Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ArbetsRätt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGbg:s RäddningsmissioKompassen
KontaktpersonMartin Fredriksson
E-postm.fredriksson@raddningsmissionen.se
Telefonnummer031-712 1206
Beviljat ESF-stöd5 236 983 kr
Total projektbudget13 146 053 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2012-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Med samlad insats från offentlig sektor, frivilligsektor och privat näringsliv i Göteborg, erbjuder vi en helhetslösning från utanförskap till egen försörjning via tre tydliga steg. Individuellt anpassade metoder och lösningar för människor med olika hinder kommer att användas.

Bakgrund

Under en längre tid har offentlig och ideell sektor närmat sig varandra i arbetet med att skapa social trygghet och delaktighet i samhället för gruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. I den regionala planen för Socialfonden i Västsverige 2007-2013 belyses vikten av samverkan mellan människor, företag, kommuner och myndigheter för att på bästa sätt främja en ökad tillväxt. En sådan samverkan är också avgörande för att lösa de utmaningar vi står inför med att få personer i ovan nämnda grupp närmare arbetsmarknaden.

Göteborgs Räddningsmission, Samordningsförbundet Göteborg Centrum och representanter från Individ- och familjeomsorgen i stadsdelsförvaltningarna Centrum, Majorna och Linnéstaden har gemensamt genomfört en förstudie kring projekt ArbetsRätt. I förstudien har vi kartlagt vad parterna idag har att erbjuda projektdeltagaren på vägen till arbete, vad som behöver utvecklas och vilka nya aktiviteter och/eller verksamheter som behöver skapas.

Vi har under förstudien studerat metoden Supported Employment som går ut på att ge stöd åt personer som står utanför arbetsmarknaden på vägen mot en praktik eller anställning. Metoden går även ut på att ge stöd åt arbetsgivarna. Vår tanke med projektet är att erbjuda deltagarna en metodisk och strukturerad jobbcoaching mot arbetsförberedande daglig sysselsättning, praktik eller anställning samt att erbjuda ett aktivt stöd till arbetsgivare som tar emot projektdeltagare. Projektet kommer att tillvarata projektdeltagarnas resurser och erbjuda sysselsättning utifrån var och ens individuella behov och förmågor.

Metoden bygger på att ta fram individuellt utformade praktik- eller arbetsplatser samt att sälja in vår modell och legitimera idén till entreprenörer och organisationer som kan tänkas ha ett samarbete med oss genom att ta emot projektdeltagare för olika typer av praktik eller arbetsträning.

Konkret har en modell utarbetats i syfte att hjälpa projektdeltagarna, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att på olika sätt komma närmare arbetsmarknaden. Modellen kan något förenklat beskrivas i tre steg vilka kommer att beskrivas under rubriken Projektorganisation.

Förstudien har visat att det 1) i dagsläget saknas en överblick av samtliga aktörers befintliga insatser inom de tre stegen, 2) att det finns behov av skräddarsydda lösningar för individens väg till arbete, som varken offentlig, frivillig- eller privat sektor var för sig kan tillgodose och 3), att det sociala ansvarstagandet bland privata och offentliga arbetsgivare (CSR, Corporate Social Responsibility) varierar och det saknas utarbetade former för hur ett sådant ansvarstagande kan se ut i praktiken.

I dag saknas ett samlat stöd som är väsentligt för en lyckad övergång från långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning till arbetsmarknaden. Vi tror att det kan överbryggas genom jobbcoacher. Det saknas idag strategiska insatser för att få arbetsgivare att se mervärdet i att ta ett ökat socialt ansvar. Ett tydligt problem för långvarigt bidragsberoende är att samhället, särskilt arbetsgivare inte ser projektets målgrupp som en resurs. En bärande tanke som genomsyrar projektet är målsättningen om attitydpåverkan - att synliggöra projektdeltagarnas resurser.

Som ett resultat av förstudien har ett samarbete upprättats med företaget ActiveMa, som arbetar aktivt för att påverka andra entreprenörer i samhället att ta ett större samhällsansvar i linje med CSR (Corporate Social Responsibility).

Erfarenheter har visat att det samarbete som idag finns mellan offentlig och ideell sektor påverkas av ett antal hinder som till exempel långsamma beslutsprocesser i offentlig sektor. Forskning på området visar dessutom att behovet av stöd ökar med sjunkande sociala resurser som utbildning och inkomst. (Mathiesen, T Rätten i samhället, Sahlin I Hemlösheten i Göteborg). Problemet är tydligt i de verksamheter som idag bedrivs för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi vet också att utanförskap ofta hör ihop med andra problem som t.ex. tidigare missbruk, kriminalitet, skulder, körkortsindragningar, bostadsproblem och avsaknad av formell utbildning. Sammantaget kan dessa problem bli övermäktiga och skapa hinder för individen att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Trots tidigare högkonjunktur finns i samhället grupper med omfattande problematik som gör det svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden. Det rör sig bl.a. om långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med missbruksproblem, samsjuklighet, psykiska- intellektuella- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Situationen förvärras nu genom den aktuella konjunktursvängningen och utvecklingen av situationen på arbetsmarknaden. Därför är det allt viktigare med samlade insatser för den här gruppen av utsatta personer.

Forskning och erfarenheter hos samverkansaktörerna (ActiveMa, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs Stad Centrum och Samordningsförbundet Göteborg Centrum) visar att arbetsgivarnas inställning och förmåga att inkludera individer i utanförskap är en nyckel till framgång, Melén, D. Sjukskrivningssystemet, 2007, Kärrholm, J. Co-Operation Among Rehabilitation Actors, 2007.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa helhetslösningar och samspel mellan olika aktörer för att stödja människor till arbete eller studier. Projekt ArbetsRätt innebär en samlad insats från offentlig sektor, frivilligsektor och näringsliv i Göteborg, för att underlätta vägen till arbete eller studier för individer med olika typer av arbetshinder. Sådana hinder kan vara långvarigt bidragsberoende, långtidssjukskrivning, missbruksbakgrund, psykiska och eller fysiska funktionsnedsättningar, bristande integration eller andra former av sociala utanförskap.

Projektet kommer även att bidra till ett synliggörande av målgruppen som en resurs och inte som en problemfylld belastning, vilken är den gängse bilden idag. Detta är ett långsiktigt påverkansarbete, som syftar till att förändra attityder främst hos arbetsgivare och därmed underlätta inträde/återinträde i arbetslivet för målgruppen.

Målsättning

En övergripande målsättning för projektet är att 70 % av deltagarna går vidare i praktik, arbete eller utbildning.

Förbättrad hälsa för deltagare:
Inom målgruppen projektdeltagare finns en stor grupp med psykisk och fysisk ohälsa, vilket utgör hinder på vägen mot arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta med olika hälsofrämjande insatser t.ex. samtalsstöd och friskvård.
Effektmål: 65 % av projektdeltagarna upplever att deras hälsa har förbättrats under projekttiden.

Målinriktade deltagare:
Initialt i projektet görs validering och bedömning av projektdeltagares formella och informella kompetens och resurser. Syftet är dels att göra deltagare målinriktade och fokuserade på vad de vill satsa på yrkesmässigt, dels att ge företag och organisationer som tar emot deltagare för arbetsträning/praktik en tydlig bild av deltagarens kompetens och resurser.
Effektmål: För 100 % av projektdeltagarna ska en kompetens/resursprofil upprättas.

Kompetensförstärkta deltagare:
Under projekttiden kommer deltagarnas kompetens att förstärkas utifrån individuella behov genom olika konkreta utbildningsinsatser. Det kan t.ex. vara svenska, engelska, datorkunskap eller samhällskunskap.
Effektmål: 30 % av alla deltagare erbjuds inom ramen för projektet någon form av utbildningsinsats för att stärka deltagarens kompetens.

Utveckling av gemensamt arbetssätt för organisationerna:
Projektet i sin helhet syftar till att skapa helhetslösningar och samspel mellan olika aktörer för att stödja människor på vägen till arbete eller studier. Formerna för denna samverkan kommer att vara en återkommande fråga i projektmöten, utvärderingssamtal, workshops med flera aktiviteter.
Effektmål: En begriplig struktur skapas vilket underlättar vägen mot arbete eller studier för den enskilde deltagaren.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet: Projektet ArbetsRätt strävar efter att verksamheterna (praktik- och arbetsplatser) skall vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. En genomgång av projektets alla verksamheter är därför nödvändig. Vi behöver se över tillgängligheten för personer med fysiska funktionsnedsättningar i våra egna lokaler. Tillgänglighetsperspektivet kommer även att vid behov beaktas då nya praktikplatser skapas hos externa entreprenörer.

Tillgänglig kommunikation: Vi behöver också tillse att information och kommunikation mellan anställda i projektet och dess deltagare är tillgänglig för människor med behov av alternativ kommunikation. Bland projektets deltagare finns människor med dolda funktionsnedsättningar som t.ex. dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan ha behov av särskilt anpassad kommunikation.

Tillgänglig verksamhet: Gemensamt för många som lever med dolda funktionshinder är att de under sina liv skapat strategier för att dölja dem. Därmed får de inte alltid det stöd och den förståelse de behöver. Projektets verksamheter skall skapa utrymme för att dels kunna berätta om dem och dels diskutera hur de kan hanteras för att klara arbetslivet. Vi kommer således vid behov ansvara för att informera entreprenörerna i det privata näringslivet och andra organisationer om funktionsnedsättningar i den mån de finns hos våra deltagare och blir synliga för ansvariga i projektet.

Tillgänglighetskompetens: Inom Göteborgs Stad Centrum (Individ- och familjeomsorgen, IFO) finns en bred kompetens kring olika funktionshinder, dess praktiska och sociala konsekvenser samt alternativa kommunikationssätt. Medarbetare från IFO kommer att bidra med sin expertis till alla nyckelpersoner i projektet. En halvdags utbildning kommer bl.a. att anordnas för projektets anställda och styrgrupp. Där kommer även arbetsgivare från näringslivet samt projektets egna praktikplatser att bjudas in.

Projektets tillgänglighetsarbete skall uppmärksammas och reflektioner utifrån detta skall återkopplas till projektorganisationen och på så vis skapa möjlighet till vidare lärande och utveckling.

Jämställdhetsintegrering

Varje människa skall bemötas med respekt och värdighet oavsett kön, ålder, funktionshinder, ursprung, sexuell läggning, trosuppfattning eller social tillhörighet. Denna respekt skall genomsyra vår verksamhet och rikta sig både till projektets deltagare samt personal och styrgrupp. Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom arbetslivets alla områden. Det är därför viktigt att vi arbetar aktivt med konkreta åtgärder på de områden där det finns behov av att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor. Vi behöver t.ex. beakta en jämn könsfördelning vid rekrytering av personal.

Projektets huvudstrategi för genomförande av jämställdhetsintegrering utgår ifrån insikten att jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas och att jämställdhetsperspektivet måste genomsyra alla besluts- och genomförandenivåer i projektet.

Bredden i våra verksamheter är en tillgång ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltagarna erbjuds aktiviteter utifrån intresse och förmåga snarare än kön. Dessutom finns i projektet en verksamhet som riktar sig särskilt till kvinnor vilket möjliggör att projektdeltagare som har upplevt traumatiska situationer eller kommer från patriarkala strukturer får ett särskilt stöd för att komma in i samhället.

Våra målgrupper skall ha likvärdiga möjligheter till arbetsträning och tillgång till stödfunktioner utan att specifik hänsyn till traditionella könsroller tas.
Vi medvetandegör jämställdhetsperspektivet i vårt förhållningssätt genom att integrera jämställdhet i vår arbetshandledning eller coachning när vi möter kvinnor och män. Vi samarbetar med företag som kan stärka ambitionen om ett mer jämställt arbetsliv. Detta ger också möjligheter till praktik och arbetsplatser med större mångfald.

Svårigheten att nå kvinnor som lever i patriarkala strukturer underlättas av att vi har en befintlig verksamhet (Agora) med särskild kompetens och ett etablerat nätverk för just den målgruppen.

Jobbcoacherna kommer att ha en viktig funktion att fylla när det gäller jämställdhetsperspektivet, både för att stärka och medvetandegöra projektdeltagare av båda könen kring vad jämställdhet innebär.

Ett framgångsrikt jämställdhets- och mångfaldsarbete kräver kunskap. Verksamheterna skall arbeta för att öka kunskapen i fråga om jämställdhet. För att omsätta kunskap till handling och möjliggöra dess implementering i ordinarie besluts- och verksamhetsnivåer skall kunskaper i jämställdhetsfrågor öka inom projektorganisationens styrgrupp, projektledning och hos andra nyckelpersoner. Ett seminarium per år kommer att anordnas kring jämställdhet. En möjlig arena för detta kan vara Rehabveckan - en återkommande aktivitet i Samordningsförbundets regi.

För att observera att jämställdhetsperspektivet integreras i projektets struktur skall en uppföljning av jämställdhetsintegreringen ske genom projektets processutvärdering. Reflektioner skall återkopplas till projektorganisationen och på så vis utgöra en lärande miljö.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmelingen
  • Göteborgs stad Centrum, INdivid och familjeomsorg (inkl funktionshinderenhet)
  • LFC Göteborg centrum
  • Nationella program
  • Rehablotsen

Samarbetspartners

  • Activema AB
  • Gbg:s RäddningsmissioKompassen
  • Göteborgs stad Centrum, INdivid och familjeomsorg (inkl funktionshinderenhet)
  • Rehablotsen

Kommun

  • Göteborg