivas som ett kooperativt socialt företag i form av en ekonomisk förening. En förening med medlemmar som har möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten och därmed också har möjlighet att påverka sin egen situation. ABF kommer att vara medlem i föreningen för att säkra utbildningsdelen i verksamheten. Det sociala företaget har möjlighet att anställa medlemmar i föreningen eller extern kompetens, Detta under förutsättning att ekonomiska möjligheter finns. Ekonomi kommer att skapas genom att sälja tjänster till kommun myndigheter, organisationer m.fl. Exempel på denna typ tjänster kan vara föreläsningar och utbildning, ledsagning till funktionshindrade och äldre, familjer som behöver medlingshjälp etc.

För att ytterligare stärka upp ekonomin kommer också verksamhet i form av att sälja varor och tjänster till det privata näringslivet att utvecklas. I verksamheten kommer en handledare att arbeta, denna person kan vara avlönad av någon utanför projektet exempelvis från kommun eller annan organisation.

Projektet kommer att leda till ökad sysselsättning, nya arbetsformer, ökad samverkan, högre livskvalitet och ökad välfärd.
Ett viktigt övergripande mål är också att med projektet skapa en hållbar utveckling kopplat till barnens situation i samhället.

Eftersom ABF SydHalland som folkbildningsorganisation är projektägare och initiativtagare till utveckling av projektidén så finns också ett övergripande pedagogiskt mål och syfte med projektet. Målet är att under projektets gång utveckla såväl en metod och ett arbetssätt som ett metodmaterial som ska kunna användas även av andra. Vi har idag kontakter som har stort intresse för våra idéer och vi ser möjlighet att kunna använda resultatet och erfarenheterna i både Rinkeby , Rosengård och Biskopsgården . Detta kommer att möjliggöras genom att vi hela tiden under projektets gång har utbyte och delar erfarenheter med andra projekt och verksamheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets medarbetare och projektledare har en hög medvetandegrad om tillgänglighetsfrågor och hur man förhåller sig till varandra.

Fysisk tillgänglighet: Tillgängligheten tillgodoses genom tillgänglighetsanpassade lokaler. Hiss finns, möblering datorplatser är utformade för att passa även för personer med funktionshinder. Den fysiska tillgängligheten kommer att tillses i projektet utifrån deltagarnas behov.

Tillgänglig verksamhet: Förhållningssättet och bemötandet deltagare och projektmedarbetare emellan präglas av en anda av ömsesidig respekt och förståelse. Detta kommer att ligga till grund för en trygghet och att alla känner sig sedda och ingen känner sig diskriminerad

Kommunikativ tillgänglighet: Verksamheten i projektet bygger på demokrati, öppna samtal och diskussioner där var och en får plats och kan göra sig hörd. Finns det handikapp så anpassas verksamheten med de hjälpmedel som behövs. T ex. om det behövs hörslinga.

Informativ tillgänglighet: Vi är väl medvetna om vikten av att anpassa och utforma information, undervisningsmetoder och material så att alla kan tillgodogöra sig dem på bästa sätt.
Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet är klar vid ansökningstillfället. Vi har dock kontakter i andra länder som senare skulle kunna möjliggöra transnationellt samarbete, men det är något som vi eventuellt får ta ställning till då.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Halmstads Fastighets AB (HFAB)
  • Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Röda korset
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Halmstad