Logotyp på utskrifter

Barns rättigheter - vuxnas skyldigheter

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBarn och Ungdomsenheten
KontaktpersonEva-Carin Jeppsson
E-posteva-carin.jeppsson@lundby.goteborg.se
Telefonnummer031-366 73 78
Beviljat ESF-stöd56 501 kr
Total projektbudget56 501 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-01
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektet Barns rättigheter - vuxnas skyldigheter samlar professionella aktörer och myndigheter som arbetar med utsatta barn. Målet är att kompetensutveckla poliser, socialarbetare med flera så att barns rättigheter tillgodoses och barn inte diskrimineras på grund av ålder.
Bakgrund

Barn och ungdomar är en grupp som ofta diskrimineras på grund av ålder. Deras åsikter och behov riskerar att komma i skymundan av föräldrars och andra vuxnas behov. Detta är extra allvarligt när det gäller barn som far illa eller riskerar ett utanförskap. Barn och unga i behov av skydd och stöd riskerar ofta att hamna mellan stolarna. I svåra situationer är risken stor att uppmärksamheten leds bort från barnen och att det fokuseras mer på föräldrarnas problem än barnens behov. Därför är det av högsta vikt att de professionella som möter dessa barn - inom till exempel socialtjänsten och polisen - har goda kunskaper om barns rättigheter och kan bevaka barnens intressen så att de inte utsätts för diskriminering på grund av ålder.

Som en följd av att Sverige ratificerat barnkonventionen har barnets ställning i den sociala barn- och ungdomsvården stärkts. Barnperspektivet i socialtjänstlagen innebär bland annat att socialnämnden ansvarar för att samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och andra berörda bedrivs. Samverkan på individuell nivå bör alltid utgå från det enskilda barnets behov. Just nu pågår ytterligare en kvalitetshöjning av socialtjänstens arbete i och med att BBIC modellen (Barns behov i Centrum) introduceras i Göteborgs Stad.
BBIC-arbetet ställer ökade krav på samverkan mellan olika professionella aktörer kring barnen. Det är bakgrunden till att Barn och Ungdomsenheten inom SDF Lundby vill söka ESF-medel för ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med polisen, Barnhuset, Utväg och BBIC-samordningen i Göteborgs Stad.

Barnhuset arbetar med barn upp till 18 år som utsatts för olika övergrepp. Det kan handla om fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller kvinnlig könsstympning.
Barnhuset samlar alla utredningar och insatser under ett och samma tak så att barn slipper slussas runt mellan olika myndigheter.

Utväg är en myndighetssamverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården. Inom Utväg samverkar man för att på bästa sätt kunna hjälpa alla som drabbas vid våld i en nära relation, kvinnan, mannen och eventuella barn.
Av tradition styrs barns och ungdomars rättigheter av ett vuxet perspektiv. Men både barnkonventionen och svensk lagstiftning innebär att ett barnperspektiv ska beaktas i alla frågor som rör barns och ungdomar situation. Barnperspektivet innebär också att barn och ungdomar ska få komma till tals, och att deras åsikter ska bli hörda. Vi vill inom förprojektet Barns rättigheter - vuxnas skyldigheter utreda förutsättningarna för ett kommande genomförandeprojekt i vilket professionella inom polis, socialtjänst med flera som möter dessa barn, kompetensutvecklas kring barns rättigheter för att motverka diskriminering mot barn på grund av ålder.

Syfte

Syftet med förstudien är att förbereda för ett kommande genomförandeprojekt, i vilket professionella som möter utsatta barn eller barn som riskerar att fara illa kompetensutvecklas kring barns rättigheter och får konkreta verktyg och metoder för att säkerställa att barns behov tas tillvara, så att de inte utsätts för diskriminering på grund av ålder. I förstudien ingår representanter för socialtjänsten, Hisingspolisen, Barnhuset och de poliser och åklagare som är knutna dit, BBIC-samordnaren i Göteborgs stad och Utvägs barn-, kvinno- och manssamordnare. Dessa aktörer arbetar alla för att hjälpa och stödja utsatta barn, men har inte tidigare samverkat i denna fråga.

Målsättning

Vårt mål är:
- att förstudien ska mynna ut i en genomförandeansökan där samtliga parter som ingått i förstudien medverkar. Mäts genom att undersöka om ansökan skickats in och vilka deltagare som ingår i genomförandeprojektet.
- att genomföra en kompetensinventering hos tänkta projektdeltagare. Mäts genom att se om kompetensinventering genomförts el ej.
- att vi har regelbundna styrgruppsmöten, med fokus på samverkansstrategier. Mäts genom antal styrgruppsmöten, och genomgång av protokoll.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att säkerställa att alla potentiella projektdeltagare kan delta i projektet på lika villkor, kommer vi - inför varje möte och aktivitet - fråga deltagande aktörer om någon har särskilda behov, och naturligtvis anpassa lokaler, infomation och mötesformer efter dessa. I våra ordinarie verksamheter möter vi ofta personer med funktionsnedsättningar, och har inom Barn och Ungdomsenheten en god erfarenhet och kompetens för att bemöta alla på ett bra sätt. Vi arbetar dagligen för att öka allas delaktighet och har ett förhållningssätt som motverkar exkludering.

Transnationellt samarbete

Inom genomförandeprojektet finns planer på att - om möjligt - ha ett erfarenhetsutbyte med länder som redan tillämpar BBIC (t.ex England). Vi är bland annat intresserade av hur socialtjänsten i andra länder lyckats med implementeringen, vilka framgångsfaktorer de identifierat - särskilt när det gäller samverkan med t.ex polis etc.
Vi kommer under förstudien att inventera andra ESF-projekt för att försöka finna lämpliga partners.

Samarbetspartners

  • Polismyndigheten i Västra Göta

Deltagande aktörer

  • Barn och Ungdomsenheten

Kommun

  • Göteborg