Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

CIVIS

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAvdelningen för personer med beroende eller psykiska funktionshinder
KontaktpersonCamilla Eklund
E-postcamilla.eklund-hagel@halmstad.se
Telefonnummer035-13 80 15
Beviljat ESF-stöd394 000 kr
Total projektbudget394 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-02
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Med stöd av en förstudie vill vi söka konkreta, inte bara retoriska framkomstvägar för ambitionen att skapa demokratisk delaktighet för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning i samhället. Vi kommer även att vidareutveckla vår förmåga att bemöta och kommunicera med personer med autismspektrumstörning för att kunna nå framgång i att hitta en meningsfull sysselsättning/arbete för denna målgrupp

Bakgrund

Ansökan avser förstudie

Bakgrund
Socialförvaltningen i Halmstad har sedan 2010 drivit ett projekt vid namn CLAVIS delfinansierat av Europeiska socialfonden. Projektets huvudsakliga syfte har varit att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning mellan 18-64 år att delta i samhällslivet med hjälp av frivilligarbetare och professionella. Verksamheten skulle också vara ett komplement till den sysselsättning som erbjuds idag. En annan viktig del i projektidén var att verksamheten skulle bedriva ett strategiskt påverkansarbete, detta för att förändra de negativa attityder som finns kring målgruppen som. Målsättningarna för CLAVIS har varit flera och viktiga på olika nivåer, både ur ett samhällsperspektiv, men inte minst för den enskilda individen som genom trygga och utvecklande miljöer med stöd får möjlighet att utvecklas inom de områden som han/hon själv definierat som viktiga. De regelbundna måluppföljningar som under projekttiden har gjorts har visat på att projektet har varit mycket framgångsrikt , vilket har rönt medial uppmärksamhet på såväl lokal som nationell nivå. Projektet kommer efter projekttidens utgång att permanentas till ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av de erfarenheter vi gjort under projektets gång ser vi behov av en vidareutveckling av möjligheterna för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning att kunna delta på lika villkor som övriga samhällsmedborgare i samhällslivet, som en förutsättning att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Förstudie
Med hjälp av en förstudie vill vi söka konkreta, inte bara retoriska framkomstvägar för ambitionen att skapa demokratisk delaktighet för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning i samhället. Vi kan exempelvis läsa i regeringens mål för demokratipolitiken att "arbetet med demokrati och deltagande är att stärka individens närhet till de politiska besluten genom förbättrade möjligheter till aktivt deltagande" . På samma sätt kan vi i lokalpolitiken hitta liknande formuleringar, "Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna" I denna del är målsättningen att peka ut tänkbara och önskvärda handlingsvägar inom området. Hur arbetar man med demokratisk delaktighet för målgruppen personer med psykisk ohälsa?
En annan tydlig erfarenhet som vi gjort under projekttiden är att vi behöver vidareutveckla vår förmåga att bemöta och kommunicera med personer med autismspektumstörning för att kunna nå framgång i att hitta en meningsfullsysselsättning/ arbete för denna målgrupp.
Autismspektrumstörning är ett kronisk psykiskt funktionshinder som inte sällan medför allvarlig funktionsnedsättning och påtagligt försämrad livskvalitet. Som med alla andra diagnoser så finns det en stor variation i vilken form av problem som individen har på de skilda livsområdena. Alla stora utvecklingsmässiga störningar har dock några symtom gemensamma, och för individer med autismspektrumstörning, visar det sig bland annat i:
• Att förstå och hantera språket
• Svårigheter i relationen med andra människor
• Svårigheter med förändringar i miljön och det dagliga flödet

För att överbrygga dessa svårigheter ser vi ett behov av att inhämta kunskap om vad som är verkningsfullt i syfte att bättre kunna matcha denna målgrupps behov. Initialt inom ramen för en förprojektering ser vi ett behov av att göra en omvärldsbevakning för att mot bakgrund av det som framkommit hitta kunskapsbaserade metoder som matchar målgruppens behov. De båda huvudområdena för förprojektering - metodutveckling gällande bemötande och kommunikation för personer med psykisk ohälsa och i denna förprojektering specifikt för personer med autismspektrumstörning och metodutveckling för att finna konkreta vägar för demokratisk delaktighet - är oundgängliga för målgruppen för att kunna leva ett fullvärdigt liv som inkluderar meningsfull sysselsättning/arbete.

Målsättning

Förprojekteringen har två övergripande mål

1. Vidareutveckla vår förmåga att bemöta och kommunicera med personer med autismspektumstörning för att kunna nå framgång i att hitta en meningsfull sysselsättning/ arbete för denna målgrupp.

2. Med hjälp av en förstudie vill vi söka konkreta, inte bara retoriska framkomstvägar för ambitionen att skapa demokratisk delaktighet för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning i samhället.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inkludering i samhället är grunden för förprojekteringen.
Samtliga deltagande verksamheter är verksamma inom funktionshinderområdet. Ansvarig förvaltning har en bred kunskap om tillgänglighetsfrågor ur ett brukarperspektiv. Förprojekteringen kommer att fokusera på hitta och synliggöra hinder för målgruppen för att nå arbetsmarknaden med även de hinder som begränsar målgruppen inom samtliga livsområden. Lokaler som aktiviteter kommer att genomföras i kommer självfallet att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning så även tillgång till allmänna kommunikationer. Inom sökande förvaltning finns en tjänst - handikappkonsulent - som arbetar med att utveckla handikappfrågorna i kommunen, och öka medvetenheten om de behov som människor med funktionsnedsättning har. Tjänsten är i huvudsak strategisk. Förprojekteringen kommer att följas av handikappkonsulenten för att säkerställa kompetens, brukarinflytande och att ny kunskap införlivas i kommunens planernigs- och uppföljningsprocesser

Transnationellt samarbete

Erfarenheterna vi har erhållit under föregående projekttid (CLAVIS) visar att verksamheten skulle få ett stort mervärde med ytterligare kunskaper om förhållningssätt och kunskapsbaserade metoder gällande bemötande, kommunikation kring personer med autismspektrumstörning. Det finns dock inte mycket nationell forskning kring dessa frågor och vi har med anledning av detta under våren genomfört internationellt partnersök och fått över 25 mycket positiva kontakter. Utvärderingen av dessa kontakter har skett och det har utkristalliserats två partners som förvaltningen med egen finansiering besökt för att diskutera möjligheterna till samverkan. Mötena har varit mycket positiva för både de internationella kontakterna och den egna verksamheten. Under förprojekteringen kommer vi att fortsätta vårt kunskaputbyte Detta kommer att ske via mail, skype och telefonkontakter.

Kommun

  • Halmstad