Logotyp på utskrifter

Att våga lyckas

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
Kontaktpersonsaknas saknas
E-postbea@grunden.se
Telefonnummer031-7072063
Beviljat ESF-stöd2 761 869 kr
Total projektbudget7 930 695 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2010-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets "Att våga lyckas" syfte är att skapa nya affärsverksamheter i Föreningen Grunden och 20 deltagare/ år erbjuds entreprenörskaps- och yrkesutbildningar samt individuell coachning. De ska också erbjudas praktikmöjligheter. Deltagarna når en yrkesidentitet och jobb.

Bakgrund

Vårt projekt vänder sig till personer med intellektuella funktionshinder. I Göteborgs kommun räknar man att det finns någonstans mellan 3000 - 5000 människor med intellektuella funktionshinder. Av dessa deltar ca.1200 personer i daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en lagstadgad stödinsats enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer med intellektuella funktionshinder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det generella målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskilda personens möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål väldigt sällan uppfylls.

Största hindret är arbetsgivares attityder mot personer medintellektuella funktionshinder. Kunskapsbrist och brist på erfarenhet hos den som har ett intellektuellt funktionshinder är också en bidragande orsak till att målet inte uppfylls.

Institutionstraditionen i Sverige har betytt att människor med intellektuella funktionshinder under en period omfattande nästan 100 år erbjudits omvårdnad vid olika institutioner. Detta har inneburit att människor uteslutits från samhällsdeltagande och gemenskap på alla plan. Detta syns i individernas självförtroende.
Vi har fortfarande långt kvar till att vi som har intellektuella funktionshinder kan känna att vi är fullt delaktiga och fullvärdiga medborgare.

Under 2006 genomförde vi en förstudie med ESF medel, projekt nummer 71216. Syftet var att undersöka hindren för oss som har intellektuellt funktionshinder och våra möjligheter att komma ut i arbetslivet och undersöka attityderna hos myndigheter och arbetsgivare. Vår förstudie visade att det finns möjligheter att få praktikplatser men ytterst sällan leder det vidare till ett lönearbete.
Erfarenheterna från förstudien visar att den som praktiserar behöver särskilt stöd men också att arbetsgivaren behöver handledning för att bearbeta egna fördomar. Många arbetsgivare såg sin insatts som välgörenhet istället för att man på allvar förberedde en arbetsplats.

Vår erfarenhet från förstudien ledde till att utveckla socialföretag där människornas vilja och kunskap är basen för att utveckla affärsidéer. Föreningen Grunden säljer ett antal tjänster så som reklam matrial, webbdesign, informationsmaterial, föreläsningar och utbildningar.
Genom våra tjänster har vi skapat 19 arbetstillfällen.
Medlemmarnas kunskap, kunnande och vilja avgör vilka tjänster som ska produceras. Individen känner sig delaktig och värdefull i organisationen. I detta projektet kommer vi att utveckla våra tjänster ytterligare för att skapa löneutrymme till våra arbetslösa medlemmar.
Vi räknar med att 20 arbetslösa medlemmar per år skall gå genom en utbildning i socialt entrepenörsskap som innehåller personligutveckling och lämpliga yrkesutbildningar. För de som har gått utbildningen och vill bli anställda hos andra arbetsgivare kommer vi att erbjuda särskilt stöd för att praktiken ska bli lyckad och leda till arbete. En särskild grupp kommer även att arbeta för att skapa kontakter med arbetsgivare samt erbjuda utbildning till arbetsgivare för bland annat attitydförändring.

Syfte

Avsikten med projektet är att skapa arbetstillfällen för människor med intellektuellt funktionshinder.

Vi vill göra det genom att:
- erbjuda entreprenörskapsutbildning under ett år.
- knyta yrkesutbildningar till entreprenörskapsutbildningen som skräddarsys efter individens behov.
- utveckla affärsidéer, göra marknadsundersökningar och hitta lämpliga lokaler för att starta verksamheter.
- erbjuda praktik inom den egna organisationen och hos andra arbetsgivare för att ge människor chansen att pröva på yrken. En grupp kommer att startas som praktikstödjare.
- erbjuda utbildningar till samverkanspartners och arbetsgivare för att ändra attityder mot människor med intellektuellt funktionhinder.

Målsättning

- minst 20 personer kommer varje år (minst 60 personer under 3 år) att gå igenom entreprenörskapsutbildningen.
- 5 av deltagarna kommer att få fast arbete i verksamheter som utvecklas inom projektet.
- 5 deltagare kommer att praktisera hos andra arbetsgivare.
- 25 arbetsgivare informeras om människor med intellektuella funktionshinder möjligheter i arbetslivet.
- 14 stadsdelar kommer att informeras hur människor med intellektuella funktionshinder kan stödjas och hur deras kunskaper kan tas tillvara.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningar som vi kommer att genomföra inom projektet kommer att anpassas språkmässigt till personer med intellektulla funktionshinder.
Vi har arbetat länge med tillgänglighet för funktionshindrade. Grunden har fått Göteborgs Stads Tillgänglighetspris och pris från Stiftelsen Centrum för Lättläst.
Entreprenörskapsutbildningen och coachningen på arbetsplatser är språkmässigt anpassade för personer med intellektuella funktionshinder och även andra pedagogiska modeller som är lämpliga för målgruppen används av utbildare och coacher.
Våra datorer innehåller hjälpmedel för att skapa tillgänglighet för målgruppen. Grundens lokaler och de tilltänkta lokalerna är anpassade till även rörelsehindrade personer, eftersom många av våra medlemmar har rörelsehinder.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom vi vet att kvinnor med intellektuella funktionshinder är dubbels utsatta kommer entreprenörskapsutbildningen innehålla information om arbetsmiljö samt jämställdhetslagstiftning. Särskilt fokus ska läggas på sexuella trakasserier i arbetslivet och förebyggande arbeten på arbetsplatser.
Under utbildningen kommer vi att särskilt att uppmärksamma kvinnliga deltagare att få lika mycket utrymme i utbildningen och informera dom om vad man gör om man blir utsatt av trakasserier.
I varje utbildning och verksamhet som utvecklas i projektet ska vi sträva efter jämn könsfördelning.

Transnationellt samarbete

Grunden anordnar regelbundet internationella konferenser där målgruppens organisationer samlas i ett nytt tema. Under projektperioden kommer vi att anordna en People First konferens för att bjuda in andra organisationer som arbetar med sysselsättningsfrågor med samma målgrupp. People First Europa är ett nätverks bestående av organisationer som arbetar utifrån empowerment perspektivet för och med personer med intellektuellt funktionshinder. En sådan konferens skulle ge oss nya idéer och kunskapsutveckling samt sprida vårt sätt att arbeta i projektet.

Medfinansiärer

  • Frölunda
  • Frölunda
  • Funktionshinderverksamheten
  • LFC Norrköping
  • Utbildning

Kommun

  • Göteborg

Liknande projekt