Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bengt och Monica

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet Fyrstad
KontaktpersonJoakim Olausson
E-postjoakim.olausson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0520-525089
Beviljat ESF-stöd328 400 kr
Total projektbudget328 400 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-06-13
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Målgruppen för denna förstudie är arbetssökande personer, i första hand äldre än 50 år. Frågorna vi avser att arbeta med behandlar attityder hos rekryterare, kompetensutvecklingsfrågor och olika former funktionsnedsätting som arbetssökande i denna grupp har att beakta.

Bakgrund

Bakgrund

Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamhet vid Göteborgs universitet, Distrikt Väst, söker stöd för en förstudie i ansökningsomgång för Västsverige, "Förstudie och fördjupade implementeringar år 2014". Ansökningsomgången avser programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud.

Grunden till de frågeställningar som förstudien ämnar att ta upp har sitt ursprung i de erfarenheter vi som projektägare erhållit i samband med det pågående ESF-projektet Matchning Fyrbodal. I projektet ser vi en ökande andel deltagare födda på 50-talet där vilkas kompetensområden hittills varit efterfrågade men minskat den senare tiden.

Arbetslösheten inom Fyrbodals upptagningsområde skiljer sig mellan kommuner och riket. Varje kommun inom området har haft olika förutsättningar i den strukturomvandling som pågår. Kommuner med en stor andel sysselsatta inom industrisektorn har drabbats mycket hårt av lågkonjunktur och dess följdverkningar. Åldersstrukturen inom industrin har varit hög med långa anställningar i regel med få undantag. En viktig förändring inom tillverkningsindustrin under 1990-talet är att bemanningsföretagens andel av personalen ökade med timanställningar som vände sig till den yngre delen av arbetskraften.
Finanskrisen 2008 tvingande många företag att säga upp den yngre delen av arbetskraften för att säkerställa sin framtida produktion. GM:s fordonsnedläggelse av Saab automobile AB påverkade många fler inom regionen. Flera underleverantörer flyttade sin produktion till andra orter och länder vilket resulterade i stora uppsägningar av personal inom Fyrbodals upptagningsområde.

Problem- och behovsanalys

Strukturomvandlingen inom industrisektorn ger färre arbetstillfällen för målgruppen 50+ och gör deras situation svårare att hitta ny sysselsättning. Enklare repetitiva arbeten ersätts med mer arbeten som kräver mer utbildning och ställer högre krav på språk-, datakunskaper och förmåga att ta till sig ny kunskap.
Många av de arbetslösa har förgymnasial utbildning och funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Utmärkande grupper av arbetslösa är de mellan 55-64 år samt utomeuropeiskt födda personer. Vi tittar på följande kommuner, Trollhättans, Vänersborgs, Uddevallas, Lysekils och Munkedals kommuner.

Den största gruppen förutom ungdomar under 24 år är gruppen 55- 64 år. I gruppen över 50 år men inte över 60 år har några kommuner inom Fyrbodal plockats ut för att visa det aktuella läget vecka 33, 2013. Det totala antalet arbetslösa inom gruppen 50- 59 år fördelas enligt arbetsförmedlingens statistik, vecka 33.

Intressant att notera är att av 1557 arbetslösa inom gruppen har 430 personer någon form av funktionsnedsättning. Det motsvarar ca 27 % av den totala gruppen. Det är bara personer med registrerade funktionsnedsättningar hos arbetsförmedlingen som avses. Genom Folkuniversitetets arbete med arbetssökande vet vi att icke-registrerade funktionsnedsättningar inte är ovanliga bland kvinnor och utrikes födda. Av de 1557 arbetslösa har 562 personer utomeuropeisk bakgrund, vilket motsvarar 36 % av gruppen. Total andel av arbetslösa med funktionshinder och utomeuropeiskt ursprung motsvarar 64 % av åldersintervallet.

Utifrån arbetsförmedlingens statistik kan man utläsa att andelen som har varit arbetslösa längre än 12 månader och närmar sig jobb- och utvecklingsgarantin ökar från 2012 års siffror. Det finns ett mörkertal när man tittar på funktionsnedsatta personer. I nuvarande projekt har vi upptäckt att flera personer som har uppgivit att de är friska i kropp och själ vid intaget i efterhand har berättat om sina fysiska och själsliga problem. Många har lång erfarenhet från arbetsmarknaden oftast från samma arbetsgivare och de får svårt i sitt jobbsökande när de inte har någon vana från att söka arbeten.

Under hösten 2012 publicerade IFAU en rapport (2012:13) som undersökte faktorer som påverkar rekrytering. Rapporten pekar bl.a. att sjukskrivning och ålder spelar stor roll. Förstudien ämnar att fördjupa sig i frågestälningar kring rekrytering och undersökande av attityder hos rekryterare.

I förstudien avser vi att genomföra en undersökning med kvalitativ ansats för att gå in djupare i problematiken för målgruppen.
Genom att använda en kvalitativ metod fördjupas förståelsen för målgruppen och näringslivsföreträdare. En väl utförd förstudie kan ge nya infallsvinklar för arbetet mot målgruppen och öka deras möjligheter och förväntningar på arbetsmarknaden. Som komplement kommer även kvantitativ undersökning att göras.

Målgruppen är viktig för de har 10-15 år kvar i arbetslivet. Utifrån följande har vi bla följande frågeställningar:

- Vad krävs för att en arbetsgivare ska anställa en person över 50 år?
- Vad förväntar sig en arbetsgivare av en person som har nått 50 år?
- Hur upplever gruppen 50+ sin situation på arbetsmarknaden?
- Har målgruppen de kunskaper om vad som kan förväntas av dem i arbetslivet?
- Ökar förutsättningarna till anställning om anpassad kompetensförstärkning sker?
- Undersöka behovet och nyttan av validering och/eller modeller för icke-formellt lärande utifrån EQF eller andra mål
- Undersöka förutsättingar för eget företagande och alternativa försörjningsmodeller genom socialt företagande.
- Undersöka incitamentsmodeller för målgruppen

Att göra en förstudie om dessa problemställningar kan underlätta och öka förståelsen i en framtida ansökan och ge verktyg som är anpassade till målgruppen och skapa mål och strategier som underlag för kommande beslut.

Målsättning

Det övergripande målet är att målgruppens utanförskap från arbetsmarknaden minskar och fler hittar sysselsättning och egen försörjning. I det övergripande målet ingår att hitta och utveckla arbetssätt, kompetensutvecklingsformer och undersökande av incitamentsmodeller som är särskilt anpassade till målgruppens behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I vår förstudie kommer vi att beröra vikten av att tillgängliggöra och anpassa verksamheter för personer med funktionsnedsättning då vi redan på förhand känner till att förstudiens målgrupp har känd funktionnedsättning men ofta även icke-känd och s.k. dold funktionsnedsättning.
Vi kommer att belysa tillgänglighetsfrågor, behov och verksamhet i förstudien.

Transnationellt samarbete

Ett eller två besök på lämpliga projekt i norra Europa där liknande målgrupper är involverad. För att se på plats hur projekten bedrivs och få tillgång till deras erfarenheter att arbeta med funktionsnedsatta och utrikesfödda personer. Särskilt fokus på arbetskraftsutbud i samband med strukturomvandling.

Kommun

  • Essunga
  • Färgelanda
  • Grästorp
  • Lilla-Edet
  • Lysekil
  • Mellerud
  • Munkedal
  • Trollhättan
  • Uddevalla
  • Vänersborg