Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Börja tillsammans

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCoompanion-Kooperativ Utveckling Halland ek för
KontaktpersonUlrika Rylin
E-postulrika@coompanion.se
Telefonnummer0708722944
Beviljat ESF-stöd400 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2014-01-15 till 2014-07-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien Börja tillsammans har för avsikt att undersöka möjligheterna att skapa självdrivna bemanningsföretag genom att matcha unga arbetssökandes behov om att ta sig in på arbetsmarknaden med företags behov av att kunna dela arbetskraft, detta som ett steg att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet. Förstudien syftar till att utforma en modell och ett företagskoncept som skulle kunna bidra till att unga kommer in på arbetsmarknaden via uppdrag. Vidare är modellen tänkt att testas och utvecklas i ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Det behov denna ansökan avser angripa är ungas behov av arbete på en arbetsmarknad som är svår att ta sig in på. Det problem som denna ansökan avser lösa är företags behov att dela arbetskraft. Vi vill se om det finns en möjlighet att matcha behov av kortare uppdrag och mindre tjänster hos små företag med ungas behov av försörjning genom självdrivna bemanningsföretag. Vi är tre aktörer som på olika sätt under det senaste året haft olika problemställningar som sammanfallit i en ansökan.

Den övergripande problematiken är inte ny. Unga har en tuff situation på arbetsmarknaden. 12,8% av unga i Halland mellan 18-24 år var i juli 2013 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd och en stor del av dem har aldrig haft anställning. Arbetslösheten är mindre än riksgenomsnittet med ändå allarmerande. Det som också är anmärkningsvärt är att det sker väldigt lite förändring. 2012 var siffrorna på i stort sett samma nivå. Det finns ett behov av att testa nya grepp. Problematiken kring ungas situation på arbetsmarknaden tas upp i samtliga regionens planer och styrdokument. Problematiken tas upp i den Regionala planen för Socialfonden och i Region Hallands strategi och måldokument för 2012-2015 där ungdomars möjlighet komma i arbete är ett av de prioriterade målen. Ungas utanförskap på arbetsmarkanden kommer att få stora effekter om vi inte gör vad vi kan för att påverka deras situation.

Idén som växt fram under en tid och som nu resulterat i denna ansökan bygger på diskussionen mellan LRF Halland, Coompanion Halland och HIT Halland. LRF har via Studieförbudet Vuxenskolan försökt hitta ett koncept där man stöttar nästa generation av deras medlemskår i att kunna erbjuda sina tjänster inom de gröna näringarna. LRF ser ett behov av att hitta en form och ett sätt att hyra ut sina tjänster på marknaden. De har kommit fram till att det finns ett behov av utbildning och stöd för att kunna ta på sig uppdrag och kontaktade Coompanion Halland. Under ungefär samma period väckte HIT-Halland en snarlik idé. HIT består av småföretag inom turism, företrädesvis på Hallands landsbygd. Företagen är små och har en ganska ojämnt behov av arbetskraft och ingen vana att dela anställningar. Företagen har en vana att anställa unga men ofta sker detta med tillfälliga lösningar under sommaren. Inom företagen finns ett behov av arbetskraft men uppdragen är av mindre art och möjligheten att söka rätt person är begränsad. Coompanion Halland har en erfarenhet att utbilda/rådge unga entreprenörer frågan här är om vi kan använda vår kunskap för att hjälpa företagen hitta arbetskraft och samtidigt bereda unga arbeten. LRF och HIT Halland har en stor kunskap inom sina respektive branscher och besitter en stor kunskap om företagens behov av arbetskraft.

Målsättning

På lång sikt är målet att projektet skall ha lett till att:
Det finns ett antal självdrivna bemanningsföretag i Halland genom vilka unga har en försörjning.
Det skall finnas en väl utarbetad företagsstruktur för den här typen av företag så att man lätt kan strata ett nytt bemanningsföretag.
Det skall finnas en god kännedom om ungas behov av råd och stöd i denna process.
Det skall finnas en etablerad struktur för matchning mellan bemanningsföretagen och olika sammanslutningar av företag.
Det skall finnas en god kännedom om denna möjlighet hos unga arbetssökande.
Det skall finnas en god kännedom hos företag i Halland om möjligheten att ge unga arbetssökande uppdrag.
Det skall finnas en god kännedom om möjligheten att via modellen dela anställningar mellan företag.
Modellen utgöra ett alternativ och komplement för unga som vill ta sig in på arbetsmarknaden.
Modellen är effektivare än konventionellt arbetsökande.
Modellen visar goda resultat jämfört med andra åtgärder.
Det vill säga fler unga har en chans att få ett arbete och försörja sig själv. I förstudiefasen kommer de långsiktiga målen konkretiseras, tidssättas och kvantifieras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning på så vis att de utbildningar och insatser som kommer att ske i projektet kommer att ske i anpassade lokaler. Eftersom det är ungdomarnas kompetenser och intresse som är tänkta att styra matchningen mot jobb i projektet så genomförs de insatserna utifrån varje persons förutsättningar. Eftersom detta är en förstudie har projektet som mål hur modellen fungerar på många olika plan där funktionsnedsättning är en viktig faktor att titta på då vår önskan är att projektet skall kunna ge en god nytta för unga oavsett diskrimineringsgrunderna.

Transnationellt samarbete

Projektet avser söka ett transnationellt erfarenhetsutbyte. Förstudien har som mål att åstadkomma ett transnationellt erfarenhetsutbyte för att sedan kunna gå vidare och hitta en europeisk samarbetspartner.

Samarbetspartners

  • Serviceenheten i Halland

Kommun

  • Falkenberg
  • Varberg