Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Bazar Göteborg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgs stad Centrum, INdivid och familjeomsorg (inkl funktionshinderenhet)
KontaktpersonLars Holmquist
E-postlars.holmquist@centrum.goteborg.se
Telefonnummer031-3657480
Beviljat ESF-stöd6 961 129 kr
Total projektbudget13 922 173 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan bygger på en EU-finansierad förstudie som undersökt möjligheten att etablera en Bazar i Göteborg. Ett multietniskt handelscentrum och turistmagnet som skapar arbetstillfällen. Förstudien har visat på att stödet för de som vill starta eget är otillräckligt och att det finns brister i samordningen mellan stödorganisationerna. Projektet syftar till att förbättra stödinsatserna för arbetslösa som vill starta eget. Förstudien har identifierat ca 40 arbetslösa personer som har intresse av att bli företagare. Projektet ska hjälpa dessa och andra människor till att bli bättre rustade och ge dem bättre förutsättningar att bli etablerade på arbetsmarknaden, som egna företagare eller som anställda. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens starta eget organisationer. Projektets mål är att deltagarna ska bli etablerade på arbetsmarknaden genom i första hand bli egna företagare . Från projektet ska minst 15 långsiktigt hållbara företag etableras.

Bakgrund

Projektet bygger på en förstudie finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. I förstudien har 5 kommuner samarbetat, Malmö, Göteborg, Eskilstuna, Västerås och Södertälje. Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheten att skapa arbetstillfällen åt i första hand utlandsfödda medborgare genom att etablera basarer (multietniska handelscentra) i de olika kommunerna. Syftet med Bazaren är att skapa ett forum för småföretagare/butiksägare men också att skapa en mötesplats och en turistattraktion som ger positiva integrationseffekter i kommunen. En butiksmix som innefattar mat, kryddor, restauranger, caféer, delikatessdiskar samt småbutiker med varor och tjänster från när och fjärran. Under förstudien har vi fått också fått förfrågningar från personer som vill öppna resebyråer, skrädderi, kemtvätt och växlingskontor. Av de 5 kommuner som samarbetat med förstudien är det Göteborg, Eskilstuna och Malmö som har för avsikt att gå vidare med genomförandeprojekt. Samarbetet mellan dessa kommuner har varit fruktbart under förstudien och kommer därför att fortsätta även under genomförandet. Andra framgångsrika Bazar-projekt finner vi nära Göteborg, i Danmark och Norge finns det lyckade mulitetniska marknader. Förstudien har tittat närmare på Danmark där Byggeselskab Olav de Linde har byggt upp Bazar Fyn och Bazar Vest, helt på kommersiella villkor. Projekten har affärsmässigt mycket god bärkraft och även haft samhällsmässigt, mycket gynnsamma effekter med social integration för invandrare och skapande av många arbetstillfällen för både danskfödda och nya danskar. Bazar Vest och Bazar Fyn besöks frekvent av diplomater, kungligheter och forskare för deras positiva samhällspåverkan. Olav de Linde håller nu på att bygga en tredje Bazar i Köpenhamn. Gemensamt för samarbetskommunerna är att de alla har en hög andel utlandsfödda medborgare som saknar arbete och inkomst. Bland de arbetslösa invandrarna finns det många duktiga entreprenörer. Personer med goda affärsidéer och företagarvana från sina hemländer som ser företagande som snabbaste och i många fall enda vägen ut ur arbetslöshet. Problemet är att personerna saknar kontakter och har bristfälliga kunskaper om hur man startar och driver företag i Sverige. Till detta kommer språksvårigheter och finansieringsproblem. Planerna på att etablera en Bazar i Göteborg har väckt stort politiskt och massmedialt intresse och reaktionerna har överlag varit positiva.
I många länder har Basarkonceptet visat sig vara en framgångsrik väg för immigranter att bli integrerade i samhället och på arbetsmarknaden.

Under förstudien har 40 arbetslösa personer intervjuats, 24 kvinnor och 16 män. Samtliga av de intervjuade är mycket motiverade och har stort intresse av att bli entreprenörer men de har också ett stort behov av hjälp och stöd om de ska kunna nå sitt mål.
Under förstudien har tre problemområden identifierats. 1.Finansieringsproblematiken, många av de presumtiva entreprenörerna saknar säkerheter och eget kapital. 2. Myndigheter och strukturer, många av de presumtiva entreprenörerna saknar kunskap om hur man startar och driver företag i Sverige dessutom bidrar dåliga svenskkunskaper till att personerna har svårt att förstå det som myndigheter och organisationer kommunicerar. 3. Tvingat entreprenörskap, det finns en risk att vissa av de utlandsfödda entreprenörerna startar företag av nödtvång, för att de inte kan få annat arbete, inte för att de har en idé som de tror på.

Syfte

Det finns ett starkt intress från -politiskt, -konsument och företagarperspektiv att etablera en Bazar i Göteborg. Bland intressenterna finns ett antal redan etablerade företagare som ser Bazaren som en expansion och överlevnadsmöjlighet. Men det finns också många arbetslösa personer som visat intresse för att starta affärsverksamhet i en sådan Bazar. Detta projekt syftar till att hjälpa och rusta dessa människor till att bli etablerade på arbetsmarknaden, i första hand som egna företagare i Bazaren, men för vissa kan det handla om att bli etablerad på arbetsmarknaden via anställning av ett företag som är verksamt på Bazaren eller ett företag utanför Bazaren. Merparten av deltagarna i projektet kommer att delta i en 40 veckor lång Bazarsäljarutbildning som är en vidareutveckling av det nu pågående projektet "Partnerskap Göteborg Världssäljaren". Bazarsäljarutbildningen ska vara en processinriktad utbildning innehållande yrkessvenska, coachning av den egna personen, inspiration genom förebilder och satsning på starta eget och entreprenörskap med företaget Eductus som utbildningsanordnare. Om denna ansökan beviljas tänker vi oss att projektet ska inrymmas i Världssäljarprojektets lokaler vilket i så fall innebär 0 kr i hyreskostnad fram till augusti 2012. Vissa av projektets deltagare kommer också att erbjudas kooperatörsutbildning anordnad av Coompanion och starta-eget-kurser anordnade av IFS/ALMI. Det handlar om att göra individuella paktetlösningar där projektpersonalen tillsammans med utbildningsanordnarna och samarbetspartnerna bidrar var och en för sig med sin specialistkompes så att deltagaren kan nå sitt mål. Tillsammans med samarbetspartnerna ska projektet försöka hitta lösningar på de tre utmaningar som har identifierats under förstudien. 1. Finansieringsproblematiken. I denna fråga kommer projektet att samarbeta med Microfinansinstitutet och JAK-banken för att hitta lösningar som gör det möjligt även för personer utan eget kapital att starta företag. 2. Myndigheter och strukturer. I denna fråga kommer projektet att samarbeta med de starta-eget-organisationer som är verksamma i Göteborg. Almi/IFS är i detta sammanhang extra viktiga som samarbetspartner eftersom de har flerspråkig personal och är specialiserade på att hjälpa invandrare som vill starta företag. 3. Tvingat entreprenörskap. Projektet behöver kunna erbjuda alternativa vägar till arbetsmarknadsetablering för personer som satsar på företagande av nödtvång. Viktigt att personalen tidigt upptäcker dessa personer och att projektet tillhandahåller stöd för dessa personer att hitta en anställning i stället för att satsa på ett misslyckat entreprenörskap.

Målsättning

Projektets mål är att minst 50 % av deltagarna ska bli etablerade på arbetsmarknaden. Detta ska i första hand ske genom att deltagarna startar företag men kan också ske genom att deltagarna erhåller en anställning. 100 % av deltagarna ska efter avslutad tid i projektet känna till hur man startar ett företag i Sverige. Projektet ska leda till att minst 15 långsiktigt hållbara företag etableras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta funktionshindrades möjlighet att delta i projektet. De lokaler projektet använder ska var väl anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Vilket bland annat innefattar handikappanpassade toaletter och dörröppningsknappar. Vår målsättning är att genom anpassning, kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagarna göra verksamheten tillgänglig för alla som önskar vara med oavsett typ eller grad av funktionsnedsättning.Vi kommer att börja med en utbildning i tillgänglighet för projektgruppen. Vi tänker här ta hjälp av ESF:s processtöd i frågan. När det gäller tillgänglighet till lokaler, hörselslingor i utbildningslokalerna m.m. så kommer alla att kunna ta del av all undervisning och diskussioner. När det gäller praktikplatser ska vi se till att alla har möjligheter till praktik och det finns även vissa möjligheter att via AF anpassa arbetsplatsen efter behov. Eftersom vår målgrupp har olika nivå på sina svenskkunskaper och alla kommer att läsa svenska parallelt med annan undervisning så kommer allt material att utformas på lätt svenska.
En kartläggning av eventuella dolda handikapp kommer också att göras av alla deltagare för att kunna underlätta deltagandet för personer med t.ex diabetes (mattider), smärtor som göra att man inte kan sitta stilla för länge, allergier o.dyl. Viktigt för alla att ha kunskap om olika former av dolda handikapp för att kunna ge rätt bemötande och för att kunna underlätta för alla. Extra viktigt med vår målgrupp eftersom man redan har hamnat långt utanför och har en lång väg fram till ett jobb. Det är därför väldigt viktigt att deltagaren inte lägger på sig själv en extra börda genom sin funktionsnedsättning utan att vi hjälper dem att se att det inte hindrar deras möjligheter till att lyckas utan kanske till och med i vissa fall ger dem en fördel eftersom de besitter en kunskap som vi andra inte har och som de kanske kan ha nytta av i sitt framtida yrkesutövande. Om vi lyckas kan vi få ambassadörer som ger hopp till andra i samma situation att det finns hopp och möjligheter till integration och en plats på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Projektets personal och deltagare måste öka och utveckla sin kunskap och förståelse för hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden och arbeta med förhållningssätt som inte diskriminerar eller underhåller traditionella könsmönster. Vid tre tillfällen under projektets gång ska föreläsningar kring jämställhet genomföras för personal och deltagare. Personal anställd av Göteborgs kommun med goda kunskaper om jämställdhet kommer att anlitas som föreläsare. Projektägaren kommer att ställa krav på sina utbildnings-leverantörer att bygga sina utbildningar utifrån ett könsneutralt perspektiv samt att man ska ha goda kunskaper i ämnet men vi tänker ha en genomgång med vår utbildningsanordare för att stämma av att så sker. När det gäller utbildningar, praktik m m kommer vi att se till att alla får lika möjligheter bl a genom att tänka på att kvinnorna oftast hämtar/lämnar på dagis. Ta hänsyn till ensamståendes situation samt kvinnors trygghet när det gäller val av lokaler/tider o dyl. När det gäller styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp så tänker vi se till att de blir jämställda och även tänka på fördelningen av antal kvinnor och män. Vi kommer också att vara noga med hur vårt material, broschyrer, infomaterial o dyl är utformat så de blir könsneutrala samtidigt som vi särskilt försöker locka kvinnor till projektet med tanke på det vi sagt tidigare om de potentiella deltagarna.

Transnationellt samarbete

Med hjälp av projektet "The bridge" (Groundwork), som är en del av Projektet "Partnerskap Göteborg", ska vi under mobiliseringsfasen ta kontakt med organisationer i London för att hitta en eller flera samarbetspartner. Eventuellt kan vi också få till ett samarbete med köpmännen i Danmarks Bazarer.

Medfinansiärer

  • Almi företagspartner Väst AB
  • angered
  • Norra Hisingen
  • Vuxenutbildningsförvaltningen
  • Västra Göteborg
  • Västra Hisingen
  • Östra Göteborg

Samarbetspartners

  • Mottagningsenheten i Göteborg (Kållered)

Kommun

  • Göteborg