Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Change through action - youth for the future!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUlricehamns kommun, Vård och omsorgsförvaltningen
KontaktpersonLena Nilsson
E-postlena.nilsson@ulricehamn.se
Telefonnummer073-33988667
Beviljat ESF-stöd1 695 847 kr
Total projektbudget4 379 337 kr
Projektperiod2011-02-15 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

"Change through action - youth for the future" är ett ungdomsprojekt som syftar till att stärka självkänslan, utveckla ansvarstagande och stärka anställningsbarheten hos unga, framförallt hos unga kvinnor.

Bakgrund

Under 2009 och 2010 har två ungdomsprojekt bedrivits i Ulricehamn varav det senaste fick stöd av ESF. Projekten, som heter Möjligheterna och Möjligheterna del 2, syftade till att stärka de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden och få ut dem i sysselsättning. Resultatet har varit över förväntan positivt vilket lett till att verksamheten nu permanentas och från och med hösten 2010 kommer att bekostas av kommunala medel. Med andra ord har ESFs stöd gjort det möjligt för oss att utveckla en verksamhet som på sikt kommer att ge stora besparingar för samhället samtidigt som det stärker förutsättningarna för de enskilda individer som deltar i verksamheten.
Under projektet uppmärksammades att det finns en grupp ungdomar som befinner sig mellan skola och arbetsliv, som ofta står inskriven på arbetsförmedlingen men som i väntan på arbete inte kommer vidare i sin utveckling. Denna grupp består både av unga med drivkraft och unga som inte riktigt hittat rätt i samhället och som lider av dålig självkänsla och en stor känsla av utanförskap. Många av dem är unga kvinnor och vi vill nu skapa ett projekt som framförallt stärker unga kvinnors självkänsla och ansvarstagande. Jämställdhetsintegrering handlar inte enbart om kvinnors möjlighet att utvecklas utan även om hur män och kvinnor integrerar med varandra och hur olika personer kan stödja varandra och därigenom utvecklas och bli medveten om attityder och förhållningssätt. Därför vill vi inte enbart att ungdomsgruppen består av kvinnor utan vill att både män och kvinnor skall kunna delta. Aktiviteterna och arbetsmetoderna skall fokusera på att öka jämställdheten.
Varför är det då viktigt med jämställdhetsperspektivet? Ulricehamn är känt som ”Gubbväldets huvudstad” enligt en undersökning av SVT och Uppdrag granskning. Dessvärre råder manlig dominans både i den politiska sfären, inom näringslivet, inom den kommunala verksamheten och inom föreningslivet. Förningslivet i Ulricehamn är stort med framförallt många aktiva sportföreningar. Tittar man på aktiviteter som ofta intresserar tjejer såsom dans, teater, musikalverksamhet, sy och stickkurser mm. så finns det ett mycket litet utbud av dessa. För tjejer i åldern 16 – 25, som inte är intresserade av sport så finns det mycket få möjligheter att hitta ett fritidsintresse. Att kunna utveckla sig själv och sina färdigheter på fritiden spelar stor roll för individens utvecklingsmöjlighet. Genom att stärka det informella lärandet stärks den sociala kompetensen, ökar känslan av tillhörighet vilket motverkar känslan av utanförskap, stärks personens användbarhet på arbetsmarknaden och allt detta påverkar individens hälsa positivt. Kan vi i detta sammanhang även öka kunskapen om jämställdhetsintegrering så har deltagarna alla möjligheter att gå stärkta ut på arbetsmarknaden.

Syfte

Projektet riktar sig till ungdomar med fokus på jämställdhet och positiv utveckling av unga, sk. empowerment. Projektet skall bidra till att stärka ungdomars självkänsla, utveckla deras ansvarstagande och stärka deras anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Genom att stimulera och stötta ungdomar till att ta egna initiativ och utveckla sina egna starka sidor skapas en grogrund för fortsatt utveckling. Projektet avser även öka intresset för internationell mobilitet och tolerans.

Genom att stärka det informella lärandet stärks den sociala kompetensen, ökar känslan av tillhörighet, stärks personens användbarhet på arbetsmarknaden och allt detta påverkar individens hälsa positivt. Jämställdhetsintegrering skall genomsyra verksamheten vilket gör att vi genom ungdomarna kan sprida ett jämställt förhållningssätt till andra unga (och även äldre) i kommunen.

Ytterligare ett syfte med projektet är att kompetensutveckla ungdomsledare och frivilliga insatser kring jämställdhet, social hälsa och hur internationella möjligheter bidrar till stärkt demokrati och tolerans. Samarbetet mellan olika organisationer kommer att stärkas under projektets gång med målsättningen att samarbetet kommer att fortsätta långt efter projektets avslut.

Målsättning

Målsättningen är att alla deltagare (både personal och ungdomar) ökar sin kunskap om vad jämställdhetsintegrering innebär och ser fördelarna med ett jämställt samhälle. Om man ser skillnaderna som finns i samhället och lär sig att reagera på dem och vågar ifrågasätta dem så kan vi skapa förändring. Eftersom olika deltagare har kommit olika långt i sin process och sin förståelse vill vi göra en enkät i början av projektet och samma enkät i slutet för att se hur attityder och förhållningssätt påverkats under projektets gång. Vi kommer att genomföra spridningsaktiviteter till andra ungdomar och intressenter i samhället som handlar om de aktiviteter som bedrivs inom projektet men där jämställdhetsperspektivet är inbakat vilket gör att vi sprider ringar på vattnet.
Målsättningen är att 80 % av ungdomarna upplever att deras självkänsla har stärkts genom projektet och att de fått kunskaper genom projektet som gör att de känner att deras anställningsbarhet har ökat. Social kompetens och social hälsa hänger ofta samman med hur individen upplever sig själv och sin omvärld. Inom projektet kommer seminarier och interaktiva workshops att arrangeras som syftar till att stärka självbilden och stärka samarbetskompetensen.
Målsättningen är att minst 40% av deltagarna kommer att få utveckla sina ledaregenskaper och därmed även utvecklar sin ansvarskänsla.
Målsättningen är att minst 5% av deltagarna deltar i någon form av internationell verksamhet (kan vara läger, utbyte, studiebesök). Många av våra ungdomar har lite erfarenhet av internationella kontakter och tröskeln att själv åka iväg på ett utbyte är hög. Därför kommer vi att arbeta för att ta emot utländska volontärer inom projektet och stimulera de unga genom att arrangera möten där unga som varit utomlands berättar om sina erfarenheter.
Målsättningen är att 80% av deltagarna upplever att de fått större förståelse för omvärlden och har ökat sin tolerans gentemot olika diskrimineringsgrupper när projektet är över. (detta kommer också att mätas via en enkät)
100 % av ledare och andra vuxna som är involverade i projektet kommer att uppleva att de ökat sina kunskaper inom jämställdhet, hälsa, tolerans och internationalisering. Vi har alla olika kunskaper med oss in i projektet och genom att aktivt arbeta med en tydlig kommunikationsstrategi och sträva efter nya samarbetssätt sprider vi kunskap till varandra och får nya insikter.
Målsättningen är att projektet, liksom Möjligheterna, fungerar så bra och får ett sådant genomslag att vi kan permanenta verksamheten när projekttiden är slut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi avser att i detta projekt fokusera på jämställdhet och tolerans och i begreppet tolerans så ingår även synen på tillgänglighet. Ordet tolerans betyder för oss att samhället accepterar det som är olikt den som för tillfället är den dominerande normen.
Tillgänglighet handlar inte enbart om att göra en arbetsplats mer tillgänglig utan även om hur man bemöter funktionsnedsättningar i sin vardag och hur vi kan bli bättre på att reflektera över beteenden och attityder. När vi talar om tillgänglighet så är det lätt att enbart tänka på fysisk tillgänglighet och att t.ex. lokaler skall vara anpassade för en rullstol. I vår målgrupp ingår många personer som lider av en dold funktionsnedsättning.
Dold funktionsnedsättning såsom ADHD, läs och skrivsvårigheter etc. behöver uppmärksammas mycket mer och både deltagare och personal i projektet behöver mer kunskap om vad dolda funktionsnedsättningar är för något och hur man kan arbeta med dessa för att uppnå bra resultat som inkluderar alla. Vi vill därför arrangera en ”doldis aktivitet” för både personal och deltagare som syftar till att öka kunskapen om tillgänglighet i samhället på ett interaktivt sätt. På doldis dagen bjuder vi in ett antal inspiratörer som berättar om sina dolda handikapp och som talar om hur man kan utvecklas och växa oavsett vem man är. Vi kommer även att spela ett värdegrundsspel i mindre grupper under ett antal tillfällen och dessa aktiviteter skall ske gemensamt med både personal och deltagare tillsammans för att personer med olika infallsvinklar skall mötas och få bättre förståelse för varandra.
Projektet kommer att använda sig av flera olika lokaler beroende på de olika aktiviteter som kommer att ske inom projektet men huvudbyggnaden är ett blått hus som vi nyligen tillgänglighetsanpassade. Genom att skapa rutiner för möten och aktiviteter, planera i god tid och vara medveten om vikten av tillgänglighet kan vi se till att inga möten äger rum på otillgängliga platser. Projektledaren kommer att ytterst ansvara för att tillgänglighetsperspektivet.
Detta projekt handlar om att stärka unga individer och skapa möjligheter för dem. Vi vill arbeta med att stärka deltagarna i projektet men avser givetvis även att sprida ringar på vattnet. Det är bra att deltagarna blir mer uppmärksamma på tillgänglighet men det är ännu bättre om de kan förmedla sina kunskaper till andra unga. Vi tror mycket på metoden ”unga lär unga” och att spridning av resultat bör ske av deltagarna i projektet. Därför kommer vi uppmuntra ungdomarna att skapa egna aktiviteter inom projektet som handlar om att sprida kunskap till andra. En möjlig aktivitet skulle kunna vara att vi med stöd av Ungdomsstyrelsen arrangerar ett internationellt läger med tema tillgänglighet eller att en grupp ungdomar gör en fotoutställning kring tillgänglighet som visas på skolor, i bibliotek mm.

Jämställdhetsintegrering

Vi eftersträvar jämn könsfördelning i alla våra grupper (gäller såväl deltagargrupper som arbets och styrgrupp) inom projektet och i de fall där man inte uppnår jämn könsfördelning så skall en motivering till varför lämnas in till projektledaren. Projektledaren är ytterst ansvarig för att jämställdhetsperspektivet finns med i hela processen och att det följs upp. Vi kommer inledningsvis att visa på den rådande statistiken kring jämställdhet i Ulricehamn i jämförelse med Sverige som helhet och presentera denna statistik för alla deltagare i projektet. Hur siffrorna ser ut idag vet vi egentligen men frågan är vad man gör med dem och hur man förändrar den obalans som finns och detta vill vi diskutera i grupper. Då vi vill fokusera extra på unga kvinnor vill vi inledningsvis föra dessa diskussioner i segregerade grupper. Ser kvinnor och män olika på den statistik som framgår? Vad skall prioriteras först? Varför mår många unga kvinnor så dåligt och känner att de inte duger eller har något att tillföra? Kan det vara så att om man inte får tillträde till vissa arenor så skapas ett utanförskap som därefter befästigas om och om igen i samhället? Hur påverkar obalansen männen i samhället och hur ser de på sin roll? Det satsas mycket resurser på både pojkar och unga män i samhället men i jämförelse mycket mindre på flickor och unga kvinnor. Vi kommer att göra enkäter och arbeta med resultaten av dessa enkäter för att praktiskt arbeta med attitydförändringar. Detta arbete utförs av projektledare och ungdomssamordnaren och resultaten och åtgärderna diskuteras i arbetsgruppen, styrgruppen och referensgruppen.
Vi kommer att arbeta med aktivitetsutveckling och stötta ungdomarna till att skapa egna aktiviteter (med stöd, stimulans och viss styrning av personal) och även om aktiviteterna i sig inte är jämställdhetsaktiviteter utåt sätt så kommer det underliggande budskapet att handla om likabehandling, jämställdhet och tolerans. Ett exempel på en aktivitet kan vara att involvera ungdomarna i kommunens kommunala partnerskap med Voi i Kenya. Där går mycket få flickor i skolan och anledningen är att det är flickornas uppgift att hämta vatten vilket tar lång tid och därmed omöjliggör skolgång. Genom att starta ett internetutbyte mellan ungdomar i Voi och Ulricehamn stärker vi känslan av tolerans, ökar datorkunskapen och kunskapen om vikten av jämställdhet ökar.
Vi vill uppmuntra unga kvinnor att utveckla sina idéer och vi har under våren 2010 samlat in material och gjort enkäter med från ungdomar i Ulricehamn. Vi har ställt unga frågan om vad de saknar i staden, på vilket sätt de skulle vilja få stöd och fått in många intressanta synpunkter. Många unga kvinnor skulle vilja få ökade kunskaper om datorer (photoshop, filmredigering etc), gå sy eller stickkurser, sminkkurser, kunna skapa egen musik mm. I projektet får de stöd att utveckla det de vill göra och då många uppgett att de vill arbeta ihop med andra ingår lärmoment kring projektledning, hur man skapar ett projekt och presenterar ett resultat samt hur man kan utveckla ett mindre projekt till ett (socialt) företag. Genom dessa insatser utvecklar vi deltagarnas ledarskapskvalitéer och deltagarna blir medvetna om vilka möjligheter och kunskaper de själva bär på.
Kvinnor och män tar till sig kunskap på olika sätt men samtidigt är inte alla kvinnor en homogen grupp. Det är därför viktigt för projektet som helhet och kanske framförallt för arbetsgruppen att titta på hur vi på bästa sätt kan möta vår målgrupp. Inför projektstarten kommer därför ett mindre seminarium arrangeras då vi bjuder in en expert på inlärning och jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering är en process som man måste blåsa nytt liv i om och om igen. Det räcker inte med att arrangera ett seminarium och därefter tro att allt är tydligt och klart. Därför kommer arbetsgruppen att ta fram en handlingsplan (med tidsaxel) när projektet drar igång som visar hur man kontinuerligt arbetar med jämställdhet under projektets gång där olika aktiviteter finns med, när de tas upp i olika gruppmöten mm.

Transnationellt samarbete

Vi har nära samarbete med våra vänorter Auce i Lettland, Lempäälä i Finland och Övre Eiker i Norge och har tidigare arrangerat ungdomsutbyten mellan kommunerna. Vad vi nu vill fokusera är kompetensutbyte mellan personal där vi tittar på olika fokusområden och där jämställdhet och fokus på unga kvinnors utveckling är horisontella mål. Vi vill bl.a. titta på hur man kan använda kultur i ett tillväxtperspektiv för ungdomar, ta del av varandras erfarenheter vad gäller olika ungdomsaktiviteter och lära mer om socialt företagande mm. Våra länder har mycket olika förutsättningar för ungdomsverksamhet och de aktiviteter som finns bekostas på olika sätt. I Lettland avsätts inte några stora pengar för vår målgrupp men istället har man ett aktivt föreningsliv, baserat på frivilliga insatser som fyller en viktig funktion i samhället. Detta vill vi gärna lära mer om då vi ser stora fördelar med ett aktivt samarbete med föreningar och ideell verksamhet. Kanske kan denna information även användas av andra verksamheter i vår kommun (såsom äldreomsorgen). I Finland uppnår man fantastiska studieresultat med flera studier visar att många unga mår mycket dåligt. Hur hanterar man detta i Finland och vilka åtgärder använder man sig av? Norge är duktiga på jämställdhetsarbete och för med sig ett starkt genusperspektiv i projektet som vi gärna tar del av.
Vi vill arrangera tre nätverksträffar under projektets gång varav den första och sista förläggs i Ulricehamn. Anledningen att vi vill förlägga två träffar här är att vi på så sätt kan involvera våra ungdomar i träffarna och att detta kan ge ett stort mervärde för dem. Den andra träffen, som äger rum 2012, kommer att ske i Lempäälä i Finland.
För att de kunskaper vi får genom nätverken skall kunna spridas även utanför den grupp som deltar i träffarna kommer vi att ta fram tydliga regler för dokumentation och göra en utvärdering av varje träff. Den följeforskning som bedrivs i vårt projekt kommer att spridas till deltagarna i vårt nätverk och vi kommer att be om deras reflektioner utav vårt arbete. Vi kommer även att göra en sammanställning av hur man bedriver ungdomsverksamheter för unga kvinnor i våra vänorter, jämföra detta med vårt arbetssätt och presentera detta i en rapport till kommunpolitiker och regionpolitiker.
Vi kommer i projektet även utnyttja möjligheten att ta emot två EVS volontärer och skicka iväg en eller två personer utomlands. Projektledaren och ungdomsutvecklaren kommer att hantera ansökningsförfaranden tillsammans med den internationella samordnaren och bidrag kommer att sökas via Ungdomsstyrelsen från EVS. Vi kommer att arrangera två internationella läger under en veckas tid med tema jämställdhet och stöd för dessa läger söker vi av Ungdomsstyrelsen. För att arrangera nätverksträffarna söker vi stöd från ESF (lokaler, material mm.) och för att bekosta våra besökares resa söker vi stöd från Nordiska rådet eller från EUs vänortsfond. Vi kommer givetvis att vara mycket tydliga med att inget dubbelfinansieras!

Medfinansiärer

  • Serviceförvaltningen

Kommun

  • Ulricehamn