Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Black & White

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOmvårdnadsförvaltningen/Utvecklingsenheten
KontaktpersonHerman Johansson
E-postherman.a.johansson@skovde.se
Telefonnummer0500-498426
Beviljat ESF-stöd748 488 kr
Total projektbudget1 871 219 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2012-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Black & White är tänkt att attrahera kvinnor och män med högfungerande autism, som inte passar in i befintlig daglig verksamhet och arbeta med individuella handlingsplaner, för att sedan få ut dem på den öppna arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier. Det finns stora vinster med att fokusera på dessa brukare, då det handlar om normalbegåvade människor som mycket väl, med rätt stöttning, motivation och handledning, skulle kunna gå vidare till ett riktigt arbete.

Verksamheten i projektet är dels en redaktion och dels en utvecklingsgrupp. Redaktionen kommer att producera en professionellt framtagen lättläst tidning för Skaraborg, vilken inriktar sig till hjärnskadade, invandrare, intellektuellt funktinshindrade och barn. Utvecklingsgruppen kommer att förutom ansvara för support och underhåll mot webbtidningen även att producera ett socialt spel/nyttospel för tidningen och i förlängningen även i samarbete med Högskolan i Skövde arbeta med annan nyttospelsutveckling.

Bakgrund

Personer som omfattas av LSS kan beviljas insatsen daglig verksamhet. Den ska tillgodose behov av sysselsättning för personer, som annars pga sitt funktionshinder skulle ha svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Enligt statistik 2010 från Socialstyrelsen hade under år 2009 nästan 29000 personer i Sverige daglig verksamhet. Det var 2.5 gånger vanligare att unga män sökte daglig verksamhet än kvinnor och det var även något vanligare att män med funktionshinder fick en anställning än att kvinnor med funktionshinder gjorde det.

I Skövde omfattar daglig verksamhet sammanlagt 220 brukare med ett stort utbud av aktiviteter, som tillgodoser olika behov och förutsättningar. Ambitionen i insatsen är alltid att sysselsättningen ska ge brukaren förutsättningar att gå vidare till annat arbete. I Skövde uppnår dock bara 0.1 % av brukarna detta, vilket står i paritet med en nationell kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2008, där övergången från daglig verksamhet till lönearbete var obetydlig. Det är därför berättigat att betrakta daglig verksamhet i Sverige som en förvaring av brukare, som också konserverar funktionshindret, eftersom det inte finns någon allmän modell för hur de som kommit in i daglig verksamhet ska komma ut igen, och inte heller någon individuell plan för att komma tillrätta med brukarens funktionshinder ur ett arbetsperspektiv. Rapporten av kartläggningen uppskattade att 10 % av personer i daglig verksamhet skulle ha kunnat gå vidare till annan sysselsättning om insatsen hade haft framgång i sin ambition, vilket i Skövde skulle ha varit 22 personer.

En grupp som sällan söker sig till daglig verksamhet är kvinnor och män med högfungerande autism. Diagnosen är 5 gånger så vanlig hos män som hos kvinnor. Det här är normalbegåvade personer, som mycket väl kan och i vissa fall också lyckas ta sig in på arbetsmarknaden, eller studerar på högskola pga sina färdigheter och kompetens som är jämförbar med den övriga befolkningens. Det som står i fokus för funktionshindret är det sociala samspelet med andra människor, särskilt när det gäller långsiktigheten i arbete eller andra förehavanden. Efter skolgång finns det få om några möjligheter till anpassade arbeten och de isoleras därför ofta från samhället och hamnar i värsta fall i en livslång roll som bidragstagare.

Även om det inte finns någon officiell kartläggning av antalet personer med diagnosen, betraktas dessa allmänt som en växande grupp, och Skövde har anpassat sig till detta genom att ha inrättat ett särskilt stödboende, med plats för 16 personer. På Medieprogrammet SMMP/IVA i Skövde går idag 22 elever, där alla är berättigade insatsen daglig verksamhet. Genom samarbete med skolan har uppmärksammats behovet av den här typen av verksamhet, då många elever lämnar skolan utan någon planerad framtida sysselsättning.

Med den allmänna uppfattningen om ett växande antal män och kvinnor med högfungerande autism som grund, är det högst relevant att förebygga och motverka gruppens utanförskap och skapa förutsättningar för att få in dem i utbudet av daglig verksamhet, i synnerhet då detta är en målgrupp som mycket väl kan ta sig vidare till annan anställning.

Insatsen daglig verksamhet attraherar sällan, då de som grupp inte passar in i traditionell daglig verksamhet, pga att de sällan vill kännas vid sitt handikapp och inte vill ha en sysselsättning som varken stimulerar tanken eller känns som ett riktigt arbete. Män och kvinnor med högfungerande autism förekommer dock inom daglig verksamhet, såväl i Skövde som i övriga Sverige. Det som kan konstateras baserat på ovanstående kartläggning är att dilemmat att komma vidare för dessa är detsamma som för övriga brukare. Brukaren måste kunna hantera krav, förväntningar och önskemål och få extra hjälp i sina individuella svårigheter för att kunna ha möjligheten att gå vidare till annan sysselsättning.

För män och kvinnor med högfungerande autism är problemet således dubbeltydigt: de söker sig sällan till daglig verksamhet och även om de gjorde det skulle ej idag befintliga resurser kunna tillgodose deras möjligheter att komma vidare ut på den öppna arbetsmarknaden. Utmaningen för daglig verksamhet ligger därför i att dels skapa en aktivitet som attraherar dem, och dels ger dem individuella förutsättningar att komma vidare i livet, genom att medvetandegöra deras förmågor och kompetens, men även deras behov av stöttning och handledning ut i arbetsvärlden. Samarbete mellan berörda verksamheter och myndigheter är en förutsättning för att detta ska kunna nå framgång, t ex samarbete med gymnasieprogrammet SMMP, där brukarna redan under utbildningen bekantar sig med verksamheten och att sedan steget in i den, efter avslutad utbildning, inte upplevs som lika stort och svårt. Väl inne i daglig verksamhet är ett samarbete med berörda myndigheter lika viktigt, t ex Arbetsförmedlingen, för att förhindra en konservering av funktionshindret och få ut dem på den öppna arbetsmarknaden.

Att endast få in brukare med högfungerande autism får därför inte bli ett självändamål i sig självt och verksamheten måste formas så lik en riktig arbetsplats som möjligt, för att skapa förutsättningar för att sedan kunna slussa dem vidare i livet.

För att lösa detta har Omvårdnadsförvaltningen i Skövde startat projektet Black & White, vars verksamhet utgörs av en tidningsredaktion och en utvecklingsgrupp. Detta är sysselsättning för projektets primära målgrupp, dvs män och kvinnor med högfungerande autism.

Genomförandefasen är indelad i 2 delfaser:

1: Inputfas. Etablera verksamheten, rekrytera brukare och skapa en struktur och planering på arbetsplatsen för produktion av i första hand en lättläst tidning, men även supportverksamhet för denna vad gäller teknik och IT och utvecklingsarbete, t ex med serious games (nyttospel). Till detta knyter förvaltningen ett nära samarbete internt med andra avdelningar såsom IT-avdelning och gymnasieskolan, och externt med t ex. Högskolan i Skövde och Gothia Science Park. Andra aktörer är intressentorganisationer som Attention Skaraborg, för att förstärka brukarperspektivet och målgruppens aktiva deltagande. Förvaltningens nämnd har i sin verksamhetsplan för 2010-2012 fastställt att brukarna ska ges mer ”makt” och ökad valfrihet för att kunna påverka sin egen livstillvaro/vardag samt synliggöra möjligheten till sysselsättning/utbildning för den enskilde brukarens med funktionsnedsättning. Följaktligen ställer projektet den primära målgruppens deltagande i centrum, genom att de i form av en referensgrupp är medansvariga för utformandet av websidans infrastruktur och verktyg. Etappen avslutas med lansering av websida/tidning klar.

Tidsplan: 2011-07-01 – 2011-12 -31

2: Outputfas. Efter uppstarten av tidning vidareutveckla verksamheten, arbeten på uppdragsbasis t ex. med översättning för förlag, kommuners hemsidor och nyttospel (det senare i nära samarbete med den spelutveckling som bedrivs på högskolan i Skövde). Kartläggning av möjligheter till praktik inom annan verksamhet/företag för de män och kvinnor med högfungerande autism som nu är aktiva i projektet. Till detta kommer vi i första hand att uppgradera vårt samarbete med Arbetsförmedling från att vara en kontakt till att vara en aktiv aktör i projektorganisationen. Detta ska resultera i en vidareutvecklad modell för hur målgruppen, med den erfarenhet och utbildning som förkovrats i verksamheten, ska kunna komma vidare genom individuella handlingsplaner (mervärde).

Modellplan:
Aktivitet för män och kvinnor med högfungerande autism
Kunskap för dessa (utbildning)
Sysselsättning (inom projektet/handlingsplan)
Praktik
Möjligheter till (riktiga) arbeten

Tidsplan: 2012-01-01 – 2012-12-31

Redaktionen kommer att arbeta utifrån krav på professionell produktion överensstämmande med en vanlig arbetsplats, med övriga krav på närvaro och samspel i grupp. Redaktionen fokuserar på att producera en lättläst tidning på Internet för Skaraborg.

Syfte

Primära syften med Black & White är:
-Att skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism, som simulerar en arbetsplats där krav på professionell produktion och samspel i grupp överensstämmer med dem på en verklig arbetsplats.
-Att berörda brukare som står i steget mellan utbildning och arbete eller högre studier, och äldre personer med högfungerande autism, som inte tidigare har någon (tillräcklig) sysselsättning , rustas inför framtiden och möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden genom erfarenhet och utbildning i verksamheten.
-Att genom modellplanen (process) i verksamheten träna deltagarna inför att kunna bibehålla en anställning och träna dem inför de krav, önskemål och förväntningar som kommer att ställas på dem av arbetsgivare.
-Att genom samarbete med relevanta myndigheter, företag och organisationer hjälpa deltagarna att erhålla praktik i annan verksamhet utifrån individuella handlingsplaner och efter kartläggning om individuella förutsättningar i relation till befintligt och utvecklat mottagande på arbetsplatser.
-Att utveckla modellplanen så att den efter utvärdering resulterar i ett mervärde för andra enheter inom daglig verksamhet, där den också kan appliceras efter anpassning till respektive målgrupps förutsättningar.

Sekundära syften med Black & White är:
-Producera en professionellt utförd lättläst tidning på Internet för grupper som inte helt eller alls kan tilldogogöra sig lokala nyheter genom de ordinarie medierna i Skaraborg.
-Översättning av kommunal information, instruktionsmaterial och annan efterfrågad text till lättläst svenska.
-Inom ramen för projektets IT-verksamhet producera nytto- eller träningsspel för brukare och personal.
-På tidningens hemsida skapa ett forum och samlingsplats för läsargrupperna, med t ex. samhällsviktig information, t ex. rutiner i kontakter med myndigheter och vilka nätverk/andra träffpunkter som finns att tillgå för dem, regionalt som nationellt.

Målsättning

-Att under delfas 1 (2011-07-01 - 2011-12-31) rekrytera 10 män och kvinnor med högfungerande autism till projektet
-Att eftersträva en könsrepresentation så jämnt fördelad som möjligt i brukargruppen, med hänsyn tagen till överdelen män med diagnosen.
-Att 2012-01-01 kunna lansera tidningen i skarpt läge på Internet, med 12 nummer/år. OBS: nummer avgränsas inte eftersom det är en internettidning, men baseras på antalet nya artiklar/reportage som produceras per månad, i relation till t ex. 8 SIDOR.
-Att under projekttiden fram till 2012-12-31 ha utvecklat modellplanen och upprättat ett starkt samarbete med samverkanspartners inför output, så att 50 % av deltagarna har påbörjat eller helt gått över till annan anställning. (detta projektmål är i total utsträckning relaterat till de till verksamheten i framtiden och i perioder knutna brukare, då de individuella handlingsplanerna kommer att skifta i mycket stor utsträckning pga den enskilde individens egna förutsättningar).
-Att efter extern utvärdering av projektet och modellplanen integrera den permanent i linjeorganisationen daglig verksamhet i Skövde, för framtida brukares behov och mottagande.
-Att säkerställa att framtida löpande kostnader täcks med interna medel eller försäljning av tidning, annonsering, så att t ex utbildning för framtida deltagare kan tillgodoses.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för kvinnor och män med högfungerande autism handlar om den psykosociala miljön och hur den begränsar eller tvärtom stimulerar till engagemang i sysselsättning och till samspel med andra människor. En alltför stor anpassning av miljön skulle bli kontraproduktiv, om den inte samtidigt tränar brukaren och låter den förkovra sina nya erfarenheter, som han eller hon annars inte skulle fått. Verksamheten kommer att vara indelad i av skärmar eller bokhyllor avgränsade arbetsstationer, i strid med kutym på en verklig redaktion. I linje med en verklig redaktion, och med förutsättningen att skapa markant ökad tillgänlighet för män och kvinnor med högfungerande autism, kommer sysselsättning till skillnad från all annan daglig verksamhet i Skövde att erbjuda arbetstider även på kvälls- och på helgtid. Detta är en mycket viktig förutsättning för personer, som i stor utsträckning bara kommer att kunna arbeta deltid/kortare pass och maximerar också täckningen av det redaktionella arbetet (ökat tillgodogörande för läsaren).

Det är i linje med projektet att kunna ta emot brukare även med andra funktionshinder, t ex. begränsningar i rörelseapparaten. Verksamhetslokalen ligger därför på bottenplan och på ett och samma plan. Det finns inga trösklar över huvud taget och dörrarna är breda, toaletten fungerar för personer som sitter i rullstol. Arbete för synskadade kommer att kunna anpassas, i synnerhet med beaktande att de arbetar mot läsargrupper som själva kan ha synnedsättning och det därför redan finns program som anpassar text och bild. Andra behov, t ex. hörselnedsättning, kommer att tillgodoses vid behov. En skriven handlingsplan för tillgänligheten kommer att fortlöpande att uppdateras och behandlas på projektorganisationens möten och tas upp varje gång en ny brukare söker sig till verksamheten.

Jämställdhetsintegrering

Konceptet med ett redaktionsarbete och IT-support kan associeras till en mansdominerad sfär. Orsaken till dessa verksamheter är brukarnas färdighet med dator och IT-kunnande, vilket gäller för båda könen. t. Fotografering är inte i samma utsträckning stämplad mot ett specifikt kön och enligt medieprogrammet SMMP har elever en fotoklubb, där fler flickor än män med högfungerande autism deltar.

Det är oavsett verksamhetstyp viktigt att arbeta med ett könsneutralt förhållingssätt och det är ett av inslagen i det sociala samspelet, i vilket deltagarna tränas.

När det gäller output och få ut deltagarna på praktik kommer särskild vikt läggas vid att inte en traditionell könsfördelning uppstår, t ex. att fler män och kvinnor erbjuds praktik inom industrin eller tvärtom, att fler kvinnor än män erbjuds praktik inom livsmedelsaffärer. Fokus kommer istället alltid att läggas och fokuseras på den enskilde brukarens egna förutsättnignar och behov. En medvetenhet om genusperspektiv, i synnerhet hur omgivning och samarbetspartneras betraktar detta, är dock nödvändig för att motverka en uppdelning i olika möjligheter för brukare baserat på kön. Därför kommer detta att vara en stående punkt i arbetsgruppsmöten, där samverkanspartners, medarbetare och ev. mottagare träffas i nätverk.

Framgången för brukare kommer att beaktas även utifrån kön, för att synliggöra ev. strukturella problem som ändå kan dröja sig/uppstå.

Transnationellt samarbete

För spridning i EU pågår för närvarande en dialog med Oslo kommuns byrå Omsorg og Sosiale tjenester om ett framtida arbete, där utbyte av idéer och jämförande daglig verksamhet (motsvarande insatser) är tänkt att leda till mervärde länderna emellan, när det gäller sysselsättning för funktionshindrade. Då detta fortfarande är i ett initialt skede går det inte i nuläget att specificera samarbetet ytterligare, utan detta görs i mobiliseringsfasen.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan LFC Skövde
  • Omvårdnadsförvaltningen/Utvecklingsenheten

Samarbetspartners

  • Administrativa kontoret
  • Forsknings- och utbildningskansliet
  • Gothia Innovation AB
  • Skolförvaltningen

Kommun

  • Skövde