Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Can UC

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFunktionshinder SDF Biskopsgården Göteborgs Stad
KontaktpersonRosie Rothstein
E-postrosie.rothstein@biskopsgarden.goteborg.se
Telefonnummer031-3666019
Beviljat ESF-stöd321 684 kr
Total projektbudget428 912 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ambitionen med projektet är att ge ungdomar i Biskopsgården förutsättningar för egen försörjning genom insatser med särskild fokus på entreprenörskap. Syftet med denna förprojektering är att undersöka hur dessa nya utvägar inom integrationsfronten kan utvecklas genom samverkan mellan olika aktörer.

Bakgrund

Problembild

SDF Biskopsgården har ca 25 000 invånare vars 36,4 % är födda utanför Sverige. Den absoluta merparten av dessa är födda i något utomeuropeiskt land. Ca 13,3 % är utländska medborgare. I stort sett är befolkningen i Biskopsgården ung och internationell. Ett illustrativt exempel av stadsdelens rika mångfald är att det bedrivs hemspråk på 47 olika språk. Dessvärre även om det gjorts och görs en rad förbättrande insatser så finns det många problem att lösa i vissa stadsdelsområden. Där är utanförskap och segregation en konstaterad problematik. Hög arbetslöshet och låg sysselsättningsnivå präglar det vardagliga livet hos många ungdomar. Allt fler lämnar grundskolan utan avslutad skolgång. 5 % av ungdomarna i stadsdelen är arbetslösa. En del är dessutom i riskzon där mottaglighet för att rekryteras till organiserade brottslighetsgäng är stor. Det finns ett säkerställt samband mellan låg sysselsättning, utanförskap och kriminalitet.

Behov

Sysselsättning via praktik, arbetsträning, anställning eller inte minst företagande anses vara en grundläggande förutsättning för att åstadkomma ökad integration av ungdomar i samhället. Att ge ungdomar möjligheter och förutsättningar mot egen försörjning är avgörande för att motverka utanförskap och segregation. Nu för tiden räcker inte enskilda insatser från en stadsdelsförvaltning till att betydligt förändra något på integrationsfronten. Inspiration och nya idéer på den fronten behövs mer än någonsin. En del av inspirationen som hittas i ansökans projektidé var direkt inhämtade från stadsdelens invånare genom processen Invånargruppen i Biskopsgården B2020. Detta initiativ som genomfördes under 2008 syftade att göra invånarperspektivet delaktigt i den strategiska stadsdelplanen genom konkreta förslag på förbättringar inom olika områden på kort och långt sikt.

Utvecklingsmöjligheter

Avsikten med projektet är att ge ungdomar i stadsdelen möjligheter/förutsättningar mot egen försörjning genom anpassade insatser med särskild fokus på entreprenörskap. Ambitionen med denna förprojektering är att undersöka hur dessa nya utvägar inom integrationsfronten kan utvecklas i vår stadsdel. Vi vet att nyckeln för att få ännu mer inspiration inom frågan är samverkan mellan olika typer av aktörer offentliga, privata och ideella. Frågan är, under vilken form kan samverkan gynna projektets resultat. Samverkansformen som bäst utkristalliserar våra ambitioner skulle ske under ett gemensamt tak. Dvs. en fysisk bas i stadsdelen som innefattar flera funktioner som motsvarar uttryckta behov hos unga invånare. Dessa behov kan sammanfattas i ett uttryck ej vara sysslolösa. Därav förslaget att skapa ett ungdomscenter för entreprenörskap där olika aktörer skulle bidra med sin specifika kompetens och erfarenhet till att skapa ett slags sysselsättningspark. Dit ska ungdomar kunna vända sig till för att få anpassat stöd för att utveckla egna försörjningsmöjligheter. Det ska vara en lärande miljö där man kan inhämta kunskap och använda den för att utveckla sig själv.

Syfte

Vår primära ambition är att kunna ge ungdomar i Biskopsgården möjligheter/förutsättningar för egen försörjning genom speciella insatser med särskild fokus på entreprenörskap. För att möjliggöra detta enligt våra planer kring ungdomscentret krävs det att man utvecklar en omfattande samverkan mellan olika aktörer (offentliga, privata och ideella). Avsikten med förprojekteringen är att undersöka vilka möjligheter som finns för att bygga upp ett gediget nätverk med eventuella samarbetspartner och sätta igång samverkan inför en eventuell genomförandefas.

Våra konkreta mål i förprojekteringen är följande:

Att kartlägga potentiella samverkanspartner samt liknande projekterfarenheter relaterade till problematiken i ansökan inom staden, regionen, landet och EU.
Att kontakta och presentera projektet för intresserade aktörer
Att genomföra flera studiebesök inom EU för att skapa lärande i transnationellt samarbete
Att anordna en konferens för samtliga samverkanspartner
Att ta fram en handlingsplan inför en ev. ansökan om genomförande.

Att ungdomscentret fokuserar på entreprenörskap har en långsiktig strategisk betydelse: att profilera och marknadsföra Biskopsgården som en stadsdel som satsar på entreprenörskap hos unga redan från ett tydigt stadium. Denna prioritering är i linje med den nationella strategin för tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 samt den västsvenska Regionala planen för socialfonden. Ungdomscentrets funktioner grupperas i tre relaterade sysselsättningsblock: Entreprenörskap i grundskolan, Entreprenörskap i praktik och Kompetenshöjande verksamheter, plus två ungdomsstödblock: närvarande stöd till ungdomen och infopunkten. Med denna förprojektering vill vi undersöka vilka möjligheter finns för att utveckla de två första blocken plus hälften av det tredje. Ungdomsstödblocket ska innefattas i centret men dessa stödfunktioner faller inom stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamhet och behöver varken undersökas eller finansieras av ESF-medel.


Entreprenörskap i grundskolan

Målet med att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för detta block är att lägga ner företagandefrön i grundskolan. De planerade insatserna är:

Att införa ett tillvalsämne Driva Företag i grundskolan.
Idag hittar man att de flesta utbildningar i entreprenörskap undervisas på gymnasienivå. Genom att införa ett tillvalsämne Driva Företag i grundskolnivå ser man till att möjligheten att utveckla och bejaka elevernas företagsamma förmågor finns från en tydig fas i deras lärande. I samarbete med ideella föreningar såsom FramtidsFrön och Ung Företagsamhet är idén att undersöka vilka möjligheter som finns för att införa ett tillvalsämne i en eller i flera stadsdelens grundskolor. Man vill även initiera ett internationellt samarbete med två EU-länder (Tyskland och Spanien) för att lära av varandra hur man kan främja entreprenörskap hos grundskol- och yrkeselever utifrån svåra lokala förutsättningar.

Att skapa två utbildningar i kultur och entreprenörskap

Idén att skapa utbildningar i kultur och entreprenörskap i stadsdelen motsvarar ett utryckt behov hos många unga invånare. Kontakter med Kulturverkstan har redan initierats och ambitionen är att två olika utbildningar kan undervisas i ungdomscentret. Först handlar det om en KY-utbildning, en tvåårig projektledarutbildning med inriktning mot kultur anpassad till en mångkulturell bakgrund. Genom att placera en sådan eftertraktad utbildning i ungdomscentret slår man två flugor i en smäll: dels bidrar man till att göra centret till en attraktiv plats, dels gör man så att invånare från olika stadsdelar kommer till Biskopsgården vilket kan motverka segregationen i Göteborg. Sedan vill vi skapa en entreprenörslutbildning inriktad mot kulturproduktion på grundskolnivån. Att förstärka elevernas entreprenörskapsförmågor i kulturarbete anses vara en mycket viktig framgångsfaktor då man inom den branschen sällan får en anställning, utan vägarna till egen försörjning här går hand i hand med eget företagandet.

Entreprenörskap i praktiken

Målet med att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för detta block är att se till att med praktiskt stöd i att starta/driva företag finns till ungdomars förfogande. De planerade insatserna är:

I samarbete med Biskopsgården nya Företagsrådgivning (Tillväxt i Biskopsgården) och ev. ALMI utveckla lokal coachning i företagande anpassad till stadsdelens mångfald. En vidare tanke är att försöka koppla privat initiativ/kapital genom näringslivet och/eller banker.

Att starta en enkel företagskuvös där man erbjuder tillgång till IT-utrustade arbetsplatser som man kan hyra för några timmar.

Kompetenshöjande verksamheter, utbildningar och kurser.

Att anordna praktik- och arbetsträningsplatser faller inom SDF Biskopsgårdens ordinarie verksamhet under rubriken sysselsättningsgaranti för boende i Biskopsgården. Dock konstaterar man att den typen av sysselsättning sällan sätter grunden för att träda in eller stanna kvar på arbetsmarknaden hos ungdomar. De unga som lämnar grundskolan utan avslutad skolgång har exempelvis mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare arbetsuppgifter i samhället som varit en första chans för den gruppen har idag till stor del bortrationaliserats. Målet med att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som finns för detta block är att ge unga chansen att skaffa sig en yrkesutbildning utanför det officiella utbildningssystemet. Dessutom vill man se till att man beaktar initiativ och företagandemöjligheter hos deltagare så att de kan få vidare stöd för att utveckla sina entreprenörskapsförmågor. De planerade insatserna är:

Att utforma ett utbud av enkla yrkeskurser kombinerade med praktik eller arbetsträning som leder till någon typ av yrkesintyg. Detta kommer att undersökas i samarbete med SDF Biskopsgårdens företagsnätverk och andra intresserade aktörer som ev. Park och Naturförvaltningen, Göteborgs Spårvägar, Arbetsförmedlingen m.m.

Att skapa ett nätverk med mentorer från olika sektorer (offentlig, privat och ideell).

Följande stödblock kommer inte att ingå i projektet utan de undersökas via stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamhet. Dessa insatser är dock oerhört viktiga då de kompletterar syftet med ungdomscentret av att vara en mångfacceterad plats där man kan inhämta kunskap och använda den för att utveckla sig själv.


Närvarande stöd för ungdomen via:

- Studievägledning och mentorskap
- Yrkesvägledning
- Kurator
- Barnmorska (sexualupplysning)
- Arbetsförmedling

Infopunkt

- Föreningsinformation
- Sponsorer
- Företag

Målsättning

När förprojekteringen utförts ska man ha:

Kartlagt ett visst antal intresserade samverkanspartner samt ett visst antal projekterfarenheter relaterade till problematiken i ansökan såväl nationellt som transnationellt.
Genomfört ett antal studiebesök i förhållande till det som framkommits i analysfasen.
- Kontaktat och presenterat projektet till ett visst antal identifierade/intresserade aktörer
Initierat samverkan mellan intresserade aktörer och bestämt samverkansformen.
Anordnat en två dagars konferens för samtliga samverkanspartner
Genomfört en jämställdhets-SWOT-analys av projektområdet
Framtagit en handlingsplan inför genomförandefasen utifrån det under förprojekteringsfasen genomarbetade materialet plus konferensens slutsatser.
Bestämts hur rekryteringen av deltagare ska ske, vilka roller besätts samt vilka deltagare är med i projektet.
Eventuella utbildningar och arbetsträningsplatser startklara

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta de fyra integrerade delar som ingår i tillgänglighetsperspektivet: När det gäller fysisk och informativ tillgänglighet kommer konferensanläggningen att vara utformad så att alla ta sig fram på ett normal samt att alla kan tillgodogöra sig informationen. Stadsdelsförvaltningen anses innehålla tillgängliga verksamheter och har den kunskap som behovs för att bemöta och behandla lika medarbetare, medborgare och samverkanspartner. Ambitionen är att se till att intresserade samverkanspartner också beaktar dessa frågor under förprojekteringen.

Transnationellt samarbete

Vi har identifierat två olika typer av transnationellt samarbete som betydligt skulle gynnas projektets resultat genom lärande. Vi har svarat på två olika partner searches for international exchange från
The Supralocal Association for Youth and Social Affairs in the State of Baden-Württemberg i Tyskland och SDF Collado, Villalbas kommun i Madrid regionen, Spanien. Då vi avvaktar ansvar från båda aktörerna kan vi inte tala om detaljerat vid hur samarbetet ska gå till denna tidpunkt. Dock kommer konkret information om våra planer kring denna europeiska samverkan samt förhoppningsvis besked från båda internationella aktörerna att skickas in tillsammans med missivet på posten.

Kommun

  • Göteborg