Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

BIM Kemi Sweden AB genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBIM Kemi Sweden AB
KontaktpersonAnna Axelsson
E-postanna.axelsson@bimkemi.se
Telefonnummer0302-24533
Beviljat ESF-stöd417 195 kr
Total projektbudget417 195 kr
Projektperiod2009-03-19 till 2009-12-12
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet har en mycket stor betydelse för BIM som företag och för de anställda,samt för samhället.Vi vill kompetensutveckla för att klara av den omställningssituation som nu kommer i branschen, för att kunna möjligöra en konkurrenskraftig verksamhet som skapar fler arbetstillfällen.

Bakgrund

Bakgrund och problem:

BIM Kemi Sweden AB är verksamma i en bransch som genomgår en svår omställningssituation med ändrade förutsättningar och en allt hårdare konkurrens som följd. Idéen och syftet med projektet är att tillgodose det verkliga kompetensbehovet som föreligger för att verksamheten i framtiden skall kunna överleva och bli ett framgångsrikt nischorienterat kunskapsföretag med specialinriktningen att utveckla, producera och sälja kemiprodukter till pappers och massaindustrin.

Vi har under förprojekteringen undersökt hur omställningssituationen inom branschen påverkar verksamheten konkurrenssituation och personalens möjligheter till fortsätt anställningen. Vår nulägesanalys av pappers och massaindustrin visar att

Branschen under senare år minskat antalet aktörer med 75 procent.
Branschen i första hand fokuserar på stordriftsfördelar med vilka BIM Kemi Sweden AB inte kan konkurrera.
Att det sker en stor utflyttning av produktion till låglöneländer.
Att det har skett en stor nedläggning och försämrad lönsamhet hos massa och pappersbruk.
Att EU inför hårdare miljökrav och regleringar vilka kräver ny kompetens m.m.

Förutom branschens svåra omställningssituation genomgår även BIM Kemi Sweden AB en oförutsedd generationsväxling där verksamhetens grundare Peter Wållberg på grund av hälsoproblem tvingats avgå från posten som VD. Han kommer att arbeta kvar inom organisationen men avser lämna över till nästa generation. Generationsskiftet är en mycket viktig del för verksamhetens framtida utveckling och överlevnad. Frågan sköts av familjerådet där Peter, Martin, Sofia, Anna och en extern konsult ingår.

Att utveckla en plan för generationsväxlingen som tar hänsyn till verksamheten strukturella förutsättningar d.v.s. produktion, utbud, personal, dotterbolag, internationalisering, varumärke, marknadsföring o.s.v. i förhållande till den aktuella omställningssituationen är av yttersta vikt för både BIM Kemi Sweden AB och detta projekt.

Verksamhetens filosofi är livslångt lärande där kunskap och kompetensutveckling är avgörande för både personalen, ledning och ägarna. Med tanke på den akuta situationen är innebörden viktigare än någonsin. För att tillfredsställa det verkliga kompetensbehovet för både verksamheten som stort, de nya teamen och den individuella personen har skall vi använda oss av en pedagogik som kombinerar individuellt arbete, grupparbete och föreläsningar med integrerat deltagare medverkan.

Utbildningsaktiviteterna koordinerats av en speciellt framtagen projektgrupp med process ledaren Anna Axelsson i spetsen. Vi startade med att fastställa en gemensam vision för verksamheten genom att gå igenom de förändringsbehov som Bim Kemi Sweden står inför med hjälp av en klassisk SWOT.

Resultat är att vi har fastställt en ny vision d.v.s. en långsiktig strategi för hur verksamheten skall klara av omställningssituationen och uppnå lönsamhet. Den nya strategin innebär en total fokusering på kundnärhet där hela organisationen ställs om för att på bästa sätt skapa värden till kunden. Organisationen skall i framtiden arbeta som en nätverksorganisation utifrån modellen: Fokus,målstyrning, uppföljning, action

Verksamhetens bästa möjlighet till överlevnad och utveckling är att skapa värdeökning åt kunden och slutkonsumenten. Detta kräver att alla inom organisationen arbetar som väl fungerande team för uppnå förbättringar i både processer och produkter på ett sätt som skapar lönsamhet åt både BIM Kemi Sweden AB och kunden.

I strategin ligger att öka värdeinnehållet i processen och de färdiga produkterna, etablera ett ännu närmare samarbete med nyckelkunder, utnyttja samlade resurser samt att optimera lönsamheten för både BIM Kemi Sweden AB och kunden. Detta innebär att alla inom verksamheten tillsammans måste använda sin tid, sin kreativitet och sin intellektuella kompetens för att skapa lösningar på kundens specifika behov.

Genom att utföra SWOT analyser för de olika avdelningarna och kombinera dessa med individuella intervjuer med personalen har vi kommit fram till det mest akuta kompetensbehovet i form av individuella kompetensplaner för de anställda. För att säkerställa resultatet har vi inom ramarna för projektet genom projektgruppen fört upp frågorna strategisk påverkan, främjande av samverkan, lärande miljöer och innovativ verksamhet vilket enkelt kan sammanfattas som de frågor som hela projektet bygger på. Genom att bygga in dessa i organisationen har BIM Kemi Sweden AB en framtid.

Personalen skall under projektets gång hållas uppdaterade genom nyhetsbrev och resultatet har säkerställts genom att vi har en naturlig kanal i BIM Business School där kompetensutvecklingen skall implementeras. Detta är extra viktigt då både kompetens utvecklingen och verksamhetens utvecklingen kräver de rätta förutsättningarna i form av ett nytt it system som förbättrar möjligheterna att vara en kundnära organisation. Vi kommer även att lyfta upp frågorna med jämställdhet och tillgänglighet i Verksamhetsrådet. Där jämställdhetsfrågan får en naturlig uppdatering i samband med generationsskiftet och tillgänglighetsfrågan skall uppdateras.

Syfte

Syfte- avsikten med projektet:

Det enkla syftet med projektet är att genomföra den kompetensutveckling som vi inom ramarna för förprojektering har kommit fram till är nödvändiga för BIM Kemi Sweden AB framtida utveckling. Om man vill hård dra det kan man säga att syftet med projektet är att i en tid av finnanskris och ekonomisk tillbakagång erbjuda BIM Kemi Sweden AB de bästa möjliga förutsättningarna för att överleva den svåra omställningssituation som branschen befinner sig samtidigt som ett oförberett generationsskifte genomförs. Syftet är även att kompetensutveckla personalen och på så sätt öka deras individuella anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Kompetensutvecklingen är en lite större uppgift än vad man vid första anblicken kanske tror då den kräver att vi fokuserar på hur hela verksamheten skall utvecklas i förhållande till de förutsättningar som marknaden erbjuder. Vårt fokus har i förstudien legat på att undersöka hur BIM Kemi Sweden AB genom ökad och mer gemensamkunskap hos varje individ i personalen kan komma närmare kunden och stärka relationen mellan företagen.

Syftet har varit att skapa förutsättningar för att utveckla en relation som tillför kunden ett så stort mervärde att relationen inte kan ifrågasättas i form av mindre prisskillnader i förhållande till marknadens större aktörer. BIM Kemi Sweden AB skall efter kompetensutvecklingen kunna erbjuda ett högre totalvärde.

Resultatet av förprojekteringen är att vi utvecklat en ny långsiktig strategi där ett totalt fokus på kundnärhet är kärnar i BIM Kemi Sweden ABs överlevnad och framtida utveckling. För att kunna genomföra denna nya vision måste vi ställa om organisationen till en nätverksorganisation där de anställa ges de rätta förutsättningarna att tillfredsställa kunden. Med de rätta förutsättningarna avser vi både resurser och kompetensutveckling.

Inom ramarna för förprojekteringen har vi tagit fram en handlingsplan för hela BIM Kemi Sweden AB tillsammans med individuella handlingsplaner för de anställda. Vi har lärt oss att vår förmåga att arbeta i team tillsammans med vår förmåga att hela tiden utveckla och dela med oss vår kompetens inom verksamheten är det som skall skilja oss från våra konkurrenter. Denna insikt ligger tillsammans med handlingsplanerna till grund för genomförandet av kompetensutvecklingen.

Vi har genom förprojektet skapat de rätta förutsättningarna för att genom genomförande fasen strategiskt över tiden utveckla samverkan, lärande och innovativ som en del av den dagliga verksamheten. Vi har även försäkrat oss om resultatet genom att införa ett nytt datasystem som skall erbjuda rätt förutsättningar för att arbeta tillsammans och öka tillgängligheten av viktig information samtidigt som det underlättar kommunikation både interna och med kunden. Vi har även utvecklat vår strategiska satsning på kompetensutveckling genom en ökad satsning på BIM Business School vilket är basen i vår kompetensutveckling samtidigt som den säkerställer att rättkompetens dvs handlingsplanerna verkligen når ut inom verksamheten.

Målsättning

Målsättning- mätbara projektmål:

BIM Kemi Sweden AB skall efter projektet ha genomfört den kompetensutveckling som handlingsplanerna förutsätter och därmed ha bättre förutsättningar att genomföra verksamhetens nya strategi.

De anställda skall ha givits förutsättningarna att bättre arbeta närmare kunden i team. Kompetensutvecklingen skall erbjuda de anställda bättre förutsättningar att ta sig an fördjupade arbetsuppgifter och därmed kunna breda sina arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionshinder

För att kunna leva upp till och utvecklas i enlighet med verksamhetens långsiktiga vision och strategi är arbetsmiljö och personlig utveckling mycket viktiga element. BIM Kemi AB har en uttalad målsättning att förstärka och utveckla sin identitet som nischorienterat kunskapsföretag vilket innebär att vi är starkt beroende av organisationens förmåga att arbeta i s.k. Hög Presterande Team. Ett team är aldrig bättre än sin svagaste länk oavsett om det gäller tillgänglighet av medlemmar, kompetens, resurser, lokalisering eller kommunikation varför utveckling av tillgängligheten inom organisationen.

Idag ingår tillgängligheten inom ramarna för Verksamhetsrådets uppgifter. Inom ramarna för projektet har vi lyft upp frågan för att kunna ta fram ännu bättre rutiner för framtiden. Tillgängligheten har i projektet belysts utifrån fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet.

Inom ramarna för projektet har vi kommit fram till att det är en självklarhet att alla skall kunna vara med och delta och bidra till en positiv utveckling av verksamheten på lika villkor. Detta är något som alltid varit viktigt inom verksamheten och därför kanske setts som självklart. Verksamhetsrådet har därför fått i uppgift att se över och förtydliga de riktlinjer som gäller för tillgänglighet inom organisationen. Denna översyn skall ske i följande steg:

1)Att ta reda på vad tillgänglighet betyder för verksamheten
2)Att belysa betydelsen av tillgänglighet för verksamheten
3)Att utse en person som är ytterst ansvarig för tillgängligheten inom verksamheten.
4)Att anta en uppdaterad policy och handlingsplan för tillgängligheten inom verksamheten.
5)Att genomföra de beslutade förbättringsåtgärderna.
6)Att följa upp arbetet och sätta nya mål.

Verksamhetsrådet kommer att vara ansvarig för denna process och BIM Business School kommer att vara kanalen genom vilket budskap kommuniceras inom verksamheten så att det kan förstås och delas av
alla.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering

BIM Kemi Sweden AB arbetar aktivt med bland annat jämställdhet via sitt Verksamhetsråd, där alla inom företaget är välkomna att medverka och ta upp frågor som rör exempelvis jämställdhet, likabehandling, etniska frågor, sexuell läggning, diskriminering, långtidssjukskrivning, arbetsmiljö, personer med funktionshinder o.s.v.

Verksamhetsrådet består idag av 10 aktiva medlemmar och har en kvinnlig ordförande. Arbetet är långsiktigt och projektbaserat för bästa möjliga genomslag och effekt inom organisationen.

Verksamhetsrådet har en etablerad och stark ställning bland så väl personalen, ledningen och ägarna varför det fungerar som det naturliga forumet för diskussioner kring Jämställdhet. Verksamhetsrådet tar fram förslag och råd som presenteras för ledningen vilka beslutar om de skall följas. De förslag som röstas igenom, de allra flesta, leds, övervakas och utvärderas löpande av Verksamhetsrådet. Resultaten delges sedan all personal, bland annat vid Stormöten.

För att på bästa sätt möta den knivskarpa konkurrensen och den omstruktureringen som branschen är inne i arbetar BIM Kemi Sweden AB i s.k. Hög Presterande Team vilka kännetecknas av ett antal nyckelfaktorer, som enligt forskningen är bla

Tillit till både sig själv och till teamets övriga aktörer
Tillvara tagandet av allas olikheter inklusive vetskapen och egen personlig acceptans och förståelse att det är bra
att vi alla har olika erfarenheter, färdigheter, bakgrunder, synsätt o.s.v.
Klar och accepterad målsättning
Resultatfokusering
Nyfikenhet d.v.s. en vilja att utvecklas.
Självinsikt om nuläget och den faktiska verkligheten som vi lever i samtidigt som vi har en klar övertygelse att vi kommer att lyckas.
Jämställdhet, jämlika och solidariska beteende.

Inom BIM Kemi Sweden AB är vi medvetna om och tar aktivt hänsyn till samt integrerar alla dessa kända framgångsfaktorer i vår verksamhet. Vi stävar alltid efter organisation och ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa, tillfredsställelse och livskvalité samtidigt som skapar förutsättningar för utveckling och effektivitet. Kompetensutvecklingen syftar till stärka verksamheten konkurrenssituation och dit når vi endast genom en jämställd organisation där alla arbetar utifrån lika villkor.

Jämställdhet är en självklar och viktig del av verksamheten varför vi under genomförandet har med ett jämställdhetsperspektiv i hela processen från planering till genomförande. Vi avser fästa extra stor vikt vid utvecklingen av de rekommendationer som framkom i vår jämställdhets SWOT .

Inom ramarna för projektet skall vi säkerställa att alla känner till verksamhetens jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan samtidigt som vi ser till att skapa bättre förutsättningar för att dessa verkligen följs upp.
Som exempel kan nämnas att vi planerar att ta upp och belysa jämställdhetsperspektivet i BIM Business School och underlätta för kvinnligt ledarskap genom vår satsning på generationsskifte.

Kommun

  • Lerum