Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Brobyggare Av romer för romer

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSensus Region Västra Sverige
KontaktpersonOle Knudsen
E-postole.knudsen@sensus.se
Telefonnummer031-7083952
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-06-23 till 2014-12-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Några av de viktigaste lärdomar som Sensus erfarit i ESF-projektet Newo Drom och som varit avgörande för att projektet blivit framgångsrikt är att initiativet till projektet kom från romerna själva, att romer varit kulturtolkar/brobyggare och varit med i alla led. En av de metoder regeringen valt att satsa på i sin strategi är brobyggare. Problemet som vi ser nu är att många inte riktigt vet exakt vad brobyggarrollen innebär samt att det finns behov av att brobyggare får en adekvat utbildning. Målet är att ta fram en utbildningsmodell och innehåll i en brobyggarutbildning för romer regionalt i Västra Götaland genom att kartlägga arbetsmetoder och erfarenheter från olika insatser gällande romska brobyggare samt att identifiera behov hos romer och i offentlig sektor. Förstudien fördjupar även samverkan på flera plan då vi tillsammans, rom som icke-rom, arbetar mot att nå målet med att romer ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom.

Bakgrund

Söker enligt klumpsummemodellen och följt handledningen för stödsökanden för förstudier.

2012 i februari fattade regeringen beslutet om en strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter som den som är icke-rom. Regeringens strategi utgår från de mänskliga rättigheter och principen om icke diskriminering och är en del i politiken för nationella minoriteter som också har sin utgångspunkt i Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

Ett led i denna strategi var att bjuda in kommuner i Sverige till att bli pilotkommuner för romsk inkludering. Göteborgs kommun var en av de 5 kommuner som i april 2012 som blev utsedda av regeringen att arbeta med romsk inkludering i Sverige. Pilotprojektet löper till en början under perioden 2012–2015 och har ett ”hela staden perspektiv”. Pilotkommunen får stöd från regeringen för att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att framför allt förbättra romers inkludering i områdena utbildning, hälsa, arbete och social omsorg.

Vad gäller statistik över romer i Göteborgsregionen så saknas exakta siffror på hur många romer som bor i Göteborg då etnisk registrering inte görs i Sverige. Enligt de senaste siffrorna som går att hitta i rapporten från romska delegationen ”Romers rätt” så ligger antalet på mellan 50 000-100 000 romer i Sverige och i Göteborg med omnejd mellan 5 000-7 000 romer men kan ligga på 10 000 romer.

EU-projektet Newo Drom är ett projekt skapat av romer för romer. Bakom projektet står Stadsledningskontoret och SDF Östra i Göteborgs Stad, föreningen Romer för kulturell utveckling, Sensus Västra Sverige och Företagarna Göteborg. Newo Drom pågår i två år, januari 2012 till december 2013, och finansieras av Göteborgs Stad och Europeiska Socialfonden. Läs mer på www.sensus.se/newodrom

I projektet har den romska projektledaren samt romska kulturtolkar/brobyggare i samverkan med övriga aktörer varit en nyckel för framgång på flera olika plan. I delutvärderingen framkommer både från deltagare, projektpersonal och styrgrupp att en viktig framgångsfaktor är att initiativtagare/projektledare samt kulturtolkar är romer samt att utbildningen är riktad endast till romer. (Delutvärdering av Newo Drom april 2013, Contextio)

Under projektet har styrgrupp, projektledningsgrupp och medarbetare samlat erfarenheter och lärdomar gällande kulturtolkars roll som har fungerat som en form av brobyggare tillsammans med initiativtagaren. Vi har erfarit att det finns en rad olika behov som t ex att definiera rollen brobyggare, att brobyggare får adekvat utbildning och stöd för att kunna göra ett professionellt arbete och inte minst att den organisation/myndighet som anställer en brobyggare har god kunskap om syftet, vad det innebär osv.

Under förstudien kommer det att genomföras en omvärldsanalys genom att kartlägga arbetsmetoder och erfarenheter från olika insatser gällande romska brobyggare. Samt att identifiera och analysera behoven hos romer och offentlig sektor för att utifrån detta underlag och analys ta fram en utbildningsmodell och innehåll för en brobyggarutbildning för romer regionalt i Västra Götaland. Detta kommer att utföras genom olika metoder: litteraturstudier, intervjuer med nyckelpersoner, workshops mm.
(se förstudiens mål och aktivitetsplan för en mer detaljerad beskrivning av hur omvärldsanalysen samt hur problem- och behovsanalysen kommer att genomföras).

Några av de frågeställningar som vi ser är viktiga att belysa i förstudien är exempelvis: Hur definieras brobyggarrollen? Hur ska en brobyggarutbildning se ut? Kommer den att se olika ut beroende på om det är skola, AF, socialtjänsten, fritidsförvaltningen, kronofogden osv som är uppdragsgivare. Kan den vara gemensam för alla men med speciella tillägg beroende på vem som är uppdragsgivare eller kan den vara gemensam oavsett vem som är uppdragsgivare? etc.
Med tanke på den stora efterfrågan som projektet Rom san – är du rom har haft gällande utbildningstillfällen i romska frågor talar det för att det finns ett stort behov av kompetensutveckling bland offentligt anställda i romska frågor. Är detta något som bör tas hänsyn till i en brobyggarutbildning?

Projektet har fört samtal och utbytt erfarenheter med andra projekt/verksamheter i Göteborg som tex representanter i Romska rådet i Göteborg, Göteborgs stad - Stadsledningskontoret samt SDF Östra, Göteborgs stadsmuseums projekt Rom san - är du rom, vilka arbetar med någon form av brobyggare och får bekräftat att detta är en viktig fråga som behöver undersökas vidare ur ett regionalt perspektiv.

I regeringens strategi ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032” (2011/12:56) har regeringen utryckt att man bör se över möjligheterna och utveckla metoder för att kunna använda sig av romska brobyggare inte enbart för att få romer tillbaka till studier, men även för att få in romer i den svenska arbetsmarknaden. Nu i september 2013 meddelade Regeringen att de satsar ytterligare fem miljoner kronor per år 2014 och 2015 för att utvidga insatser med så kallade brobyggare för romsk inkludering. ”- Av förklarliga skäl finns det en misstro bland många romer gentemot majoritetssamhället och dess företrädare. Ända in på 1960-70-talen genomfördes tvångssteriliseringar, barn omhändertogs och skildes från sina föräldrar och få romer fick chansen att gå i skolan. Arbetet med att överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och det offentliga måste fortsätta. I det arbetet spelar brobyggarna en viktig roll, säger integrationsminister Erik Ullenhag.” (www.regeringen.se/sb/d/17592/a/223077).

Det innebär att målet med denna förstudie harmonierar med regeringens satsning gällande romsk inkludering och med Europeiska socialfondens syfte med förstudier, som är att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för personer som idag står utanför den.

Newo Drom/Sensus har löpande erfarenhetsutbyte med projektet Romane Buca som är ett arbetsmarknadsprojekt för romer. Projektet drivs av Sensus Stockholm Gotland i samverkan med Eskilstuna och Uppsala kommuner, Stockholm Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt Sundbybergs folkhögskola. Projektet har brobyggare anställda i olika former och arbetar med att utveckla olika metoder bl a gällande brobyggarrollen. Under pågående projekt har de som ambition att genomföra en utbildning för romska brobyggare. Deras erfarenheter kan bli mycket viktig input till denna förstudie men vi ser att förutsättningar och behov behöver belysas ur ett lokalt/regionalt perspektiv.

Studien kommer att fokusera på kommunala och regionala insatser, behov och förutsättningar men kommer även inhämta kunskap från nationella aktörer som är delaktiga i Regeringens strategi för romsk inkludering 2012-2032 samt andra relevanta insatser transnationellt. (se intressenter)

Romsk inkludering är en fråga med stor betydelse för samhället i stort, olika organisationer och myndigheter, rom som icke-rom och inte minst för den enskilde individen och förstudiens intention är att allt arbete görs i bred samverkan och samförstånd.

Målsättning

” Romer är en av fem erkända minoriteter i Sverige och är den minoritetsgrupp som genom historien har fått genomlida den största marginaliseringen av alla, förtryck, tvångsassimilering och antiziganism. Både samhällsstrukturen och en utbredd antiziganistisk syn på romer har gjort att denna grupp hamnat i ett stort utanförskap som gjort det svårt att hinna ikapp övriga samhället. Regeringen har därför bestämt att man bör satsa på att genomföra en stor förändring för att få bukt på denna antiziganism. En utav dom största satsningarna är den 20-åriga strategin som ska se till att ett romskt barn som föds idag om 20-år ska kunna få tillgång till samma rättigheter som ett barn av majoritetssamhällets. 2012 bestämmde man för att utse fem pilotkommuner för romsk inkludering för att prova olika metoder i hur man bör tackla dessa problem med antiziganism, Göteborg blev en av fem pilotkommuner.

Vi här i Göteborg är rika på erfarenhet från två tidigare ESF-projekt och upptäckte tidigt att det var av extrem betydelse att ha med romer i alla led för att projekten skulle vara framgångsrika, det verkar vara av störst vikt för att kunna nå ut till både romer och majoritetssamhället. En av de metoder som verkar ha störst framgång är just brobyggare/kulturtolkar och även regeringen verkar tycka att denna metod har störst inverkan och för bara en vecka sen utlyste man att man skall satsa ytterligare 5-milijoner på att utveckla brobyggarrollen. Vi romer här i Göteborg håller med om att denna metod är något att satsa på. Problemet just nu är att ingen riktigt vet exakt vad en brobyggares roll bör vara och det är detta vi med förstudien bör undersöka hur och vad en brobyggarutbildning bör inehålla för att vara maximalt effektiv. Brobyggarrollen har möjlighet att ge många romer arbeten men även kunna verka som förebilder för andra romer och dessutom vara till stor hjälp till att överbrygga den stora klyfta av misstro som finns åt båda hållen.” (Initiativtagare/projektledare i Newo Drom)

Det är oerhört viktigt att poängtera att det endast går att ta fram hållbara lösningar i samverkan och samförstånd mellan romer och icke-romer vilket bidrar till att den ömsesidiga tilltron mellan romer och majoritetssamhället ökar. Det övergripande långsiktiga målet är att vi ser oss som just ett ”oss” och inte som ett ni eller vi i strävan efter att nå målet att romer ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke rom.

I nästa fas efter genomförandet av förstudien är målet att konkretisera och genomföra en brobyggarutbildning av och för romer i samverkan med relevanta aktörer regionalt. Finansieringen skulle kunna vara ESF-fonder, andra EU-fonder, statliga medel mm.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I arbete med förstudien som t ex vid deltagande i workshops, intervjuer mm ska det vara möjligt oavsett funktionsnedsättning att delta och medverka. Sensus studieförbund har olika hjälpmedel gällande fysiskt tillgänglighet. Under förstudien använder vi oss av Handisams checklistor. Projektpersonal i Newo Drom har genomgått flera utbildningstillfällen med ESF processtöd i tillgänglighet samt diskuterat frågeställningar löpande.

Förstudien bör belysa och analysera hur en brobyggarutbildning kommer att kunna tillgodose behov hos personer med olika funktionsnedsättningar ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Inför och under förstudien samverkar Sensus med aktörer i Sverige som har utbyte och aktiviteter tillsammans med transnationella partners angående brobyggare vilka Sensus Västra Sverige kommer ha möjlighet att deltaga i. Exempelvis projektet Romane Buca som har utbyte med Spanien och Finland i brobyggarfrågan. Newo Drom projektet har inplanerade transnationella aktiviteter för spridning av resultat för strategisk påverkan under hösten 2013 där det också finns möjlighet att diskutera denna fråga eftersom det är i del i Newo Drom i form av kulturtolkar. Romsk sakkunnig som kommer medverka i förstudien har redan idag kontakt med ett stort antal större och mindre romska organisationer runt om i Europa och även i andra världsdelar t ex föreningen European Roma Right Centre i Ungern.

Vi kommer också inhämta kunskap av de erfarenheter som relevanta aktörer i Europa har av insatser med brobyggare genom rapporter, utvärderingar mm.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bollebygd
 • Borås
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Öckerö