Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Attitude 2.0 - genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSV Göteborg
KontaktpersonBirgitta Norsted
E-postbn@sv.se
Telefonnummer031-7071819
Beviljat ESF-stöd1 473 270 kr
Total projektbudget1 473 270 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi önskar genomföra ett tvåårigt attitydprojekt som tar sitt avstamp i en enkät och djupintervjuer. Till projektet kopplas en referensgrupp på 5-6 personer. Projektet utformas som en pågående process med seminarier under två dagar, sju träffar där varje tillfälle tar sin utgångspunkt i ett diskrimineringsområde, samt avslutas med uppföljningsseminarier. Projektet kommer att utvärderas med djupintervjuer och en ny enkät. Slutsatserna från förstudien visade på lägre värden inom samtliga diskrimineringsområden än SV i övrigt. För att offensivt möta framtidens utmaningar och leva upp till SVs intentioner om ett trovärdigt mångfaldens studieförbund måste vi erbjuda medarbetarna återkommande möjligheter till kompetensutveckling i diskriminerings- och jämställdhetsfrågor. För att strategiskt påverka attityder och ta fram metoder för att skapa insikt, kunskap och trygghet inom dessa frågor, krävs en riktad utbildningsinsats baserad på nuvarande förhållanden, attityder och uppfattningar.

Bakgrund

Förbundsstämman för SV (Studieförbundet Vuxenskolan) fastställde i oktober 2009 en ny strategisk utvecklingsplan för år 2010 - 2011. Denna baseras liksom föregående plan på SV:s Värdegrund, Vision och Verksamhetsidé samt på våra fyra prioriterade verksamhetsområden Hållbar utveckling, Demokrati, Mångfald och Lokal kraft. Det finns ett behov inom SV liksom inom den övriga svenska arbetsmarknaden i organisationer och företag att arbeta med attityder för att motverka diskriminering. Vi, SV, skall vara mångfaldens studieförbund. Mångfald är ett stort och omfattande begrepp. SV behöver en bra mix av kompetenser för att berika den egna verksamheten och framtidens folkbildning. Den stora och nödvändiga utmaningen för framtiden handlar om de deltagare vi möter och hur SV kan främja mångfald bland medarbetare (tjänstemän, cirkelledare och lärare). SV ska eftersträva en organisation med och en verksamhet för män och kvinnor, olika åldrar, personer med funktionsnedsättningar, personer med olika etnisk, religiös, sexuell och kulturell tillhörighet. För att leva upp till SV:s vision samt samhällets förväntningar och utmaningar är det viktigt att SV har en väl avvägd fördelning av män och kvinnor, olika åldrar, personer med funktionshinder samt människor med olika religiös, sexuell och kulturell tillhörighet. SVs förbund genomförde under augusti månad 2009 en landsomfattande mångfaldsunderökning bland samtliga tillsvidareanställda tjänstemän och cirkelledare. Projektgruppen Attitude hade tidigare gjort bedömningen att 4 SV (Partille, Mölndal, Göteborg och Sjuhärads lokalavdelningar) genom denna undersökning skulle kunna få fram viktiga underlag för projektets planerade genomförandefas. Kontakt togs med förbundet och undersökningen utvidgades att även omfatta speciellt underlag för 4 SV. I oktober 2009 i Göteborg redovisade två konsulter från företaget Synovate 4SV s resultat från denna undersökning. Resultaten redovisades dels, 4SV gemensamt, dels avdelningsvis. Jämförelser kunde också göras med SV nationellt. Arbetsgruppen konstaterade att beslutet att medverka i undersökningen hade fyllt sitt syfte och att man nu hade underlag att arbeta vidare med. Slutsats, problem: För att offensivt kunna möta framtidens utmaningar och leva upp till SVs intentioner om att vara ett trovärdigt mångfaldens studieförbund behöver 3SV kunna erbjuda samtliga medarbetare goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling i diskriminerings- och jämställdhetsfrågor. För att strategiskt påverka attityder rörande samtliga diskrimineringsgrunder och ta fram metoder för att skapa insikt, kunskap och trygghet inom diskrimineringsfrågorna, krävs en riktad utbildningsinsats baserad på faktiska förhållanden, nuvarande attityder och uppfattningar. Detta underlag har skapats genom det inledande av ESF godkända planeringsprojektet som avslutades i december 2009. Efter avslutat planeringsprojekt har vi nu kunnat dra slutsatsen att vi har haft lägre värden på samtliga områden än SV i övriga Sverige. Utmärkande är framförallt attityderna kring ålder, jämställdhet och funktionsnedsättning. Det här är någonting som vi nu behöver arbeta vidare med eftersom vi har en målsättning att vi ska ha en arbetsplats där jämställdhet och likabehandling råder. Det framkom även att man önskar sig mer kunskap inom områdena gällande: religionsuppfattning, etnisk tillhörighet och jämställdhet. Vi har även för avsikt att under mobiliseringsfasen genomföra djupintervjuer med en referensgrupp för att få en större insikt om orsakerna till de problemområden som svaren givit i enkäten som genomförts. Kompetensutbildning chefer, se rubrik jämställdhetsintegrering.

Syfte

Detta projekt syftar till att utifrån resultatet av den genomförda enkäten som gjordes under förprojekteringen samt de diskussioner som förts och kommer att föras, höja medvetandegraden gällande de sju diskrimineringsgrunderna hos personalen. Som en slutprodukt är förhoppningen att kunna påverka attityder hos personalen i de fem avdelningarna SV Göteborg, SV Mölndal, SV Partille, SV Lerum och SV Alingsås samt i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Genom att höja medvetandegraden gällande de sju diskrimineringsområdena kommer personal, cirkelledare och slutligen även cirkeldeltagare att påverkas positivt. Detta i sin tur leder till att SV är med och påverkar den demokratiska processen mot ett mång-faldens Sverige.

Målsättning

- Öka medvetandegraden hos personalen gällande de sju diskrimineringsgrunderna inom SV Göteborg, SV Mölndal, SV Partille, SV Lerum, SV Alingsås och Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.
- Vi kommer att följa upp enkäten, som genomförts, med djupintervjuer under mobiliseringsfasen samt i slutet av projekttiden, för att kunna mäta huruvida medvetandegraden har ökats.
- Vi kommer att göra en kompetensutvecklingsplan inom diskrimineringsområdena för all personal baserad på enkät och djupintervjuer.
- Vi kommer under senhösten 2011 arrangera seminarier under två dagar med bl.a. föredragningar från DO och återkommande processutbildningar på varje enskild arbetsplats.
- Därefter kommer vi att genomföra uppföljning och fördjupande utbildningar för all personal inom samtliga diskrimineringsområden. Detta sker under hösten 2012 och våren 2013. Syftet är implementering i det dagliga arbetet.
- Under våren 2013 kommer projektet att utvärderas och stämmas av under uppföljningseminarier under två dagar.
- Förväntade effekter är att personalen ska uppnå insikt i vad diskriminering innebär samt att uppmuntra till ytterligare medvetenhet kring frågorna. Denna nya kunskap och insikt hoppas vi också ska leda till handling hos alla deltagande i form av nya beteenden som påvisar tolerans och förståelse inom samtliga diskrimineringsområden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att kartlägga vilka som kommer att delta i projektet och ta hänsyn till personer med eventuella funktionsnedsättningar och underlätta för deras deltagande. Vi kommer i vår planering av utbildningarna att utgå från Handisams (www.handisam.se ) checklista för tillgängliga konferenser/utbildningar för att utbildningen skall bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Där beaktas aspekterna på lokal, information/inbjudan och genomförande av seminarier.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer i projektet att vara uppmärksamma på att könsfördelningen blir så jämn som möjligt i hela projektorganisationen, såväl i styrgrupp, arbetsgrupp som referensgrupp. Vi kommer att ta hänsyn till deltagarnas livssituation så alla har möjlighet att delta i de planerade aktiviteterna. För att säkerställa att jämställdhetsperspektivet förblir hållbart, samt att motverka att dessa frågor hamnar i skymundan, behöver detta finnas med i det dagliga arbetet. För att långsiktigt och hållbart förändra värderingar och förhållningssätt vill vi arbeta med att specifikt utbilda chefer och övriga ansvariga. Bland annat kommer ledningsgrupperna att genomgå utbildningen Växthuset. Att utbilda ledning och beslutsfattare är speciellt viktigt för att säkerställa kontinuitet. Jämställdhetsintegreringen ska ingå som en del i SVs befintliga ledningssystem och i samtliga steg i denna.

Transnationellt samarbete

Efter vårt besök i Paris, som vi genomförde under förprojekteringen, kom vi bl. a. fram till inom vilka områden vi skulle behöva fördjupa oss i vid ett eventuellt framtida genomförande av kompetensförsörjning. Det var bl.a. den intressanta informationen om att de i Frankrike har en ny lag som säger att av alla anställda i ett företag ska minst 6 % ha någon form av funktionsnedsättning. Vi planerar nu att få kontakt med några föreningar eller organisationer som arbetar med människor som har olika slags funktionsnedsättningar för att få kännedom om deras erfarenheter, dels om hur denna lagstiftning fungerar i praktiken, dels få höra deras syn på att leva i Frankrike med olika slags funktionsnedsättningar. Vi planerar även att få kontakt med något företag eller organisation som har lyckats uppnå målet med att 6 % av alla anställda har någon form av funktionsnedsättning.
Vi önskar också mer kunskap i hur det fortsatta arbetet kring invandrarfrågor och olika etniciteter fortskrider och vad som har hänt efter alla kravaller som blossade upp i Paris förorter under 2005. Arbetet med att motverka diskriminering är definitivt inte bara en svensk nationell angelägenhet. Inte minst är det aktuellt med tanke på hur Frankrike nu utvisar väldigt många romer och har nyligen lagstiftat om att det ej är tillåtet att bära burka på offentlig plats. Våra lärdomar från vårt besök är att etnicitetsfrågan också fortfarande är högst aktuell och de andra diskrimineringsgrunderna är frågor som engagerar och diskuteras.
Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Lena Sanders, Directeur de recherche, på Universitetet i Paris (Géographie-Cités) samt forskaren Jean-Christophe Francois som har studerat segregeringen i Parisregionen och vad den gör med människorna som bor där. Det handlar om vilka val som föräldrarna gör när deras barn ska in i det franska skolsystemet och hur och när segregeringen i skolan börjar och vad man från franska myndigheter har försökt att göra för att motverka segregeringen.
Vi kommer sedan att använda vår fördjupade kunskap och förmedla denna till målgruppen vid några processtillfällen.

Samarbetspartners

 • SV Förbundskansliet

Deltagande aktörer

 • FÖRENINGSARKIVET I SYDVÄSTRA G
 • SV Alingsås /Vårgårda
 • SV Göteborg
 • SV Lerum
 • SV Mölndal
 • SV Partille

Kommun

 • Alingsås
 • Göteborg
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille