Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

AvenyAkademin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAvenyn Paradgatan AB
KontaktpersonBo Ribbenholt
E-postribbenholt@avenyn.se
Telefonnummer0708-606593
Beviljat ESF-stöd6 708 118 kr
Total projektbudget6 708 118 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2010-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

AvenyAkademin ger kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering samt medvetandegör att funktionshindrade kan anställas och ger kunskap om anpassning av lokalerna. AvenyAkademin kompetensutvecklar företagen och de anställda för att företaget skall nå en högre verksamhetsnivå.

Bakgrund

Företagarföreningen Avenyn (Avenyn Paradgatan AB) har genomfört en förprojektering (AvenyAkademin) bland sina medlemsföretag. Företagen har intervjuats av projektledare och projektassistent och vid intervjun erhållit information om projektets syfte och dess betoning på jämställdhet och tillgänglighet samt kompetensutveckling för att skapa mervärde för att företaget skall utvecklas. Företagen och de anställda har erhållit en enkät om nämnda ämnen och vid ett uppföljningsmöte med företagen har svaren på enkäten genomgåtts.

BEHOV JÄMSTÄLLDHET
Vad som behöver göras är att införa förståelse och känsla för jämställdhet och öka kunskapen om jämställdhetsfakta samt veta hur jämställdhetsintegrering genomförs.

Chefer/ägare behöver lära sig hur man genomför jämställdhetsintegrering så att jämställdhet blir en naturlig del i företagets beslutsprocesser. Chefer/ägare är nyckelpersoner för att arbetet med jämställdhet skall lyckas.

För att kontinuerligt lära deltagarna om jämställdhetsfakta kommer varje mejl som skickas till deltagarna sluta med en fråga om jämställdhet som t.ex.
Vet du att:
Kvinnor i genomsnitt har 84 % av mäns löner?

BEHOV TILLGÄNGLIGHET
Företagen har svarat på många enkätfrågor om tillgängligheten dels när det gäller allmänna frågor om personer med funktionshinder dels tekniska frågor om lokaliteternas utformning. Vad gäller de allmänna frågorna är svaren följande:

1. Finns det personal med funktionsnedsättning? Ja 3,7%
- Arbetar dessa på kontoret? Ja 30%
- Arbetar dessa ute i verksamheten Ja 70%
2. Är lokalerna idag utformade så att personer med funktionsnedsättning kan anställas på kontoret? Ja 27%
3. Är lokalerna idag utformade så att personer med funktionsnedsättning kan anställas i övriga verksamheten? Ja 15%

Det är alltså väldigt få anställda som idag har ett funktionshinder. Det finns större förutsättningar att anställa någon på kontoret än i den övriga verksamheten. Det krävs alltså att lokalerna blir bättre anpassade men redan idag finns förutsättningar att utifrån lokalernas fysiska möjligheter anställa fler funktionshindrade men ofta prövas egentligen inte frågan vid anställningsögonblicket för att man helt enkelt inte tänker på möjligheten. Det har emellertid visat sig att företagen enbart genom att svara på enkätfrågorna har fått sig en tankeställare.

I genomförandefasen kommer utbildning att ske i hur man tekniskt åtgärdar de hinder som finns för att kunna erhålla kunder och anställa personer med funktionshinder. Företagen utbildas också i att lägga in företagets tillgänglighetsdata i Västsvenska Turistrådets databas. Där finns idag alldeles för få företag och genom detta förfaringssätt kommer det att bli många fler företag i databasen till stor nytta såväl för arbetssökande som kunder.

Hemsidan behöver också åtgärdas så att även icke seende kan tillgodogöra sig den.

BEHOV KOMPETENSUTVECKLING
Vi har ställt frågor om vad som krävs för att företaget skall kunna utvecklas för att förbättra lönsamheten och skapa tillväxt.

Marknadsföring.
Det allra mest förekommande svaret är att kunskaperna behöver förbättras i marknadsföring och kundservice. I en tid av avmattning i konjukturen är det naturligt att det blir nödvändigt för företaget att bli duktigt på detta område för att klara konkurrensen. Det gäller också att få hela företaget kundfokuserat.

Många saknar marknadsföringsbudget. För att de mindre företagen med sina mycket begränsade resurser skall lyckas med sin marknadsföring krävs dels betydligt mer kunskaper så att man erhåller största möjliga effekt på varje satsad marknadsföringskostnad dels att man samverkar med andra företag.

Vi ser också i svaren för datautbildning att behovet är stort för att kunna arbeta med sin hemsida och nyhetsbrev. Vad gäller nyhetsbrev kommer det också här att bli nödvändigt att gå samman i ett gemensamt nyhetsbrev annars tröttar men helt enkelt ut kunderna med för många nyhetsbrev.

Kunskap om hur man upprättar och sköter kundregister finns det också många önskemål om.

Ekonomi.
Inom området ekonomi finns det ett stort behov av kunskap att läsa och förstå årsredovisningar, lära sig prissättning och vilken lageromsättningshastighet som krävs för för att uppnå lönsamhet.

Datakunskap.
För att kunna öka produktiviteten i företaget ger en satsning på kunskap i hur man använder dator på det mest effektiva sättet ett stort mervärde till företagsutvecklingen. Det finns en mycket stor efterfrågan på datautbildning.

Affärsplan.
Vi har kunnat konstatera stor osäkerhet vad gäller vision och affärsidé. Detta tyder på att företagen saknar en genomarbetad affärsplan vilket cheferna/ägarna kommer att utbilda sig i och genomföra. Affärsplanen kommer att innehålla bl.a. jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, marknadsplan, organisationsutveckling, hållbart företagande, affärsidé och vision.

Hållbart företagande.
Vad det gäller att skapa mervärde för företagen är det viktigt att utbilda i hållbart företagande (miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar). För att företaget skall bli hållbart kommer vi bl.a. att utbilda i hur det går att minska påverkan på klimatet. Hur kan godset transporteras till butikerna på ett miljövänligt sätt? Hur kan kundera få hem varorna utan att använda bil? I de fall parkeringsplatserna behöver utnyttjas skall dessa vara till för kunderna och inte de anställda vilka kan ta sig till jobbet med kollektivtrafiken (subventionerat månadskort!) eller cykla. Bilpooler kan utnyttjas eller varför inte en tjänstecykel!

Utbildningen.
Utbildningen kommer att genomföras i utbildningsmoduler där varje modul är ett 2-timmarspass. Av erfarenhet vet vi också hur viktigt det är med ett begränsat antal deltagare i grupperna för att det skall bli ett rejält kunskapspass med utrymme för många frågor. Några gånger kommer vi dock att ha stora samlingar t.ex. när vi har en stor auktoritet som föreläsare i ett angeläget ämne.

Chefsutbildningen.
På grund av att kompetensutvecklingen har betoningen av mervärde för företaget och för att få genomslag för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet kommer chefer/ägare att genomgå fler utbildningstimmar per person. Under projekttiden kommer utbildningen att ske ca 6 gånger och bestå av föreläsare och ordentliga work shops. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas på AvenyAkademins hemsida och varje företag har sin sida bakom ett unikt lösenord där affärsplanen växer fram. Vi kommer att kommunicera kontinuerligt med deltagarna via mejl före och efter mötena.

Hemsidan.
Vi kommer att utnyttja hemsidan så att deltagarna bokar in sina utbildningstillfällen och där kan läsa föreläsningsdokumentationen.

Utbildningsvolym.
Vi beräknar att producera ca 13 584 utbildningstimmar. Chefer ca 24 timmar, anställda ca 16 timmar. Utbildningskostnaden kommer att upphandlas till i snitt 435 kr/timman.


Syfte

Syftet med projektet är att skapa kunskap om jämställdhet och hur jämställdhetsintegrering kan genomföras hos de deltagande företagen samt att medvetandegöra att funktionshindrade kan vara ett alternativ vid anställningar och att lokalerna kan göras anpassade såväl för kunder som anställda. Kompetensutveckling för att skapa ett mervärde för företagen som innebär att företaget utvecklar sig för att uppnå bättre lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt.

Målsättning

Projektets mål är att samtliga deltagare skall ha en stor kunskap om jämställdhet och att det införs en förståelse och känsla för jämställdhet i företagen. Jämställdheten skall ingå som en naturlig del i företagens beslutsprocesser. Kunskapen mäts genom ett kunskapstest vilket är obligatoriskt för alla deltagare och en förutsättning att erhålla diplomet för genomförda utbildningar i AvenyAkademin. Kunskapstestet frågor kommer att tas fram i samarbete med Nationella sekreteriatet för Genusforskning.

Tillgängligheten kommer att dokumenteras av företagen i Västsvenska Turistrådets tillgänglighetsdatabas. Varje företag skall som en naturlig del i beslutsprocessen vid nya anställningar överväga möjligheten att anställa en funktionshindrad.

Företagen (cheferna/ägarna) skall efter att ha gått igenom AvenyAkademin kunna visa upp att de arbetat med sin affärsplan och på så vis dokumentera kunskaperna bl.a inom jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Genom utbildningen ökar chefterna/ägarna sina kunskaper inom företagsutveckling och ledarskap. Obligatoriskt för alla deltagare är deltagande i undervisning för jämställdhet och tillgänglighet och att höja nivån på de kunskaper som mest bidrager till företagets utveckling och ha förståélse för att företaget är kundfokuserat och IT-moget och inriktar sig på hållbar utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bland deltagarna finns inga som kräver speciella åtgärder för att kunna deltaga. Utbildninglokalerna kommer att vara anpassade för dem som eventuellt har svårigheter att ta sig fram.

Jämställdhetsintegrering

Vad som behöver göras är att införa en förståelse och känsla för jämställdhet och öka kunskapen om jämställdhetsfakta samt veta hur jämställdhetsintegrering genomförs.

Chefer/ägare - vilka är viktiga för att arbete med jämställdhet skall lyckas behöver lära sig hur man genomför jämställdhetsintegrering så att jämställdhet blir en naturlig del i företagets beslutsprocesser.

- Hur kan jämställdhet ge ökad affärsnytta?
- Vänder vi oss till både kvinnor och män med våra produkter och
tjänster och eller finns det marknader vi ännu inte identifierat och
utforskat? Har marknadsföringen rätt utformning för att locka både
män och kvinnor?
- Varför ger det en ökad affärsnytta om det rekryteras både kvinnor
och män till alla positioner i företaget?
- Hur kan varumärket gynnas om företaget uppfattas som jämställt?
- Hur ser en handlingsplan för jämställdhet ut med ett affärsperspektiv?
- Hur gör vi för att kvinnor och män skall få lika karriärmöjligheter?
- Varför ökar motivationen och därmed lönsamheten med blandade
grupper?

Samarbetspartners

 • Handelshögskolan
 • Innerstaden Göteborg AB
 • Institutionen för Arbetsvetenskap
 • Västsvenska Turistrådet

Deltagande aktörer

 • Agård
 • Ansa Hår & Hudvård
 • Antikwest
 • Apoteket Biet
 • Aveny Blommor
 • Aveny frisersalong
 • Avenyn No 1 Restaurang
 • AVENYNS GULD OCH GRAVYR AB
 • BABAR & RESTAURANG
 • Barrique Winebar
 • Betjänten Heden
 • Big Ben Ur
 • Bistro Elle
 • Bohusslöjd
 • Bokia Butiks AB/Wettergrens
 • Boutique Femme
 • Budget Biluthyrning
 • Butik Stiil
 • Cabaret Lorensberg
 • Café Soup n Bagel
 • Code by Jens
 • Dansbutiken
 • deep nightclub
 • Deisy Design
 • Dermakliniken
 • Diamond Dogs
 • Durgés Trafikskola AB
 • ELITE AVENUE AB
 • Ex, Exklusiv Secondhand
 • Expert Götaplatsen Foto
 • Fastighets AB Balder
 • Flying Barrel Pub & Restaurant
 • FONUS
 • Forex AB
 • Franks Coffee
 • FRESH UP HUDVÅRDSKLINIK
 • GULDFYND
 • Göta Lorensberg Bilskola
 • Idrottsmassören
 • Institut Harmoni
 • Intersport
 • Jamesons Pub
 • Jaspis
 • Johansson Skor
 • Justus Järn
 • Kapp-Ahl
 • KICKS AVENYN
 • Kometen
 • Kungsportsläkarna AB
 • La Femme Fashion
 • Laura Ashely
 • Lindex
 • Living Life Center
 • MAZI HÅR, SKÖNHET & SPA AB
 • Modesty Dining and Pleasure
 • MORNINGTON HOTEL I GÖTEBORG AB
 • Nilson
 • Prylgalet AB
 • Raymi skor
 • Restaurang Bryggeriet
 • Restaurang Fond
 • Restaurang Zaika
 • Röhsska museet
 • SCANDIC HOTEL RUBINEN
 • Shoestring
 • SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
 • Sova
 • STEINBRENNER NYBERG & EHLERS B
 • STUDIO AROMA GÖTEBORG ENSKILD
 • Styrbord Babord
 • Swedbank AB AK Avenyn
 • Sweet
 • The Flying Scotsman
 • TillDittHem
 • Travel Service
 • T-tab
 • Twins Shop For Men
 • Tvåkanten
 • Törnrosa Blomsterhandel
 • Universeum AB
 • Wallenstam AB

Kommun

 • Göteborg