Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Dansbyrån utvecklas entreprenörskap hos koreografer - Kraft, Kreativitet, Kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDansbyrån
KontaktpersonMaria Kristiansson
E-postmaria@dansbyran.se
Telefonnummer031-12 97 46
Beviljat ESF-stöd178 289 kr
Total projektbudget178 289 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Koreografer fungerar ofta som entreprenörer. De skapar många arbetstillfällen och arbetar både nationellt och internationellt. De ekonomiska förutsättningarna är dock knappa. En stor del av arbetet utförs ideellt men med en stor drivkraft. Efter fem till tio år ger tyvärr många upp på grund av det svåra ekonomiska läget. Detta anser vi är resursslöseri.

Syftet med projektet är att utveckla metoder och modeller för kompetensutveckling av koreografers entreprenörskap och nätverkande. Kompetensutvecklingen ska bidra till att koreograferna stärker sin kompetens utefter arbetslivets krav och förutsättningar, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för koreograferna att skapa fler arbetstillfällen åt sig själva och sina medarbetare. Projektet ska utveckla och stärka koreografernas befintliga nätverk och verksamheter och bygger på de tre egenskaperna kraft, kreativitet och kompetens.

Genom projektet ska ett lokalt kreativt och dynamiskt kluster formas med företag och organisationer i Dansbyråns närmiljö på Järntorget 2-4. De flesta arbetar i den kreativa industrin. Klustret ska samverka i kompetensutvecklingsfrågor kring entreprenörskap. Detta kommer att leda till en ökad kunskap kring utveckling av entreprenörskap men även en ökning av uppdrag och arbetstillfällen genom att utnyttja varandras kontaktnät.

Under projektets gång ska projektets erfarenheter spridas genom till exempel kunskapsseminarier för produktions-, stöd-, brygg- och utvecklingsverksamheterna i danskonstbranschen. Detta kommer ge danskonstbranschen ny kunskap och nya idéer om hur man kan arbeta med danskonst i ett entreprenörsperspektiv.

Eftersom Dansbyrån är ensam i Sverige om att utveckla kombinationen konstnärskap och entreprenörskap, är en viktig del av projektet samarbete och erfarenhetsutbyte med liknande organisationer i ett annat EU-land. Erfarenhetsutbytet och samarbetet kommer att ge verksamheterna nya infallsvinklar för att fortsätta ett uthålligt företagande och därmed skapa gynnsamma förutsättningar för koreografernas dansföreställningar.

Bakgrund

Koreografer fungerar ofta som entreprenörer. De skapar många arbetstillfällen och arbetar både nationellt och internationellt. De ekonomiska förutsättningarna är dock knappa. En stor del av arbetet utförs ideellt men med en stor drivkraft. Efter fem till tio år ger tyvärr många upp på grund av det svåra ekonomiska läget. Detta anser vi är resursslöseri.

En majoritet av koreograferna i Sverige är kvinnor. De har extremt låga inkomster och det finns inga fasta tjänster för dem att söka i Sverige. Kvinnors roll på arbetsmarknaden är också ett problem som diskuteras i "Regional plan för Socialfonden i Väst Sverige 2007-2013" där man säger att Västsveriges arbetsmarknad är könsuppdelad och kvinnor oftare arbetar deltid. Trots att det är på det här viset fungerar koreograferna ofta som drivande projektledare, arbetsgivare och entreprenörer som skapar arbetstillfällen för andra. Vi vill med detta projekt ta tillvara på denna kompetens, kraft och kreativitet för att genom kompetensutveckling och samverkan skapa ekonomiskt hållbara verksamheter och fler arbetstillfällen.

Anledningen till att det är svårt för koreografer inom den professionella utominstitutionella danskonsten att driva sin verksamhet i Sverige beror främst på att:
– Det är i praktiken omöjligt att ta ut ett pris på föreställningar som täcker kostnader, produktutveckling och vinst. Marknaden för försäljning av dansföreställningar är obalanserad eftersom man konkurrerar med offentligt subventionerade dansföreställningar från institutionerna som till exempel GöteborgsOperan och Regionteater Väst.
– Koreografer kan få produktionsstöd för framtagande av föreställning. Stödet kan sökas från kulturnämnder på kommunal och nationell nivå, men beloppen är mycket begränsade och knappa.
– Det är svårt att få speltillfällen och därmed möjlig intäkt eftersom få teaterscener upplåter sin scen till dans.

Vad är skillnaden mellan institutionell- och utominstitutionell danskonst?
Institutioner är politiskt tillsatta kulturverksamheter så som stadsteater, regionteater och operahus. De har en garanterad årlig budget av offentliga medel för sin verksamhet. Utominstitutionell danskonst skapas av koreografer och grupper efter eget huvud. Det finns en mindre pott pengar att söka i form av produktionsstöd men man är konkurrensutsatt på en marknad bestående av all form av konst, upplevelse och nöje likväl som institutionernas utbud.

Dansbyrån har genomfört projektet Reach Out (vänligen se bifogad sammanfattning) finansierat av Nutek och Västra Götalandsregionen genom satsningen FöreKoM under perioden november 2006 - februari 2008. I projektet deltog sex koreografer/grupper som piloter med syftet att utveckla metoder och modeller för hur man kan sälja danskonst.

Resultatet av projektet visar att utbyte enbart inom danskonstbranschen är alldeles för begränsat kompetensmässigt. Vi ser därför behov av samverkan med kreativa entreprenörer i andra branscher för att kunna utvecklas i entreprenörsrollen. Projektresultaten visade också att Västra Götaland är en för liten marknad att arbeta i för koreograferna. De måste dels söka internationella marknader för sina dansföreställningar, dels hitta nya kundgrupper för att öka intäkterna från sidoaktiviter (till exempel små föreställningar, workshops, föredrag och mentorskap). Det är därför väl underbyggt att vi väljer att utforma projektet med fokus på att både arbeta lokalt och globalt och samverka med andra branscher för att säkerställa tillväxten och löpande uppdrag.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla metoder och modeller för kompetensutveckling av koreografers entreprenörskap och nätverkande. Kompetensutvecklingen ska bidra till att koreograferna stärker sin kompetens utefter arbetslivets krav och förutsättningar, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för koreograferna att skapa fler arbetstillfällen åt sig själva och sina medarbetare. Projektet ska utveckla och stärka koreografernas befintliga nätverk och verksamheter och bygger på de tre egenskaperna kraft, kreativitet och kompetens.


Förprojekteringen syftar till att:
– Kartlägga inom vilka områden kompetensutvecklingen behövs. Dansbyrån har sedan starten 2001 alltid legat steget före när det gäller att utveckla former för kreativt företagande där företagande kombineras med konstnärskap. Det krävs dock ytterligare kompetensutveckling för att klara sig på marknaden.

– Identifiera samverkansparter. Hitta innovativa och givande samverkanspartners är viktigt för att kunna skapa ett kreativt kluster. Dansbyrån har tidigare samarbetat med partners inom samma bransch men det har inte uppnått de ställda förväntningarna. Vi vill därför samarbeta med företag inom andra branscher som arbetar inom den kreativa industrin och den sociala ekonomin. Genom att utnyttja varandras nätverk kan fler uppdrag genereras åt samtliga medverkande. Inom danskonstbranschen måste vi söka oss internationellt inom EU för att hitta liknande organisationer (eftersom det inte finns i Sverige) att genomföra aktivitet och erfarenhetsutbyte med.

– Identifiera strukturer för hur man kan utveckla metoder för att sprida modeller för kompetensutveckling. Vi vill i ett tidigt skede finna metoder för att sprida den kunskap vi tillförskaffar oss genom projektet vidare till branschen. Vi ska därför bjuda in bryggverksamheterna i ett tidigt skede för dialog.

Samverkan kommer att ske på två plan. Dels lokalt där vi utvecklar samarbetet med det kreativa klustret Järntorget, dels globalt via samverkan och utbyten med internationella produktions-organisationer för danskonst i andra länder. Kontakter är redan tagna både lokalt och globalt men ytterligare undersökning behövs för att få maximal effekt av samarbetet.

Målsättning

Målsättning för förprojekteringsfasen:
Konkret handlingsplan för projektet med tidsplan och budget.
Identifiera och fastställa samverkansparter:
-kreativa klustret (minst åtta företag med minst 32 deltagande personer)
-produktions-, stöd-, brygg- och utvecklingsverksamhet (cirka 40 organisationer representerade av minst en anställd per organisation)
-organisationer med liknande verksamhet i annat EU-land.
Fastställa de tre koreograferna som är testpiloter, samt hur deras verksamheter ska involveras i projektet.
För projektets samverkansparter ska samverkansavtal vara klart under förprojekteringen.
Metoder för hur resultaten bäst når branschen ska identifieras.

Målsättning för genomförandefasen:
Skapa ett kreativt och dynamiskt kluster som ska samverka i kompetensutvecklingsfrågor kring entreprenörskap, vilket ger en ökad kunskap kring utveckling av entreprenörskap samt ökning av uppdrag och arbetstillfällen genom utnyttjande av varandras kontaktnät.
Genomförda kunskapsseminarier för produktions-, stöd-, brygg- och utvecklingsverksamheterna i danskonstbranschen vilket ger danskonstbranschen nya idéer och kunskap hur man kan arbeta med danskonst i ett entreprenörsperspektiv.
Samarbete och erfarenhetsutbyte med en liknande organisationer i ett annat EU-land. Erfarenhetsutbytet och samarbetet ger verksamheterna nya infallsvinklar för att fortsätta ett uthålligt företagande och skapar därmed gynnsamma förutsättningar för koreografernas dansföreställningar.
Under genomförandefasen fortsätter även arbetet för att identifiera metoder för hur resultaten av projektet bäst når branschen, detta för att på ett effektivt sätt sprida de nya kunskaper som kommer att uppstå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i projektets faser och projektdeltagarna ska uppmärksammas på detta perspektiv. Under förprojekteringen ska det undersökas om kunskapen inom detta område är tillfredsställande hos projektdeltagarna och rutiner för hur frågan ska behandlas ska tas fram. I genomförandefasen ska planering underlätta för funktionshindrade att använda aktuella lokaler och kommunikationen ska ske på ett sådant sätt att så många som möjligt kan ta del av den.

Transnationellt samarbete

Dansbyrån är ensam i Sverige att utveckla verksamhetsformer som kombinerar konstnärskap och entreprenörskap. Eftersom ingen verksamhet inom danskonsten arbetar på detta sätt är det en förutsättning att ha erfarenhetsutbyte med en liknande organisation i annat EU-land som kommit lika långt eller längre. Erfarenheterna som de tre koreograferna kommer att få utav detta utbyte kommer att spridas till övriga samverkansparter genom klustret Järntorget och genom kunskapsseminarierna för bryggverksamheterna.

Lämpliga internationella samverkansparter kommer att identifieras och utbytets aktiviteter kommer att planeras. I genomförandefasen ska erfarenhetsutbytet äga rum genom möte mellan parterna för att utveckla en hållbar kontakt.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö