Logotyp på utskrifter

Att Läsa Är Framtiden

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareBokia AB
KontaktpersonMartin Barden
E-postmartin.barden@bokia.se
Telefonnummer031-3332211
Beviljat ESF-stöd2 601 270 kr
Total projektbudget2 601 270 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser att kompetensutveckla 29 företag med totalt 248 anställda inom bokfackhandel (Bokiabutiker). Projektet avser en kompetensutveckling som skall säkerställa en omställning av redan sysselsatta deltagare så att de inte riskerar en arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Kompetensutvecklingen kommer att individanpassas utifrån genomförda analyser och kommer att omfatta modern ledarutbildning för företagsledare och potentiella nya ledare med innehåll av bl.a. entreprenörskap, företagsledarskap, modern personalledning och hur man skapar resultat i ett företag i den nya ekonomin.

För övriga anställda kommer utbildningen att omfatta modern kundvård och kundhantering utifrån att skapa tillväxt i ett företag.

Alla deltagare i projektet kommer att få en tidsenlig kunskap i viktiga framgångsfaktorer för ett företag såsom hur diskriminering kan motverkas och likabehandling främjas och om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

Projektet avser att pågå i 9 månader med längre utbildningar för varje yrkeskategori uppdelade i olika utbildningsblock över tiden. Projektet avser att följa upp ett antal mål och indikationer under projekttiden och vid projektavslut. Målen är kvalitativa, kvantitativa och ur ett diskriminerings och jämställdhetsperspektiv. Projektet kommer att använda SYNOVATE som metodstöd avseende uppföljning av mål och indikatorer för att säkerställa rätt reliabilitet.

Efter genomförd analys är projektgruppen, projektägare och deltagande företag helt övertygade om att projektet kommer att skapa ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning i de deltagande företagen.

Projektet avser att prioritera samverkan och strategiskt påverkansarbete och kommer att bedrivas i ESF:s region Västsverige. Projektet omfattar deltagare från flera arbetsplatser och kompetensutveckling planeras att genomföras i nära samarbete med branschen.

Kopplingen till lärande i projektet utgår från ett motagar-sändarperspektiv. Vi ser med projektet som hjälp att vi kan tillföra ny kunskap och överföra kunskap från en individ till en annan. Vi ser därför:
1 - våra deltagare som kunskapsbärare i projektet
2 - ett lärande genom rapporter och dokumentation
3 - ett lärande genom kommunikation mellan individer
Avslutningsvis ser vi detta projekt som ett sätt att åstadkomma förändringar och att söka det nya, vilket kräver ett nytt sätt att tänka.

Bakgrund

PROJEKTET
Projektet avser att omfatta 29 frivilliga fackhandelsbutiker inom Bokia med totalt 248st anställda. Projektavgränsningen följer ESF:s geografiska indelning och ansökningar kommer att lämnas på resterande sju geografiska områden enligt ESF:s indelning av Sverige.

PROBLEM
Bokfackhandeln är idag ett problemområde och en så kallad bransch i omställning med lågt utbildad. Den globala ekonomin har inneburit att böcker och övrigt fackhandelsmaterial kan införskaffas på många olika platser och framförallt köpas via Internet. Bokia som kedja har fokuserat detta problemområde i en analys under hela 2007 och där kan man tydligt se att kompetensutveckling måste ske i takt med arbetslivets krav för att kunna få ny och ökad kunskap som kan bidra till tillväxt i framförallt att bibehålla nuvarande sysselsättning och nuvarande företag.

Analys har gjorts av ledningen för Bokia centralt och 10st slumpmässigt utvalda företag i Sverige. Där kan man tydligt utläsa att ny kompetensutveckling måste ske inom områderna entreprenörskap, modernt företagsledande och modern kundhantering vilket innebär att projektet fokuserar områderna lärande miljöer, samverkan och strategiskt påverkansarbete.

FÖRANALYS:
I föranalysen har områderna analys, planering och förankring ingått.
Analys:
Följande områden har genomlysts - kompetens, jämställdhet, diskriminering och långtidssjukskrivning.

Planering:
I planeringen har ingått att förankra och involvera samtliga företag och dess anställda i ett utvecklingsarbete där kompetensutveckling är ett verktyg som säkerställer en omställning av sysselsatta så de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens. I planeringen har även ingått att utifrån analysen planera en tänkt utbildningsplan med rätt kompetensutveckling till rätt målgrupp.

Förankring:
Förankringsarbetet har inneburit att 10st utvalada företag och dess anställda har arbetat aktivt med enkätundersökningar, informationer vid regionala möten och sammanställning av tänkt genomförandeplan. Samtliga företag inom kedjan Bokia har på ett eller annat sätt varit delaktiga vid informationsmöten, svarat på enkätundersökningar och haft löpande tillgång till information via Internet.

Syfte

Syftet med projektet är att ge företagare och anställda en möjlighet att lära sig ny kunskap och lära om för att stå bättre rustade inför förändringar i vår bransch som är en bransch i omställning.

Med rätt kompetensutvecklingsinsatser skall projektet stimulera företagande, entreprenörskap och modern kundhantering. Denna nya kunskap kommer att leda till att företagare och anställda ser nödvändiga förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation.

Syftet är också att ge ökade kunskaper om hur diskriminering motverkas och hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas på arbetsplatsen.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1. Samtliga 248st sysselsatta inom ramen för detta projekt skall få del av adekvat kompetensutveckling baserat på arbetsfunktion. - Mål, 100% deltagande.
2. Samtliga 248st deltagare skall få ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling främjas. Mål, 100% deltagande.
3. Samtliga företagare och potentiella företagare skall få kompetensutveckling i hur man kan förhindra långtidsjukskrivningar på arbetsplatsen. Mål, 100% deltagande av specifik målgrupp.

KVANTIFIERADE JÄMSTÄLLDHETSMÅL/INDIKATORER:
Samtliga mål/indikatorer är könsuppdelade.
1. Löneskillnader mellan män och kvinnor. - Idag är skillnaden 14%. Mål, 10%
2. Antal kvinnliga företagare. - Idag 12st. Mål 15st.
3. Anställningsformer. - Idag under utredning. Mål, förbättrat resultat.
4. Föräldraledighet. - Idag under utredning. Mål, förbättrat resultat.
(Innan projektstart finns indikatorer på jämställdhetsmål 3 och 4.)

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
1. Att samtliga deltagare upplever att kompetensutvecklingen resulterat i att de kan ta sig an fördjupade arbetsuppgifter och har breddat sitt arbetsområde.
2. Att samtliga deltagare upplever efter avslutat projekt att arbetsplatsen fått en ökad kunskap om hur diskriminering motverkas och lika behandling främjas.
3. Att samtliga arbetsställen upplever efter avslutat projekt att de står bättre rustade för att förhindra långtidssjukrivningar.
4. Fler kvinnliga företagare.
5. Fler nya företag i regionen.
6. Fler sysselsatta i regionen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall arbeta med tillgängligheten på följande sätt:

FYSISK TILLGÄNGLIGHET:
Konferenser, utbildning och möten skall genomföras i anpassade lokaler. Vi har i vår förprojektering definierat lokaler som uppfyller dessa krav i regionen.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET:
I samtliga utbildningar kommer det att utbildas i vad funktionshinder innebär och därmed skapa förståelse för på vilket sätt vi kan dra nytta av detta i våra respektive verksamheter. Denna utbildningsinsats handlar ofta om ett förhållningssätt och vi vill skapa arbetsplatser med förståelse, medvetenhet och kunskaper om funktionshinder. Denna utbildning utförs av extern part som har tillbörlig kompetens inom området.

KOMMUNIKATIV TILLGÄNGLIGHET:
Vi kommer i projektet att skapa en Internet-portal där vi följer projektet och där kommunikation mellan deltagande företag sker på ett enkelt sätt. Vi kommer att ha språkalternativ på portalen i form av engelska och svenska.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en viktig framtidsfråga för deltagande företag och för kedjan Bokia i sin helhet. Bokia arbetar aktivt för jämställdhet i arbetet och det innebär att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden.

Inom Bokia vill vi att kvinnor skall ha möjlighet att leva på sin egen lön och kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Vi vill också verka för fler kvinnliga, egna företagare och underlätta med kunskaper och villkor om detta.

I vår föranalys har vi kartlagt anställningsformer, löneskillnader, antal kvinnliga företagare, arbetskraftsdeltagande och föräldraledighet. Vi avser med spetsutbildning inom området jämställdhetsintegrering öka kunskapen om jämställdhetsfrågor på alla nivåer. Ett jämställdhetsperspektiv för oss handlar om att problimatisera värderingar om kvinnligt och manligt. Vårt arbete med att jämställdhetsintegrera i projektet innebär utbildning och uppföljning av de indikatorer som angivits ovan.

När projektet startar mäts följande indikatorer av:
1. Anställningsformer.
(Tidsbegränsade anställningar i förhållande till fasta anställningar.)
2. Löneskillnader.
3. Antal egna företagare som är kvinnor.
4. Förvärvsarbetande tid avseende kvinnor och män.

Projektet skall med utbildningsinsatser, information och ett tydligt indikatoruppföljande ha ett bättre slutvärde på samtliga fyra indikatorer vid projektavslut än när projektet startade. Vi avser att bryta ner samtliga indikatorer och mäta dem öppet och könsuppdelat.

Vi kommer att ta hjälp av extern specialist med rätt kompetens inom jämställdhetsintegrering avseende utbildni

Transnationellt samarbete

-

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö