Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Arcus Skaraborg

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArcus i Skövde AB
KontaktpersonKai Leander
E-postkai.leander@arcus.nu
Telefonnummer0500-482400
Beviljat ESF-stöd3 871 025 kr
Total projektbudget9 243 163 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2011-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Den bärande idén med "Arcus Skaraborg" är att med hjälp av de olika kompetenser och erfarenheter som samverkansparterna besitter, genomföra och utveckla ett framgångsrikt projekt som kan vara en förebild för andra.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen i Skaraborg (arbetsförmedlingsområde Skövde och arbetsförmedlingsområde Lidköping) samt socialförvaltningen i Skövde har tillsammans gjort bedömningen att det finns ett underlag och ett behov att genomföra projekt "Arcus i Skaraborg" i enlighet med vad som beskrivs i denna ansökan.

Dessa aktörer, som också är medfinansiärer, har tidigare varit samarbetsparter med Arcus och gör också bedömningen att företaget är lämpligt som utförare och projektägare.

Namnet på projektet är "Arcus i Skaraborg". Arcus (är latin och betyder brygga eller bro) är ett projekt som huvudsakligen riktar sig till personer inom jobb- och utvecklingsgarantin. Här finns personer som av en mängd olika anledningar inte varaktigt lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Inom garantin finns också en betydande andel personer med invandrarbakgrund. Vi kommer också att ha beredskap och resurser att ta emot personer som är långtidssjukskrivna eller att riskerar att bli.

I det här projektet kommer ett mindre antal deltagare (4 platser) från Socialförvaltningen. Dessa har alla invandrarbakgrund. De deltagare som kommer via arbetsförmedlingen har i varierande utsträckning invandraranknytning.

Oavsett bakgrund är det graden av social/motivationsmässig/kulturell/språklig förmåga som ofta är en avgörande faktor som är direkt relaterad till möjligheterna att få och behålla ett arbete och på så sätt komma vidare i livet.

En konsekvens av detta synsätt blir ju då att rekryteringen till projektet kommer vara inriktat på att skapa "blandade" gruppsammansättningar dvs. innehålla personer med eller utan invandraranknytning.

Detta i sin tur, medför också bättre förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt integrationsarbete i projektet.

Syfte

Det överordnade syftet är att med hjälp av de aktiviteter, resurser och nätverk som finns i projektet utifrån var och ens förutsättningar, lotsa deltagarna till ett arbete på (den ordinarie) arbetsmarknaden.
Härutöver är projektet samtidigt fokuserat på ett antal delsyften som även inkluderar de samverkanspartner som deltar. Detta gäller också de "praktikföretag" som indirekt är kopplade till projektet.
Delsyften:
- att projektet i sig är integrationsutvecklande.
- att minska utanförskapet.
- att projektet genomsyras av kunskap om genus betydelse för utvecklingen av ett företag eller organisation.
- att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.
- att understödja deltagarna att göra okonventionella yrkesval.
- att identifiera, synliggöra och utveckla de unika kompetenser som framför allt personer med invandraranknytning besitter.
- att erbjuda deltagarna möjligheter och resurser som syftar till att kunna identifiera och utveckla sin entreprenörsanda.
- att de olika aktiviteter som projektet omfattar skall vara optimalt individanpassade.
- att genomföra aktiviteter som leder till en förändrad syn på entreprenörsskap hos framför allt kvinnor och personer med invandrarbakgrund.
- att ha en klar valorisationsstrategi, dvs att under projekttiden utveckla och förfina metoder och modeller som har ett bestående värde och som kan implementeras i företags och organisationers ordinarie verksamhet.
- att projektet samverkar med programområde 1.
- att stärka mångfaldskompetensen hos de företag och organisationer som kommer i beröring med projektet.

Målsättning

Målsättningen är att alla som deltar i projektet skall komma närmare arbetsmarknaden. Uttryckt i kvantifierbara mål innebär det att så många som möjligt ska få och kunna behålla ett arbete. Samtliga deltagare som avslutar projektet kommer att redovisas utifrån följande parametrar:
- fått ett ordinarie arbete.
- fått ett arbete med samhällsstöd.
- påbörjat yrkesutbildning.
- påbörjat andra studier.
- är i annan arbetsmarknadsaktivitet.
- är i praktik.
- är i arbetsträning.
- är arbetslös.
- annat.
Mätning kommer att ske i direkt anslutning till att deltagarna går ur projektet, efter 3 månader och efter 6 månader.
En av befattningshavarna kommer att ha ett särskilt ansvarsområde som innebär kontinuerlig uppföljning och utvärdering av alla de intentioner som är kopplade till delsyftena med projektet.
Detta kommer också att redovisas och behandlas vid varje styrgruppsmöte.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i projektet att beakta de delar, fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet så att personer med funktionshinder skall kunna delta i projektet på samma vilkor som andra.

Jämställdhetsintegrering

Projektets syfte är att stärka deltagarnas förmåga att hantera sin egen utvecklingsprocess på ett sätt som leder tillbaka till arbetsmarknaden. För att nå dit och bearbeta alla de eventuella hinder som skapas av samhällets genusstrukturer kommer vi att arbeta med ett kunskapsbaserat genusperspektiv under hela processen.

I praktiken innebär det att vi kommer att:

- försäkra att all personal inom projektet har goda kunskaper om genus och genusmekanismernas betydelse för deltagarnas möjligheter att arbeta med sin egen utvecklingsprocess

- kontinuerligt föra en diskussion kring genus inom projektets personalgrupp

- uppmärksamma betydelsen av kön i alla våra kontakter med alla berörda aktörer.

- skapa en könsmässigt jämn fördelning av deltagare genom att aktivt bearbeta jämställdhetsaspekten vid rekryteringsförfarandet

- försäkra att kvinnliga och manliga deltagare får samma tillgång till projektets resurser och personal

- i samtal med potentiella arbetsgivare fokusera på arbetets kravprofil och de sökandes kompetens

- informera och uppmuntra potentiella arbetsgivare att bryta mönster

- diskutera jämställdhet och föreställningar kring kön under utvecklingsprocessen på ett sätt som vidgar vyer och ger varje deltagare möjlighet att reflektera kring sina egna värderingar och önskemål

- identifiera eventuella hinder kopplade till könstillhörighet

- genomföra utbildningsavsnitt rörande jämställdhetslagen och dess innebörd

- uppmuntra en förutsättningslös analys av kunskap, erfarenhet och intresseområden, utan koppling till yrkestitlar och traditionella yrkesdefinitioner, för att varje deltagare på så sätt ska kunna identifiera sin egen potential utan hämmande genusassociationer

- genomföra aktiviteter som stärker deltagarens självbild och tro på sin egen förmåga

Vi kommer dessutom kontinuerligt att utvärdera om våra insatser utformas så att de tillgodoser både kvinnors och mäns behov. De planerade avstämningarna kommer att innehålla kontrollstationer för jämställdhet, där utvärderaren speciellt undersöker hur projektet arbetar med genusperspektivet i vardagen.

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
 • Socialtjänsten

Samarbetspartners

 • Arcus i Skövde AB
 • Arcus i Skövde AB
 • IDC West Sweden AB
 • Nyföretagarcentrum Skövde
 • Pomina Balance AB

Kommun

 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Töreboda
 • Vara