Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Compass Ulricehamn

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStudieförbundet Vuxenskolan Sjuhäradsavdelningen
KontaktpersonLizette Andersson
E-postlizette.andersson@sv.se
Telefonnummer033-126762
Beviljat ESF-stöd6 697 673 kr
Total projektbudget13 197 441 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Huvudmålet med projektet är att de tre aktörerna, Arbetsförmedlingen, Ulricehamns kommun och SV Sjuhärad, tillsammans ska skapa förutsättningar för arbetslösa som står långt utanför arbetsmarknaden att komma ut i arbete, praktik eller studier.
Huvudsakligen gäller detta, unga arbetslösa, invandrade personer samt personer som varit långtidsarbetslösa av andra orsaker än ålder och etnicitet.

Projektet kommer att bilda olika arbetslag för deltagarna och handledare kommer att anställas för vart och ett av arbetslagen. Dessa handledare kommer att vara mentorer inom det egna arbetslaget.

En handlingsplan ställs upp för varje deltagare. Handlingsplanen tas fram i samråd med beställaren (arbetsförmedlingen och eller kommunen)och deltagaren. Denna handlingsplan följs upp under deltagarens vistelse i projektet. Då deltagaren slutar görs en avlämnande rapport till beställaren.
Deltagaren får en skriftlig dokumentation på sina färdigheter som han/hon sedan kan använda i sitt CV.

Bakgrund

SV Sjuhärad har startat ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Ulricehamn och Ulricehamns kommun gällande personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i synnerhet unga personer och personer med utländsk bakgrund.

Vår gemensamma analys visar på att det i dagsläget finns drygt 260 personer och 190 hushåll som är målgrupp för projektet. Av dessa tillhör:
- 18 personer i målgruppen ungdomar 18-24 år som varit arbetslösa minst ett år.
- 20 personer i målgruppen personer som varit helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 mån.
- 30 personer i målgruppen personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning
- 76 personer i målgruppen personer med utländsk bakgrund som varit arbetslösa minst 6 månader.
- 190 hushåll i målgruppen personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och 85 personer med introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
- 35 personer i målgruppen personer som Arbetsförmedlingen bedömer har behov av direkt insats för att inte hamna i långvarig arbetslöshet/utanförskap.

Med denna analys som bakgrund ser vi att det finns ett stort behov av sysselsättning och arbetsträning för ovanstående målgrupper.
Vi ser att det är extra viktigt att unga personer och personer med utländsk bakgrund snabbt kommer ut i olika former av aktiviteter för att inte passificeras.
Ett samarbete mellan oss tre aktörer (SV Sjuhärad, Arbetsförmedlingen och Ulricehamns kommun) möjliggör att hitta rätt målgrupper för våra tänkta insatser. Det möjliggör även att de ovanstående beskrivna målgrupperna får möjlighet att pröva på olika aktiviteter samt öppnar upp för sociala kontakter och möjligheten till ett permanent arbete eller praktik/studier.

Modell/metod
Compass Ulricehamn erbjuder 30 årsplatser som utnyttjas effektivt av rekryterande instanser vilka är Arbetsförmedlingen (deltagare som är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin och i viss mån även Försäkringskassan) och Ulricehamns kommun (socialtjänsten).

Projektet kommer att bilda olika arbetslag för deltagarna och handledare kommer att anställas för vart och ett av arbetslagen. Dessa handledare kommer att vara mentorer inom det egna arbetslaget.
Arbetslagen kommer att bestå av snickerilag, produktionslag, kökslag samt ett arbetslag som riktar sig till vård- och omsorg i kommunen. Även undervisning i svenska språket och samhällsinformation kommer att anordnas.
Friskvårdsaktiviteter kommer att genomföras varje vecka. Under projektets gång kommer även studiebesök att planeras in.

En handlingsplan ställs upp för varje deltagare efter en utarbetad mall. Handlingsplanen tas fram i samråd med beställaren (arbetsförmedlingen och eller kommunen) och deltagaren. Denna handlingsplan följs upp under deltagarens vistelse i projektet. Då deltagaren slutar görs en avlämnande rapport till beställaren.
Deltagaren får en skriftlig dokumentation på sina färdigheter som han/hon sedan kan använda i sitt CV.

Varje deltagare har en inskrivningstid på 6-12 månader. Intagning sker kontinuerligt.

Ovan beskrivna metod/modell (introduktion, genomförande och uppföljning) där samtliga tre aktörer tillsammas med deltagaren är involverade ger goda förutsättningar för den enskilde deltagaren att lyckas.

Syfte

Compass Ulricehamn syftar till att erbjuda en arena för unga personer, personer med utländsk bakgrund och/eller personer som är långt ifrån arbetsmarknaden möjligheter till att närma sig arbete och/eller direkt gå till arbete. Arenan Compass Ulricehamn aktiverar deltagare i form av arbetsträning och/eller arbetsprövning.

Syftet är även att låta folkbildningens demokratiska synsätt genomsyra verksamheten. Studiecirkelns metodik står i fokus i projektets alla delar.

Målsättning

Huvudmålet med projektet är att de tre aktörerna, Arbetsförmedlingen, Ulricehamns kommun och SV Sjuhärad, tillsammans ska skapa förutsättningar för arbetslösa som står långt utanför arbetsmarknaden att komma ut i arbete, praktik eller studier.
Gruppen unga arbetslösa växer lavinartat och det är oerhört svårt för denna målgrupp att ”få in en fot” på arbetsmarknaden. Detsamma gäller för invandrade personer. Personer som varit långtidsarbetslösa av andra orsaker än ålder och etnicitet har också svårt att finna egen försörjning.

Delmål i projektet:
- Erbjuda sysselsättning för minst 30 deltagare (årsplatser)
- Genom verksamheten få ut 30 % av deltagarna i arbete
- Genom verksamheten få ut 10 % av deltagarna i praktik
- Genom verksamheten få ut 10 % av deltagarna i studier
- Ge Arbetsförmedlingen och Ulricehamns kommun nödvändig feedback om deltagare för fortsatt utredning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Som en spinnoff-effekt i projektet ser vi möjligheten till kompetensförsörjning inom kommunens vård och omsorg.
Många kommuninvånare i gruppen äldre-äldre som har ett annat modersmål än svenska samt har en demenssjukdom tappar ofta sitt nya språk och går tillbaka till sitt modersmål. Deltagare i projektet som har en annan etnisk bakgrund kan genom projektets verksamhet få upp ett intresse för att arbeta inom vården och bli en mycket god arbetskraft som förstår den dementes språk.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Planerad verksamheten är flexibel och kompetensnivån i planerad personalgrupp är hög när det gäller personer med funktionsnedsättningar. SV Sjuhärad har under lång tid arbetat med gruppen personer med funktionsnedsättningar och har på så sätt ett naturligt förhållningssätt när det gäller anpassningar och kompetenshöjande insatser inom området.

Verksamheten bygger på att hitta och utveckla människor utifrån deras behov och möjligheter. Ett av projektets delmål är att se till individens möjligheter och behov. Detta gäller allt från när en deltagare rekryteras till verksamheten tills det att personen tar klivet ut i arbetslivet eller börjar studera.

Personal från SV Sjuhärad har gått utbildningen om tillgänglighet som ESF anordnar. Utbildningen är en bra start på att se tillgänglighet som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Lokaler hos SV Sjuhärad har under de senaste åren på olika sätt anpassats. Anpassningarna har framförallt varit toaletter, ramper till lokaler, tysta replokaler för musiker samt hörslingor i föreläsningssalar. Mer kan göras och i projektets uppstart kommer SV Sjuhärad tillsammans med samverkansparterna Arbetsförmedlingen och kommunen att göra en analys av tilltänkt lokal för att se om fler behov kan tillgodoses med anpassningar.

Informationsanpassningar i form av lättläst material kommer utformas under projektets gång. När en deltagare skrivs in i projektet kommer informationsbroschyr finnas tillgänglig på lättläst svenska.

Tillgänglighet kommer löpande att genomsyras i projektet då ämnet kommer vara en återkommande punkt på framtida styrgruppsmöten mellan SV Sjuhärad, Arbetsförmedlingen och Ulricehamns kommun.

Jämställdhetsintegrering

Före projektstart har jämställdhetsaspekten beaktats. I vår förundersökning har vi kommit fram till att en viktig del i verksamheten är en jämn fördelning mellan män och kvinnor. För att kunna attrahera både män och kvinnor till verksamheten har vi utformat de olika arbetslagen utefter vad vi tror att båda könen är intresserade av. Deltagarna kan själva påverka vilket arbetslag de ska jobba i. Det kommer även finnas teoretiska kompetenshöjande insatser som är av könsneutralt slag. De teoretiska och praktiska verksamheterna kommer att genomsyras av folkbildningens synsätt där den demokratiska metodiken är central. Alla deltagare kan påverka innehåll och riktning.

Kulturskillnader är även en fråga som beaktats i samband med jämställdhetsintegreringen. Deltagare har i projektet rätt att klä sig enligt traditionsenliga seder, dock kommer projektet att satsa på att höja kompetensen hos deltagarna gällande den svenska sociala klädkoden.

Transnationellt samarbete

Vi har lagt ut projektet i en databas för att söka verksamhet/organisation för erfarenhetsutbyte. När ansökan är inskickad till ESF kommer vi även att kontakta Louise Stiernström för rekommendation kring lämplig samverkanspart inom EU.

Medfinansiärer

  • Nämndhuset
  • Ulricehamn

Kommun

  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Ulricehamn