Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bra lärmiljö - Fler kvinnor i verkstadsindustrin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSKF Sverige AB
KontaktpersonAnna Ek
E-postanna.ek@skf.com
Telefonnummer031-3371915
Beviljat ESF-stöd3 319 000 kr
Total projektbudget3 319 000 kr
Projektperiod2009-04-17 till 2010-12-20
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Bakgrund
Strukturomvandling
Behov operatörer
Jämställdhet

Mål Syfte:
Modern yrkesutbildning ökad anställningsbarhet
Ökad Jämställdhet konkurrensfördel

Strategisk påverkan:
Verkstadsindustrin

Bakgrund

Förprojekteringen:" God lärmiljö - Fler kvinnor i verkstadsindustrin", PO2,
blev beviljad den 18 december 2008. Sedan förstudien formulerades, har den mest dominerande branschen i länet, fordonsindustri och dess underleverantörer, hamnat i stora svårigheter. Utvecklingen går snabbt neråt med kraftigt vikande bilförsäljningssiffror. Stora varsel har lagts och tusentals anställda är berörda i länet.
Enligt Arbetsförmedlingens prognos finns en tydlig bild av efterfrågan på tekniker med kunskap om skärande bearbetning.
En möjlighet för montörerna som friställs är att utbilda sig till tekniker för att bredda sin kompetens. Vår förstudie gjordes inom PO2, men som vi
nu tolkar situationen, så finns det många kvinnor inom bilindustrin och dess underleverantörer som genom teknikutbildning skulle kunna bli anställningsbara i verkstadsindustrin. Denna ansökan är kopplad till
en liknande:
GOD LÄRMILJÖ -FLER KVINNOR I VERKSTADSINDUSTRIN. PO2
Vi vill betona att vi i dagsläget ser en större möjlighet att hitta deltagare inom PO1.

Under perioden januari - april 2009 kommer förstudien att genomföras. Genomförandeprojektet utarbetas således utifrån de tankar som finns i förstudien. Kontinuerlig uppföjning är en viktig del i förstudien och de erfarenheter som förstudien skänker kommer att vävas in i genomförandefasen. Arbetslöshet hotar idag många av dem som är verksamma inom delar av
den Västsvenska verkstadsindustrin. Samhällsvinsterna såväl som de personliga vinsterna är höga om insatser kan göras för att kompetensutveckla dessa arbetstagare.
Projektansökan avser att utbilda kvinnor med bakgrund inom fordonsindustrin och därmed främja kvinnors inriktning mot teknikyrken.
Projektet avser stärka kvinnors möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar.
Nya metoder utvecklas och/eller prövas i samverkansformer mellan Arbetsförmedlingen och teknikföretag. Dessa kan efter utvärdering sedan implementeras i det nationella och internationella arbetsmarknadspolitiska arbetet om de ger den ordinarie verksamheten ett mervärde.
Verkstadsindustrin i Västsverige har ett långsiktigt behov av arbetskraft med modern verkstadsteknisk grundkompetens. SKF Sverige AB i Göteborg är ett av företagen.
SKF har sedan några år tillbaka en mångfaldskommitté, som på uppdrag av företagsledningen skall verka för att SKF- koncernens etiska riktlinjer förverkligas. En mångfaldsplan för 2008/2009 har nyligen antagits. Aktiviteter och mål har spikats, uppföljningar och utvärderingar likaså. Ett mål i mångfaldsplanen handlar om att öka kvinnorepresentationen inom företaget. Aktuell statistik hämtad ur mångfaldsplanen 2008/2009 visar att det råder kraftig obalans inom flera yrkeskategorier:
- processtekniker 14 % kvinnor
- produktionschefer 16% kvinnor
- försäljare 6% kvinnor

För att kunna öka kvinnorepresentationen måste hela jämställdhetsperspektivet
belysas och en mängd olika aktiviter genomföras.
I detta projekt integreras en yrkesutbildning som omfattar 54 veckor heltidsstudier med insatser för ökad jämställdhet.
Projektet är av stor strategisk betydelse och ledningen vid SKF Sverige kommer därför att ägna projektet stor uppmärksamhet.

Syfte

Avsikten med projektet är att ta till vara på den resurs som målgruppen utgör. Tanken är att projektet ska fånga upp kvinnor som har ett genuint teknikintresse, ta till vara på deras entusiasm och kanalisera denna så att den kommer till nytta för individ, företag och samhälle. Projektet syftar till att projektdeltagarna genom det 54 veckor långa utbildningsprogrammet ska erhålla en bred industri-teknisk grundkompetens. Programmet syftar till att utveckla deltagarnas
teknisk-praktiska färdigheter men framför allt göra dem mentalt och socialt rustade, så att de kan möta de krav på initiativ- och samarbetsförmåga som den moderna verkstadsindustrin kräver.
Projektet syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att lära, lära.
Ur ett företagsperspektiv, syftar projektet till att öka jämställdheten i företaget. Syftet är att skapa den goda arbetsplatsen där mångfald
bejakas och uppmuntras, vilket genererar positiv energi och kreativa lösningar. Vidare syftar ökad jämställdhet till att sprida ansvar och ansvarsområden jämnare. Arbets- och familjeliv då ges bättre förutsättningar att berika varandra. Ur ett företagsperspektiv kommer "hög etik" bli allt viktigare som en del av
ett varumärket. 50% av befolkningen är kvinnor och då det internationella samhället förändras mot öka jämställdhet blir det en avgörande framgångfaktor för det enskilda företaget.
Projektet syftar till att deltagarna skall erhålla inblick i olika
verkstadsindustriell miljö från storföretagens villkor till småföretagens
verklighet.

Målsättning

Det övergripande målet är att projektdeltagare efter avslutad utbildning ska vara anställningsbar för arbete i modern verkstadsindustriell miljö.
Detta svarar mot ett av projektets huvudsyften: " Att förse verkstadsindustrin i Västsverige med fler kvinnliga medarbetare".
Målet är även att utveckla deltagarnas förståelse för företagande
och företagens villkor. Målet är dessutom att utveckla arbetsmiljön, genom att bejaka och uppmuntra mångfald vilket genererar positiv energi. Ökad jämställdhet leder till kreativa idéer, dynamiska och livskraftiga företag som i harmoni med det omgivande samhället skapar goda levnadsbetingelser.
Genom utvecklingsamtal med den personlige mentorn, lär sig deltagaren att utveckla styrkor och bearbeta svagheter - det livslånga lärandet. Så väl specifika yrkeskunskaper som socialkompetens beaktas. Mål sätts upp och utvärderas kontinuerligt. Syftet är att deltagaren ska erhålla ökad förståelse för vikten av personlig utveckling.
Utbildningsprogrammet innehåller kurser som leder fram emot
entreprenörskap och företagande men framför allt mot en
ökad anställningsbarhet.

Utbildningsprogrammet består av 1600 gymnasiepoäng. Varje deltagare sätter i samverkan med den personlige mentorn upp egna betygsmål.
Genom att deltagaren erhåller kursbetyg stärks hennes ställning på arbetsmarknaden. Följande kurser ingår

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 50p 50h
CNC A 50p 50h
CNC B 100p 100h
DATORKUNSKAP 50p 50h
ELKOMPETENS A 50p 50h
ENGELSKA A 100p 100h
MATEMATIK A 100p 100h
MATEMATIK B 50p 50h
PEDAGOGISKT LEDARSKAP 100p 100h
KVALITETSTEKNIK 50p 50h
PRODUKTIONSTEKNIK 50p 50h
STYRTEKNIK A 50p 50h
STYRTEKNIK B 100p 100h
ROBOTTEKNIK A 50P 50h
SVENSKA A 100P 100h
CAD TEKNIKC 50p 50h
HYDRAULIK 50p 50h
REPARATIONSTEKNIK 100p 100h
UNDERHÅLLSTEKNIK A 50p 50h
SKÄRANDE BEARBETNING 100p 100h
Projekt och företagande 50p 50h
VERKSTADSTEKNIK GRUNDKURS 50p 50h
SLIPNING B 100p 100h
summa 1600h

ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING 300p 300 h


Projektet syftar till ökad mångfald vid SKF:s industrier i Göteborg. Målet är att öka kvinnorepresentationen. Att jämställdhetsperspektivet står i fokus innebär att projektet syftar till ökad medvetenheten i frågor som rör jämställdhet bland såväl projektdeltagare som personal. En enkät kommer att utarbetas för att mäta av målet, att öka medvetenhet om jämställdhetens betydelse för verksamheten,verksamhetsutvecklingen.
Ytterst syftar projektet till att jämställdhetsperspektivet lyfts fram och fås att genomsyrar vardagen på SKF.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under våren kommer vi att se över lokaler och utrustning och fundera igenom hur vi kan möte olika behov som personer med funktionshinder kan ha. Vi måste i detta sammanhang förbereda oss så att vi kan möta personer med olika funktionshinder, särskilt när det gäller säkerheten i verkstadsmiljön. Tillgänglighet för personer med funktionshinder blir viktig del av projektets och SKFs mångfaldsarbete. Projektet kommer att analysera hur miljön på SKF anpassats för personer med funktionshinder.
Vidare kommer berörd personal, under våren, arbeta med attityder och värderingar kring olika typer av funktionshinder,
fysiska så väl som psykiska.

Jämställdhetsintegrering

Projektets behovsanalys ligger till grund för följande aktiviteter inom projektet:
Utifrån ett frågeformulär som behandlar mångfaldsplanen 2008 2009 och dess problemställningar kommer både deltagare och personal kommer att reflektera kring jämställdhet på utbildningsplatsen, praktikarbetsplatsen och övriga SKF.
Nämnas kan att här finns en internationell dimension.
Deltagarna kommer att jämföra med förhållanden hos
SKF Tyskland och SKF Österrike. Studiebesök på andra verkstadsföretag som är samverkanspartners i projektet
ger ökade perspektiv, vilket kommer att berika projektrapporten.
Reflektioner dokumenteras regelbundet i en särskild
loggbok. Vecka diskuterar projektdeltagare och berörd personalveckans erfarenheter. Veckovis dokumenteras gruppens erfarenheter och dessa ligger slutligen till grund för en projektrapport:
Jämställdhet på SKF med utgångspunkt i Mångfaldsplanen 2008 2009.
Jämställdhetsintegreringen kommer att ledas av en jämställdhetskoordinator på SKF. Jämställdhetskoordinatorn kommer att organisera och driva projektets jämställhetsaktiviteter. Projektrapporten kommer att publiceras i SKFs personaltidning Lagerbladet.
Rapporten kommer att spridas till alla våra samverkansaktörer.Transnationellt samarbete

Aktuell statistik och information plockas fram i förväg och helst på engelska. Den internationella dimension skänker status åt projektet.
Vi har planerat för en studieresa till SKF GmbH Schweinfurt, Tyskland.
för att jämföra produktionsförhållanden och jämställdhet.
Arbetsförmedlingens Eures rådgivare med ansvar för arbetsmarknadsområde Göteborg och Mölndal kontaktar Eures organisationerna i Regione Piemonte i Italien och ZAV Auslandsvermittlung i Nürnberg, Tyskland. Dessa två organisationer är valda utifrån att SKF finns i Turin och Schweinfurt.

Eures kommer att informera skriftligt om projektet till kontaktpersonerna på dessa orter . När projektet har kommit igång kommer vi att bjuda in till studiebesök och ytterligare information på plats i Göteborg för att nå en större spridning.
Alternativt är att projektrepresentanter reser till Italien och Tyskland för att informera om projektet på lämpliga platser ex Il Lavoro mässan i Turin oktober 2009.


Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Göteborgs Tekniska College
 • SKF Sverige AB

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • Göteborgs Tekniska College
 • SKF Sverige AB

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö