Logotyp på utskrifter

Arbete och sysselsättningsprojekt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHandikappomsorg
KontaktpersonCarina Olander
E-postcarina.olander@kungsbacka.se
Telefonnummer0300-835273
Beviljat ESF-stöd245 725 kr
Total projektbudget359 300 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-11-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill starta alternativ verksamhet inom våra förvaltningar som traditionellt sett inte används. Vi vill fånga upp personer som riskerar att hamna utanför systemet på grund av de olika lagrummen och finna alternativ för dem som står längs ifrån arbetsmarknaden.

Bakgrund

Inom de olika förvaltningarna: Handikappomsorg, Individ & familjeomsorg och Gymnasie och vuxenutbildningen finns en målgrupp av brukare som det krävs ett samarbete kring.

Målgruppen är personer som har hamnat utanför den öppna arbetsmarknaden. De har svårt för att klara av de krav som ställs och de har svårt för att läsa av de sociala koderna. Detta innebär att de hamnar i ett utanförskap som är svårt att bryta. Det kan vara personer som har fått en diagnos inom neuropsykiatriska funktionshinder och/eller har ett långvarigt missbruk, psykisk ohälsa, psykiskt funktionshinder och har sociala problem.

För att bryta utanförskapet för målgruppen och för att ge dem möjligheter till att nå någon form av arbete eller sysselsättning krävs ett samarbete mellan förvaltningarna.

Många personer med någon form av funktionshinder eller med ett långvarigt missbruk, lever inte sällan under svåra ekonomiska förhållanden, delvis beroende på att de hamnat utanför arbetsmarknaden tidigt i livet och därmed långsiktigt tvingats leva på en låg ersättningsnivå i socialförsäkringssystemet eller på försörjningsstöd.

Verksamheternas arbete regleras genom lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och det finns en risk att vissa personer hamnar i gränsområdet mellan förvaltningarna, då det inte finns någon tydlighet i vems ansvar det är att stödja målgruppen. Enligt SoL 2001:453, ska kommunens socialtjänst främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levandsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, 1 kap. § 1, SoL. För personer med funktionshinder finns särskilda bestämmelser som slår fast att socialnämnden ska verka för att den som möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra, 5 kap. § 7, LSS. Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och att han eller hon får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

En arbetsgrupp från förvaltningarna har under 2008, gjort ett antal studiebesök på olika former av arbetsträningsstationer i andra kommuner för att fördjupa sin kunskap i hur man arbetar med personer som saknar arbete och sysselsättning. Utifrån dessa studiebesök formades nya ideér om vad som kan göras för målgruppen. Kompletterande lösningar till de befintliga verksamheterna inom kommunen behöver utformas i samverkan. Målet är attt erbjuda alternativa coachande verksamheter för målgruppen.

Genom ett förprojekt kan samarbetsformerna över gränserna klargöras. I förprojektet kan man göra en inventering av målgruppens behov och kartlägga deras problematik. Även titta på jämställdhetsperspektivet, då det är oklart om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män. Vidare utreda vilka metoder som kan användas och som kan vara lämpliga.

I förprojektet kommer sedan en pilotverksamhet att starta för att pröva modell och metoder som innebär att målgruppen som står långt från arbetsmarknaden skall få en meningsfull sysselsättning.

Slutmålet är att målgruppen kommer ur sitt långvariga utanförskap och närmar sig den öppna arbetsmarknaden eller någon form av sysselsättning. Det är ett långsiktigt arbete där man måste möta personen där den befinner sig. Detta för att undanröja de ofta osynliga hinder som flera av dessa individer inom målgruppen dagligen möter i samhället.

Syfte

Syftet med förprojektet är:

-att finna fungerande samarbetsformer mellan kommunens olika verksamheter. Samverkan förvaltningar emellan ökar kompetensen och skapar fler möjligheter till innovativa lösningar.

-att skapa en verksamhetsmodell i ett pilotprojekt som sedan kan prövas i ett genomförandeprojekt och därefter implementeras i ordinarie verksamhet.

-att finna nya metoder utöver de traditionella som man normalt använder.

-att inventera och kartlägga målgruppens behov och problematik.

-att inventera och kartlägga målgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Idag finns inte någon statistik framtagen.

-att tillvarata målgruppens egna kompetens så att de utvecklar sina färdigheter i en miljö där de känner sig trygga.

Målsättning

Målet med förprojektet är:

-att samarbetet ökar mellan de involverade förvaltningarna.

-att hantera att målgruppen växer snabbt då kommunen är mycket expansiv.

-att öka medarbetarnas kunskap och förståelse för varandras verksamheter, för att i framtiden utveckla samarbetsmodeller som håller.

-att det i ett pilotprojekt kan skapas en verksamhetsmodell som sedan kan prövas under en längre period i ett genomförandeprojekt.

-att påbörja arbetet med att skapa nya former av arbetsmetoder.

-att synliggöra om det finns skillnader mellan kvinnor och mäns problematik.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personal som är involverade i projektet har stor kompetens runt personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik samt personer med komplex social problematik, vilket kommer att genomsyra hela projektidén.

Projektet skall bedrivas i lokaler som är väl anpassade för personer med specifika behov, se ovanstående problematik. och det skall finnas möjlighet att anskaffa andra hjälpmedel vid behov.

Informationen om projektet skall anpassas så att den blir lättillgänglig och lättläst.

Broschyrer och hemsida skall anpassas för målgruppen i form av lättläst samt möjligheter för studiebesök.

Personal informerar berörda målgrupper och andra som kommer i kontakt med personer som skulle kunna vara möjliga deltagare i verksamheterna.

Transnationellt samarbete

Ett partnersök ligger ute för utbyte av erfarenheter med andra EU länder. Vi undersöker nu svar från bland annat Storbritannien och Italien för att se om deras verksamheter och/eller metoder kan vara i linje med det som vi vill starta.

Medfinansiärer

  • Handikappomsorg
  • Individ och Familjeomsorgen

Kommun

  • Kungsbacka