Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Atlantis - en metodutveckling för ett hållbart arbetsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStrandska Utvecklingshuset AB
KontaktpersonRuddi Porsgaard
E-postruddi@strandska.com
Telefonnummer0303-12900
Beviljat ESF-stöd3 544 505 kr
Total projektbudget3 544 505 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2010-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Utveckla,testa,revidera metod för strategisk påverka attityder,beteenden i team som motverkar diskriminering o skapar hållbart arbetsliv. Visa samband mellan företagskultur, ledarattityder och förmågor i kommunikation med teamets attityder i fråga om diskriminering, jämställdhet och höga ohälsotal.

Bakgrund

Projekt Atlantis en metodutveckling för ett hållbart arbetsliv

Detta genomförande av projektet skall utveckla en metod för utvald målgrupp i syfte att strategisk påverka attityder och beteenden i team för att motverka diskriminering och skapa ett hållbart arbetsliv.

Beskrivning

Behov och problem
Följande slutsatser, kring hur ohälsotalen påverkas av olika aspekter inom en organisation, bygger på resonemanget i bilaga 2 där vi har gått igenom erfarenheter från tre olika projekt/uppdrag:

1. Brist på kommunikation genom alla led inom en organisation påverkar de enskilda individernas upplevelse av sin arbetsplats och sin roll i helheten. De enskilda individer som inte ser sin roll/del i ett större sammanhang tappar motivation och drivkraft, vilket i förlängningen leder till ohälsa som kan uttrycka sig i form av både psykisk och fysisk.

2. Ledarna i arbetslag påverkar kulturen i arbetslaget genom att vara en kraftfull förebild ifråga om diskriminering, uppskattningar, öppenhet, delaktighet. Ledarnas självkännedom och personlig mognad blir därför en nyckel i att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

3. Ledarnas färdigheter avgör om ofrånkomliga meningsskiljeaktigheter och konflikter som kan bero på olikheter inom arbetslaget leder till ökad förståelse och stärkt laganda. Dessa ledarfärdigheter kan öka hela teamets medvetenhet kring de mångfaldsaspekter och olikheter som finns närvarande i arbetslaget och i förlängningen leda till attitydförändringar, så att alla i arbetslaget blir genuint inkluderade.

4. Coaching är ett kraftfullt verktyg för ledare i fråga om att se varje individ och stödja den till egen utveckling, vilket vi ser leder till friskare personal. Coachande förhållningssätt i ett arbetslag skapar en grogrund till en lärande organisation.

5. Organisationers villighet ökar i att investera i specifik utveckling i humankapitalet om de ser att investeringen leder till mätbara skillnader i fråga om exempelvis ökad produktivitet, kvalitet, effektivitet, närvaro. Om organisationen ser att investeringen blir finansiellt lönsamt, så ökar chansen dramatiskt att organisationen investerar i alla delar av organisationen dvs. önskad spridning uppstår.

6. Det tar tid innan attitydförändringar och medvetenhet kring mångfald och diskriminering har lett till permanenta beteende förändringar. En utvecklingsprocess måste därför pågå under en längre tid.

Se vidare redovisning av vår förprojektering i bilaga 2. (postad)

Syfte

Syftet med projektet är att strategiskt utveckla, testa, revidera, och sprida en ny kraftfull arbetsmetodik som tydliggör, utvecklar och förändrar en ledar- och teamkultur som leder till nedan beskrivna målsättningar.

Målsättning

Projektets mål är att, med framtagen arbetsmetod och program, sammanfattningsvis ge följande påverkan på teamen och dess individer (se bilaga 4):
- en hälsosam och lärande teamkultur som kännetecknas av:
förståelse av organisationens helhet, värderingar och varumärke samt teamets och individens plats i helheten.
Utvecklad kommunikation och förmåga att hantera olikheter och konflikter
Mindre sjukfrånvaro samt kort rehabilitering m h a coaching
Attitydförändringar kring jämställdhet och tillgänglighet samt ökad medvetenhet om diskriminering
- ökad effektivitet
varje organisation plockar fram ett relevant hårt mätetal t ex produktivitet, kvalitet som programmet skall påverka positivt
- utvecklat ledarskap
teamledare (ledare och nyckelpersoner) utvecklar ett ledarskap som kännetecknas av delaktighet, uppskattande, inkluderande, lyssnande, tillit, värderar bidrag, utvecklar individer och team.

Projektet skall leda till ett arbetssätt som visar på ett effektfullt genomförande i kulturförändring och kommunikationssätt inom ett arbetslag och mäta dess effekter i attityd- och beteendeförändring och lönsamhet. Resultatet skall visa på varaktig förändring genom att vi ger kunskapsöverföring i hur man leder och tar tillvara teamets olikheter samt utvecklar gruppdynamiken i en mångkulturell organisation för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Målet är att organisationen skall få ökad öppenhet, insikt och förmåga att strategiskt kunna hantera och påverka attityder som rör jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet för personer med funktionshinder och att motverka diskriminering, vad gäller kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning och trosuppfattning. Ledare och medarbetare skall få insikt om betydelsen av en tydlig bild av företagets/organisationens övergripande värderingar, mål och vinstintresse kopplat till sin del/roll i det sammanhang som man ingår i. Sammantaget ger detta en kompetensutveckling och en möjlighet för individen att utvecklas i takt med arbetslivets krav både vad gäller geografisk och yrkesmässig rörlighet vid omställning såväl som generationsväxling. Det ger också organisationen verktyg att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar att ta emot långtidssjukskrivna. Individer i ett arbetslag som genomgått sådan förändring har nya kunskaper och förmågor som är attraktivt för en kommande arbetsmarknad där dessa förmågor blir meriterande.

Inom detta projekt vänder vi oss även till sjukskrivna från deltagande företag/organisationer. Denna del kan härledas till projektområde 2, men vi har valt att göra det som en del inom programområde 1 eftersom de båda projekten är sammanhängande och vi vill behålla sammanhanget, helheten och kopplingen mellan sjukskrivna och företag/organisationer. Se progam, aktivitetsplan och bilaga 5.

Avsikten med det är att de deltagande företag som är med i denna ansökan har långtidssjukskrivna som vi vill ge förutsättningar till utveckling och att återträda till sin arbetsplats. Vi tror på en ökad effekt om både arbetsplatsen (arbetslaget och nyckelpersoner) och den sjukskrivne får samma insikter och verktyg för kommunikation, så att båda parter talar samma språk. I detta program vill vi utveckla en process mellan den sjukskrivne, arbetsledare och arbetslaget så att den sjukskrivne kommer närmare arbetsplatsen. Denna process ska vara praktiskt stödd av nyckelpersoner inom verksamheten t.ex. fack, HR. Närhet mellan individ och arbetsplats innebär att man kan ge individen de verktyg individen behöver på vägen för att kunna ta sig tillbaks som arbetsför. Detta gäller för samtliga individer med olika bakgrunder, såsom funktionshinder, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning samt trosuppfattning.

Kvalitativt och kvantitativt mätbara mål är;

- Om projektet haft en attitydpåverkan på hur deltagarna ser på och uppfattar jämställdhet. 80 % av deltagarna skall ha uppfattat en ökad förståelse för jämställdhet.

- Om projektet haft en attitydpåverkan på hur deltagarna ser på och uppfattar tillgänglighet. 70 % av deltagarna skall ha uppfattat en ökad förståelse för tillgänglighet.

- Om insatserna leder till effektivisering som därefter följer till nyinvestering. Ledaren tillsammans med arbetslaget sätter själv upp kriterier som de vill kunna mäta t ex ökad produktivitet eller färre konflikter, att kunder är mer nöjda än tidigare etc. 80% av projektets deltagare skall känna sig mycket nöjda med resultatet som projektet bidrar till.

- Om arbetslaget upplever en kvalitetshöjning i arbetsmiljön. 70 % av deltagarna skall uttrycka att arbetsmiljön har förbättrats efter insatserna och att arbetsplatsen upplevs som mer attraktiv.

- Om ohälsoantalet i de deltagande företagen har minskat. 70 % av arbetslagen skall uttrycka att sjukskrivningstalen har minskat.

- Om företagen tror att insatsen projektet bidragit till blir en varaktig förändring. 70 % av ledarna skall uttrycka att insatserna har lett till en varaktig och positiv förändring av arbetslagets kultur.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Strandska Utvecklingshuset AB:s lokaler är kulturmärkta och därmed inte anpassningsbara för personer med funktionshinder. För att kunna möta eventuella deltagare med särskilda behov har Strandska möjlighet att förlägga programmet på Nordiska Folkhögskolan. Nordiska Folkhögskolans lokaler uppfyller alla fyra aspekter gällande kraven på tillgänglighet.

Fysisk tillgänglighet:
Nordiska Folkhögskolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade och rullstolsburna personer vad gäller framkomlighet. Det finns möjlighet att möblera föreläsningslokaler efter behov.

Tillgänglig verksamhet:
I och med att berörd personal är utbildade coacher finns en grundläggande förståelse för människors olika förutsättningar och möjligheter. Fortlöpande kompetensutveckling sker internt vad gäller språkbruk, bemötande samt att identifiera osynliga psykiska handikapp.

Kommunikativ tillgänglighet:
Om tolkning krävs anlitas dessa via tolkcentralen. Teleslinga finns i lokalerna.

Informativ tillgänglighet:
Eventuellt material anpassat för synskadade tas fram vid behov.

Strandska utvecklar programmet så att fysiska funktionshinder inte är en begränsning för att kunna delta. Då vi åberopar jämställdhet ser vi att personer med olika typ av funktionshinder ska ha samma möjligheter att delta som övriga.

Strandska Utvecklingshuset AB har en policy för hur vi i mötet med våra kunder arbetar med våra grundläggande värderingar och begränsningar. Detta för att ge alla människor likabehandling oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller trosuppfattning, se hemsida www.Strandska.com.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet ger oss tydliga indikationer på projektets inriktning och fokus vad gäller integrering av jämställdhetsfrågan:

Ranks betydelse
Vi kommer i programmet att inrikta oss på att alla individer i en verksamhet får kunskap och förståelse om organisationens/företagets övergripande mål, grundläggande värderingar, varumärke, spelregler, vinstintresse och marknadsföring samtidigt som de får samma överblick över sin egen roll och del i denna helhet. På så vis skapas en naturlig drivkraft att uppnå en kommunikation och lagarbete som är fungerande för alla. När förståelse för att allas del i helheten är lika viktig för organisationen/företagets helhet och alla strävar åt samma håll så uppstår jämställdhet och likabehandling som ett naturligt behov för alla. Motivation och nödvändighet inför att ha en fungerande kommunikation och attityd i sitt förhållningssätt till varandra oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning samt trosuppfattning blir nödvändig för att nå målet - en win-win situation. Detta motverkar negativa maktaspekter som uppstår pga en organisations hierarki och utvecklar demokratiprocessen i teamet och indirekt organisationen.

Vi kommer därför att arbeta med att belysa och medvetengöra ranks betydelse och därmed öppna upp perspektiven för ledare. Vi kommer även att arbeta med ledarens medvetenhet kring sin egen ranks betydelse och hur det påverkar både förståelsen och val av perspektiv på en situation.

Efter projektet kommer ledare och nyckelpersoner fått ökad förståelse för hur rank inverkar på kommunikationen i alla relationer och hur den påverkar oss i vår uppfattning om vad som är verklighet i en situation. Insikten om ranks betydelse är viktigt för att kunna uppleva och se en annan individ med lägre ranks situation och behov för att kunna möta individen utifrån det som ger bäst resultat för helheten.

Individuell coaching och teamcoaching
Vi kommer att använda coaching och teamcoaching som verktyg då detta kommunikationssätt har två stora fördelar för det mellanmänskliga mötet. När en ledare lär sig coaching så krävs det personlig inre reflektion och förståelse för inre dynamiker hos sig själv i första hand för att kunna förstå andra och sätta sig in i andras perspektiv. Coaching som samtalsform tvingar oss att se andra människors förmåga och utveckla deras potential, snarare än att se medarbetarna som problem. Vi utgår därmed utifrån en positiv människosyn där alla har lika värde och vi möts som jämlika.

Av ovanstående skäl så dominerar coaching och teamcoaching alla delar i programmet oavsett målgrupp.

Jämställdhet och lönsamhet
Vi kommer att ge respektive verksamhet verktyg för att kunna mäta och se hur jämställdhet ger lönsamhet och andra fördelar i verksamheten. Vi ser också hur viktigt det är att även få verktyg som underlättar för att hantera de situationer som kan uppstå för att verkställa ett jämställdhetsarbete. Det räcker alltså inte med insikter utan det skall upplevas och kännas i praktiken där nya färdigheter tillämpas och därmed ger trygghet för ledaren i eget fortsatt arbete i verksamheten. Det är även viktigt att påvisa hur värderingar i företaget påverkar varumärkets uppbyggande och även attraktionen som arbetsgivare.

Vår förhoppning är att medverkande arbetslag vidareutvecklar och kommunicerar sitt resultat av projektets lärdomar till andra delar av organisationen. Efter projektet har nyckelpersoner fått breddat sin syn på jämställdhet utifrån andra perspektiv såsom produktutveckling och marknadsutveckling.

Jämställdhetsdebattens dynamiker
Vi kommer att stimulera både män och kvinnor att våga gå från ett mikroperspektiv där de är tryggare att diskutera frågan till ett makroperspektiv för att spegla och sätta ord på de strukturer som lever i samhället vad gäller denna fråga. Vi har ambitionen att diskutera jämställdhetsfrågan utifrån att spegla olika situationer beroende av vilket filter vi betraktar det ifrån. Detta skall ge deltagaren träning i att utveckla förmågan att se situationer ur nya perspektiv. Teamet kommer i programmet att ta fram spelregler för att motverka diskriminering och ledaren kommer att utveckla färdigheter, så att spelreglerna blir levande och efterföljs.

Mansgrupp och kvinnogrupp
Vi kommer inte att dela upp gruppen efter genus. I detta projekt dominerar kvinnorna då deltagande företag kommer mest från kvinnodominerade yrkesområden. Vi kommer att i större utsträckning möta deltagarna individuellt, särskilt ledare och sjukskrivna. I arbetslagen är det viktigt att möta gruppen som en helhet och inte skapa grupperingar.

Viktigt är att sedan vidareutveckla och kommunicera resultatet av utvecklingsarbetet till andra delar av organisationen för att ge varaktig kunskap som kommer resten av organisationen till del.

Kommunikation och ohälsotal ur ett jämställdhetsperspektiv
Vår lärdom av olika uppdrag i näringslivet visar att det är viktigt för en organisation eller verksamhet att gemensamt ta fram spelregler och värderingar som alla skall verka från. Det ökar förståelsen för verksamheten och gör det tydligt för alla vilka förutsättningar och regler som gäller. Det i sig ger trygghet för varje individ vilket är ett bas behov som är viktigt för flertalet människor att känna för att kunna fungera effektivt.

Utmaningen är att hitta de arbetssätt som ger deltagarna i en grupp de färdigheter som krävs för att utveckla en kultur och atmosfär i arbetslaget som skapar förutsättningar för jämlikhet och mångfald i alla dess aspekter. Svårigheten handlar om att kunna möta varje individ där den befinner sig i sin egen utveckling och ändå få gruppen att harmoniseras utifrån de värderingar vi vill skall råda.

Efter programmet förstår deltagarna vad

- coachande förhållningssätt är och innebär samt dess fördelar

- vad det innebär att lyssna

- vikten av tydliga spelregler i en grupp och att de efterlevs av alla oavsett rank.

Transnationellt samarbete

1. Transnationalitet
Vår kontakt Ben Fuchs, leg psykolog, från Brighton, UK, har spetskompetens när det gäller utveckling av individer och organisationer utifrån ett jämställdhet och mångfaldsperspektiv. Vi använder hans kunskaper i fråga om utveckling av programinnehållet och handledning av våra coacher och föreläsare, för att uppnå bästa möjliga kunskapsnivå hos vårt team. Se vidare nedan riskanalys.

Kommun

  • Ale
  • Göteborg
  • Kungälv
  • Partille
  • Trollhättan
  • Uddevalla