Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Basprocessen för jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionalt ResursCentra
Kontaktpersoncarina larusson
E-postcarina.larusson@resurscentra.se
Telefonnummer031-13 61 75
Beviljat ESF-stöd5 724 426 kr
Total projektbudget11 477 506 kr
Projektperiod2011-08-15 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi skall bedriva ett projekt som är inriktat på att öka kompetens och möjligheter att få jobb för de kvinnor med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden. Vi har utarbetat en modell - Basprocessen för jobb - som visat sig vara en framgångsrik arbetsmodell för målgruppen. Vi vill utveckla modellen ytterligare under perioden för att skapa en ännu bättre utvecklingspotential.

Bakgrund

BAKGRUND - RESULTAT AV FÖRPROJEKTERING
Regionalt Resurscentra har gjort en förstudie med inriktning på att utveckla en metod som kan vara ett redskap att öka sysselsättning för kvinnor med utländsk bakgrund - Basprocessen för jobb. Vi har testat metoden på såväl unga kvinnor som äldre och vi har sett att den fungerar bra. Resultatet är högre för den äldre gruppen vad det gäller att gå vidare till sysselsättning i form av studier eller arbete, men även för den yngre gruppen gav arbetet resultat. Vi har även testat metoden i en grupp med enbart svenska/nordiska ungdomar för att få en referens och se om förutsättningar och resultat som kan relateras till etnicitet påverkar sysselsättningsmöjligheterna. Vi tror oss kunna konstatera att bland ungdomarna i den svensk/nordiska gruppen är fler i sysselsättning, dvs arbete eller studier, än i gruppen med ungdomar med utländsk härkomst. Bäst resultat finns dock i gruppen med äldre kvinnor, dvs mellan 24 och 54 år där nästan 100 % har gått vidare till studier efter avslutad testgrupp. Sju av de åtta deltagarna är nu igång med olika aktiviteter och den åttonde väntar på att bli kallad till start på Vuxenutbildningen. Den gruppen har vi arbetat med inom ramen för ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen fick under 2009-2010 i uppdrag av regeringen att kartlägga utanförskapet för utrikesfödda kvinnor födda utanför EU/EES. Pilotprojektet KIUT- Utrikesfödda kvinnor i utanförskap genomfördes på 6 orter runt om i landet. Sundsvall, Stockholm , Göteborg , Halmstad, Landskrona och Malmö. Pilotprojektets målgrupp var utrikesfödda kvinnor med svag språkkunskap i svenska, låg utbildningsnivå och som inte tidigare varit i kontakt med arbetsförmedlingen. Pilotprojektet bedrevs först utifrån uppsökande verksamhet där målgruppen skulle identifieras och en metodutvecklande del. Den metodutvecklande delen syftade till att kartlägga nya metoder att stärka kvinnorna och öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. I pilotstudien framkom det att målgruppen upplevde sig som funktionellt nyanländ. Med begreppet funktionellt nyanländ menas att även om man varit i Sverige i flera år så var fortfarande ens förståelse och kunskap om Sverige på en ungefärlig nivå som när man kom. Många i målgruppen har levt isolerat och segregerat vilket skapat en fragmentiserad bild av samhället som bidragit till en känsla av utanförskap. Studien klargjorde att det finns en stor vilja att arbeta men att man saknar kunskap om arbetsmarknaden och kontaktnätet för att hitta arbeten. Målgruppen upplever inte heller att de får tillräckligt med stöd av berörda myndigheter utan istället blir de osynligjorda och bemötta med ett ovanifrån perspektiv istället för att de blir lyssnade på.


REKRYTERING AV DELTAGARE
Deltagarna har rekryterats genom våra befintliga mötesplatser Kvinnocenter i Bergsjön och Stödnätet i Hammarkullen, som är lokala resurscentra för kvinnor. Samtliga hade låga språkkunskaper och var arbetslösa.
Några av deltagarna har deltagit i aktiviteter som anordnas på lrc och andra kom genom bekanta som spred information om att projekten skulle starta. Det är en fördel att lrc har en befintlig verksamhet som möter målgruppen i flera olika sammanhang och att det är en mötesplats som alla i målgruppen känner förtroende för. Under projekttiden har deltagarna förbättrat sin hälsa och de mår i alla avseenden betydligt bättre. Denna hälsovinst kan säkert omvandlas i ekonomiska termer ur ett samhällsperspektiv. De har fått mer kraft att ta tag i sina liv. Deltagarna har vidgat sina vyer, fått visioner för framtiden samt förbättrat sina förutsättningar att nå sina mål.
Det visade sig också vara en fördel för båda parter att samverka med Arbetsförmedlingen. Genom vår verksamhet med spetskompetens och befintliga mötesplatser kan vi nå målgruppen och erbjuda utveckling som leder närmare arbetsmarknaden och sysselsättning. Genom Arbetsförmedlingen når vi utanför resurscentras egen verksamhet och kan samverka kring praktikplatser och arbetsmarknadsrelaterade utvecklingsmöjligheter i dialog med den process som deltagarna går in i genom Basprocessen för jobb.

ARBETSMETOD
Vi har en utvecklat en metod "Basprocess för jobb" som vi vill använda och den bygger på ett processinriktat arbetssätt med kompetensförstärkning. Metoden är utarbetad för att förbättra förutsättningar att få anställning eller starta eget och varje individ ges möjlighet att skapa en egen handlingsplan som skall leda till sysselsättning. Metoden bygger på att varje deltagare i projektet ges möjlighet att växa som individ i relation till sin egna förutsättningar.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn på deltagarna för att kunna se var och ens möjligheter och förutsättningar att arbeta inom olika verksamhetsområden. Det handlar om individens förutsättningar vad det gäller förkunskaper och livserfarenheter likväl som den nuvarande situationen i familj och livsvillkor. Vi arbetar med gruppen som process i kombination med personliga samtal och parallella kontakter med viktiga kontakter i närvärlden. Parallellt med handledning och processutveckling hos kvinnorna kommer vi bla i samarbete med AF att rekrytera olika företag utifrån kvinnornas behov och intresse Deras engagemang i projektet består i att de skall visa sin verksamhet, erbjuda en anställningsintervju, en praktikplats eller en anställning.

INNEHÅLL
Under en längre process bygger vi upp kvinnors självinsikt, självbild och självförtroende utifrån vars och ens individuella förutsättningar. Därifrån formuleras en individuell handlingsplan, vilket innebär att var och en får formulera sina egna mål och åtgärder/aktiviteter samt tidplan. Parallellt görs en personlig profilanalys som tjänar som underlag för att hitta en realistisk målbild så att var och en skall kunna uppnå sina mål. Utifrån detta görs en utbildningsplan för att träna på konkreta och praktiska moment i arbetssökandefasen eller som kommande arbetsgivare i ett eget företag, dvs upprättande av CV, intervjuträning, klädsel, kulturkompetens, kommunikation mm. Varje deltagare får tillgång till personliga samtal med en coach som hjälper deltagarna att klara sina mål. Vi kommer att ha uppföljning och kontakt med företag som rekryterar och arbeta för att deltagarna får möjlighet att vara med i företagens sökprocess. Nätverk för fortsatt stöd kommer att upprättas med fokus på deltagarnas behov. Vi kommer att göra en månatlig uppföljning av deltagarnas utveckling genom en avstämning mot den upprättade individuella handlingsplanen. För de deltagare som vill fortsätta sin väg som egen-företagare kommer vi att erbjuda en påbyggnad i entreprenörskap med utbildningar i företagskunskap, organisationsformer, ekonomi och redovisning, marknadsföring, personlig drivkraft och utveckling, styrelseteknik och omvärldsanalys

Syfte

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för kvinnor med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Det är en angelägenhet för att förbättra individens livsvillkor men också ett viktigt samhällsargument där vi alla behöver bidra med arbetskraftsinsats för att bibehålla välfärden.
Genom nära samarbete vill vi identifiera varje projektdeltagares specifika behov för att kunna skapa rätt förutsättningar och gå in med rätt insatser. Vi syftar till att utveckla en metod där man arbetar tätt tillsammans och där man istället för sporadiska punktinsatser bygger en kedja med basprocessen som grund och med individens behov och förutsättningar i fokus för att lotsa in varje deltagare i sysselsättning.

Projektet syfte är också att utveckla basprocessen så att den blir änu mer heltäckande som strukturerad arnetsmodell. Tidigare förprojektering har visat på Basprocessens styrka som utgår från ett helhetsperspektiv där hälsa och omvärldsförståelse i kombination med ett jobbfokus ger en bra förutsättning för att öka sina möjligheter att nå ut på arbetsmarknaden. Med ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen vill vi möjliggöra ännu större utvecklingspotential genom de arbetsrelaterade insatser som de kan erbjuda deltagarna.Målsättning

Projektets mål är att öka sysselsättning i målgruppen som består av arbetslösa kvinnor i vuxen ålder.
Varje deltagare i programmet skall ha förbättrat sina möjligheter till sysselsättning genom utbildning, anställning eller eget företag efter genomgånget program.

Vi avser att genomföra Basprocessen i två parallelle grupper med 8-10 kvinnor i varje grupp. Varje kurs pågår i fyra månader, som inkluderar praktikperiod. Vårt mål är att samtliga deltagare inom ett år har fått sysselsättning genom studier, anställning eller startat eget företag/kooperativ.

Förväntad effekt för projektdeltagarna är högre livskvalitet genom bättre hälsa, sysselsättning genom arbete eller studier och att varje individ får tillgång till rätt insatser utifrån sitt personliga behov. Genom ett nära myndighetssamarbete ska varje projektdeltagares förutsättningar för arbete vara kartlagt och uppföljt med rätt insatser och stöd för att inträde och deltagande på arbetsmarknaden ska vara möjligt. Med ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen ska varje deltagare matchas i lämplig sysselsättning som studier eller arbete.

Förväntad effekt för samhället är minskade kostnader för målgruppen i form av bidrag, färre sjukbesök, ökad mångkulturell kompetens i arbetslivet, ökad demokratisk utveckling samt ökade bidrag till samhällsekonomin genom ökade skatteintäkter.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vårt projekt skall vara tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättning.
Vi avser att anpassa all vår verksamhet så att såväl information som attityd främjar deltagande oavsett fysisk eller social funktionsnedsättning.
Vad det gäller fysiska funktionshinder så avser vi att anpassa all vår verksamhet så att rörelsenedsättning, hörselnedsättning, synnedsättning mm inte skall utgöra något hinder för deltagande i projektet. Vi kommer att kartlägga eventuella anpassningsbehov innan projektet startar så snart vi rekryterat deltagarna för att säkerställa att vi anpassar all verksamhet utifrån var och ens behov. Kriteriet för deltagande i projektet skall endast vara lämplighet i relation till motivation och möjlighet, inte en eventuell funktionsnedsättning. Det är tvärtom önskvärt att fler kvinnor med utländsk bakgrund och någon form av funktionsnedsättning ges möjlighet att delta. Detta ökar graden av mångfald i projektet och ger större styrka med fler utvecklingsmöjligheter. Personalen har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta med funktionshinder, främst psykiska. Då fokus kommer att ligga på varje enskild individ i kursen kommer vi att kunna synliggöra dolda funktionshinder och använda oss av den kunskap och de åtgärder som finns med hjälp av bla Arbetsförmedlingen. Lokalerna är i stort sett anpassade för funktionshinder. En avvikelse är dock att toaletten i Hammarkullen/Stödnätet inte är anpassad för rullstol. De deltagare som har behov av handikappanspassad toalett kan delta i verksmheten i Bergsjön.

Jämställdhetsintegrering

Vi har i vår förprojektering arbetat med kvinnor och vi har vistats i en miljö med enbart kvinnor i lokalerna, vilket är en brist ur ett jämställdhetsperspektiv, föranlett av målgruppen och de relaterade villkoren. Vi har dock integrerat att mer jämställdt perspektiv genom studiebesök i miljöer med såväl kvinnor som män.
Vi kommer att belysa olika jämställdhetsfaktorer och aktivt arbeta med att se arbetsmarknaden ur ett jämställt perspektiv dvs inte utifrån rådande uppdelning på manliga resp kvinnliga yrken. Vi har sett att visioner om drömyrke efter en tid kan förändras och bli mer individualiserade val, dvs från städerska till pilot, läkare, polis mm. Därmed inte sagt att alla har möjlighet att utbilda sig till det yrke de drömmer om, men det är en viktig insikt att kön inte spelar någon roll. Det påverkar förhoppningsvis även i familjelivet de värderingar som man delar med övriga familjemedlemmar. Vi kommer att uppmuntra till ett gräns-överskridande yrkesval likväl som vi kommer att belysa samband mellan familjeliv, ansvar och tid för hemarbete i relation till arbetsmarknad. Vi överväger även att bjuda in hela familjen för att alla i familjen skall få en gemensam bild av arbetsmarknad och jämställdhet och på så sätt stödja kvinnorna som deltar i projektet. Vi vet att kvinnor generellt arbetar drygt åtta timmar mer än män i det oavlönade hemarbetet. I många familjer är det avservärt fler timmar. Genom att belysa detta för familjen kan alla bidra till att möjliggöra för kvinnor att yrkesarbeta utanför hemmet. Det är en viktigt jämställdhetsfaktoir som hör samman med målgruppens möjlighet att fokusera på yrkesarbete.


Transnationellt samarbete

Projektet är inte transnationellt. Däremot kan vi tänka oss att se hur man arbetar i andra länder och skulle om det finns möjlighet gärna titta på hur man arbetar i Birmingham och andra mångkulturella industristäder i England och Danmark med målgruppen. Fins det liknande mötesplatser där?
Winnet Sverige (som är den övergripande Reurscentraorganisationen) bedrivet ett internationellt projekt för at knyta kontakter runt om i Europa (www.winnet 8.eu) och där ingår bla Edinburgh m fl. Vi kan tänka oss att undersöka om detta projekt har någon koppling mellan integration, arbetslöshet och arbetsmodeller.

Kommun

  • Göteborg