Logotyp på utskrifter

DIVE - Diversity Toolbox

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
KontaktpersonJan Schreil
E-postjan.schreil@foretagarna.se
Telefonnummer031-7454005
Beviljat ESF-stöd3 718 450 kr
Total projektbudget3 718 450 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2010-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

På uppdrag av Svenska ESFrådet genomförde Företagarna, CFL och Sverige2000-instititutet år 2006 till 2007 ett nationellt projekt där syftet var att dra lärdomar från genomförda och pågående initiativ i mångfaldsarbetet. Verktyget DIVE Diversity Toolbox, blev resultatet av detta nationella projekt.

Bakgrund

Behov och problem (slutsatser av förprojekteringen)
Utvecklingsverktyget DIVE, Diversity Toolbox, växte fram ur resultaten av en genomgång av flertalet av de projekt inom mångfaldsområdet som bedrivits med finansiering från ESF i förra programperioden, tillsammans med andra kända projekt på området och projektaktörernas mångåriga erfarenheter från området. Syftet var att identifiera hur kan framgångsrikt mångfaldsarbete bedrivas och att identifiera en metod för ett framgångsrikt mångfaldsarbete.

Gemensamt för många av de arbetsgivare vi mött som på olika sätt försöker bedriva ett strategiskt mångfaldsarbete är deras svårigheter att:
- få in mångfaldsarbetet i det dagliga arbetet (det hamnar lätt vid sidan om, utan direkt koppling till vardagen)
- skapa delaktighet och engagemang i mångfaldsarbetet (gäller på alla hierarkiska nivåer i organisationen)
- koppla mångfaldsmålen till verksamhetsmålen (det blir lätt mångfald för mångfaldens skull och inte mångfald för verksamhetens skull)
- ta ett helhetsgrepp på alla diskrimineringsgrunder (en stunden arbetar man med jämställdhet och nästa stund med etnicitet, utan samverkan mellan områdena)

Den nya diskrimineringslagstiftningen träder i kraft vid årsskiftet om integrerar sju grunder för diskriminering:
- Etnicitet
- Religion/trosuppfattning
- Kön
- Könsidentitet
- Sexuell läggning
- Ålder
- Funktionsnedsättning
Tillsammans med lagens krav på aktiva åtgärder inom alla områden och den kraft som en sammanslagen myndighet kan få samt utvecklingen i samhället i stort och till exempel konkurrensen om den bästa arbetskraften som kommer i spåren av det stora behovet av arbetskraftsinvandring, ökar många arbetsgivares intresse för dessa frågor. Detta märks även i förprojekteringen där rekryteringen av arbetsgivare till det nu sökta projektet, gått rekordsnabbt.

För att arbetsgivarna ska klara av att etablera ett strategiskt mångfaldsarbete behöver de stöd i form av ett verktyg och handledning. DIVE, Diversity Toolbox, är utvecklat för att möta de utmaningar som arbetsgivarna möter i detta arbete och tar sin utgångspunkt i såväl resultaten av tidigare projekt, men även den senaste forskningen kring hur en organisation når sina mål i förändringsarbete. Viktiga faktorer som byggts in i DIVE är till exempel:
- ledningens engagemang
- delaktighet, såväl medarbetarna internt som intressenterna externt
- handling, att göra och agera praktiskt och inte bara planera
- kund- och intressentfokus, varför verksamheten existerar
- utveckling direkt i verksamheten/processerna, mångfaldsintegrering
- kommunikation, såväl horisontellt som vertikalt och såväl internt som externt

Syfte

- Att tillsammans med de tio i förstudien rekryterade arbetsgivarna bedriva ett strategiskt mångfaldsarbete i deras respektive verksamhet.
- Att öka förståelsen och intresset för ett strategiskt mångfaldsarbete hos arbetsgivare genom spridning av resultat och erfarenheter från implementationen hos de tio arbetsgivarna.
- Att finslipa den metodik som tagits fram i tidigare projekt och de hjälpmedel som tagits fram för att stödja arbetsgivare i sitt strategiska mångfaldsarbete.
- Att öka kunskapen och insikten om hur ett strategiskt mångfaldsarbete bidrar till en verksamhets utveckling samt lägga grunden för det arbetssätt och verktyg som används i projektet.
Härigenom ska vi höja kunskapen hos mottagarna om hur arbetsgivare kan utveckla strategier för att skapa en inkluderande arbetsorganisation som aktivt motverkar diskriminering/ohälsa och som främjar livslångt lärande och skapar förutsättningar för alla medarbetare att bidra till organisationens mål. I förlängningen ska det utarbetade arbetssättet bidra till en mer öppen arbetsmarknad.

Målsättning

Mätbara projektmål (kopplat till syftet)
- Tio arbetsgivare är i gång med ett strategiskt mångfaldsarbete med utgångspunkt i utvecklingsverktyget DIVE
- Fyra kompetensutvecklings- och erfarenhetsutbytesträffar har genomförts med de deltagande arbetsgivarna
- Fyra spridningskonferenser har genomförts tillsammans med de deltagande arbetsgivarna kring strategiskt mångfaldsarbete
- En trycksak har tagits fram för ytterligare spridning av resultaten från projektet och implementationen hos de tio arbetsgivarna
- Arbetsgivarna har erhållit tio exemplar vardera av det färdiga verktyget DIVE, Diversity Toolbox
- En exploateringsplan finns framtagen för hur projektets resultat ytterligare ska spridas och komma andra arbetsgivare till del

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verktyget DIVE som kommer att användas som stöd i de deltagande organisationernas mångfaldsarbete är utarbetat med syftet att just möjliggöra integrering av områdena jämställdhet, tillgänglighet, etnicitet, religion/trosuppfattning, könsidentitet, ålder och sexuell läggning i en organisations dagliga verksamhet. Själva verktyget och dess innehåll och arbetsprocess säkerställer i sig att tillgänglighetsaspekten tas i beaktande.

Förutom detta kommer vi också att se till att tillgänglighetsaspekten beaktas i projektet genom att säkerställa representation i arbetsgrupperna samt att tillgänglighetsaspekten förs upp i samtliga arbetsplatsdialoger samt i analys och resultat. Vi kommer även att säkerställa att lokaler är tillgänglighetsanpassade och följa rekommendationer och riktlinjer,t.ex. WAI:s riktlinjer, Tillgängliga konferenser och möte, Många kan läsa mer vägledning för bättre utformning av tryckt text, när det gäller exempelvis information.

De organisationer som utvecklat verktyget DIVE Sverige 2000-institutet och CFL har under mer än 10 år arbetat med strategiskt mångfaldsarbete och har en lång och gedigen erfarenhet av mångfaldsarbete. Även projektledaren från Företagarna har lång erfarenhet av mångfaldsarbete. Detta kommer också att säkerställa att tillgänglighet beaktas i projektets samtliga delar och steg.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att se till att jämställdhetsaspekten beaktas i projektet genom att säkerställa en jämn representation av kvinnor och män i arbetsgrupperna samt att jämställdhetsaspekten förs upp i samtliga arbetsplatsdialoger samt i analys och resultat. Detta gäller även i projektets interna projektgrupp.

Resultaten från genomgången av tidigare projekt inom mångfalds- och jämställdhetsområdet stödjer forskning och erfarenhet kring förändrings- och utvecklingsarbete. Målet med dessa insatser är på olika sätt att i förlängningen förändra människors beteenden. Det finns vissa handlingsmönster och förhållningssätt som har betydligt större sannolikhet för att åstadkomma den önskade beteendeförändringen. En viktig del i detta handlingsmönster är att pröva beteenden (leva som man lär/kunskap genom handling/upplevelsebaserad inlärning) och självreflektion/analys. DIVE, Diversity Toolbox, bygger på bland annat detta förhållningssätt och det kommer genomsyra hela det sökta projektet.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt

Deltagande aktörer

 • AB Volvo Penta
 • CSN - kontor Göteborg
 • EON
 • Etnografiska museet
 • Göteborgs Gatuaktiebilag
 • Räddningstjänsten i Storgötebo
 • SDF Kärra- rödbo Individ och familjeomsorg
 • Sensus Region Västra Sverige
 • Skatteverket/ Stockholms regionen
 • SKF Sverige AB
 • Sveriges Radio
 • Volvo Lastvagnar AB, Umeå

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö