Logotyp på utskrifter

DIVE

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer031-7454005
Beviljat ESF-stöd687 753 kr
Total projektbudget687 753 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Baserat på ett antal förstudier samt erfarenheterna av flerårigt mångfaldsarbete har ett verktyg DIVE utarbetats.
Genom att använda DIVE för att dels utveckla ett antal företag dels för att testa verktyget och bygga upp ett antal referenser kan goda exempel spridas.

Bakgrund

Allt fler svenska företag och organisationer utsätts för hård internationell konkurrens både utomlands och på hemmaplan. För att kunna ta tillvara på de nya möjligheter som globaliseringen innebär krävs det att svenska företag och organisationer håller toppklass. De företag och organisationer som förmår att rekrytera och utveckla människor med rätt kompetens kommer att bli de mest framgångsrika. Förutsättningarna på marknaden förändras ständigt och företag och organisationer som är mångfaldsorienterade har lättare att anpassa sig till och påverka omvärlden.
Som arbetsgivare idag har man inte råd att bortse från den potential och kompetens som människor i underrepresenterade grupper har. Mötet mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetenser ger upphov till kreativa tankar, idéer och skapande, som är nödvändiga ingredienser för såväl näringslivets affärer som samhällets utveckling. Forskning om vilka företag som har mest uthållig konkurrenskraft visar på att det är företag som har ett tydligt fokus på innovation, kreativa processer och förnyelse.

Det finns t.ex. ett samband mellan ett företags tillväxt och hur långt man kommit med sitt jämställdhetsarbete. Det har visat sig att företag och organisationer som väljer att aktivt arbeta med jämställdhet i sitt utvecklingsarbete uppnår högre tillväxt och förbättrad effektivitet. De positiva effekterna av att arbeta med jämställdhet är flera. Arbetet ger ofta ett mer öppet arbetsklimat, bättre samarbete inom och mellan grupper, ökad kreativitet och bättre informationsflöde. I sin tur resulterar nöjda och glada medarbetare i ökad produktivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Trots att vi haft en jämställdhetslag sedan 25 år finns fortfarande utbredda problem med till exempel omotiverade löneskillnader mellan könen.

Tillgänglighet har blivit ett viktigt konkurrensmedel och en del av många företags affärsstrategier inom exempelvis byggnation, design och tjänsteproduktion. Engreppsblandaren som idag finns i nästan alla kök och badrum togs ursprungligen fram som ett handikapphjälpmedel. Knapptelefonen, fjärrkontrollen och textTV är andra exempel. I FN:s standardregler säger man att begreppet funktionshinder rymmer ett stort antal olika funktionshinder såsom nedsatt syn eller hörsel, tal eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon form av psykiskt funktionshinder. Det kan också vara dyslexi, epilepsi, diabetes eller liknande som påverkar det dagliga livet. Drygt var femte person i befolkningen 21 % mellan 16 och 64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning, källa: SCB. I Västra Götaland bor uppskattningsvis drygt 200.000 personer med varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, källa: Västra Götalands Handikappkommitté.

Näringdepartementet gjorde år 2000 en detaljerad prognos över hur den svenska arbetskraftens sammansättning kommer att förändras de närmaste 15 åren. Enligt prognosen kommer den arbetsföra delen av befolkningen att minska med början år 2008. Från och med detta år kommer den arbetsföra befolkningen att krympa med 20 000 personer varje år. Fram till år 2015 ska närmare 40 procent av den nuvarande arbetsstyrkan pensioneras. Aldrig tidigare har det varit fråga om att så många ska lämna arbetskraften under så kort tid.

Befolkningsförändringen har varit snabb. Efter andra världskriget var andelen utrikes födda cirka 1,5 procent av befolkningen. Idag är drygt en miljon invånare födda i något annat land än sitt nuvarande hemland vilket motsvarar knappt 12 procent av den totala befolkningen. Även ur ett internationellt perspektiv har Sverige på kort tid förvandlats till ett av världens mest mångetniska länder.

Andelen utrikes födda i den svenska befolkningen beräknas öka. År 2014 kommer enligt SCB 14,5 procent att vara födda utomlands och år 2050 18 procent. Till detta tillkommer den ökade inrikes födda befolkningen med utländsk bakgrund. Sveriges tillväxt och utveckling skulle troligtvis gå snabbare om vi bättre kunde ta tillvara den kunskap, kompetens och kreativitet som finns hos alla de invandrare som nu är arbetslösa eller arbetar med uppgifter som inte motsvarar deras kompetensnivå. Det har visat sig vara svårt att integrera välutbildade på arbetsmarknaden på ett sådant sätt att vi tar tillvara deras kompetens. Endast 60 procent av de utrikes födda akademikerna har ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå i jämförelse med 80 procent av de inrikes födda akademikerna. Idag finns det en potential på 30 000 icke sysselsatta eller fel sysselsatta utrikes födda akademiker som har varit i Sverige mellan 5 och 35 år.

Såväl på organisationsnivå som samhällsnivå har man kommit olika långt inom de olika diskrimineringsområdena. Längst har arbetet inom jämställdhetsområdet kommit, där lagen ställer tydliga krav på plan och åtgärder. Dock finns idag fortfarande stora brister inom jämställdhetsområdet och en allt för stor fokusering på utbildning och direkt attitydpåverkan. Ytterst få projekt och andra initiativ inom mångfaldsområdet i stort har utvecklat angreppssätt och metoder som möjliggör integrering av mångfald i den dagliga verksamheten. Dessutom saknas metoder som inkluderar samtliga diskrimineringsområden. Många arbetsgivare upplever det som ett problem att man idag arbetar med de olika diskrimineringsområdena i parallella spår istället för integrerat. Idag söker många organisationer konkreta verktyg som kan hjälpa dem i mångfaldsarbetet, en metodik som hjälper dem att etablera ett systematisk och strategiskt mångfaldsarbete.

På uppdrag av Svenska ESFrådet genomförde Företagarna, CFL och Sverige2000-instititutet år 2006 till 2007 ett nationellt projekt där syftet var att dra lärdomar från genomförda och pågående initiativ och utveckla en unik metod för att stödja arbetsgivare i deras mångfaldsarbete. Projektet startade med genomförande av en förstudie av de mest framgångsrika ESFprojekten dittills inom mångfaldsområdet. De behov som identifierades i förstudien ligger till grund för verktyget DIVE-Diversity Toolbox. Verktygets syfte är att stödja företag och organisationer i hur man genom ett strategiskt mångfaldsarbete kan nå sina verksamhetsmål. DIVE ger inte enbart stöd i vad som behöver göras utan också i hur man framgångsrikt kan genomföra arbetet.
För att åstadkomma en strategisk påverkan i arbetet ute på företagen krävs ett verktyg som inkluderar samtliga diskrimineringsområden samt ett arbetssätt som kan leva kvar i företagens fortsatta mångfaldsarbete.
Genom att använda DIVE för att dels utveckla ett antal företag dels för att testa verktyget och bygga upp ett antal referenser kan goda exempel spridas. För att genomföra detta krävs en förprojektering som innebär att identifiera behov och skapa förutsättningar för genomförandet av utvecklingsprogrammet ute på arbetsplatser.

Syfte

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att utreda förutsättningarna och lägga grunden för ett strategiskt mångfaldsarbete bland arbetsgivare. Detta ska göras genom att identifiera problem, styrkor, behov och förutsättningar hos arbetsgivare inför genomförandet av ett kommande utvecklingsprogram. Förprojekteringen har också som syfte att höja kunskapen hos mottagarna om hur arbetsgivare kan utveckla strategier för att skapa en inkluderande arbetsorganisation som aktivt motverkar diskriminering/ohälsa och som främjar livslångt lärande och skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra till organisationens mål. I förlängningen ska det utarbetade arbetssättet bidra till en mer öppen arbetsmarknad.jämstäldhetsintegrering

Målsättning

Att göra ett urval av 10 arbetsgivare till utvecklingsprogrammet.
Att utarbeta det övergripande utvecklingsprogrammet.
Att skapa förutsättningar för genomförandet av utvecklingsprogrammet hos de enskilda arbetsgivarna som rekryterats till programmet.
Att utarbeta en rapport med syfte att identifiera problem, möjligheter, behov och förutsättningar för strategiskt mångfaldsarbete
De effekter förprojekteringen förväntas uppnå är bl.a. en ökad förståelse för vikten av att arbeta strategiskt och integrerat med de olika diskrimineringsområdena. Dessutom förväntas insikten och kunskapen av nyttan för verksamheterna av att arbeta med mångfald att öka väsentligt bland de deltagande målgrupperna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verktyget DIVE som kommer att användas som stöd i de deltagande organisationernas mångfaldsarbete är utarbetat med syftet att just möjliggöra integrering av områdena jämställdhet, tillgänglighet, funktionshinder, ålder och sexuell läggning i en organisations dagliga verksamhet. Själva verktyget och dess innehåll och arbetsprocess säkerställer i sig att tillgänglighetsaspekten tas i beaktande.
Samtliga diskrimineringsombudsmän har fungerat som remissinstans och stöd i utarbetandet av verktyget DIVE och vi har för avsikt att även i detta projekt samverka med ombudsmännen för att säkerställa att samtliga diskrimineringsområden beaktas.

Förutom detta kommer vi också att se till att tillgänglighetsaspekten beaktas i såväl förprojekteringsdel som genomförandedel genom att säkerställa representation i arbetsgrupperna samt att tillgänglighetsaspekten förs upp i samtliga arbetsplatsdialoger samt i analys och resultat. Vi kommer även att säkerställa att lokaler är tillgänglighetsanpassade och följa rekommendationer och riktlinjer,t.ex. WAI:s riktlinjer, Tillgängliga konferenser och möte, Många kan läsa mer vägledning för bättre utformning av tryckt text, när det gäller exempelvis information.

De organisationer som utvecklat verktyget DIVE Sverige 2000-institutet och CFL har under mer än 10 år arbetat med strategiskt mångfaldsarbete och har en lång och gedigen erfarenhet av mångfaldsarbete. Även projektledaren från Företagarna har lång erfarenhet av mångfaldsarbete. Detta kommer också att säkerställa att tillgänglighet beaktas i projektets samtliga delar och steg.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö