Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Blommande ålderdom

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgsregionens kommunalförbund, GR
KontaktpersonBarbara Ekström
E-postbarbara.ekstrom@grkom.se
Telefonnummer031-3355035
Beviljat ESF-stöd1 393 603 kr
Total projektbudget1 393 603 kr
Projektperiod2008-11-10 till 2010-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Hälsofrämjande åtgärder har stor betydelsen för att möta kommande äldreboom. Projekt Blommande ålderdom bidrar till att ge ny kunskap, öka professionell kompetens och medvetandegöra betydelsen av kultur för hälsa och ökad livskvalitet så att det leder till ett förändrat arbetssätt.


Bakgrund

Socialdepartementets vision för morgondagens äldreomsorg visar på att hälsofrämjande åtgärder och förebyggande insatser har stor betydelsen för att kunna möta den äldreboom vi har framför oss. Detta kräver ett delvis förändrat arbetssätt som tar sikte på att mera se till individens behov och det friska hos personen. Förebyggande insatser riktade mot äldre kvinnor och män kan medföra stora vinster, både hälsomässiga och ekonomiska, för såväl individen som samhället. Att vara socialt aktiv och att ha en meningsfull uppgift har inte bara betydelse för välbefinnandet, utan förebygger även risken att drabbas av psykisk ohälsa och att utveckla demens. Att delta i och vara engagerad i olika verksamheter och uppleva kultur kan också bryta den enskildes isolering och ge värdefulla sociala kontakter

Att åldras innebär för de flesta en tid av förluster av familj, vänner, hem, arbete och personliga intresseområden. Även förluster av psykiska och fysiska funktioner och självbilden förändras. Att åldras innebär att komma in i en ny fas i livet där många existentiella frågor väcks till liv. Ålderdomen har ett starkt egenvärde i sig, där människan utvecklar nya värderingar och världsuppfattningar. Ålderdomen är en tid för utveckling och mognad.
Om förutsättningarna för den naturliga åldersutvecklingen inte ges och omvärlden enbart domineras av sjukdom och vård, kan förlusterna upplevas som det centrala, och individens utveckling hämmas. Följderna för den enskilde kan innebära en nedåtgående spiral av ohälsa och lidande. Att som personal arbeta med människors livsberättelser och minnen genom reminiscensmetoden, innebär många möjligheter till det goda samtalet och mötet.
Reminiscens i sitt ursprung betyder dra sig till minnes, komma ihåg, en minnesaktivitet där man helt plötsligt drar sig till minnes något som tidigare var glömt.

En omfattande och tvärvetenskaplig forskning omkring ett tydligt samband mellan kultur, hälsa och åldrande har sedan lång tid bedrivits både i Sverige och internationellt. Forskarna är överens om att meningsfullhet och gemenskap bör ha högsta prioritet i äldreomsorgen, då detta ger en upplevd hälsa, både fysiskt och psykiskt. Att kulturupplevelser har betydelse för hälsan är etablerat i forskning. Som t.ex.
Peter Westlund Socialt synsätt, Antonvosky inte Maslow
Bo Eneroth Att vara till, om äldreomsorg som tillvaro. Barfotahandledare
Helhet ur kaos Poesi, filmkonst, bildkonst och musik som hjälpmedel för att utveckla förmågan att treva sig fram i livet och tillvaron. Tornstam Åldrandets socialpsykologi
Birgitta Rapp Kultur i vården forskningsledare på Karolinska institutet
Krister Nyström. Dans i äldreomsorg.
Lars-Olof Bygren socialmedicin och kultur
Benson Konlaan kulturliv och hälsa

Det finns inom kommunernas äldreomsorg ett kompetensunderskott, cirka 40 procent av de anställda (rikssnitt) har inte adekvat utbildning för sitt yrke (SKL, äldreomsorgen i siffror). Som adekvat grundutbildning räknas oftast gymnasiets omvårdnadsprogram eller motsvarande. En satsning på olika former av kompetensutveckling är nödvändig för att möta arbetslivets och brukarnas krav. Det ställs också ökande krav på olika specialistkompetenser inom den kommunala vården. Ett sådant angeläget utvecklingsområde är kulturområdet där personalen behöver bredda sin kompetens för att bibehålla sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom regeringens satsning på ökad valfrihet (SOU 2008:15 LOV att välja, Lag Om Valfrihetssystem) är förslaget att de äldre ska kunna välja vårdgivare. Detta kommer att ställa nya krav på personalens kompetens och öka möjligheten för personal att driva äldreomsorg i egen regi. Morgondagens äldre kommer att kräva en omsorg som hjälper dem att bibehålla god livskvalitet och kunna leva utifrån sin personlighet. Många äldre inom kommunens äldreomsorg är idag socialt och kulturellt isolerade och ensamheten är ett stort problem enligt Värdighetsutredning (SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen). Utredningen belyser också problemet med stor rörligheten bland personal och låg bemanning på äldreboendena.

För att anställda inom kommunens äldreomsorg ska kunna bidra till att öka socialt och kulturellt innehåll i vården, behövs kompetensutveckling som underlättar för de anställda att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Genom att ge personalen en orienterande kulturutbildning skapas förutsättningar och förståelse för ett aktivt kulturarbete i vardagen. Projektet ska ge de anställda inspiration men också praktiska erfarenheter av vad kultur kan innebära för att ge de äldre ökad livskvalitet.

Förprojekteringsarbete som skett utan stöd av ESF
Äldreomsorgscheferna äldreomsorgscheferna i GRs tretton medlemskommuner samlas regelbundet för information och erfarenhetsutbyte. Gruppen har ett strategiskt förhållningssätt och behandlar bl. a återkommande frågor om verksamhetsutveckling, personalförsörjning och kompetens. Under det senaste året har chefsgruppen särskilt analyserat frågor runt rekryteringsbehoven i ett långsiktigt perspektiv, och vilka kompetenser som kommer att behövas. Äldreomsorgscheferna var också representerade när regeringens utredare av Yrkeskrav inom äldreomsorg besökte GR. När det gäller grundutbildningen har gruppen engagerat sig i planeringen av ett regionalt Vård- och omsorgscollege, vilket är ett kvalitetssäkrat samarbete mellan utbildare och avnämare, och ett arbetssätt som gör det möjligt att från avnämarnas (socialtjänstens) sida påverka innehållet i såväl gymnasie- som KY utbildningar. Under året har också startats en dialog med Institutionen för socialt arbete, vilken utbildar bl. a de studenter som senare blir arbetsledare inom äldreomsorgen.
Äldreomsorgscheferna har under året också följt olika aktiviteter inom FoU i Väst GR. Man har bl. a tagit del av och diskuterat FoUs utvärdering av de ESF stödda projekten inom Samlat grepp och utvärderingen av Kompetensstegen.
Sammantaget har detta lett fram till ett antal frågor om innehållet i den kommunala vården och omsorgen, särskilt det sociala innehållet. Dessa diskussioner resulterade i att GR-kommunernas politiska styrgrupp för det sociala området på sitt möte i april ställde sig positiva till att ett arbete påbörjades för att utveckla ett program för att öka det kulturella innehållet i vården av äldre. Äldreomsorgscheferna ställde sig vid sitt möte 28 maj positiva till ett utkast av programmet Blommande ålderdom.
Med erfarenhet från projekt Knopp och Kropp konst och kultur har Göteborgs stad utbildat och inspirerat ca 300 vårdpersonal att ta del av och förstå stadens kultur genom besök på kulturinstitutionerna i Göteborg och med förläsningar. Vårdpersonal tillsammans med kulturarbetare har processat ex musik, dans, film, trädgård m.m. till aktiviteter för de äldre inom kommunens äldreomsorg. I detta projekt vill man vända sig till fler kommuner i Göteborgsregionen och använder sig av dessa erfarenheter, utvecklar konceptet ytterliggare och går ett steg längre med att utöka kunskapen om kulturens betydelse genom att ta del av aktuell forskning kring äldre och kultur, t.ex. hur musik når fram till personer med demenssjukdom.

Upplys åldrandets mörka väg
Med dina ljusaste barn och ungdomsminnen
Håll kvar i dina vinterkalla händer
Minnet av kärlekens värmande smekningar
Minns den mjuka hallonsöta kyssen
Helt utan bitter smak
Minns det sjungande trädet som växte
Så stolt och rakt inom dig
Och humorn som förvandlade besvikelsen
Till ett skratt som åter tände
Glöden inom dig
Maria Wine

Ambitionen är att genomföra projektet i två samverkande delar. Detta är en ansökan för programområde 1, kompetensutveckling och inspiration inom kulturområdet för anställda inom äldreomsorgen. Vid nästa ansökningstillfälle i september har vi för avsikt att söka för att göra en förprojektering i programområde 2 (långtidsarbetslösa) i samverkan med AF kultur.

Syfte

En kompetenshöjning i kultur för personal inom de deltagande kommunernas äldreomsorg. Syftet är att ge ny kunskapen och på så sätt öka den professionella kompetensen och medvetandegöra betydelsen av kultur för hälsa och ökad livskvalitet för personal och äldre. Att det leder till ett förändrat arbetssätt.

På längre sikt kan detta öka attraktiviteten för att arbeta inom äldreomsorgen, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en jämnare könsfördelning bland personalen. Verksamheten är redan i dag anpassad för funktionshindrade, men projektet kommer att bidra till att utveckla kulturaktiviteter som är möjliga att tillgodogöra även om man har fuktionshinder.

Målsättning

Kvalitativa mål
Att stärka, bredda och utveckla yrkesrollen med ny kunskap om kulturens betydelse för den äldre.

Att integrera kultur i omsorgsarbete så att det leder till ett förändrat arbetssätt.

Att personal genom ett hälsofrämjande arbete höjer livskvaliteten för den äldre.


Kvantitativt mål
Varje deltagare får nya kulturupplevelser inom minst 7 områden och besöka olika kulturinstitutioner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De arbetsplatser som finns inom äldreomsorgen, såsom äldreboenden och träffpunkter är i regel anpassade för fysiska funktionshinder, eftersom de äldre ska kunna vistas där. Det är emellertid få anställda med fysiska funktionshinder inom äldreomsorgen på grund av arbetets ansträngande fysiska karaktär. Den kompetensinriktning som detta projekt avser innebär framtida möjligheter till nya specialistyrken inom äldreomsorgen, såsom till exempel kulturpedagog, ett yrke som även personer med funktionsnedsättning skulle kunna utöva.
Äldreomsorgen inrymmer många omsorgstagare med olika slags funktionsnedsättningar vilket ger personalen en insikt i dessa frågor som kan utvecklas ytterligare genom utbildningen. Kultur ger också rika möjligheter att leva sig in i andra människors livsvillkor, tankevärldar och känsloliv. Utbildningen erbjuder kulturupplevelser som innebär en träning i empati.

Under utbildningen kommer deltagarna att besöka ett antal kulturinstitutioner, där tillgängligheten kommer att redovisas som en del av den introduktion till institutionen som ges. Ambitionen är att allt informationsmaterial som tas fram ska vara lättillgängligt och pedagogiskt.

Jämställdhetsintegrering

Som framgår av vår SWOT-analys så domineras äldreomsorgen av kvinnlig arbetskraft. Det är viktigt att aktualisera jämställdhetsperspektivet i utbildningen. För att kunna göra det kontinuerligt kommer temaföreläsningarna att inrymma ett återkommande inslag om jämställdhet. Det kommer att ha kreativa förtecken och på ett annorlunda sätt presentera tänkvärda perspektiv och frågeställningar. Det ger alla deltagare en gemensam upplevelse av jämställdhetsproblematiken, och blir mer konkret än ett papper. Under utbildningen ges möjligheter att genom rollspel och kreativa metoder som workshops med mera bearbeta traditionella attityder för att finna nya förhållningssätt. Med hjälp av teater lägger man också grunden för reflektion om hur jämställdhet och tillgänglighet och detta går som en röd tråd genom hela programmet.

Målgruppen är van vid att arbeta praktiskt, och därför inriktas de olika momenten i kompetensutvecklingen på praktiska övningar. Samtidigt är det viktigt att bekräfta och synliggöra den tysta kunskap som präglar den kvinnligt dominerade omsorgen. Det teoretiska underlag som kommunernas jämställdhetsplaner utgör ger en gedigen grund att utgå ifrån. Jämställdhetsintegreringen omfattar också omsorgstagarna.

Omsorgsarbetet präglas av ett traditionellt kvinnligt förhållningssätt vilket också kan motverka en rekrytering av män. Genom att intervjua de fåtal män som arbetar inom omsorgen kan man få ett referensmaterial som kan bearbetas ytterligare under utbildningen.

Deltagande aktörer

  • Vuxenutbildn. Kungälvs kommun

Kommun

  • Göteborg
  • Kungälv
  • Lilla-Edet
  • Mölndal
  • Öckerö